ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลชุมชน
 2. การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
 3. Community-based Intervention
 4. การดูแลครอบครัว การดูแลต่อเนื่องในชุมชน
 5. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 6. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน, การจัดการเครือข่ายและการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน
 7. การพยาบาลเวชปฏิบัติ, การจัดการดูแลสุขภาพและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. สุกัญญา บุรวงศ์, อรสา กงตาล และ อรุณณี ใจเที่ยง. (2565). การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการตนเองและการดูแลอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดททาทางเบี่ยงหลอด เลือดหัวใจ: จากสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิสู่เครือข่ายปฐมภูมิและชุมชน. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 45(1), 30-46
 2. สินีนาฏ ทองสุข และ อรสา กงตาล. (2564). การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ของโรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 44(2), 86-97
 3. ปิยรัตน์ ยาประดิษฐ์ และ อรสา กงตาล. (2563). การพัฒนาการจัดบริการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามม. พยาบาลสงขลานครินทร์, 40(3), 48-65
 4. สรัญญา มาตราช และ อรสา กงตาล. (2563). การพัฒนาแนวทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของสถานบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 105-114(2), 43
 5. วัชนาภรณ์ ศรีไพรวรรณ และ อรสา กงตาล. (2561). การพัฒนาทักษะการดูแลตนเองเกี่ยวกับการควบคุมอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 11(1), 239-248
 6. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สุภาวดี เที่ยงธรรม, นัดดา คำนิยม, สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, สมรภพ บรรหารักษ์, ...อรสา กงตาล. (2561). สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 77-86
 7. เบญจมาภรณ์ เวชการ และ อรสา กงตาล. (2560). การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนอีสาน. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(3), 1-11
 8. สุรชัย ศิเศรษฐกุล และ อรสา กงตาล. (2560). การพัฒนาบริการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(3), 72-82

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 31 ม.ค. 2556-31 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพสู่สุขภาวะชุมชนเมือง ,ไทย
 1. 2557: 8 มี.ค. 2557-9 มี.ค. 2557 ได้รับการเชิญจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Workshop : Mixed Method Research เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Nurses’ Cultural Competence จัดขึ้นวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ,ญี่ปุ่น
 2. 2557: 5 ส.ค. 2557-5 ส.ค. 2557 หลักสูตรนานาชาติ ระยะสั้น 4 เดือนทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ,ไทย
 3. 2557: 14 ม.ค. 2557-14 ม.ค. 2557 กลุ่มพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ,ไทย
 4. 2557: 8 ก.พ. 2557-10 ก.พ. 2557 สรุปผลการเรียนรู้ ของโครงการรุ่นที่ 1 การปรึกษาทีม CARE Club ,ไทย
 5. 2557: 9 ต.ค. 2557-9 ต.ค. 2557 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ,ไทย
 6. 2557: 23 ก.ค. 2557-25 ก.ค. 2557 ความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ฟื้นฟู NP) ,ไทย
 1. 2558: 21 ม.ค. 2558-22 ม.ค. 2558 ชีวิตในธรรมชาติ ,ไทย
 2. 2558: 3 มี.ค. 2558-4 มี.ค. 2558 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติ ,ไทย
 3. 2558: 9 ก.ค. 2558-9 ก.ค. 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558 ,ไทย
 4. 2558: 22 พ.ค. 2558-22 พ.ค. 2558 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย ปี 2558 ,ไทย
 5. 2558: 9 ก.ค. 2558-9 ก.ค. 2558 มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่บ้านตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ,ไทย
 6. 2558: 22 พ.ค. 2558-22 พ.ค. 2558 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย ปี 2558 ,ไทย
 7. 2558: 12 พ.ค. 2558-12 พ.ค. 2558 มหกรรมสุขภาพชุมชนนำเสนอผลงานวิจัยด้านสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ,ไทย
 8. 2558: 11 ก.ย. 2558-11 ก.ย. 2558 หลักสูตรอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น 4 เดือนทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ,ไทย
 9. 2558: 28 ส.ค. 2558-28 ส.ค. 2558 นิทรรศการวิชาการยินดีที่รู้จัก เรื่องการศึกษาบำบัดในวิถีกสิกรรมเพื่อบุคคลพิเศษ ,ไทย
 10. 2558: 25 ส.ค. 2558-25 ส.ค. 2558 ระดมความคิดจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ,ไทย
 11. 2558: 25 ก.ย. 2558-25 ก.ย. 2558 ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ ประจำปี 2558 สรรค์สร้างสังคม สุขภาวะ พัฒนาชีวิตคนพิการ ,ไทย
 1. 2559: 26 เม.ย. 2559-26 เม.ย. 2559 “โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย” ปี 2559เรื่อง การดูแล Smart transfer nurse ,ไทย
 2. 2559: 17 พ.ค. 2559-17 พ.ค. 2559 “โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย” ปี 2559เรื่อง การดูแล Smart transfer nurse ,ไทย
 3. 2559: 6 ก.ย. 2559-12 ก.ย. 2559 ตามที่ นาง อรสา กงตาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลสาสตร์ ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร เรื่อง Peacemaking of Spiritually Rich Death Death for Home Based End of Life ประเทศ ญี่ปุ่น ,ไทย
 4. 2559: 3 พ.ย. 2559-3 พ.ย. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน QA/ประชุมติดตามประเมินผล สำหรับพยาบาลวิชาชีพ CUP รพ.ขอนแก่น ,ไทย
 5. 2559: 29 พ.ย. 2559-29 พ.ย. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน QA/ประชุมติดตามประเมินผล สำหรับพยาบาลวิชาชีพ CUP รพ.ขอนแก่น ,ไทย
 6. 2559: 14 ธ.ค. 2559-14 ธ.ค. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน QA/ประชุมติดตามประเมินผล สำหรับพยาบาลวิชาชีพ CUP รพ.ขอนแก่น ,ไทย
 7. 2559: 1 ธ.ค. 2559-1 ธ.ค. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติ ,ไทย
 1. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2560: 10 พ.ย. 2560-11 พ.ย. 2560 วิทยากร โครงการ : ก้าวไปด้วยกันกับคนพิเศษจังหวัดมหาสารคม "Pre Congress for People with Special Needs in Thailand #4 "ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ,ไทย
 3. 2560: 28 ก.ย. 2560-29 ก.ย. 2560 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ,ไทย
 1. 2561: 19 ม.ค. 2561-19 ม.ค. 2561 วงกลมนี้มีเราทุกคน : ครอบครัว โรงเรียน สังคม และคนพิเศษ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ,ไทย
 2. 2561: 16 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 การถ่ายทอดความรู้ในการเขียนในการเขียนโครงร่างงานวิจัยและวิพากษ์หัวข้องานวิจัย ให้กับกลุ่มบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย
 3. 2561: 30 มี.ค. 2561-30 มี.ค. 2561 วิทยากรในการประชุมในระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวิจัย ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย
 4. 2561: 29 มิ.ย. 2561-29 มิ.ย. 2561 วิทยากร เรื่อง พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพระดับจังหวดและเภอ ระยะที่ 3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย
 5. 2561: 28 มิ.ย. 2561-28 มิ.ย. 2561 วิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการจัดการความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ ,ไทย
 6. 2561: 18 ส.ค. 2561-18 ส.ค. 2561 วิทยากรในการอบรม การอบรมปฐมพยาบาลและ CPR เบื้องต้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 9-15 น. ณ ศูนย์การเรียนดุลย์พัฒน์ ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 7. 2561: 24 ส.ค. 2561-24 ส.ค. 2561 การเขียนรายงานวิจัย ฉบับย่อ และการเผยแพร่ผลงานการวิจัย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย
 8. 2561: 9 ส.ค. 2561-10 ส.ค. 2561 การพัฒนาทักษะจำเป็นในการจัดการดูแลบุคคลพิเศษตามแนวทางมนุษย์ปรัชญาสำหรับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 9. 2561: 29 ส.ค. 2561-30 ส.ค. 2561 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลชุมชน เพื่อการจัดการสุขภาพในชุมชน เครือข่ายเขตสุขภาพอำเภอ ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ,ไทย
 1. 2562: 5 มี.ค. 2562-6 มี.ค. 2562 วิทยากรพัฒนาพยาบาลผู้จัดการตรวจสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ,ไทย
 2. 2562: 19 มิ.ย. 2562-19 มิ.ย. 2562 วิทยากรอภิปราย การจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่เขตเมือง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพลาเพลิน บูติด รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2561: 10 ม.ค. 2561-10 ม.ค. 2561 กรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นฯ สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ สถานบันพัฒนานวัตกรรม จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 24 ม.ค. 2562-24 ม.ค. 2562 ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านจิตตปัญญาศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายก้าวไปด้วยกัน และเครือข่าย “ขวัญแก่นคูณ” พยาบาลจิตวิวัฒน์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมสภาคนพิเศษ แห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ทุกคน คือ เมล็ดพันธ์แห่งความเป็นไปได้” ในปี พ.ศ. 2563 และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับเครือข่ายดังกล่าว ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 2. 2562: 13 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนา เรื่อง Camphill Community currently established in South East Asia จัดขึ้นโดย Anthroposophic Council for Inclusive Social Development ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 24 มี.ค. 2557-29 มี.ค. 2557 มนุษยปรัญชญา ครั้งที่ 2 ,ไทย
 1. 2558: 22 มิ.ย. 2558-22 มิ.ย. 2558 โครงการโรงเรียนสร้างสุขภาพ "คนพันธ์เฮลท์" รุ่นที่ 2 ,ไทย
 2. 2558: 9 ก.ค. 2558-9 ก.ค. 2558 มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่บ้านตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ,ไทย
 3. 2558: 22 พ.ค. 2558-22 พ.ค. 2558 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย ปี 2558 ,ไทย
 4. 2558: 11 ก.ย. 2558-11 ก.ย. 2558 หลักสูตรอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น 4 เดือนทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ,ไทย
 1. 2559: 26 เม.ย. 2559-26 เม.ย. 2559 “โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย” ปี 2559เรื่อง การดูแล Smart transfer nurse ,ไทย
 2. 2559: 17 พ.ค. 2559-17 พ.ค. 2559 “โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย” ปี 2559เรื่อง การดูแล Smart transfer nurse ,ไทย
 3. 2559: 20 เม.ย. 2559-27 เม.ย. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการมนุษย์ปรัชญา ครั้งที่ 4 ,ไทย
 1. 2561: 5 พ.ย. 2561-6 พ.ย. 2561 ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ,ไทย
 2. 2561: 14 พ.ย. 2561-15 พ.ย. 2561 การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 ณ กรมพัฒนากระทรวงการค้า จังหวัดนนทบุรี ,ไทย
 3. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย
 1. 2562: 14 ต.ค. 2562-20 ต.ค. 2562 หลักสูตร OASIS Second Module Year 2 ในวันที่ 14-20 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 2 ส.ค. 2557-3 ส.ค. 2557 องค์กรมนุษย์ปรัชญาในไทยครั้งที่ 5 วิวัฒนาการแห่งสภาวะสำนึกของสัมคมไทย ,ไทย
 2. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2558: 20 ก.ค. 2558-21 ก.ค. 2558 Schedule for Advanced Workshop in Palliative Care ,ไทย
 2. 2558: 17 ต.ค. 2558-18 ต.ค. 2558 Knowledge of the Higher Worlds บนเส้นทางแห่งการพัฒนาภายใน ,ไทย
 1. 2559: 7 ก.ค. 2559-9 ก.ค. 2559 Grow and Learn from inverting in early learning timing,economics,and efficiency ,ไทย
 1. 2562: 5 พ.ค. 2562-10 พ.ค. 2562 สัมมนานาชาติ 100 ปี วอลดอร์ฟ ในวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนปัญโญทัย กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2562: 13 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนา เรื่อง Camphill Community currently established in South East Asia จัดขึ้นโดย Anthroposophic Council for Inclusive Social Development ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ศึกษาดูงาน

 1. 2557: 10 ต.ค. 2557-11 ต.ค. 2557 เยี่ยม PCU ,ไทย
 1. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ณ Nurse Maude Hospice & Palliative care ประเทศนิวซีแลนด์ ,ไทย
 2. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2561 ,ไทย
 3. 2561: 4 พ.ค. 2561-6 พ.ค. 2561 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ วัดป่าสะคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในโครงการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ ภายใต้หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ,ไทย
 4. 2561: 30 พ.ค. 2561-2 มิ.ย. 2561 ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ,ไทย
 5. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 3. 2562: 22 ธ.ค. 2562-23 ธ.ค. 2562 ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2556: 28 พ.ค. 2558-31 พ.ค. 2554 เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมเครือข่าย เรื่อง 2015 Kolisko Conference Malaysia ,มาเลเซีย
 1. 2557: 28 พ.ค. 2558-31 พ.ค. 2554 เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมเครือข่าย เรื่อง 2015 Kolisko Conference Malaysia ,มาเลเซีย
 1. 2558: 28 พ.ค. 2558-31 พ.ค. 2554 เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมเครือข่าย เรื่อง 2015 Kolisko Conference Malaysia ,มาเลเซีย
 2. 2558: 25 ก.ย. 2558-25 ก.ย. 2558 ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ ประจำปี 2558 สรรค์สร้างสังคม สุขภาวะ พัฒนาชีวิตคนพิการ ,ไทย
 1. 2559: 6 ก.ย. 2559-12 ก.ย. 2559 ตามที่ นาง อรสา กงตาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลสาสตร์ ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร เรื่อง Peacemaking of Spiritually Rich Death Death for Home Based End of Life ประเทศ ญี่ปุ่น ,ไทย
 1. 2560: 9 ม.ค. 2560-11 ม.ค. 2560 ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2562: 7 มิ.ย. 2562-9 มิ.ย. 2562 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรมที่ 5 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน อ2562 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ,ไทย

Assistant Professor Dr. Orasa Kongtaln

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลชุมชน
 2. การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
 3. Community-based Intervention
 4. การดูแลครอบครัว การดูแลต่อเนื่องในชุมชน
 5. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 6. การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน, การจัดการเครือข่ายและการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน
 7. การพยาบาลเวชปฏิบัติ, การจัดการดูแลสุขภาพและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ