ทำเนียบอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
 2. การให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว
 3. การใช้พุทธธรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการบำบัดผู้ที่มีปัญหาของอารมณ์
 4. เพศภาวะกับสุขภาพจิต
 5. การให้การปรึกษา ฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ

งานวิจัย

 1. 2564: การศึกษาการทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ความชุก เหตุผล และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิต
 2. 2563: การศึกษาการทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ความชุก เหตุผล และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการทำร้ายตนเองแบบเจตนาไม่ให้เสียชีวิต ืNon-Suicidal Self-harm in Nursing Students, an University of the North-East of Thailand : Prevalence, Resons and Associated Factors...
 3. 2561: การพัฒนารูปแบบงานส่เงสริมสุขภาพจิตที่มีมิติเพศภาวะและความเป็นธรรมทางเพศในชุมชน
 4. 2559: โครงการพัฒนาเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย
 5. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ฯ จ.อุตรดิตถ์)
 6. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการพัฒนาบริการปรึกษาทางโทรศัพท์)
 7. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น)
 8. 2557: การประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปรึกษาเพื้อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพที่จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ปี พศ.2555-2556
 9. 2557: การพัฒนากระบวนกรและจัดทำหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื้อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับผู้ให้บริการของศูนย์พึ่งได้
 10. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล (2 จังหวัด)
 11. 2556: ทัศนคติของบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University staffs' attitude towards gender
 12. 2556: การประเมินผลหลักสุตรการให้คำปรึกษาเพื้อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพของผู้หญิงสำหรับผู้ให้บริการศูนย์พึ่งได้
 13. 2556: ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University College Studets'
 14. 2556: การประเมินผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพที่จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้ใหญ่และความเป็นธรรมทางเพศ ปี พ.ศ.2555-2556
 15. 2556: โครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโคคงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 16. 2556: การประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อเสริมสร้างอำนาจและศักยภาพ
 17. 2556: การประเมินผลหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพของผู้หญิงสำหรับผู้ให้บริการของศูนย์พึ่งได้
 18. 2556: พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาด้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเเฉียงเหนือ Health behaviorals of working-age patients with HIV/AIDS receiving antiretroviral therapy in national Northeastern border provincial hospitals
 19. 2556: โครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ฯ จ.อุตรดิตถ์
 20. 2556: โครงการพัฒนาบริการทางโทรศัพท์
 21. 2556: โครงการป้องกันและแก้ปัญหาวัยรุ่น

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Kaewjanta, N., & Rungreangkulkij, S. (2565). The Perceptions and Self-management of Depressive Symptoms in Men: A Qualitative Study in a Province of Northeastern Thailand. Trends in Science https://tis.wu.ac.th/index.php/tis/article/view/2190, 19(4), 1-12
 2. ชมพูนุท กาบคำบา, เนตรชนก แก้วจันทา และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2565). พฤติกรรมทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตและปัจจัยเสี่ยงในนักศึกษาพยาบาล. สภาการพยาบาล, 37(1), 146-160
 3. Rungreangkulkij, S., , , , , , , , ... (2565). Factors influencing the implementation of labour companionship: formative qualitative research in Thailand. BMJ Open, 12(5), -
 4. Ojanen, T. T., Phukao, D., Boonmongkon, P., Rungreangkulkij, S. (2564). Defining Mental Health Practitioners’ LGBTIQ Cultural Competence in Thailand. Journal of Population and Social Studies, 29(-), 158-176
 5. Rungreangkulkij, S., Kaewjanta, N., , & (2564). Voices of Thai women who received Gender Sensitive Empowerment Counseling. Journal of International Women’s Studies., 22(1), 330-340
 6. Rungreangkulkij, S., Silarat, M., & (2564). Prisoners' perceptions of the healthcare service: A qualitative study. Nursing and Health Sciences, -(-), 1-8
 7. Kaewjanta, N., & Rungreangkulkij, S. (2564). How Thai men cope with depression: A qualitative study. Perspect Psychiatr Care, -(-), 1-7
 8. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ . (2564). ผลกระทบของเพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต. สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 29(3), 259-272
 9. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, เทวธิดา ขันคามโภชน์ก์ , ยศวีร์ อิ่มอโนทัย และ โสภา อ่อนโสภา . (2564). การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ : พื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 12(1), 89-110
 10. ชมพูนุท กาบคำบา, เนตรชนก แก้วจันทา และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2564). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ในรอบ 12 เดือน. สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย , 29(4), 297-311
 11. ชมพูนุท กาบคำบา, เนตรชนก แก้วจันทา และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2564). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลในรอบ 12 เดือน. สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 29(4), 297-311
 12. เนตรชนก แก้วจันทา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ อิงคฎา โคตนารา. (2563). การบูรณาการการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลไกประสานการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วิชาการสาธารณสุข, 29(2), 191-199
 13. สุมาลี ทองครไทย และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2563). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลจิตเวชต่อการดูแลสุขภาพกายของผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(2), 95-104
 14. Rungreangkulkij, S., Norsworthy, K., & Abrams, M. E. (2563). A Feminist Liberation Framework for Responding to Intimate Partner Violence in Thailand. Women and Therapy, -(-), 1-20
 15. เนตรชนก แก้วจันทา และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2563). การรับรู้สาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้าของผู้ชายไทยอีสานวัยทำงาน*. สภาการพยาบาล, 35(4), 18-34
 16. Rungreangkulkij, S., Kotnara, I., , & (2562). Loss of Control: Experiences of Depression in Thai Men. Walailak Journal of Science and Technology, 16(4), 265-274
 17. , , Rungreangkulkij, S. (2562). Development of Care Services for Older People with Dementia in a Primary Care Setting. Pacificn Rim International Journal of Nursing Research, 23(3), 214-227
 18. Rungreangkulkij, S., Kaewjanta, N., Kabkumba, C., Kotnara, I. (2562). Gender Differences in Depression and Risk Factors among Thai Older Adults. International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 2(2), 49-59
 19. DOLAN, R. H., & Rungreangkulkij, S. (2562). Indonesian Clinical Nurses’ Roles in Public Hospital: An Ethnographic Study. International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 2(2), 15-22
 20. JIU, C. K., & Rungreangkulkij, S. (2562). Family Management of Autistic Children in Malay Families Indonesia. International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 2(2), 29-36
 21. Rungreangkulkij, S., & Rujiraprasert, N. (2562). Gender Inequality Identified as an Underlying Cause of Depression in Thai Women. Journal of International Women\'s Studies, 20(7), 395-406
 22. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, เนตรชนก แก้วจันทา, อิงคฏา โคตนารา, จินตนา ลี้จงเพิ่มพุน, หทัยรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี และ พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ . (2562). ความคิดเห็นของพยาบาลต่อหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูพลังอำนาจและศักยภาพทีมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 42(2), 1-11
 23. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, เนตรชนก แก้วจันทา, ชมพูนุท กาบคำบา และ อิงคฏา โคตนารา. (2561). ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. , 9(1), 146-177
 24. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล, อิงคฏา โคตนารา และ เนตรชนก แก้วจันทา. (2560). พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนไทย กรณีศึกษาที่ขอนแก่น . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(1), 1-13
 25. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อิงคฏา โคตนารา, เนตรชนก แก้วจันทา และ ชมพูนุท กาบคำบา. (2560). ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 43(2), 84-114
 26. อังคณา จิรโรจน์ และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2560). แนวทางการบริการทางสุขภาพสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ กลุ่มเปราะบางในระยะฟื้นฟู: กรณีศึกษาอุทกภัย. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. , 31(2), 31-46
 27. นิตยา จรัสแสง , สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วิจิตรา พิมพะนิตย์, สมจิตต์ มณีกานนท์ และ ดวงแก้ว รอดอ่อง. (2560). ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. , 62(3), 247-255

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 15 มี.ค. 2556-16 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ปลุกพลังชีวิตพิชิตวิกฤตและการเยี่ยวยาจิตใจ : Update ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 2. 2556: 27 มี.ค. 2556-29 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมการให้คำปรึกษาขั้นสูง ,ไทย
 3. 2556: 17 เม.ย. 2556-17 เม.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 1 ,ไทย
 4. 2556: 24 เม.ย. 2556-25 เม.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรในการให้คำปรึกษา ประจำปี 2556 ,ไทย
 5. 2556: 26 เม.ย. 2556-26 เม.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช "Conrtibution of Thai Mental Health Psychiatric Nursing to ASEAN" ,ไทย
 6. 2556: 16 พ.ค. 2556-20 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ต่อความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ,ไทย
 7. 2556: 20 พ.ค. 2556-20 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 8. 2556: 7 มิ.ย. 2556-7 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏับัติการก่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 9. 2556: 20 ธ.ค. 2556-20 ธ.ค. 2556 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ,ไทย
 10. 2556: 18 ธ.ค. 2556-20 ธ.ค. 2556 ทำอย่างไรให้เกิดงานวิจัยด้านการพยาบาลข้ามวัมธรรม ,ไทย
 11. 2556: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 557 ได้รับเชิญจาก Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Innovation in Divers by of target groups : Women’s health” ในการประชุม The 1st International Nursing Conference (INC) ,เวียดนาม
 1. 2557: 24 พ.ย. 2557-25 พ.ย. 2557 การบูรณาการหลักสูตรวิทยากรโรคจิต โรคซึมเศร้า ยาเสพติดและย่าฆ่าตัวตาย ,ไทย
 2. 2557: 8 ก.ค. 2557-9 ก.ค. 2557 แนวทางการพัฒนาคลินิคใกล้บ้านแบบครบวงจร ,ไทย
 3. 2557: 15 ก.ค. 2557-19 ก.ค. 2557 ฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับบุคลากรผู้ให้การปรึกษาประจำศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 4. 2557: 30 ก.ค. 2557-31 ก.ค. 2557 การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ ,ไทย
 5. 2557: 17 มิ.ย. 2557-19 มิ.ย. 2557 Motivational counseling ,ไทย
 6. 2557: 23 ส.ค. 2557-27 ส.ค. 2557 ฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับบุคลากรผู้ให้การปรึกษาประจำศูนย์พึ่งได้ ,ไทย
 7. 2557: 4 ส.ค. 2557-6 ส.ค. 2557 สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ,ไทย
 8. 2557: 21 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะและการให้บริการปรึกษาในความเข้าใจเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ,ไทย
 9. 2557: 23 ก.ย. 2557-25 ก.ย. 2557 Regional meeting ,ไทย
 10. 2557: 18 ก.ย. 2557-19 ก.ย. 2557 รูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวและสังคมไทย ,ไทย
 11. 2557: 27 ก.พ. 2557-27 ก.พ. 2557 หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 2 ,ไทย
 12. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 557 ได้รับเชิญจาก Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Innovation in Divers by of target groups : Women’s health” ในการประชุม The 1st International Nursing Conference (INC) ,เวียดนาม
 13. 2557: 26 เม.ย. 2557-26 เม.ย. 2557 Contribution of Thai mental Health Psychiatric nursing to ASEAN ,ไทย
 14. 2557: 21 เม.ย. 2557-4 พ.ค. 2557 การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ,ไทย
 1. 2558: 8 ม.ค. 2558-10 ม.ค. 2558 การปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ ,ไทย
 2. 2558: 9 ก.พ. 2558-9 ก.พ. 2558 การพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาวะผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปี 2558 ,ไทย
 3. 2558: 2 มี.ค. 2558-6 มี.ค. 2558 การให้คำปรึกษาฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้า ,ไทย
 4. 2558: 3 มี.ค. 2558-6 มี.ค. 2558 การให้การปรึกษาฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพของผู้หญิงที่เป็นโรคซึมเศร้า ,ไทย
 5. 2558: 3 ก.พ. 2558-3 ก.พ. 2558 อบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 3 ,ไทย
 6. 2558: 5 ก.พ. 2558-5 ก.พ. 2558 อบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 3 ,ไทย
 7. 2558: 10 ก.พ. 2558-10 ก.พ. 2558 อบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 3 ,ไทย
 8. 2558: 25 ก.พ. 2558-25 ก.พ. 2558 อบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 3 ,ไทย
 9. 2558: 8 มี.ค. 2558-8 ธ.ค. 2558 การให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพของผู้หญิงสำหรับผู้ให้บริการของศูนย์พึ่งได้ ,ไทย
 10. 2558: 17 มิ.ย. 2558-17 มิ.ย. 2558 ประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางและผู้ต้องขัง ,ไทย
 11. 2558: 22 มิ.ย. 2558-22 มิ.ย. 2558 ประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางและผู้ต้องขัง ,ไทย
 12. 2558: 24 มิ.ย. 2558-24 มิ.ย. 2558 ประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางและผู้ต้องขัง ,ไทย
 13. 2558: 19 มิ.ย. 2558-19 มิ.ย. 2558 ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะและในการปรึกษาในความเข้าใจเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ,ไทย
 14. 2558: 6 พ.ค. 2558-7 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Motivational Cause Counseling ,ไทย
 15. 2558: 8 พ.ค. 2558-8 พ.ค. 2558 โครงการยุติความตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ ณ เขตโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร ,ไทย
 16. 2558: 29 พ.ค. 2558-29 พ.ค. 2558 โครงการยุติความตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ ณ เขตโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร ,ไทย
 17. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย
 18. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 1 ,ไทย
 19. 2558: 26 ก.ค. 2558-30 ก.ค. 2558 พัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับบุคลากร ,ไทย
 20. 2558: 9 ต.ค. 2558-9 ต.ค. 2558 ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะและการให้การปรึกษาในความเข้าใจเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ,ไทย
 21. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย
 22. 2558: 20 เม.ย. 2558-24 เม.ย. 2558 หลักสูตรพัฒนากระบวนการและหลักสูตรการให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ ,ไทย
 23. 2558: 14 ต.ค. 2558-17 ต.ค. 2558 ได้ตอบรับคำเชิญจาก Indonesian National Nursing Association (PPNI) Institute of Mental Health Nursing Indonesia (IPKJI) The Committee of National Conference of Mental Health Nursing The 12th 2015 West Kalimantan เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุม The National Conference of Mental Health Nursing The 12th 2015 West Kalimantan ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 10 ม.ค. 2559-16 ม.ค. 2559 อบรมหลักสูตรเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม ,ไทย
 2. 2559: 10 ก.พ. 2559-12 ก.พ. 2559 โครงการ การพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น อำเภอน้ำพอง ,ไทย
 3. 2559: 24 ก.พ. 2559-26 ก.พ. 2559 โครงการ การพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น อำเภอกระนวน ,ไทย
 4. 2559: 2 มี.ค. 2559-4 มี.ค. 2559 โครงการ การพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น ,ไทย
 5. 2559: 8 มี.ค. 2559-10 มี.ค. 2559 โครงการ การพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น อำเภอซำสูง ,ไทย
 6. 2559: 14 มี.ค. 2559-16 มี.ค. 2559 โครงการ การพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง ,ไทย
 7. 2559: 4 ก.พ. 2559-5 ก.พ. 2559 หลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ,ไทย
 8. 2559: 8 มี.ค. 2559-10 มี.ค. 2559 การพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ เครือข่ายศูนย์พึ่งได้ ณ อำเภอซำสูง ,ไทย
 9. 2559: 2 มี.ค. 2559-4 มี.ค. 2559 การพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพ เครือข่ายศูนย์พึ่งได้ ณ อำเภอเมืองขอนแก่น ,ไทย
 10. 2559: 2 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 อบรมการให้การปรึกษาภาวะวิกฤตและการแจ้งข่าวร้าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 11. 2559: 6 มิ.ย. 2559-8 มิ.ย. 2559 การให้การปรึกษา Basic cause counseling ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 12. 2559: 8 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง สติ วิถีแห่งสุขภาพดี ,ไทย
 13. 2559: 27 ต.ค. 2559-28 ต.ค. 2559 การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ,ไทย
 14. 2559: 8 ธ.ค. 2559-8 ธ.ค. 2559 โครงการวิจัยแผนงานวิจัยบูรณาการการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 ,ไทย
 15. 2559: 9 ธ.ค. 2559-9 ธ.ค. 2559 โครงการวิจัยแผนงานวิจัยบูรณาการการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 ,ไทย
 16. 2559: 21 ธ.ค. 2559-21 ธ.ค. 2559 โครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายและการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 1 ,ไทย
 1. 2560: 19 ม.ค. 2560-20 ม.ค. 2560 โครงการวิจัยแผนงานวิจัยบูรณาการการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ระยะที่ 3 ,ไทย
 2. 2560: 25 ม.ค. 2560-26 ม.ค. 2560 การจัดการผู้ป่วยรายกรณี ,ไทย
 3. 2560: 8 ก.ค. 2560-16 ก.ค. 2560 หลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม ในวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ศูนย์บ้านดิน) ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 4. 2560: 22 ก.พ. 2560-23 ก.พ. 2560 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก (Clinical Pathway /Care Map) สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ เรียนทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด นนทบุรี ,ไทย
 5. 2560: 23 มี.ค. 2560-24 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเครือข่ายศูนย์พี่งได้" ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 6. 2560: 10 เม.ย. 2560-10 เม.ย. 2560 วิทยากร บรรยายเรื่อง การจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วย SMI-V ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็กเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ,ไทย
 7. 2560: 10 เม.ย. 2560-11 เม.ย. 2560 เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วย SMI-V ในวันที่ 10-11 เมษายน 25460 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นพ.อรุน ภาคสุวรรณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ,ไทย
 8. 2560: 19 มิ.ย. 2560-23 มิ.ย. 2560 เป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูพลังอำนาจแก่ผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชชิ่งทรี ขอนแก่นรีสอร์ท ,ไทย
 9. 2560: 4 ส.ค. 2560-4 ส.ค. 2560 วิทยากรดำเนินการอภิปราย/ประธาน/รองประธานห้องวิชาการย่อย ในหัวข้อ ทุกข์เศร้าใต้เงาเพศภาวะ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Mar ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 10. 2560: 18 ก.ค. 2560-20 ก.ค. 2560 เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น ,ไทย
 11. 2560: 27 ส.ค. 2560-28 ส.ค. 2560 การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับจัดแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-18.00 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ,ไทย
 12. 2560: 1 พ.ย. 2560-2 พ.ย. 2560 การพัฒนาหลักสูตรการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิต ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พฟร์ต กทม. ,ไทย
 13. 2560: 16 พ.ย. 2560-17 พ.ย. 2560 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ,ไทย
 14. 2560: 21 ธ.ค. 2560-21 ธ.ค. 2560 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 12-14 น. ณ ห้องประชุม 10 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 17 ม.ค. 2561-19 ม.ค. 2561 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร เรื่อง โรคจิตและโรคซึมเศร้า ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2561: 10 ม.ค. 2561-12 ม.ค. 2561 วิทยากร การดูแลผูป่วยระบบ case management ในวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ ประชุม2/1 อาคารสุราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ ,ไทย
 3. 2561: 25 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 การวิจัยเชิงคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 4. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
 5. 2561: 13 ม.ค. 2561-14 ม.ค. 2561 วิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน (61-2-4-3-25) ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น ,ไทย
 6. 2561: 8 ก.พ. 2561-9 ก.พ. 2561 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการรายกรณี (Case management) สำหรับผู้ป่วยจิตเวชรุ่นแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ในวันที 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ สาตรา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ,ไทย
 7. 2561: 20 ก.พ. 2561-22 ก.พ. 2561 วิทยากร ในหัวข้อ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในวันที่ 20 ,22 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ ขอนแก่น ,ไทย
 8. 2561: 16 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 วิทยากร เรื่อง แนวทางการจัดทำ CPG ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลจิจเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 9. 2561: 1 มี.ค. 2561-7 มี.ค. 2561 การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพผู้ที่มีอาการซึมเศร้า ในวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 10. 2561: 4 เม.ย. 2561-8 เม.ย. 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย ในวันที่ 4-8 เมษายน 2561 ณ บ้านกล้วยกล้วยรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ,ไทย
 11. 2561: 22 ส.ค. 2561-22 ส.ค. 2561 วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสู่ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบครบวงจรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ,ไทย
 12. 2561: 22 ก.ย. 2561-26 ก.ย. 2561 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย ในระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ณ บ้านกล้วยรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ,ไทย
 13. 2561: 28 พ.ย. 2561-28 พ.ย. 2561 วิทยากร ใน (ร่าง) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิชคอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ,ไทย
 14. 2561: 13 ธ.ค. 2561-13 ธ.ค. 2561 วิทยากร ในการเสวนา เรื่อง เพศภาวะ ปัจจัยสังคมที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพจิตดีถ้วนหน้า วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพฯ ,ไทย
 15. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการบำบัดอาการซึมเศร้าสำหรับปัจจัยวัยรุ่นโดยใช้เทคนิคการเสริมสร้างพลังอำนาจ ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนาถสิริ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 1. 2562: 7 ม.ค. 2562-8 ม.ค. 2562 วิทยากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษา ในวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลยโสธร ,ไทย
 2. 2562: 11 มี.ค. 2562-11 มี.ค. 2562 การดูแลและให้ปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า ให้อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ,ไทย
 3. 2562: 26 มี.ค. 2562-28 มี.ค. 2562 วิทยากร บรรยายความรู้โครงการค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม \\\"ฟื้นฟูพลัง ฟังด้วยหัวใจ\\\" ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ กรีนวิว การ์เด้น รีสอร์ท ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 4. 2562: 1 พ.ค. 2562-3 พ.ค. 2562 วิทยากร การให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน Basic counseling และ การให้คำปรึกษาขั้นสูง Advance counseling ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,ไทย
 5. 2562: 27 พ.ค. 2562-29 พ.ค. 2562 วิทยากรการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน Basic counseling ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,ไทย
 6. 2562: 7 มิ.ย. 2562-8 มิ.ย. 2562 วิทยากร ในการจัดกิจกรรม PH-WU Mindfulness ภายใต้โครงการประชาสัมพันธุ์เชิงรุก ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเกียรตินคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 7. 2562: 12 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่12-23 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 8. 2562: 23 ก.ย. 2562-25 ก.ย. 2562 วิทยากรอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านจิตสังคม ในวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้ จังหวัดกรุงเทพฯ ,ไทย
 9. 2562: 2 ก.ค. 2562-5 ก.ค. 2562 การให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน และการให้คำปรึกษาขั้นสูง ในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,ไทย
 10. 2562: 27 ก.ค. 2562-28 ก.ค. 2562 วิทยากร เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว และคุณภาพชีวิตของเครือข่ายจแรงงาน ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 ณ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ,ไทย
 11. 2562: 24 ส.ค. 2562-25 ส.ค. 2562 วิทยากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ริเวอร์ไรน์ เชอร์วิส อพาร์เม้นท์ จังหวัดนนทบุรี ,ไทย
 12. 2562: 24 ต.ค. 2562-26 ต.ค. 2562 ติดตามประเมินผลโครงการในการปรึกษาและเสริมศักยภาพระบบบริการ ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 13. 2562: 12 ธ.ค. 2562-13 ธ.ค. 2562 การให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูพลังอำนาจ ที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศสภาวะกิจ ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เวลา 13-16 น. ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ,ไทย
 14. 2562: 20 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 การพัฒนาคุณภาพคู่มือการดูแลช่วยเหลือและป้องกันความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 15. 2562: 16 ต.ค. 2562-19 ต.ค. 2562 นางสาวสมพร รุ่งเรืองกลกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ บุคลากร สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร ณ ประเทศอินโดนีเซีย 1. STIKes Muhammadiyah Pringsewu เรื่อง Trend and Issue Model and the implementation of recovery efforts in mental health service in Thailand 2. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan เรื่อง Non-Communicable Disease; Gender Prespective ,อินโดนีเซีย
 16. 2562: 28 พ.ย. 2562-28 พ.ย. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเกณฑ์การจำแนกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 24 เม.ย. 2556-24 เม.ย. 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิทยานิพนธ์ เรื่อง “The Effect of Thai Culturally-Based Mutual Support Program on Social Functioning of Persons with Schizophrenia” ,ไทย
 2. 2556: 3 มิ.ย. 2556-3 มิ.ย. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 3. 2556: 11 มิ.ย. 2556-11 มิ.ย. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำราวิชาการ ตำราเรื่อง “การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม” ,ไทย
 4. 2556: 24 เม.ย. 2556-24 เม.ย. 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิทยานิพนธ์ เรื่อง “The Effect of Thai Culturally-Based Mutual Support Program on Social Functioning of Persons with Schizophrenia” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 5. 2556: 3 มิ.ย. 2556-3 มิ.ย. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราเกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ,ไทย
 6. 2556: 11 มิ.ย. 2556-11 มิ.ย. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำราวิชาการ ตำราเรื่อง “การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย
 1. 2557: 12 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557 สอบวิทยานิพนธ์ ,ไทย
 2. 2557: 3 ก.พ. 2557-24 ก.พ. 2557 อนาคตสุขภาพประชากร การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ ,ไทย
 3. 2557: 25 เม.ย. 2557-25 เม.ย. 2557 พัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาใน รพ.จิตเวช ,ไทย
 1. 2558: 12 ต.ค. 2558-12 ต.ค. 2558 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พศ.2559 ,ไทย
 1. 2560: 18 ต.ค. 2560-18 ต.ค. 2560 การประเมินผลงานทางวิชาการ (ของอาจารย์สุรดา จันดีกระยอม) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ,ไทย
 1. 2562: 12 ก.ค. 2562-12 ก.ค. 2562 Administrative Order The Faculty of Graduate Studies, Mahidol University ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม ,ไทย

ที่ปรึกษา

 1. 2558: 8 ต.ค. 2558-8 ต.ค. 2558 โครงการผลของโปรแกรมสร้างความเข้มทางจิตวิญญาณต่อความหวังและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาบ้า ,ไทย


เข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 25 พ.ค. 2556-31 พ.ค. 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจและศักยภาพ รุ่นที่ 3” ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านดิน ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 2. 2556: 5 มิ.ย. 2556-14 มิ.ย. 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านดิน ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 3. 2556: 12 ก.ค. 2556-20 ก.ค. 2556 อบรมการกระบวนการด้านการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 4. 2556: 13 ส.ค. 2556-19 ส.ค. 2556 กระบวนการด้านการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว นครราชสีมา ,ไทย
 1. 2557: 24 ก.ค. 2557-27 ก.ค. 2557 การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ,ไทย
 2. 2557: 29 พ.ค. 2557-29 พ.ค. 2557 อรมระยะสั้นหลักสูตร์การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตแลจิตเวช ,ไทย
 3. 2557: 28 ก.พ. 2557-8 มี.ค. 2557 หลักสูตรการให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ OCSS ,ไทย
 4. 2557: 6 ต.ค. 2557-12 ต.ค. 2557 กระบวนกรตามหลักสูตรการให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ OCSS ,ไทย
 5. 2557: 21 มิ.ย. 2557-25 มิ.ย. 2557 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาวะผุ้หญิงความเป็นธรรมทางเพศ ,ไทย
 1. 2558: 26 มิ.ย. 2558-28 มิ.ย. 2558 โยคะภาวนากับการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ ,ไทย
 2. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย
 3. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 4. 2558: 9 ต.ค. 2558-9 ต.ค. 2558 ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะและการให้การปรึกษาในความเข้าใจเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ,ไทย
 5. 2558: 7 พ.ย. 2558-9 พ.ย. 2558 หลักสูตรการให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ OSCC ,ไทย
 6. 2558: 20 เม.ย. 2558-24 เม.ย. 2558 หลักสูตรพัฒนากระบวนการและหลักสูตรการให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ ,ไทย
 1. 2559: 10 ม.ค. 2559-16 ม.ค. 2559 อบรมหลักสูตรเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม ,ไทย
 2. 2559: 4 ก.พ. 2559-5 ก.พ. 2559 หลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ,ไทย
 3. 2559: 18 ก.พ. 2559-19 ก.พ. 2559 ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ ,ไทย
 4. 2559: 10 มี.ค. 2559-11 มี.ค. 2559 ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ ,ไทย
 5. 2559: 2 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 อบรมการให้การปรึกษาภาวะวิกฤตและการแจ้งข่าวร้าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 6. 2559: 6 พ.ย. 2559-9 พ.ย. 2559 โครงการพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมป้องกันและบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าที่มีความละเอียดอ่อนด้านเพศภาวะ ,ไทย
 7. 2559: 21 ธ.ค. 2559-21 ธ.ค. 2559 โครงการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายและการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 1 ,ไทย
 1. 2560: 21 ก.พ. 2560-21 ก.พ. 2560 อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบ DOL และรายงานความก้าวกน้าออนไลน์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ,ไทย
 2. 2560: 20 ก.ย. 2560-22 ก.ย. 2560 การทำวิจัยออนไลน์ (Online Research) รุ่นที่ 5-6 ในวันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 1 พ.ย. 2561-3 พ.ย. 2561 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ และปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 2. 2561: 12 พ.ย. 2561-13 พ.ย. 2561 อบรมพัฒนาหลักสูตร Transformation Plus : Mindfulness as a Resource ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุน กทม. ,ไทย
 1. 2562: 3 ธ.ค. 2562-12 ธ.ค. 2562 วิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมระยะสั้น \\\"The Fast Track Model Toward Reducing Maternal Mortality\\\" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3,5,9,11 และ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 6443 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 11 มิ.ย. 2562-12 มิ.ย. 2562 อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) ปีการศึกษา 2562 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 9 ก.ย. 2556-9 ก.ย. 2556 มองภาพสตรีในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง โรงแรมเซนต์ เจมส์ กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2558: 31 มี.ค. 2558-6 เม.ย. 2558 Faculty of nursing, University of Indonesia , Indonesia เชิญคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เพื่อเข้าร่วมสัมมนาความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึง 6 เมษายน 2558 ณ Faculty of nursing, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 2. 2558: 13 ธ.ค. 2558-20 ธ.ค. 2558 จิตวิทยาแห่งธรรมชาติ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และความคิดใหม่ ,ไทย
 3. 2558: 13 ธ.ค. 2558-20 ธ.ค. 2558 จิตวิทยาแห่งธรรมชาติการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และความใหม่ของชีวิต ,ไทย
 4. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย
 1. 2559: 31 พ.ค. 2559-31 พ.ค. 2559 โครงการสัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาในระดับดุษฏีบัณฑิต ,ไทย
 1. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-8 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (16 ราย) ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 3 ส.ค. 2558-4 ส.ค. 2558 Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research ,ไทย
 2. 2558: 19 ต.ค. 2558-20 ต.ค. 2558 ประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 ,ไทย
 1. 2559: 8 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 เรื่อง สติ วิถีแห่งสุขภาพดี ,ไทย
 1. 2560: 27 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเรียนรู้และวางแผนการประยุกต์ใช้กรอบวิเคราะห์เพศภาวะและความหลากหลายในการขับเคลื่อนงานฯ 2 ระยะ ใน ระยะที่ 1 วันที่ 27-21 มีนาคม 2560 ระยะที่ 2 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ,ไทย
 2. 2560: 6 มี.ค. 2560-9 มี.ค. 2560 เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง World Congress Women Mental Health Conference และนำเสนอผลวิจัย เรื่อง “Experience of women with depression: gender analysis” นำเสนอแบบ Poster Presentation ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ,สาธารณรัฐไอร์แลนด์
 1. 2562: 16 ต.ค. 2562-19 ต.ค. 2562 นางสาวสมพร รุ่งเรืองกลกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ บุคลากร สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร ณ ประเทศอินโดนีเซีย 1. STIKes Muhammadiyah Pringsewu เรื่อง Trend and Issue Model and the implementation of recovery efforts in mental health service in Thailand 2. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan เรื่อง Non-Communicable Disease; Gender Prespective ,อินโดนีเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 26 เม.ย. 2560-28 เม.ย. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเรียนรู้และวางแผนการประยุกต์ใช้กรอบวิเคราะห์เพศภาวะและความหลากหลายในการขับเคลื่อนงานฯ 2 ระยะ ใน ระยะที่ 2 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ,ไทย
 2. 2560: 13 ก.ค. 2560-14 ก.ค. 2560 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.กรุงเทพฯ ,ไทย

Associate Professor Dr. Somporn Rungreangkulkij

Specialize in Research Area

 1. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
 2. การให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว
 3. การใช้พุทธธรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการบำบัดผู้ที่มีปัญหาของอารมณ์
 4. เพศภาวะกับสุขภาพจิต
 5. การให้การปรึกษา ฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ