ทำเนียบอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลชุมชน
 2. การบริการสุขภาพที่เอาปัญหาและศักยภาพของชุมชนเป็นตัวตั้ง
 3. วัฒนธรรมกับสุขภาพ
 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 5. การวิจัยและพัฒนา

งานวิจัย

 1. 2559: โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิด
 2. 2557: ขอใช้งบสนับสนุนไปอินโดนีเซีย (เดือน 31 มีค.-4 เมย.57)
 3. 2557: โครงการพัฒนาวิชาการและวิจัยเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สุขภาวะ)
 4. 2557: โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
 5. 2557: โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพขบวนการและการบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง: พื้นที่ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
 6. 2557: โครงการขับเคลื่อนการพัฒนระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
 7. 2556: โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพขบวนการและการบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,ศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า22-31
 2. 2562 ,Roles of mutual help of local community networks in community health activities:Improvement for the quality of life of order people in Thailand ,International Journal of Nursing Sciences ,ปีที่ ,ฉบับที่ ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า2352-0132
 3. 2562 ,บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพชุมชนสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองในอินโดนีเซีย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า63-72
 4. 2562 ,Accidents Prevention and Severity Reduction in Older People by the Community ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มิถุนายน - มิถุนายน ,หน้า8-14
 5. 2562 ,สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการดูแลตนเองเพื่อป้องกัอุบัติเหตุ ,การพยาบาลแะการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า164-172
 6. 2561 ,Disease control through community involvement at the primary care services ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า182-188
 7. 2561 ,วาทกรรมอัตลักษณ์คุณค่าผู้สูงอายุในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า84-94
 8. 2561 ,การดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า68-76
 9. 2561 ,Community Care System for Families With Children 0-5 Years ,Suranaree Journal of Science and Technology ,ปีที่ 25 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - พฤษภาคม ,หน้า201-212
 10. 2561 ,การเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า90-98
 11. 2561 ,การให้ความหมายของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือโดยชุมชน : เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า65-76
 12. 2560 ,แรงกระตุ้นในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลในโรงพยาบาลในประเทศเวียดนาม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า26-36
 13. 2560 ,ระบบการดูแลเด็ก 0-5 ปี โดยชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า
 14. 2560 ,ระบบการดูแลของชุมชนสำหรับคนพิการ: การวิจัยชาติพันธ์วรรณณาแนววิพากษ์ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า32-42
 15. 2560 ,แนวทางการจัดการด้านอาหารของชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า61-71
 16. 2560 ,การพัฒนาระบบจิตอาสาของเยาวชนโดยชุมชน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า42-51
 17. 2559 ,การดำรงสมรรถนะตามการรับรู้ของพยาบาลปฏิบัติการในอินโดนีเซีย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า155-161
 18. 2559 ,ประสบการณ์ภาวะเรื้อรัง : ความหมายและการจัดการดูแล Chronic Conditions Experiences: Meaning and Care Management ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า65-72
 19. 2559 ,ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทอีสาน Community Care System for Terminally Ill Patients in Esaan Context ,การพยาบาลและการดูแล ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า122-132
 20. 2559 ,การนำใช้ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า64-74
 21. 2559 ,วิวัฒนาการการศึกษาพยาบาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า56-66
 22. 2558 ,ระดับสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ Competency levels and role implementation of professional nurses in health promotion ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า103-114
 23. 2557 ,การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการอาสาของชุมชน ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า60-68
 24. 2557 ,คุณค่าผู้สูงอายุในวิถีชีวิตชุมชนชนบท ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า83-93
 25. 2557 ,การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) โดยชุมชน ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า83-94
 26. 2557 ,คุณค่าผู้สูงอายุในชุมชนชนบท ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า
 27. 2556 ,การสนับสนุนค้ำจุนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Ulin General Hospital เมือง Banjarmasin ประเทศอินโดนีเซีย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า136-148
 28. 2556 ,ระบบการจัดการของชุมชนเพื่อการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า1-8
 29. 2556 ,การดูแลของชุมชนสำหรับคนจนในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า
 30. 2555 ,คุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้างในเมืองกวางดง สาธารณรัฐประชาชนจีน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า111-120

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 24 ม.ค. 2556-25 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมใหญ่สามัญ และประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เรื่อง "มองอนาคตการพยาบาลไทยสู่ประชาคมเซียน" ,ไทย
 1. 2557: 16 มิ.ย. 2557-18 มิ.ย. 2557 ได้รับเชิญจาก SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) WIDYA CIPTA HUSADA ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุม “Nursing Education & Practice, Challenge Toward ASEAN Economic Community 2015 and Indonesian National Health Insurance” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 20 ต.ค. 2557-24 ต.ค. 2557 ได้รับเชิญจาก ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS MUHAMMADIYAH-‘AISYIYAH DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ‘AISYIYAH BANDUNG ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุม “ The 1st International Nursing Conference (INC) – AIPNEMA Secretariat office ” ในหัวข้อเรื่อง “ Building Transcultural Nursing in Education and Practice to Facing Asean Commnity 2015 ” ,อินโดนีเซีย
 3. 2557: 22 พ.ค. 2557-22 พ.ค. 2557 คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน กลยุทธ์สู้ แผนการบริการ ,ไทย
 4. 2557: 22 พ.ค. 2557-22 พ.ค. 2557 คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน กลยุทธ์สู่ Service Plan ,ไทย
 5. 2557: 26 พ.ค. 2557-26 พ.ค. 2557 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ขอทุนวิจัยภายในและภายนอกประเทศ ,ไทย
 6. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 2557 ได้รับเชิญจาก Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุม The 1st International Nursing Conference (INC) “Nursing innovation : A key to promote the Humanized Health in ASEAN Economic Community (AEC) Era” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2557 ,เวียดนาม
 7. 2557: 23 ก.ค. 2557-25 ก.ค. 2557 ความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ฟื้นฟู NP) ,ไทย
 8. 2557: 28 ส.ค. 2557-29 ส.ค. 2557 เวทีการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพตามบทบาทของวิชาชีพการพยาบาล พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ไทย
 9. 2557: 6 ธ.ค. 2561-7 ธ.ค. 2557 การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบบริการสุขภาพ สำหรับการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2558: 6 ธ.ค. 2561-7 ธ.ค. 2557 การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบบริการสุขภาพ สำหรับการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2559: 24 พ.ค. 2559-26 พ.ค. 2559 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ "แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาล" ,ไทย
 2. 2559: 19 ธ.ค. 2559-23 ธ.ค. 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ,ไทย
 3. 2559: 1 ธ.ค. 2559-9 ธ.ค. 2559 รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับคำเชิญจาก UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA FAKULTAS ILMU KESEHATAN เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Nursing Conference : Professional Nursing Practice in Free Trade Era: Treating & Challenging และเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Developing Clinical Curricula to Facing Free Trade Era และกิจกรรมลงพื้นที่วิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 4. 2559: 6 ธ.ค. 2561-7 ธ.ค. 2557 การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบบริการสุขภาพ สำหรับการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2560: 1 มี.ค. 2560-3 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากร "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่" ประจำปี 2560" ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2560: 2 มิ.ย. 2560-3 มิ.ย. 2560 วิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 3. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย
 4. 2560: 20 ส.ค. 2560-26 ส.ค. 2560 ด้วย บุคลากร สังกัดสายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญจาก Tokyo Kasei - gakuin University ประเทศ ญี่ปุ่น เพื่อเข้าประชุม และเป็นวิทยากร ในการประชุม เรื่อง Meeting on community support and preparedness in disaster management study in Tohoku area ,ญี่ปุ่น
 5. 2560: 25 พ.ย. 2560-29 พ.ย. 2560 วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณาแบบเร่งด่วน ในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2560 ณ เทศบาลทุ่งรวงทอง อ.จุน จังหวัดพะเยา ,ไทย
 6. 2560: 21 ธ.ค. 2560-22 ต.ค. 2560 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ,ไทย
 7. 2560: 6 ธ.ค. 2561-7 ธ.ค. 2557 การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบบริการสุขภาพ สำหรับการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2561: 24 ม.ค. 2561-26 ม.ค. 2561 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม Grand Ballroom 1 กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2561: 31 ม.ค. 2561-1 ก.พ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 3. 2561: 16 มี.ค. 2561-16 มี.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Road map การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพฯ ,ไทย
 4. 2561: 23 เม.ย. 2561-25 เม.ย. 2561 วิทยาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และจัดทำระบบงาน ความก้าวหน้า สำหรับศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ในวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ปากเกร์ด นนทบุรี ,ไทย
 5. 2561: 29 เม.ย. 2561-30 พ.ค. 2561 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2561 ณ ตำบลนาท่อน อ.เมือง จ.พัทลุง ,ไทย
 6. 2561: 4 มิ.ย. 2561-5 มิ.ย. 2561 วิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์และบทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย
 7. 2561: 24 พ.ค. 2561-25 พ.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. ,ไทย
 8. 2561: 6 มิ.ย. 2561-9 มิ.ย. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล Thailand Community Network Appraisal program (TCNAP) ในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้พัฒนาทรัพยากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ไทย
 9. 2561: 12 พ.ย. 2561-13 พ.ย. 2561 วิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 5 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อหลัก "ผนักพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ (Synergizing partners:the key for health systems reform)" ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ,ไทย
 10. 2561: 6 ธ.ค. 2561-7 ธ.ค. 2557 การประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบบริการสุขภาพ สำหรับการจัดเวทีพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2562: 15 ม.ค. 2562-18 ม.ค. 2562 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้นำชุมชน สำหรับศูนย์เรียนรู้การดูแลเด็กปฐมวัย ในวันที่ 15-18 มกราคม 2562 ณ อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ ,ไทย
 2. 2562: 7 ก.พ. 2562-8 ก.พ. 2562 วิทากรการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง การดูแลผู้สูงวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 หัวข้อ นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมเจริญธานี เวลา 10-12 น. ,ไทย
 3. 2562: 27 มี.ค. 2562-27 มี.ค. 2562 การพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรศูนย์บูรณาการดูแลสุขภาพชุมชน ณ เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ,ไทย
 4. 2562: 1 เม.ย. 2562-2 เม.ย. 2562 บุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ,อินโดนีเซีย
 5. 2562: 17 พ.ค. 2562-17 พ.ค. 2562 โครงการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 เรื่อง \\\"Innovative ACD and Aging Care\\\" ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องแกรด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 6. 2562: 1 ส.ค. 2562-1 ส.ค. 2562 การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันยุคและการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมไร้รอยต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังความรู้ใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมและรอยต่อ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรด์วิว ,ไทย
 7. 2562: 17 ส.ค. 2562-18 ส.ค. 2562 แนวคิด หลักการและการนำใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ,ไทย
 8. 2562: 16 ก.ค. 2562-18 ก.ค. 2562 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Strengthening community in disaster management ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 6th International Emergency Nursing Camp (IENC) ซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562 ,อินโดนีเซีย
 9. 2562: 7 ก.ย. 2562-7 ก.ย. 2562 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Health service for Erderly in Thailand ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Resolving Geriatric Syndrome Through Erderly Health service ซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Jember ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ,อินโดนีเซีย
 10. 2562: 3 ต.ค. 2562-5 ต.ค. 2562 จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น \\\\\\\"วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร\\\\\\\" ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ,ไทย
 11. 2562: 8 ต.ค. 2562-9 ต.ค. 2562 การประชุมวิชาการเรื่อง Nursing Profession 5.0 : Leaders Pave the Way ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ สภาการพยาบาล ,ไทย
 12. 2562: 5 พ.ย. 2562-6 พ.ย. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปผลการวิจัยสำหรับสถาบันวิชาการ คู่ความร่วมมือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2557: 3 ก.พ. 2557-24 ก.พ. 2557 อนาคตสุขภาพประชากร การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ ,ไทย
 1. 2558: 21 พ.ย. 2561-23 พ.ย. 2558 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2559: 21 พ.ย. 2561-23 พ.ย. 2558 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2560: 21 พ.ย. 2561-23 พ.ย. 2558 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2561: 2 ส.ค. 2561-5 ส.ค. 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิในงาน Thailand Social Expo 2018 ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 107 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ,ไทย
 2. 2561: 5 ก.ย. 2561-7 ก.ย. 2561 เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ,ไทย
 3. 2561: 21 พ.ย. 2561-23 พ.ย. 2558 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2562: 3 ม.ค. 2562-6 ม.ค. 2562 ประชุมเตรียมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคีแผนสุขภาวะชุมชน ณ อุทยานแห่งชาติร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 3-6 มกราคม 2562 ,ไทย
 2. 2562: 21 พ.ค. 2562-23 พ.ค. 2562 ร่วมประชุม/วิทยากร/การส่งเสริมและกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาโดยชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 3. 2562: 25 ก.ย. 2562-25 ก.ย. 2562 ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินวิจัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นโดยสถาบันวิชาการ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 6 อาคาร BRU Complex มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ,ไทย
 4. 2562: 15 ธ.ค. 2562-16 ธ.ค. 2562 เวีทีเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2562 ,ไทย

ที่ปรึกษา

 1. 2561: 10 ก.ค. 2561-12 ก.ค. 2561 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา จังหวัดนนทบุรี ,ไทย
 1. 2562: 10 มี.ค. 2562-16 มี.ค. 2562 ด้วย บุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีกำหนดการการเดินทางเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการทำวิจัยและการสอน ณ Tokyo Kasei-gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2562 ,ญี่ปุ่น
 2. 2562: 12 มิ.ย. 2562-13 มิ.ย. 2562 เป็นที่ปรึกษาในการเตรียมความพร้อม Open House \\\"มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน\\\" ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ,ไทย
 3. 2562: 2 ก.ค. 2562-4 ก.ค. 2562 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 4. 2562: 10 ก.ค. 2562-11 ก.ค. 2562 ที่ปรึกษาในการเตรียมพร้อมการดำเนินงาน Open House \"มหาวิชชาลัยบ้านปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน\" ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ,ไทย


เข้าร่วมอบรมสัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2558: 31 มี.ค. 2558-6 เม.ย. 2558 Faculty of nursing, University of Indonesia , Indonesia เชิญคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เพื่อเข้าร่วมสัมมนาความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึง 6 เมษายน 2558 ณ Faculty of nursing, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 19 มี.ค. 2559-21 มี.ค. 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ,ไทย
 2. 2559: 31 พ.ค. 2559-31 พ.ค. 2559 โครงการสัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาในระดับดุษฏีบัณฑิต ,ไทย
 1. 2562: 16 พ.ค. 2562-16 พ.ค. 2562 ประชุมสัมมนา เรื่อง เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555-2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09-13 น. ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 4 ก.ย. 2556-11 ก.ย. 2556 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้น และศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2556 ,อินโดนีเซีย
 2. 2556: 28 ต.ค. 2556-31 ต.ค. 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ,เวียดนาม
 3. 2556: 7 ธ.ค. 2556-15 ธ.ค. 2556 ได้รับการตอบจาก Tokyo Kasei-gakuin University, Faculty of Contemporary Human Life Science, Dep. Of Health and Nutrition เพื่อเข้าศึกษาดูงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ The Development of Data Base System for Community Strengthening which is under the MOU activities between our two University เกี่ยวกับ Aging society management by local administration in Tokyo, Shizuoka & Kyoto areas ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2556 ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 1 ต.ค. 2557-5 ต.ค. 2557 ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการระบบจิตอาสาโดยมูลนิธิพุทธฉือจี้” ,
 2. 2557: 3 พ.ย. 2557-9 พ.ย. 2557 ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่อง “Study Program on management for Public Services by local Government in Japan, Tokyo and Shizuoka” เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของท้องถิ่นที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงการนำประสบการณ์ของญี่ปุ่นมาออกแบบแนวทางการสนับสนุนวิชาการของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่และออกแบบแนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2557 ,ประเทศญี่ปุ่น
 1. 2559: 10 มี.ค. 2559-11 มี.ค. 2559 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ,ไทย
 2. 2559: 10 ต.ค. 2559-15 ต.ค. 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนักงาน 3) ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ CANAAN Farmer’s School ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2559 และได้เรียนเชิญบุคลากรสังกัดสายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,สาธารณรัฐเกาหลี
 1. 2562: 13 พ.ย. 2562-15 พ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ และโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล ในการนี้ มีกำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ,ราชอาณาจักรนอร์เวย์


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 3 ส.ค. 2558-4 ส.ค. 2558 Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research ,ไทย
 2. 2558: 11 มิ.ย. 2558-13 มิ.ย. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ได้มีกำหนดการ เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Develop Curriculum Program and Joint Research of Nursing institutions in Indonesia and Khon kaen University ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 1 ธ.ค. 2559-9 ธ.ค. 2559 รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับคำเชิญจาก UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA FAKULTAS ILMU KESEHATAN เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Nursing Conference : Professional Nursing Practice in Free Trade Era: Treating & Challenging และเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Developing Clinical Curricula to Facing Free Trade Era และกิจกรรมลงพื้นที่วิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2560: 24 ม.ค. 2560-26 ม.ค. 2560 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบสำรวจข้อมูล การจัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2562: 10 ก.ย. 2562-12 ก.ย. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน : ประจำปี 2563 ในวันที่ 10-12 กันยายน 2562 ณ เก๊าไม้ รีสอร์ท อ.สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 2. 2562: 16 ก.ค. 2562-18 ก.ค. 2562 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Strengthening community in disaster management ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 6th International Emergency Nursing Camp (IENC) ซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562 ,อินโดนีเซีย
 3. 2562: 7 ก.ย. 2562-7 ก.ย. 2562 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Health service for Erderly in Thailand ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Resolving Geriatric Syndrome Through Erderly Health service ซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Jember ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2562 ,อินโดนีเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 19 มิ.ย. 2560-19 มิ.ย. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การขับเคลื่อนบทบาทวิชาชีพพาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 2. 2560: 21 พ.ย. 2560-21 พ.ย. 2560 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาแนวทางการทำงานของพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 1. 2561: 21 ต.ค. 2561-23 ต.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 2. 2561: 9 พ.ย. 2561-9 พ.ย. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสำหรับเครือข่าย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-17.30 น. ณ อบต.ตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย

Associate Professor Dr. Khanitta Nuntaboot

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลชุมชน
 2. การบริการสุขภาพที่เอาปัญหาและศักยภาพของชุมชนเป็นตัวตั้ง
 3. วัฒนธรรมกับสุขภาพ
 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 5. การวิจัยและพัฒนา

Research

 1. 2016:
 2. 2014:
 3. 2014:
 4. 2014:
 5. 2014:
 6. 2014:
 7. 2013:

Published Papers

 1. 2019 ,ศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.22-31
 2. 2019 ,Roles of mutual help of local community networks in community health activities:Improvement for the quality of life of order people in Thailand ,International Journal of Nursing Sciences ,Volume. ,Issue. , April - June , P.2352-0132
 3. 2019 ,บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพชุมชนสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองในอินโดนีเซีย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.63-72
 4. 2019 ,Accidents Prevention and Severity Reduction in Older People by the Community ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.2 ,Issue. 1 , June - June , P.8-14
 5. 2019 ,สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุและการดูแลตนเองเพื่อป้องกัอุบัติเหตุ ,การพยาบาลแะการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.164-172
 6. 2018 ,Disease control through community involvement at the primary care services ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 1 , January - March , P.182-188
 7. 2018 ,วาทกรรมอัตลักษณ์คุณค่าผู้สูงอายุในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 1 , January - March , P.84-94
 8. 2018 ,การดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.68-76
 9. 2018 ,Community Care System for Families With Children 0-5 Years ,Suranaree Journal of Science and Technology ,Volume.25 ,Issue. 2 , May - May , P.201-212
 10. 2018 ,การเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 2 , April - June , P.90-98
 11. 2018 ,การให้ความหมายของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือโดยชุมชน : เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.65-76
 12. 2017 ,แรงกระตุ้นในการพัฒนาความสามารถของพยาบาลในโรงพยาบาลในประเทศเวียดนาม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.26-36
 13. 2017 ,ระบบการดูแลเด็ก 0-5 ปี โดยชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.
 14. 2017 ,ระบบการดูแลของชุมชนสำหรับคนพิการ: การวิจัยชาติพันธ์วรรณณาแนววิพากษ์ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.32-42
 15. 2017 ,แนวทางการจัดการด้านอาหารของชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 3 , July - September , P.61-71
 16. 2017 ,การพัฒนาระบบจิตอาสาของเยาวชนโดยชุมชน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 4 , October - December , P.42-51
 17. 2016 ,การดำรงสมรรถนะตามการรับรู้ของพยาบาลปฏิบัติการในอินโดนีเซีย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 3 , July - September , P.155-161
 18. 2016 ,ประสบการณ์ภาวะเรื้อรัง : ความหมายและการจัดการดูแล Chronic Conditions Experiences: Meaning and Care Management ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 1 , January - March , P.65-72
 19. 2016 ,ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทอีสาน Community Care System for Terminally Ill Patients in Esaan Context ,การพยาบาลและการดูแล ,Volume.34 ,Issue. 1 , January - March , P.122-132
 20. 2016 ,การนำใช้ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 3 , July - September , P.64-74
 21. 2016 ,วิวัฒนาการการศึกษาพยาบาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 4 , October - December , P.56-66
 22. 2015 ,ระดับสมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพ Competency levels and role implementation of professional nurses in health promotion ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 2 , April - June , P.103-114
 23. 2014 ,การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการอาสาของชุมชน ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.60-68
 24. 2014 ,คุณค่าผู้สูงอายุในวิถีชีวิตชุมชนชนบท ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.83-93
 25. 2014 ,การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) โดยชุมชน ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.83-94
 26. 2014 ,คุณค่าผู้สูงอายุในชุมชนชนบท ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.
 27. 2013 ,การสนับสนุนค้ำจุนของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Ulin General Hospital เมือง Banjarmasin ประเทศอินโดนีเซีย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.136-148
 28. 2013 ,ระบบการจัดการของชุมชนเพื่อการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 4 , October - December , P.1-8
 29. 2013 ,การดูแลของชุมชนสำหรับคนจนในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.
 30. 2012 ,คุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้างในเมืองกวางดง สาธารณรัฐประชาชนจีน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.111-120