ทำเนียบอาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลสุขภาพเด็ก สตรีและครอบครัว
 2. ประเด็นการศึกษาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุข การดูแลและจัดการปวด เพศสภาวะและผู้ด้อยโอกาส
 3. การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน

งานวิจัย

 1. 2556: การพัฒนารูปแบบการพยาบาลครอบครัวในชุมชน Development of Family Nursing Model in Community

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,การรบรู้ของสตรีสูงวัยเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลครอบครัว: กรณีศึกษาในชุมชนในชุมชนแห่งหนึ่งของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า
 2. 2562 ,Family Practices for Preventing Adolescent Pregnancy in Isan Regional of Thailand ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า57-64
 3. 2562 ,Lay Perspectives on Diabetes Mellitus: A Qualitative Analysis in Indonesian Context ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า23-28
 4. 2562 ,Exploring the Primary Healthcare Service Accessibilities of Patients with Chronic Illnessin North Eastern Thailand ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า65-70
 5. 2562 ,Using Group Work as an Effective Teaching - Learning Strategy to Enhance Nursing Students‘ Creativities and Participations in Thai Cultural Context ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications. ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า78-85
 6. 2561 ,การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิต: การศึกษาเบื้องต้น ,ประชากรศาสตร์ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มิถุนายน - มิถุนายน ,หน้า58-71
 7. 2560 ,การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การวิจัยเชิงคุณภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า
 8. 2560 ,ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยวิกฤต: การวิจัยเชิงคุณภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า22-31
 9. 2560 ,การให้ความหมายของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การวิจัยเชิงคุณภาพตามการรับรู้ของเยาวชนชายรักชาย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า24-36
 10. 2560 ,การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,ปีที่ 33 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - เมษายน ,หน้า1-16
 11. 2560 ,การพัฒนาความสามารถของบุคลากรสุขภาพในกรใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลสกลนคร ,ปีที่ 20 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - เมษายน ,หน้า33-43
 12. 2560 ,การพัฒนาความรู้และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและครอบครัวในชุมชน ตำบลดอนมันต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ,โรงพยาบาลสกลนคร ,ปีที่ 20 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - เมษายน ,หน้า54-67
 13. 2559 ,ผลของการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือการประเมินภาวะสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการรับรู้ของพยาบาลในหน่อยบริการปฐมภูิม ในเขต Bantul เมือง Yoguakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า104-109
 14. 2559 ,บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น ,วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,ปีที่ 10 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มิถุนายน ,หน้า32-38
 15. 2558 ,Village Voices: Lessons about Processes for Disease Prevention from a Qualitative Study of Family Health Leaders in a Community in Northeastern Thailand ,Asian Pac J Cancer Prevention ,ปีที่ 16 ,ฉบับที่ 10 ,เดือน ตุลาคม - ตุลาคม ,หน้า4401-4408
 16. 2558 ,ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วย: ข้อเสนอจากการวิจัยเอกสาร ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า100-113
 17. 2557 ,ผลของการใช้รูปแบบ"กุมภวาปีโมเดล"ต่อสภาพการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่บ้านโนนมะกอด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 32 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า50-60
 18. 2557 ,Development of a Family Nursing Model for Prevention of Cancer and Other Noncommunicable Diseases through an Appreciative Inquiry ,ASIAN PACIFIC JOURNAL of CANCER PREVENTION ,ปีที่ 15 ,ฉบับที่ 23 ,เดือน มกราคม - มกราคม ,หน้า10367-10374
 19. 2557 ,A Volunteer Alcohol Consumption Reduction Campaign: Participatory Action Research among Thai Women in the Isaan Region ,Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ,ปีที่ 15 ,ฉบับที่ 17 ,เดือน กันยายน - กันยายน ,หน้า7343-7350
 20. 2557 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มที่เป็นปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า102-113
 21. 2557 ,การก่อกำเนิดคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย: ก้าวอย่างสู่ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า57-70
 22. 2557 ,การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า13-26
 23. 2557 ,ผลของการทดลองใช้รูปแบบ “กุมภวาปีโมเดล” ต่อสภาพการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ว.การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 32 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า
 24. 2556 ,ผลของการทดลองใช้รูปแบบกุมภวาปีโมเดล ต่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัวในการป้องกัน ดูแลฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 13 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า122-134
 25. 2556 ,การรับรู้ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ ,วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 58 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า75-88
 26. 2556 ,ผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวในประเทศไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า67-81
 27. 2556 ,ประสบการณ์การปฏิบัติตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชน: การวิจัยเชิงคุณภาพในแกนนำสุขภาพครอบครัว ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า81-94
 28. 2556 ,ผลการแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ : ประยุกต์ใช้รูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อความรู้และทัศนคติในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า
 29. 2555 ,เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า1-11
 30. 2555 ,ประสบการณ์การนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงของพยาบาลครอบครัว: การวินิจเชิงคุณภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า52-63
 31. 2555 ,ผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวและแกนนำชุมชนในการลดปัญหาการดื่มสุราไม่พึงประสงค์: กรณีศึกษาหนึ่งหมู่บ้าน ในจังหวัดอุดรธานี ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 30 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า109-116

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 28 ก.พ. 2556-28 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การเขียนบทความจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ" ,ไทย
 2. 2556: 11 มี.ค. 2556-12 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การเขียนบทความจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ" ,ไทย
 3. 2556: 21 มี.ค. 2556-22 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการดูแลครอบครัวผู้ติดยาเสพติดในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ,ไทย
 1. 2557: 15 ก.ค. 2557-16 ก.ค. 2557 25 ปี แห่งการสร้างองค์ความรู้สู่เส้นทางการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทางการพยาบาลครอบครัว ,ไทย
 2. 2557: 21 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 การพยาบาลครอบครัว การสอบทานความรู้เพื่อการปฏิบัติและวิจัยในบริบทสังคมไทย ,ไทย
 1. 2560: 15 มิ.ย. 2560-15 มิ.ย. 2560 วิทยากร เรื่อง การวิจัยทางการพยาบาลกับความก้าวหน้าในเส้นทางของนักวิชาการ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมนสสีนวน ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย
 2. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2557: 3 ก.พ. 2557-24 ก.พ. 2557 อนาคตสุขภาพประชากร การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ ,ไทย
 1. 2558: 16 ก.พ. 2558-17 ก.พ. 2558 World Health Organization (WHO) ได้เชิญ นางดารุณี จงอุดมการณ์ ข้าราชการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง Vaccination Pain Mitigation Consultation WHO Headquarters ,สวิตเซอร์แลนด์
 2. 2558: 30 เม.ย. 2558-1 พ.ค. 2558 โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินการพยาบาลครอบครัว ,ไทย
 1. 2560: 7 ก.ค. 2560-9 ก.ค. 2560 ได้เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 11th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP 2017) ซึ่งจัดโดยสมาคมศึกษาปวดนานาชาติ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ,มาเลเซีย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 16 พ.ย. 2556-20 พ.ย. 2556 อบรมนักจิตบำบัดตามแยวซาเทียร์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 1. 2557: 13 พ.ย. 2557-14 พ.ย. 2557 จิตปัญญาศักษา พลังการฟื้นฟูและสร้างสรรค์ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 2. 2559: 22 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2559 ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาด้วยแนวคิด OBE Learning และด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561และ 23-24 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมที่สภาการพยาบาล ,ไทย
 1. 2560: 22 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2559 ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาด้วยแนวคิด OBE Learning และด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561และ 23-24 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมที่สภาการพยาบาล ,ไทย
 1. 2561: 7 ก.พ. 2561-8 ก.พ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ , Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
 2. 2561: 3 มิ.ย. 2561-8 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (16 ราย) ,ญี่ปุ่น
 3. 2561: 22 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2559 ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาด้วยแนวคิด OBE Learning และด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561และ 23-24 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมที่สภาการพยาบาล ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 18 ส.ค. 2558-23 ส.ค. 2558 ได้รับการตอบรับ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Family Nursing Association และนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Development of a Nursing Model for the Implementation Care in Primary Health Care Settings : Experiences form Northeastern Thailand นำเสนอแบบ Oral Presentation ณ ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 ,ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 2. 2558: 3 ส.ค. 2558-4 ส.ค. 2558 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2558 ,ไทย
 1. 2560: 7 ก.ค. 2560-9 ก.ค. 2560 ได้เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 11th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP 2017) ซึ่งจัดโดยสมาคมศึกษาปวดนานาชาติ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ,มาเลเซีย
 2. 2560: 5 ก.ค. 2560-9 ก.ค. 2560 11th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP 2017) ณ กัวลาวัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ,ประเทศมาเลเซีย
 3. 2560: 7 ก.ค. 2560-9 ก.ค. 2560 ได้เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 11th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP 2017) ซึ่งจัดโดยสมาคมศึกษาปวดนานาชาติ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ,มาเลเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Professor Dr. Darunee Jong-udomkarn

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลสุขภาพเด็ก สตรีและครอบครัว
 2. ประเด็นการศึกษาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุข การดูแลและจัดการปวด เพศสภาวะและผู้ด้อยโอกาส
 3. การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน

Research

 1. 2013: Development of Family Nursing Model in Community

Published Papers

 1. 2019 ,การรบรู้ของสตรีสูงวัยเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลครอบครัว: กรณีศึกษาในชุมชนในชุมชนแห่งหนึ่งของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.
 2. 2019 ,Family Practices for Preventing Adolescent Pregnancy in Isan Regional of Thailand ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - July , P.57-64
 3. 2019 ,Lay Perspectives on Diabetes Mellitus: A Qualitative Analysis in Indonesian Context ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - July , P.23-28
 4. 2019 ,Exploring the Primary Healthcare Service Accessibilities of Patients with Chronic Illnessin North Eastern Thailand ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - July , P.65-70
 5. 2019 ,Using Group Work as an Effective Teaching - Learning Strategy to Enhance Nursing Students‘ Creativities and Participations in Thai Cultural Context ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications. ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - July , P.78-85
 6. 2018 ,การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิต: การศึกษาเบื้องต้น ,ประชากรศาสตร์ ,Volume.34 ,Issue. 1 , June - June , P.58-71
 7. 2017 ,การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การวิจัยเชิงคุณภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.
 8. 2017 ,ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยวิกฤต: การวิจัยเชิงคุณภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.22-31
 9. 2017 ,การให้ความหมายของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การวิจัยเชิงคุณภาพตามการรับรู้ของเยาวชนชายรักชาย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 3 , July - September , P.24-36
 10. 2017 ,การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,Volume.33 ,Issue. 1 , January - April , P.1-16
 11. 2017 ,การพัฒนาความสามารถของบุคลากรสุขภาพในกรใช้แบบประเมินสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีศึกษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลสกลนคร ,Volume.20 ,Issue. 1 , January - April , P.33-43
 12. 2017 ,การพัฒนาความรู้และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและครอบครัวในชุมชน ตำบลดอนมันต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ,โรงพยาบาลสกลนคร ,Volume.20 ,Issue. 1 , January - April , P.54-67
 13. 2016 ,ผลของการจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือการประเมินภาวะสุขภาพครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการรับรู้ของพยาบาลในหน่อยบริการปฐมภูิม ในเขต Bantul เมือง Yoguakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 3 , July - September , P.104-109
 14. 2016 ,บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น ,วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,Volume.10 ,Issue. 1 , January - June , P.32-38
 15. 2015 ,Village Voices: Lessons about Processes for Disease Prevention from a Qualitative Study of Family Health Leaders in a Community in Northeastern Thailand ,Asian Pac J Cancer Prevention ,Volume.16 ,Issue. 10 , October - October , P.4401-4408
 16. 2015 ,ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วย: ข้อเสนอจากการวิจัยเอกสาร ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 4 , October - December , P.100-113
 17. 2014 ,ผลของการใช้รูปแบบ"กุมภวาปีโมเดล"ต่อสภาพการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่บ้านโนนมะกอด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.32 ,Issue. 3 , July - September , P.50-60
 18. 2014 ,Development of a Family Nursing Model for Prevention of Cancer and Other Noncommunicable Diseases through an Appreciative Inquiry ,ASIAN PACIFIC JOURNAL of CANCER PREVENTION ,Volume.15 ,Issue. 23 , January - January , P.10367-10374
 19. 2014 ,A Volunteer Alcohol Consumption Reduction Campaign: Participatory Action Research among Thai Women in the Isaan Region ,Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ,Volume.15 ,Issue. 17 , September - September , P.7343-7350
 20. 2014 ,ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มที่เป็นปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.102-113
 21. 2014 ,การก่อกำเนิดคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย: ก้าวอย่างสู่ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.57-70
 22. 2014 ,การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.13-26
 23. 2014 ,ผลของการทดลองใช้รูปแบบ “กุมภวาปีโมเดล” ต่อสภาพการดื่มสุราไม่พึงประสงค์ในชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ว.การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.32 ,Issue. 3 , July - September , P.
 24. 2013 ,ผลของการทดลองใช้รูปแบบกุมภวาปีโมเดล ต่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัวในการป้องกัน ดูแลฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.13 ,Issue. 4 , October - December , P.122-134
 25. 2013 ,การรับรู้ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ ,วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.58 ,Issue. 1 , January - March , P.75-88
 26. 2013 ,ผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวในประเทศไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 1 , January - March , P.67-81
 27. 2013 ,ประสบการณ์การปฏิบัติตามรูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการลดปัญหาการดื่มสุราในชุมชน: การวิจัยเชิงคุณภาพในแกนนำสุขภาพครอบครัว ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.81-94
 28. 2013 ,ผลการแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ : ประยุกต์ใช้รูปแบบการพยาบาลสุขภาพครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อความรู้และทัศนคติในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.
 29. 2012 ,เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 4 , October - December , P.1-11
 30. 2012 ,ประสบการณ์การนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงของพยาบาลครอบครัว: การวินิจเชิงคุณภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 4 , October - December , P.52-63
 31. 2012 ,ผลการพัฒนาศักยภาพแกนนำครอบครัวและแกนนำชุมชนในการลดปัญหาการดื่มสุราไม่พึงประสงค์: กรณีศึกษาหนึ่งหมู่บ้าน ในจังหวัดอุดรธานี ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.30 ,Issue. 4 , October - December , P.109-116