ทำเนียบอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผุ้ป่วยเรื้อรัง (โรคเอดส์และมะเร็ง
 2. การพยาบาลองค์รวม/การบำบัดเสริมและบำบัดทางเลือก (Complementary and Alternative Therapy)
 3. ศาสตร์และทฤษฎีการพยาบาล
 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 5. Sthnography & Phenomenology
 6. การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม/Spiritual care
 7. การบำบัดทางการพยาบาล / Music therapy and Guided Imagery
 8. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตและเรื้อรัง / Pain Management
 9. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่
 10. การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 11. การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ
 12. Chronic illness
 13. Gerontocegy
 14. Health Promotion

งานวิจัย

 1. 2558: การสังเคราะห์ระบบการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านในผู้ที่อยู่ระยะท้ายของชีวิต : กรณีจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออเฉียงเหนือ
 2. 2557: การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลในการดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Development of Nursing competency assessment tools for end of life care.
 3. 2557: การติดตามประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. 2557: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการตายดีตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต Masters Nursing students perceptions of end of life care good death

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,การรับรู้อาการและการจัดการอาการของผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 42 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า22-31
 2. 2562 ,การรับรูการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในเด็กวัยเรียนที่อยุ่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 42 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า43-51
 3. 2562 ,วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุระยท้ายในชุมชน ,พยาบาล ,ปีที่ 68 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า11-19
 4. 2562 ,Perspectives of adult survivors of colorectal cancer with an ostomy on their needs: synthesis of Qualitative research studies ,Central European Journal of Nursing and Midwifery ,ปีที่ 10 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า1155-1166
 5. 2561 ,Knowledge and Attitudes about HIV/AIDS and Sexual Health Practices among First-year University Students ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,ปีที่ 33 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ,หน้า49-55
 6. 2561 ,การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า54-64
 7. 2561 ,Graduate Nursing Students’ Perceptions of a Good Death ,Journal of The Medical Association of Thailand ,ปีที่ 101 ,ฉบับที่ Suppl.5 ,เดือน พฤษภาคม - พฤษภาคม ,หน้าS149-S156
 8. 2561 ,การวิเคราะห์มโนทัศน์ความเป็นชาย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า1-12
 9. 2560 ,การรับรู้พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลโดยผู้ป่วยกระดูกระยางค์หักแบบปิด ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า77-86
 10. 2560 ,ระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า83-95
 11. 2560 ,ฉากชีวิตของผู้สูงอายุระยะท้ายในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า83-95
 12. 2559 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาการปวดหลังผ่าตัด ในเมืองเคบูเมน ประเทศอินโดนีเซีย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า168-175
 13. 2559 ,Psychometric Properties of Risk Assessment Tool for Diabetic Foot Ulcer among Diabetes Mellitus Patients ,International Journal of Medical and Health Sciences ,ปีที่ 3 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน มกราคม - มกราคม ,หน้า38-41
 14. 2559 ,ผลของการดูแลผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษาด้วยวิธีที่แตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า127-136
 15. 2558 ,ความรู้เรื่องโรคเอชไอวี/เอดส์และทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า95-102
 16. 2558 ,ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ,ร้อยเอ็ดเวชสาร ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ,หน้า19-28
 17. 2557 ,การประเมินการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายและการตายดีโดยสมาชิกครอบครัว ,วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ,ปีที่ 17 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ,หน้า45-53
 18. 2557 ,ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า27-36
 19. 2557 ,ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า37
 20. 2557 ,ประสบการณ์ความต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ : การศึกษาเชิงคุณภาพ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า1-10
 21. 2556 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า54-66
 22. 2556 ,การตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า49-59
 23. 2556 ,ประสบการณ์การปฏิบัติด้านจิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า72-80
 24. 2556 ,่่Thai Perspectives on Pain ,JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND ,ปีที่ 96 ,ฉบับที่ 9 (SPPUL.4) ,เดือน กันยายน - กันยายน ,หน้า91-97
 25. 2556 ,การประเมินการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายโดยสมาชิกครอบครัว ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า17-25
 26. 2556 ,Thai Perspetives on Pain ,J Med AssocThai ,ปีที่ 96 ,ฉบับที่ Suppl.4 ,เดือน กันยายน - กันยายน ,หน้า91-97
 27. 2555 ,การรับรู้ของผู้ป่วยต่อพฤติกรรมการดูแลและการจัดการความปวดหลังผ่าตัดของพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมของโรงพยาบาลแห่งชาติจิกมี ดอจิ วังชุก ทิมพู ภูฏาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า69-82
 28. 2555 ,การดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า62-72
 29. 2555 ,ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า72-82
 30. 2555 ,จิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า100-110
 31. 2555 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า37-47
 32. 2555 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์และดัชนี้ชี้วัดด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 30 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า58-67

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 6 ก.พ. 2556-6 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ในหัวข้อ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการตัดสินใจการบริการสุขภาพ ,ไทย
 2. 2556: 7 ก.พ. 2556-7 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ในหัวข้อ แนวคิดการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการกระจายทรัพยากร ,ไทย
 3. 2556: 14 มิ.ย. 2556-14 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารและการจัดการกับความเจ็บปวด โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2556 ,ไทย
 4. 2556: 20 มิ.ย. 2556-21 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารและการจัดการกับความเจ็บปวด โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2556 ,ไทย
 5. 2556: 21 ต.ค. 2556-21 ต.ค. 2556 Basic certificate Course in Palliative Nursing รุ่นที่ 4 ,ไทย
 6. 2556: 7 ธ.ค. 2556-10 ธ.ค. 2556 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ,ไทย
 1. 2557: 23 พ.ย. 2557-23 พ.ย. 2557 ถอดบทเรียนเพื่อหา Key success ของการจัดบริการศูนย์ดูแลผู้ป่วย ,ไทย
 2. 2557: 8 เม.ย. 2557-8 เม.ย. 2557 คัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ,ไทย
 3. 2557: 3 เม.ย. 2557-3 เม.ย. 2557 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ เรื่องอาจารย์พยาบาลในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ,ไทย
 4. 2557: 3 ก.ค. 2557-3 ก.ค. 2557 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ,ไทย
 5. 2557: 23 ส.ค. 2557-23 ส.ค. 2557 โครงการสร้างแกนนำเพื่อการรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557 ,ไทย
 6. 2557: 26 ก.พ. 2557-26 ก.พ. 2557 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 7. 2557: 11 พ.ย. 2557-12 พ.ย. 2557 การพยาบาลโรคมะเร็งยุคไร้พรมแดน ครั้งที่ 3 ,ไทย
 8. 2557: 21 เม.ย. 2557-4 พ.ค. 2557 การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ,ไทย
 1. 2558: 23 มิ.ย. 2558-23 มิ.ย. 2558 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต ,ไทย
 2. 2558: 23 มิ.ย. 2558-23 มิ.ย. 2558 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพบริการและแนวคิดการจัดระบบสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการกระจายทรัพยากร ,ไทย
 3. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 1 ,ไทย
 4. 2558: 26 ส.ค. 2558-26 ส.ค. 2558 แนวคิดและหลักการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้ายด้วยหลักจริยธรรม การสื่อสารการดูแลในจิตวิญญาณ ภาวะสูญเสียและทุกข์โศก ,ไทย
 5. 2558: 6 มี.ค. 2558-6 มี.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต ,ไทย
 6. 2558: 24 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 ประชุมคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ,ไทย
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-20 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ระหว่าง 2 พค.-4พย.2559 ,ไทย
 2. 2559: 20 พ.ค. 2559-20 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 3. 2559: 26 พ.ค. 2559-26 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 4. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 5. 2559: 26 ต.ค. 2559-26 ต.ค. 2559 ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 6. 2559: 16 ก.ย. 2559-16 ก.ย. 2559 โครงการประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2559 เรื่อง Spiritual care: ความต้องการดูแลในมิติที่หลากหลาย ,ไทย
 7. 2559: 13 ก.ย. 2559-13 ก.ย. 2559 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลอย่างยั่งยืน ,ไทย
 1. 2562: 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 มาตรฐานการดูแลและการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม ,ไทย
 2. 2562: 23 เม.ย. 2562-23 เม.ย. 2562 การบำบัดทดแทนไต ในวันที่ 23 เมษายน, 30 เมษายน,7 พฤษภาคม,28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2560: 20 เม.ย. 2560-20 เม.ย. 2560 ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงพยาบาลเปือยน้อย จ.ขอนแก่น ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 21 ก.ย. 2556-25 ก.ย. 2556 อบรมหลักสูตร MCore505 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารการเรียน การสอนและการวิจัยเชิงรุก ,จีน
 2. 2556: 20 ต.ค. 2556-23 ต.ค. 2556 กิจกรรมการ มข.มอ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดพังงา ,ไทย
 1. 2557: 19 ก.ค. 2557-22 ก.ค. 2557 หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 2. 2557: 26 พ.ย. 2557-27 พ.ย. 2557 โครงการ Symptom management workshop in palliative care ,ไทย
 3. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 4. 2557: 19 ก.ค. 2557-23 ก.ค. 2557 การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 1. 2558: 6 มี.ค. 2558-6 มี.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต ,ไทย
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-20 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ระหว่าง 2 พค.-4พย.2559 ,ไทย
 2. 2559: 20 พ.ค. 2559-20 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 3. 2559: 26 พ.ค. 2559-26 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 4. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2558: 31 มี.ค. 2558-6 เม.ย. 2558 Faculty of nursing, University of Indonesia , Indonesia เชิญคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เพื่อเข้าร่วมสัมมนาความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึง 6 เมษายน 2558 ณ Faculty of nursing, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 20 ก.พ. 2559-24 ก.พ. 2559 โครงการสนับสนุนพัฒนาโครงการวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการตรวจหาการติดเชื้อเอชไปวี ในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 ,ไทย
 2. 2559: 31 พ.ค. 2559-31 พ.ค. 2559 โครงการสัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาในระดับดุษฏีบัณฑิต ,ไทย
 1. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2557: 10 ก.ค. 2557-15 ก.ค. 2557 สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเปิดโลกทัศน์กรรมการสถาบันเอดส์ โดยมีกำหนดการเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ Mandalay Orthopaedic Hospital ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ,สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 1. 2559: 7 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1 ณ รพ.น่าน ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงาน ในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ผู้เข้าร่วมอบรม 44 คน) ,ไทย
 1. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ณ Nurse Maude Hospice & Palliative care ประเทศนิวซีแลนด์ ,ไทย
 2. 2561: 13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) และโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล ได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ,สหรัฐอเมริกา
 3. 2561: 30 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2561 ,นิวซีแลนด์
 4. 2561: 4 พ.ค. 2561-6 พ.ค. 2561 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ วัดป่าสะคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในโครงการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ ภายใต้หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ,ไทย
 5. 2561: 30 พ.ค. 2561-2 มิ.ย. 2561 ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ,ไทย
 6. 2561: 3 มิ.ย. 2561-8 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (16 ราย) ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. 2562: 22 ธ.ค. 2562-23 ธ.ค. 2562 ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 2557 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Nursing Conference (INC) ซึ่งจัดโดย Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2557 ,เวียดนาม
 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 2. 2558: 3 ส.ค. 2558-4 ส.ค. 2558 Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research ,ไทย
 3. 2558: 30 พ.ย. 2558-2 ธ.ค. 2558 การรังสรรค์วัฒนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล ,ไทย
 1. 2559: 13 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 ประชุมวิชาการ หัวข้อ Palliative Care in Oncology ,ไทย
 2. 2559: 22 มิ.ย. 2559-24 มิ.ย. 2559 ประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 เรื่อง Optimizing Healthcare Quality:Teamwork in Education,Research and Practice ,ไทย
 3. 2559: 29 ส.ค. 2559-30 ส.ค. 2559 ประชุมวิชาการประจำปี 2559 พศ.2559 เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ,ไทย
 4. 2559: 26 ต.ค. 2559-26 ต.ค. 2559 ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 5. 2559: 16 ก.ย. 2559-16 ก.ย. 2559 โครงการประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2559 เรื่อง Spiritual care: ความต้องการดูแลในมิติที่หลากหลาย ,ไทย
 6. 2559: 13 ก.ย. 2559-13 ก.ย. 2559 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลอย่างยั่งยืน ,ไทย
 7. 2559: 21 พ.ย. 2559-22 พ.ย. 2559 ประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี ,ไทย
 1. 2560: 9 ม.ค. 2560-11 ม.ค. 2560 ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 2. 2560: 11 ก.พ. 2560-13 ก.พ. 2560 ด้วยบุคลากร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Universal Academic Cluster International Winter Conference in Hokkaido ,ญี่ปุ่น


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย
 1. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย

Associate Professor Dr. Bumpenchit Sangchart

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผุ้ป่วยเรื้อรัง (โรคเอดส์และมะเร็ง
 2. การพยาบาลองค์รวม/การบำบัดเสริมและบำบัดทางเลือก (Complementary and Alternative Therapy)
 3. ศาสตร์และทฤษฎีการพยาบาล
 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 5. Sthnography & Phenomenology
 6. การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม/Spiritual care
 7. การบำบัดทางการพยาบาล / Music therapy and Guided Imagery
 8. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤตและเรื้อรัง / Pain Management
 9. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่
 10. การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 11. การพยาบาลด้านจิตวิญญาณ
 12. Chronic illness
 13. Gerontocegy
 14. Health Promotion

Research

 1. 2015:
 2. 2014: Development of Nursing competency assessment tools for end of life care.
 3. 2014:
 4. 2014: Masters Nursing students perceptions of end of life care good death

Published Papers

 1. 2019 ,การรับรู้อาการและการจัดการอาการของผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 1 , January - March , P.22-31
 2. 2019 ,การรับรูการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในเด็กวัยเรียนที่อยุ่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 1 , January - March , P.43-51
 3. 2019 ,วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุระยท้ายในชุมชน ,พยาบาล ,Volume.68 ,Issue. 1 , January - March , P.11-19
 4. 2019 ,Perspectives of adult survivors of colorectal cancer with an ostomy on their needs: synthesis of Qualitative research studies ,Central European Journal of Nursing and Midwifery ,Volume.10 ,Issue. 4 , October - December , P.1155-1166
 5. 2018 ,Knowledge and Attitudes about HIV/AIDS and Sexual Health Practices among First-year University Students ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,Volume.33 ,Issue. 1 , January - February , P.49-55
 6. 2018 ,การรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.54-64
 7. 2018 ,Graduate Nursing Students’ Perceptions of a Good Death ,Journal of The Medical Association of Thailand ,Volume.101 ,Issue. Suppl.5 , May - May , P.S149-S156
 8. 2018 ,การวิเคราะห์มโนทัศน์ความเป็นชาย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.1-12
 9. 2017 ,การรับรู้พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลโดยผู้ป่วยกระดูกระยางค์หักแบบปิด ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.77-86
 10. 2017 ,ระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 3 , July - September , P.83-95
 11. 2017 ,ฉากชีวิตของผู้สูงอายุระยะท้ายในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.83-95
 12. 2016 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาการปวดหลังผ่าตัด ในเมืองเคบูเมน ประเทศอินโดนีเซีย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 3 , July - September , P.168-175
 13. 2016 ,Psychometric Properties of Risk Assessment Tool for Diabetic Foot Ulcer among Diabetes Mellitus Patients ,International Journal of Medical and Health Sciences ,Volume.3 ,Issue. 3 , January - January , P.38-41
 14. 2016 ,ผลของการดูแลผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีรักษาด้วยวิธีที่แตกต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 3 , July - September , P.127-136
 15. 2015 ,ความรู้เรื่องโรคเอชไอวี/เอดส์และทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 2 , April - June , P.95-102
 16. 2015 ,ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ,ร้อยเอ็ดเวชสาร ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - December , P.19-28
 17. 2014 ,การประเมินการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายและการตายดีโดยสมาชิกครอบครัว ,วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ,Volume.17 ,Issue. 2 , May - August , P.45-53
 18. 2014 ,ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.27-36
 19. 2014 ,ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.37
 20. 2014 ,ประสบการณ์ความต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ : การศึกษาเชิงคุณภาพ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.1-10
 21. 2013 ,การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 1 , January - March , P.54-66
 22. 2013 ,การตายดีตามการรับรู้ของพยาบาล: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.49-59
 23. 2013 ,ประสบการณ์การปฏิบัติด้านจิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.72-80
 24. 2013 ,่่Thai Perspectives on Pain ,JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND ,Volume.96 ,Issue. 9 (SPPUL.4) , September - September , P.91-97
 25. 2013 ,การประเมินการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายโดยสมาชิกครอบครัว ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 4 , October - December , P.17-25
 26. 2013 ,Thai Perspetives on Pain ,J Med AssocThai ,Volume.96 ,Issue. Suppl.4 , September - September , P.91-97
 27. 2012 ,การรับรู้ของผู้ป่วยต่อพฤติกรรมการดูแลและการจัดการความปวดหลังผ่าตัดของพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมของโรงพยาบาลแห่งชาติจิกมี ดอจิ วังชุก ทิมพู ภูฏาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.69-82
 28. 2012 ,การดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 3 , July - September , P.62-72
 29. 2012 ,ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.72-82
 30. 2012 ,จิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.100-110
 31. 2012 ,ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 3 , July - September , P.37-47
 32. 2012 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์และดัชนี้ชี้วัดด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.30 ,Issue. 3 , July - September , P.58-67