ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
 2. การดูแลความปวด/ระยะสุดท้าย
 3. การพยาบาลอายุรกรรม/โรคเรื้อรัง

งานวิจัย

 1. 2564: การดูแลและป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสอุจจาระและปัสสาวะในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Prevention and care for Incontinence Associated Dermatitis among Older Adults: A Systematic Review
 2. 2564: การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้คุณลักษณะความเป็นผู้นำทางวิชาชีพของศิษย์เก่าคละรุ่นกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนและหลังเรียนวิชาศาสตร์ทางการพยาบาล A comparative perception study of professional leadership characteristics of mixed alumni with first year students of Faculty of Nursing, Khon Kaen University before and after studying the Nursing Science Course
 3. 2563: การดูแลและป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสอาจจาระและปัสสาวะในผู้สูงอายุ Prevention and Care for Incontinence Associated Dermatitis among Older Adult : A Systematic Review
 4. 2559: โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคจาการทำงานของแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ
 5. 2559: ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Health profile of Thai older people living a North-Eastern Thai Community
 6. 2556: การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาลวิชาชีพในสถาบันบริการสุขภาพ Development of older persons nursing care competency scale for professional nurse in health care instirtions
 7. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น ็Health profile of older persons' Health care in Khon Kaen Hospital
 8. 2556: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสะโตร็คและภาวะสมองเสื่อม
 9. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. (2564). การพัฒนาโปรแกรมการฟังบทสวดมนต์ประกอบดนตรีส. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 44(1), 38-50
 2. ขนิษฐา ดวงผุยทอง และ ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์. (2564). การพัฒนาโปรแกรมการฟังบทสวดมนต์ประกอบดนตรี สำหรับลดความปวดและส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(1), 38-50
 3. Banharak, S., Panpanit, L., Subindee, S., , , , , ... (2564). Prevention and Care for Incontinence-Associated Dermatitis Among Older Adults: A Systematic Review. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 14(-), 2983-3004
 4. Amornrat Kaewlue, สมรภพ บรรหารักษ์, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, Kunwara Norachan และ Sutin Chanaboon. (2563). Effects of a Sleep-Promoting Program on Sleep Quality among Older Patients at Special Medical Ward Chaloemphrakiat 9th Floor Chaiyaphum Hospital: A Program Development and Pilot Study. International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 20(2), 7-12
 5. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สุภาวดี เที่ยงธรรม, นัดดา คำนิยม, สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, สมรภพ บรรหารักษ์, ...อรสา กงตาล. (2561). สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 77-86
 6. กัลยา กุลนา, ประสบสุข ศรีแสนปาง, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ และ สมศักดิ์ เทียมเก่า. (2561). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารับการรักษาทันเวลาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี. ประสาทวิทยาศาสตร์, 31(1), 31-43
 7. , , , , , Panpanit, L., ... (2561). Effect of sunlight exposure and vitamin D Supplementation on vitamin D levels in postmenopausal women in rural Thailand: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine. , -(-), -
 8. ผ่องพรรณ อรุณแสง, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ , ...วรรณภา ศรีธัญรัตน์ . (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(1), 87-96
 9. สุภาวดี เที่ยงธรรม, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สาวิตรี สมมงคล, นัดดา คำนิยม, ...สมรภพ บรรหารักษ์. (2560). ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(4), 121-133
 10. ผ่องพรรณ อรุณแสง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์, วรรณภา ศรีธัญรัตน์, รัชตวรรณ ศรีตระกูล, จินตนา บุญจันทร์, พวงรัตน์ เชาวะเจริญ, ...ศิริพร มงคลถาวรชัย. (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 40(2), 74-84

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2557: 12 พ.ค. 2557-12 พ.ค. 2557 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานต่อเนื่องครบวงจร ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 13 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ,ไทย
 1. 2558: 24 ม.ค. 2558-24 ม.ค. 2558 การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ,ไทย
 2. 2558: 2 มิ.ย. 2558-4 มิ.ย. 2558 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาล ,ไทย
 3. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 27 มิ.ย. 2559-28 มิ.ย. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้สูงอายุหลักสูตร พย.ม.(สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ) ,ไทย
 2. 2559: 12 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์:การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่นที่ 1/2559 ,ไทย
 3. 2559: 29 พ.ย. 2559-30 พ.ย. 2559 อบรมหลักสูตร การติดตามการดำเนินการสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 ,ไทย
 1. 2562: 2 ก.ค. 2562-2 ก.ค. 2562 การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Ingraining Consultant : ITC) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 2. 2562: 11 มิ.ย. 2562-12 มิ.ย. 2562 อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) ปีการศึกษา 2562 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 24 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 24-28 มีนาคม 2556 ประเทศเกาหลีใต้ ,เกาหลีใต้
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแซนด์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 25 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 จัดโครงการฟิตกาย บริหารสอมง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 22 ก.พ. 2556-27 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ และขออนุมัติตัวบุคคล เดินทางไปราชการ ณ Chang Gung Memorial Hospital (Taoyuan CGMH) Chronic care unit and The Health promote unit (Health care center/Traditional Chinese Medicine care center) ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2556 ,ไต้หวัน
 2. 2556: 4 ก.ย. 2556-11 ก.ย. 2556 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้น และศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2556 ,อินโดนีเซีย
 1. 2557: 28 พ.ค. 2557-30 พ.ค. 2557 การพยาบาลผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 4 พ.ค. 2561-6 พ.ค. 2561 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ วัดป่าสะคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในโครงการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ ภายใต้หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ,ไทย
 2. 2561: 30 พ.ค. 2561-2 มิ.ย. 2561 ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ,ไทย
 1. 2562: 22 ธ.ค. 2562-23 ธ.ค. 2562 ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 30 พ.ย. 2558-2 ธ.ค. 2558 การรังสรรค์วัฒนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล ,ไทย
 1. 2560: 15 ก.พ. 2560-17 ก.พ. 2560 ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2562: 6 มิ.ย. 2562-7 มิ.ย. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ \\\"การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร\\\" ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1504 ชั้น 5 อาคาร MS 01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ,ไทย

Assistant Professor Dr. Ladawan Panpanit

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
 2. การดูแลความปวด/ระยะสุดท้าย
 3. การพยาบาลอายุรกรรม/โรคเรื้อรัง

Research

 1. 2021: Prevention and care for Incontinence Associated Dermatitis among Older Adults: A Systematic Review
 2. 2021: A comparative perception study of professional leadership characteristics of mixed alumni with first year students of Faculty of Nursing, Khon Kaen University before and after studying the Nursing Science Course
 3. 2020: Prevention and Care for Incontinence Associated Dermatitis among Older Adult : A Systematic Review
 4. 2016:
 5. 2016: Health profile of Thai older people living a North-Eastern Thai Community
 6. 2013: Development of older persons nursing care competency scale for professional nurse in health care instirtions
 7. 2013: ็Health profile of older persons' Health care in Khon Kaen Hospital
 8. 2013:
 9. 2013: Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University

Published Papers

 1. 2021 ,การพัฒนาโปรแกรมการฟังบทสวดมนต์ประกอบดนตรีส ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 1 , January - March , P.38-50
 2. 2021 ,การพัฒนาโปรแกรมการฟังบทสวดมนต์ประกอบดนตรี สำหรับลดความปวดและส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 1 , January - March , P.38-50
 3. 2021 ,Prevention and Care for Incontinence-Associated Dermatitis Among Older Adults: A Systematic Review ,Journal of Multidisciplinary Healthcare ,Volume.14 ,Issue. - , October - October , P.2983-3004
 4. 2020 ,Effects of a Sleep-Promoting Program on Sleep Quality among Older Patients at Special Medical Ward Chaloemphrakiat 9th Floor Chaiyaphum Hospital: A Program Development and Pilot Study ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.20 ,Issue. 2 , November - November , P.7-12
 5. 2018 ,สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.77-86
 6. 2018 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมารับการรักษาทันเวลาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ,ประสาทวิทยาศาสตร์ ,Volume.31 ,Issue. 1 , January - March , P.31-43
 7. 2018 ,Effect of sunlight exposure and vitamin D Supplementation on vitamin D levels in postmenopausal women in rural Thailand: A randomized controlled trial ,Complementary Therapies in Medicine. ,Volume.- ,Issue. - , June - June , P.-
 8. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.87-96
 9. 2017 ,ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.121-133
 10. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.74-84