ทำเนียบอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลครอบครัว
 2. การพยาบาลเด็กวัยรุ่นและครอบครัว (การเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่น)
 3. การพยาบาลครอบครัวที่มีภาวะวิกฤตและเรื้อรัง
 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบ Grounded theory study
 5. Family Health Care (Nursing)
 6. Parenting of Adolescent
 7. Adolescent Health Risk Behavior
 8. การวิจัยเชิงคุณภาพ

งานวิจัย

 1. 2556: การพัฒนารูปแบบการพยาบาลครอบครัวในชุมชน Development of Family Nursing Model in Community

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. อรัญญา สาลี และ เสาวคนธ์ วีระศิริ. (2563). การปรับตัวของครอบครัวที่มีบุคคลติดสุรา: กรณีศึกษาหลายกรณี. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(2), 188-194
 2. จักรวาล เรณูรส และ เสาวคนธ์ วีระศิริ. (2563). สมรรถนะการพยาบาลครอบครัวของนักศึกษาพยาบาลศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง. วิชาการสาธารณสุข, 29(3), 536-546
 3. เสาวคนธ์ วีระศิริ.อัจฉรา สิทธิกระโทก และ (2563). การปรับตัวของครอบครัวที่มีวัยรุ่นติดยาเสพติด*. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 38(3), 139-146
 4. กรรณิการ์ รัฐวร และ เสาวคนธ์ วีระศิริ. (2563). กระบวนการพยาบาลครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีบุคคลเสพยาบ้า : การศึกษาหลายกรณี. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(4), 83-92
 5. Virasiri, S. (2563). Family Health Care for Amphetamine-abused Adolescent in Thai Context: Cases Study. Journal of Clinical Review & Case Reports, 5(11), 473-478
 6. เสาวคนธ์ วีระศิริ.พิมภา สุตรา. (2563). Family Function among People with Schizophrenia in a Community Context, Kalasin Province, Thailand. Thai Journal of Public Health, 50(30), 365-377
 7. สุภาภรณ์ ศรีสุพรรณ และ เสาวคนธ์ วีระศิริ. (2562). สมรรถนะด้านการพยาบาลครอบครัวของพยาบาลวิชาชีพ ณ หน่วยบริการหลังคลอด โรงพยาบาลตะติยภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงสาธารณสุข . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 42(1), 32-42
 8. ปิยรัตน์ ไชยเชษฐ์ และ เสาวคนธ์ วีระศิริ. (2562). การปฏิวัติทางการพยาบาลครอบครัวที่มีบุคคลบาดเจ็บไขสันหลัง : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 42(3), 41-52
 9. สุจิตรา ขุนน้อย และ เสาวคนธ์ วีระศิริ. (2561). การเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม , 41(2), 54-64
 10. กฤติกา สายธนู และ เสาวคนธ์ วีระศิริ. (2560). การพยาบาลระยะวิกฤติสำหรับครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม : การศึกษารายกรณี. โรพงยาบาลสกลนคร, 20(1), 198-209
 11. เสาวคนธ์ วีระศิริ, สุรพล วีระศิริ, พิมภา สุตรา และ จิรญญา โคตรชนะ. (2560). การเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพในวัยรุ่น. สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ ไทย, 62(3), 201-210
 12. กาญจณาฐ์ งาหัตถี และ เสาวคนธ์ วีระศิริ. (2560). การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวของครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม:การศึกษารายกรณี. โรงพยาบาลสกลนคร, 20(1), 210-220

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 15 ก.พ. 2556-15 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 94 คน ,ไทย
 2. 2556: 1 มี.ค. 2556-2 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ไทย
 1. 2557: 16 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 แนวทางการส่งเสริมและดุแลสุขภาพแบบบูรณาการ ,ไทย
 2. 2557: 13 มี.ค. 2557-13 มี.ค. 2557 การพยาบาลครอบครัว ,ไทย
 3. 2557: 15 ก.ค. 2557-16 ก.ค. 2557 25 ปี แห่งการสร้างองค์ความรู้สู่เส้นทางการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทางการพยาบาลครอบครัว ,ไทย
 4. 2557: 21 เม.ย. 2557-4 พ.ค. 2557 การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ,ไทย
 1. 2558: 11 มี.ค. 2558-11 มี.ค. 2558 หลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 3 ,ไทย
 2. 2558: 6 พ.ย. 2558-7 พ.ย. 2558 โครงการ Ph.D Faculty Student Academic Networking หลักสูตรการพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,ไทย
 1. 2559: 11 มี.ค. 2559-11 มี.ค. 2559 หลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ,ไทย
 2. 2559: 21 ก.ค. 2559-24 ก.ค. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น-อุดรธานี ,ไทย
 1. 2562: 2 ม.ค. 2562-2 ม.ค. 2562 วิทยากร การพัฒนาแนวทางการพยาบาลครอบครัวผู้ติดยาและสารเสพติด ในวันที่ 2,7,14 และ 21 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 2 พ.ค. 2556-2 พ.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อเขียนตำราทางการพยาบาล ,ไทย
 2. 2556: 2 พ.ค. 2556-2 พ.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำราเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อเขียนตำราทางการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ,ไทย
 1. 2560: 19 ก.ค. 2560-19 ก.ค. 2560 วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 21 พ.ค. 2556-23 พ.ค. 2556 อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงแรมเขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ ,ไทย
 1. 2557: 13 พ.ย. 2557-14 พ.ย. 2557 จิตปัญญาศักษา พลังการฟื้นฟูและสร้างสรรค์ ,ไทย
 1. 2559: 11 มี.ค. 2559-11 มี.ค. 2559 หลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ,ไทย
 1. 2561: 22 ก.ค. 2561-23 ก.ค. 2561 ร่วมอบรม เรื่อง "Advanced Research Ethics Training Course" ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2561: 18 มิ.ย. 2561-18 มิ.ย. 2561 อบรมหลักสูตร Outcome-Based Education สำหรับผู้สอน (หลักสูตรที่ 3) ในวันที่ 18 มิถุนายน,17 กรกฏาคม,26 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 14 ก.ย. 2561-14 ก.ย. 2561 อบรม Outcome Based Education ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ,ไทย
 4. 2561: 8 พ.ย. 2561-9 พ.ย. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง Level1 รุ่นที่ 8 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชพยาบาล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 19 เม.ย. 2556-21 เม.ย. 2556 สัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2556 ณ แกรนคาบาน่า เกาะช้าง จังหวัดตราด ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 4 ก.ย. 2556-11 ก.ย. 2556 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้น และศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2556 ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 10 ก.ย. 2559-10 ก.ย. 2559 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก และได้มีกำหนดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Breakthrough Youth village ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ,เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. 2560: 24 พ.ค. 2560-26 พ.ค. 2560 ขออนุมัติไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเด็กเล็กวัดพลับพลา ศูนย์เด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และจังหวัดระยอง ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 (จำนวน 44 คน) ,ไทย
 1. 2561: 22 ต.ค. 2561-22 ต.ค. 2561 ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาด้วยแนวคิด OBE Learning และด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 1. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 13 ก.ค. 2558-15 ก.ค. 2558 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 2. 2558: 18 ส.ค. 2558-21 ส.ค. 2558 ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 12th International Family Nursing Association และนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง How Parents Protect Teenagers From Health Risk Problems in Rural Area of Northeastern, Thailand ,ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 3. 2558: 8 มี.ค. 2558-9 มี.ค. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ University Malaysia Sarawak (UNIMAS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 6th International Nursing Student’s Forum UNIMAS Nursing Student’s Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2558 โดยทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดงาน ,มาเลเซีย
 4. 2558: 22 ก.ค. 2558-22 ก.ค. 2558 การจัดความรู้ KM for 2P2I ประจำปี 2558 ,ไทย
 5. 2558: 17 พ.ย. 2558-18 พ.ย. 2558 New Paradigms in Medical Education:Digital Technology ,ไทย
 1. 2562: 25 ก.ค. 2562-29 ก.ค. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Sigma’30th International Nursing Research Congress และร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Family Healthcare for Unintended Adolescent Pregnancy in Thais Rural Area นำเสนอแบบOral Presentation จัดขึ้นโดย Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562 ,แคนาดา


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Associate Professor Dr. Saovakon Virasiri

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลครอบครัว
 2. การพยาบาลเด็กวัยรุ่นและครอบครัว (การเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่น)
 3. การพยาบาลครอบครัวที่มีภาวะวิกฤตและเรื้อรัง
 4. การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบ Grounded theory study
 5. Family Health Care (Nursing)
 6. Parenting of Adolescent
 7. Adolescent Health Risk Behavior
 8. การวิจัยเชิงคุณภาพ