ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บุญพวง

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญทางศัลยกรรม
 2. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต
 3. จริยธรรมทางการพยาบาล

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ปัทมา สุริต, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, วาสนา รวยสูงเนิน, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, จารุณี สรกฤช, ...พรทิพย์ บุญพวง. (2562). ผลของรูปแบบการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานต่อทักษะการเรียนรู้ด้านการใช้งานวิจัย. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(4), 81-91

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 7 ม.ค. 2556-7 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 ,ไทย
 1. 2557: 26 มิ.ย. 2557-27 มิ.ย. 2557 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ,ไทย
 2. 2557: 15 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวฃ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 3. 2557: 17 ธ.ค. 2558-19 ธ.ค. 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ ,ไทย
 1. 2558: 16 พ.ย. 2558-17 พ.ย. 2558 โครงการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ,ไทย
 2. 2558: 17 ธ.ค. 2558-19 ธ.ค. 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกข้อสอบ ,ไทย
 1. 2559: 27 พ.ค. 2559-27 พ.ค. 2559 ขอสนับสนุนบุคลากรในโครงการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 4 ,ไทย
 2. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 3. 2559: 1 ส.ค. 2559-1 ส.ค. 2559 โครงการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ,ไทย
 4. 2559: 9 ส.ค. 2559-9 ส.ค. 2559 โครงการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 12 ก.ย. 2559-16 ก.ย. 2559 โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ การเสริมสร้างสุขภาพและคุณค่าของชีวิตวัยเกษียณ รุ่นที่ 3 ,ไทย
 2. 2559: 27 พ.ค. 2559-27 พ.ค. 2559 ขอสนับสนุนบุคลากรในโครงการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 4 ,ไทย
 3. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 4. 2559: 1 ส.ค. 2559-1 ส.ค. 2559 โครงการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ,ไทย
 5. 2559: 9 ส.ค. 2559-9 ส.ค. 2559 โครงการพัฒนาจิตผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 2. 2556: 2 ก.พ. 2556-3 ก.พ. 2556 สัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติร่วมกับครูคลินิกและผู้ช่วยครูคลินิก ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ,ไทย
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2562: 26 พ.ค. 2562-28 พ.ค. 2562 เดินทางไปราชการ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 กิจกรรมที่ 5 สัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพร่วมกับครูคลินิกและผู้ช่วยครูคลินิก ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 22 ก.พ. 2556-27 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ และขออนุมัติตัวบุคคล เดินทางไปราชการ ณ Chang Gung Memorial Hospital (Taoyuan CGMH) Chronic care unit and The Health promote unit (Health care center/Traditional Chinese Medicine care center) ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2556 ,ไต้หวัน
 1. 2560: 7 พ.ค. 2560-9 พ.ค. 2560 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ในกิจกรรมที่ 9 สัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพร่วมกับครูคลินิกและผู้ช่วยครูคลินิก ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง (จำนวน 9 ราย) ,ไทย
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-8 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (16 ราย) ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 2 ก.พ. 2562-3 ก.พ. 2562 ทัศนศึกษาเชิงนิเวศอนุรักษ์ธรรมชาติ ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว-เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ,ไทย
 2. 2562: 9 มี.ค. 2562-13 มี.ค. 2562 ด้วย คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำแนวคิดการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในหลักสูตร ณ มูลนิธิฉือจี้สำนักงานใหญ่ และมูลนิธิฉือจี้ ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2562 ,สาธารณรัฐไต้หวัน
 3. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 1. 2562: 9 พ.ค. 2562-11 พ.ค. 2562 ร่วมประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบ ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดอยุธยา ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Porntip Boonpaung

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญทางศัลยกรรม
 2. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต
 3. จริยธรรมทางการพยาบาล

Research

Published Papers

 1. 2019 ,ผลของรูปแบบการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานต่อทักษะการเรียนรู้ด้านการใช้งานวิจัย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 4 , October - December , P.81-91