ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 3. แนวคิดการจัดการดูแลแบบรายกรณี (Case Management)

งานวิจัย

 1. 2563: การสนับสนุนวิชาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กลุ่มเด็กปฐมวัย) Project of Academic Supportive Educated Management for Equity Education (Early Childhood) : Northeastern region of Thailand
 2. 2557: การศึกษาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Study of Nutritional status of Persons with chronic kidney disease
 3. 2557: ขอใช้งบสนับสนุนไปอินโดนีเซีย (เดือน 31 มีค.-4 เมย.57)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. กล้าเผชิญ โชคบำรุง, ปาริชาติ วงศ์ก้อม และ จินตนา สุวิทวัส. (2564). การรับรู้สมรรถนะตนเองทางการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 44(2), 72-85
 2. ธัญลักษณ์ หวังมวนกลาง และ กล้าเผชิญ โชคบำรุง. (2563). ความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องและเย็บปิดแผลช้า. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 , -(-), 258-271
 3. กาญจนา วงศ์อินตา และ กล้าเผชิญ โชคบำรุง. (2563). การปฏิบัติบทบาทพยาบาลของพยาบาลห้องฉุกเฉินในการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพออตตาวาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 , -(-), 272-282
 4. ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ (2563). ความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดช่องท้องและบทบาท ของพยาบาลในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลแขวงบอริคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว*. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 38(3), 176-185
 5. ศิริพร เสรี และ กล้าเผชิญ โชคบำรุง. (2561). ความเสี่ยงโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 119-127
 6. วรัญญา บุญอยู่ และ กล้าเผชิญ โชคบำรุง. (2560). ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าส่วนท้องโป่งพอง. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(1), 97-

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 10 มิ.ย. 2556-11 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยทางการพยาบาล และร่วมสร้างเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลร้อยแก่นสารสิทธุ์" ,ไทย
 1. 2557: 9 ก.ค. 2557-13 ก.ค. 2557 หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลการจัดการรายกรณี ,ไทย
 1. 2559: 24 พ.ค. 2559-26 พ.ค. 2559 โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ "แนวทางการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวิชาชีพการพยาบาล" ,ไทย
 1. 2560: 20 ก.พ. 2560-20 ก.พ. 2560 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร (ผศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ้งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 2. 2560: 23 มี.ค. 2560-24 มี.ค. 2560 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร (ผศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง) ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 4 มิ.ย. 2561-5 มิ.ย. 2561 วิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์และบทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 19 ก.พ. 2556-19 ก.พ. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในการพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ในแผนในการบริหารงบอุดหนุนวิจัย ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆ ของคณะฯ ,ไทย
 2. 2556: 19 ก.พ. 2556-19 ก.พ. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในการพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ในแผนในการบริหารงบอุดหนุนวิจัย ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆ ของคณะฯ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ไทย
 1. 2558: 19 พ.ค. 2558-19 พ.ค. 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือตามแบบประเมินดัชนีสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 12 ก.พ. 2557-13 ก.พ. 2557 การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 1. 2558: 24 ม.ค. 2558-24 ม.ค. 2558 การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ,ไทย
 2. 2558: 14 พ.ค. 2558-15 พ.ค. 2558 โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2558 ,ไทย
 1. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 24 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 24-28 มีนาคม 2556 ประเทศเกาหลีใต้ ,เกาหลีใต้
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 19 มี.ค. 2559-21 มี.ค. 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ,ไทย
 2. 2559: 19 มี.ค. 2559-21 มี.ค. 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ,ไทย
 1. 2560: 25 มี.ค. 2560-30 มี.ค. 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีที่ 2 (Endline) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-30 มีนาคม 2560 ,ไทย
 1. 2561: 9 มี.ค. 2561-1 มิ.ย. 2561 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง (ผศ.ดร.อภิญญา จำปามูล,ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว,ผศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง) ในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็ด รุ่นที่ 4 ,ไทย
 2. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 3. 2561: 4 มิ.ย. 2561-5 มิ.ย. 2561 วิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์และบทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Dr. Klaphachoen Shokebumroong

Specialize in Research Area

 1. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 3. แนวคิดการจัดการดูแลแบบรายกรณี (Case Management)

Research

 1. 2020: Project of Academic Supportive Educated Management for Equity Education (Early Childhood) : Northeastern region of Thailand
 2. 2014: Study of Nutritional status of Persons with chronic kidney disease
 3. 2014:

Published Papers

 1. 2021 ,การรับรู้สมรรถนะตนเองทางการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 2 , April - June , P.72-85
 2. 2020 ,ความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องและเย็บปิดแผลช้า ,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ,Volume.- ,Issue. - , March - March , P.258-271
 3. 2020 ,การปฏิบัติบทบาทพยาบาลของพยาบาลห้องฉุกเฉินในการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพออตตาวาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ,Volume.- ,Issue. - , March - March , P.272-282
 4. 2020 ,ความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดช่องท้องและบทบาท ของพยาบาลในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลแขวงบอริคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว* ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 3 , July - September , P.176-185
 5. 2018 ,ความเสี่ยงโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.119-127
 6. 2017 ,ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าส่วนท้องโป่งพอง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.97-