ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลแบบประคับประคอง

งานวิจัย

 1. 2561: โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมของพยาบาลในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Relationship between knowledge,attitudes,and practices among nurses to prevent postoperative delirium in older patients admitted to surgical and orthopedic nursing department, Srinagarind hospital
 2. 2561: การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ An exploratory study of knowledge,attitudes and practices of nurses to protect postoperative delirium in hospitalized elderly patients.
 3. 2560: ผลของการเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สรรถนะแห่งตน ทักษะ และพฤติกรรมการจัดบริการบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
 4. 2556: การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาลวิชาชีพในสถาบันบริการสุขภาพ Development of older persons nursing care competency scale for professional nurse in health care instirtions
 5. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University
 6. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น ็Health profile of older persons' Health care in Khon Kaen Hospital
 7. 2556: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสะโตร็คและภาวะสมองเสื่อม

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สุทธินันท์ สุบินดี และ ปริษณา สังคพัฒน์ . (2564). การรับรู้ของชุมชนชนบทต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน. วิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(1), 156-167
 2. ณาตยา โสนน้อย , สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ (2564). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดหัวใจ. พยาบาลทหารบก, 21(2), 368-376
 3. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Subindee, S., Kumniyom, N., Choen-arom, C., Chotchaisthit, P. (2564). Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 26(2), 1-8
 4. มยุรี ลี่ทองอิน.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2564). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการเตรียมลำไส้ของผู้ดูแลและคุณภาพ การเตรียมลำไส้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน. J Med Health Sci, 28(1), 28-39
 5. เฉลิมชาติ แก้วอุดม, มยุรี ลี่ทองอิน และ สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2564). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการเตรียมลำไส้ของผู้ดูแลและคุณภาพการเตรียมลำไส้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน. การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 28(1), 28-39
 6. มยุรี ลี่ทองอิน, สุทธินันท์ สุบินดี, พัชร โชติชัยสถิตย์ และ ปริษณา สังคพัฒน์ . (2564). ประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น. แพทย์นาวี, 48(2), 407-419
 7. มยุรี ลี่ทองอิน.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2563). ผลของโปรแกรมบริหารสมองต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุ. สภาการพยาบาล, 35(2), 70-84
 8. สุภาวดี เที่ยงธรรม, มยุรี ลี่ทองอิน, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, สาวิตรี สมมงคล และ ณิชกุล ขันบุตรศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 26(1), 87-96
 9. ดารารัตน์ จันทา, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ และ สมรภพ บรรหารักษ์. (2562). ภาพสุขภาพจิตสังคมผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. , -(-), 932-942
 10. ลีต้า อาษาวิเศษ, มยุรี ลี่ทองอิน และ สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2562). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลต่อภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34(4), 235-243
 11. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สุภาวดี เที่ยงธรรม, สาวิตรี สมมงคล, ธารินี เพชรรัตน์ และ ศจีมาศ แก้วโคตร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ. ศรีนครินทร์เวชสาร, 34(3), 281-286
 12. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Kumniyom, N. (2562). Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders. Walailak Journal of Science and Technology, 16(1), 1-8
 13. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, กาญจนา เขื่อนแก้ว และ มยุรี ลี่ทองอิน. (2561). ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อความปวดในผู้สูงอายุชายที่ได้รับการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(4), 66-75
 14. ผ่องพรรณ อรุณแสง, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ , ...วรรณภา ศรีธัญรัตน์ . (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(1), 87-96
 15. สุภาวดี เที่ยงธรรม, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สาวิตรี สมมงคล, นัดดา คำนิยม, ...สมรภพ บรรหารักษ์. (2560). ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(4), 121-133
 16. ผ่องพรรณ อรุณแสง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์, วรรณภา ศรีธัญรัตน์, รัชตวรรณ ศรีตระกูล, จินตนา บุญจันทร์, พวงรัตน์ เชาวะเจริญ, ...ศิริพร มงคลถาวรชัย. (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 40(2), 74-84

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 24 ธ.ค. 2556-20 ธ.ค. 2556 ฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ,ไทย
 1. 2557: 30 เม.ย. 2557-30 เม.ย. 2557 การพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐานระยะสั้น ,ไทย
 1. 2558: 19 ม.ค. 2558-20 ม.ค. 2558 การถอดบทเรียนการจัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุระยะท้ายของพื้นที่ 12 เขตบริการสุขภาพ ,ไทย
 2. 2558: 26 ส.ค. 2558-28 มิ.ย. 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเฉพาะทาง ,ไทย
 1. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2562: 22 ก.ค. 2562-22 ก.ค. 2562 อบรม สูงวัย สมองดี บ่ มีล้ม ภายใต้โครงการ KKU csv มหาิวทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08-16.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 26 ส.ค. 2562-26 ส.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 6 ก.ย. 2562-6 ก.ย. 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลโคกงาม อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา

 1. 2556: 24 เม.ย. 2556-24 เม.ย. 2556 เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิธีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต ,ไทย


เข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 19 ก.ค. 2557-22 ก.ค. 2557 หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 2. 2557: 19 ก.ค. 2557-23 ก.ค. 2557 การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 1. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 2. 2559: 28 พ.ย. 2559-2 พ.ย. 2559 การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ,ไทย
 1. 2560: 25 พ.ย. 2560-25 พ.ย. 2560 อบรมโครงการ Constructing Sysytematic Literature Reviews ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2560: 28 พ.ย. 2560-29 พ.ย. 2560 อบรมหลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 22 ก.ค. 2562-22 ก.ค. 2562 อบรม สูงวัย สมองดี บ่ มีล้ม ภายใต้โครงการ KKU csv มหาิวทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08-16.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแซนด์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 2. 2560: 27 พ.ย. 2560-27 พ.ย. 2560 ประชุมเสาวนาในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ใหม่" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11-14 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ไทย
 1. 2561: 25 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 จัดโครงการฟิตกาย บริหารสอมง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ณ Nurse Maude Hospice & Palliative care ประเทศนิวซีแลนด์ ,ไทย
 2. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2561 ,ไทย
 1. 2562: 22 ธ.ค. 2562-23 ธ.ค. 2562 ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 25 มิ.ย. 2558-26 มิ.ย. 2558 ประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2558 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยากรจัดการความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2559: 13 ก.ค. 2559-15 ก.ค. 2559 Palliative Care in Oncology ,ไทย
 2. 2559: 8 ส.ค. 2559-10 ส.ค. 2559 ประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยากรด้านผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2560: 15 ก.พ. 2560-17 ก.พ. 2560 ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น ,ไทย
 1. 2561: 11 ต.ค. 2561-11 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย
 2. 2561: 11 ต.ค. 2561-11 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย
 3. 2561: 26 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Dr. Sirimart Piyawattanapong

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลแบบประคับประคอง

Research

 1. 2018: Relationship between knowledge,attitudes,and practices among nurses to prevent postoperative delirium in older patients admitted to surgical and orthopedic nursing department, Srinagarind hospital
 2. 2018: An exploratory study of knowledge,attitudes and practices of nurses to protect postoperative delirium in hospitalized elderly patients.
 3. 2017:
 4. 2013: Development of older persons nursing care competency scale for professional nurse in health care instirtions
 5. 2013: Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University
 6. 2013: ็Health profile of older persons' Health care in Khon Kaen Hospital
 7. 2013:

Published Papers

 1. 2021 ,การรับรู้ของชุมชนชนบทต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน ,วิจัยสุขภาพและการพยาบาล ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - April , P.156-167
 2. 2021 ,การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดหัวใจ ,พยาบาลทหารบก ,Volume.21 ,Issue. 2 , May - August , P.368-376
 3. 2021 ,Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study ,Asia-Pacific Journal of Science and Technology ,Volume.26 ,Issue. 2 , April - June , P.1-8
 4. 2021 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการเตรียมลำไส้ของผู้ดูแลและคุณภาพ การเตรียมลำไส้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน ,J Med Health Sci ,Volume.28 ,Issue. 1 , April - April , P.28-39
 5. 2021 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการเตรียมลำไส้ของผู้ดูแลและคุณภาพการเตรียมลำไส้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน ,การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,Volume.28 ,Issue. 1 , January - April , P.28-39
 6. 2021 ,ประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น ,แพทย์นาวี ,Volume.48 ,Issue. 2 , May - August , P.407-419
 7. 2020 ,ผลของโปรแกรมบริหารสมองต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุ ,สภาการพยาบาล ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.70-84
 8. 2019 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ,Volume.26 ,Issue. 1 , January - April , P.87-96
 9. 2019 ,ภาพสุขภาพจิตสังคมผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ,Volume.- ,Issue. - , March - March , P.932-942
 10. 2019 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลต่อภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 4 , October - December , P.235-243
 11. 2019 ,ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,Volume.34 ,Issue. 3 , May - June , P.281-286
 12. 2019 ,Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders ,Walailak Journal of Science and Technology ,Volume.16 ,Issue. 1 , January - January , P.1-8
 13. 2018 ,ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อความปวดในผู้สูงอายุชายที่ได้รับการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.66-75
 14. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.87-96
 15. 2017 ,ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.121-133
 16. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.74-84