ทำเนียบอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2562: การสังเคราะห์ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบริการสุขภาพ เพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมแพ The synthesis of political suggestion for the development of health service system to dealy Kidney failure in a community hospital
 2. 2562: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชา 271 722 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 Research- Based Teaching and Learning for 271722 Adult Nursing II
 3. 2560: ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 4. 2560: โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอการล้างไตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 5. 2557: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 6. 2557: การติดตามประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. 2557: ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนบ้านโนนม่วง ์ีNutritional Status and Nurtition Behavior of Working Age People in Ban Non Muang Community
 8. 2557: ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนบ้านโนนม่วง
 9. 2556: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,การรับรู้ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยนิ่วในไตที่กลับเป็นซ้ำและมีโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า249-257
 2. 2562 ,An ecological study of eosinophilic meningitis caused by the nematode, Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) (Nematoda: Metastrongylidae). ,Parasitology International ,ปีที่ 72 ,ฉบับที่ - ,เดือน ตุลาคม - ตุลาคม ,หน้า1-6
 3. 2562 ,ัปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 42 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า1-10
 4. 2562 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า211-220
 5. 2562 ,แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต ,อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ปีที่ 5 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า1-11
 6. 2562 ,Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation ,Journal of Traditional and complementary Medicine ,ปีที่ - ,ฉบับที่ - ,เดือน ตุลาคม - ตุลาคม ,หน้า1-5
 7. 2561 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,ปีที่ 21 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - เมษายน ,หน้า15-25
 8. 2561 ,ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต: การศึกษานำร่อง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า56-65
 9. 2561 ,ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีอาการกำเริบ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า89-98
 10. 2561 ,การพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล:เครื่องมือสนับสนุนการรับรู้ความเสี่ยงต่อการก้าวหน้าเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า53-65
 11. 2560 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,ปีที่ 100 ,ฉบับที่ supp. ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า1-5
 12. 2560 ,ความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะทุพพลภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า43-54
 13. 2560 ,Craniofacial Microsomia: A Long-term Outcome of Early Mandibular Distraction Osteogenesis and Comprehensive Care at the Tawanchai Center ,Journal of the medical association of Thailand ,ปีที่ 100 ,ฉบับที่ supp.6 ,เดือน สิงหาคม - สิงหาคม ,หน้าS1-S8
 14. 2559 ,ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า21-31
 15. 2559 ,โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืด ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า61-69
 16. 2559 ,ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า54-63
 17. 2558 ,The predictors of skeletal muscle mass among young Thai adults: study in the rural area of Thailand ,Biomedical Research ,ปีที่ 27 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มกราคม ,หน้า29-33
 18. 2556 ,Potentially inappropriate prescribing of Thai older adults on internal medicine outpatient clinic of a tertiary care hospital ,African Journal of Pharmacy and Pharmacology ,ปีที่ 7 ,ฉบับที่ 34 ,เดือน กันยายน - กันยายน ,หน้า2417-2422
 19. 2556 ,การทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สูงอายุ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ฉบับภาษาไทย ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า80-90
 20. 2556 ,Caregivers Burden of Older Adults with Chronic Illnesses in the Community: A Cross-Sectional Study ,Journal of Community Health ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 38 ,เดือน มิถุนายน - มิถุนายน ,หน้า40-45
 21. 2555 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า15-24

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 15 มี.ค. 2556-15 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็ก อสม. และประชาชน ในหัวข้อเรื่อง "การดูแลเด็กให้เติมโตสมวัยและใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ" ,ไทย
 2. 2556: 22 พ.ย. 2556-22 พ.ย. 2556 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ,ไทย
 3. 2556: 7 ธ.ค. 2556-10 ธ.ค. 2556 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ,ไทย
 1. 2557: 11 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการเขียนรายงาน ,ไทย
 2. 2557: 25 พ.ค. 2557-28 พ.ค. 2557 โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยด้านสุขภาพระหว่างประเทศอาเซียนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ,ไทย
 3. 2557: 17 มิ.ย. 2557-17 มิ.ย. 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำฐานข้อมูลและคลังความรู้ทางสุขภาพชุมชน ,ไทย
 4. 2557: 20 มิ.ย. 2557-20 มิ.ย. 2557 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการพยาบาลชุมชน ,ไทย
 1. 2558: 25 มิ.ย. 2558-26 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ,ไทย
 2. 2558: 21 ก.ค. 2558-21 ก.ค. 2558 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ,ไทย
 3. 2558: 21 ก.ค. 2558-21 ก.ค. 2558 กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ,ไทย
 1. 2559: 25 พ.ค. 2559-26 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 2. 2559: 6 มิ.ย. 2559-6 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 3. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 4. 2559: 22 ก.ค. 2559-22 ก.ค. 2559 วิทยากรภายใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1 เรื่องพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ให้แก่อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการทำวิจัย ,ไทย
 5. 2559: 27 ก.ย. 2559-27 ก.ย. 2559 กิจกรรม EdPEx Coaching &Mentoring ,ไทย
 6. 2559: 2 พ.ย. 2559-5 พ.ย. 2559 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารเพื่อเผยแพร่ระยะที่ 1 ,ไทย
 1. 2560: 2 ส.ค. 2560-4 ส.ค. 2560 วิพาก์ผลงาน และกรรมการตัดสินผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ,ไทย
 1. 2561: 1 ก.พ. 2561-1 ก.พ. 2561 วิทยากรและร่วมประชุมสัมานาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการออกแบบพยาบาลในยุค 4.0 ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 61 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2561: 19 ก.ค. 2561-19 ก.ค. 2561 วิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการจดสิทธิบัตร ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10-12 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย
 3. 2561: 26 มิ.ย. 2561-26 มิ.ย. 2561 วิทยากร เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อมสำหรับผู้ป่วยรายกรณี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดพัทลุง ,ไทย
 4. 2561: 24 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561 วิทยากรบรรยายและเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย เรื่อง "ก้าวทันยุค : พยาบาลผู้จัดการรายกรณ๊โรคไตเรื้อรัง" (Update : CKD care for Nurse Case Managers) ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ ชั้น 7 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 5. 2561: 19 พ.ย. 2561-21 พ.ย. 2561 ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล : ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 6. 2561: 25 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่ายป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 12 ใน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา ,ไทย
 1. 2562: 23 ม.ค. 2562-24 ม.ค. 2562 วิทยากรกลุ่มย่อย แนะนำวิธีการและเริ่มจากการวิเคราะห์บทความตัวอย่าง ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ โรงแจมเจริญธานี ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 7 ก.พ. 2562-7 ก.พ. 2562 เป็นวิทยากรอบรม การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนนุนการทำงานวิจัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8-13 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 23 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 วิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 12 เรื่อง ผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง\" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ,ไทย
 4. 2562: 24 มิ.ย. 2562-24 มิ.ย. 2562 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไต เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงอย่างไร้รอยต่อ เขต 9 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย
 5. 2562: 24 ก.ค. 2562-25 ก.ค. 2562 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 6. 2562: 2 ธ.ค. 2562-3 ธ.ค. 2562 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวข้ามความท้าทายการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง "การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่" ,ไทย
 2. 2556: 22 ม.ค. 2556-22 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยเรื่อง "Develo[ment and Psychometric Testing of Active Scale for Thai People (AAS-Thai) ,ไทย
 3. 2556: 26 มิ.ย. 2556-26 มิ.ย. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ,ไทย
 4. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง "การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่" ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ,ไทย
 5. 2556: 22 ม.ค. 2556-22 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยเรื่อง "Develo[ment and Psychometric Testing of Active Scale for Thai People (AAS-Thai) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 6. 2556: 26 มิ.ย. 2556-26 มิ.ย. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ณ ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ,ไทย
 1. 2559: 7 ต.ค. 2559-7 ต.ค. 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลชุมแพ เพื่อรับฟังข้อมูลแลให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโมเดล ,ไทย
 1. 2560: 2 พ.ค. 2560-2 พ.ค. 2560 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการขั้นสูง (ประเทศไทย) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาการพยาบาล ,ไทย
 2. 2560: 19 ก.ค. 2560-19 ก.ค. 2560 วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ,ไทย
 3. 2560: 6 ก.ย. 2560-8 ก.ย. 2560 ประชุมวิชาการและเป็นวิทากร ,ไทย
 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-21 มิ.ย. 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 \\\"หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลผู้สูงอายุ\\\" ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 21 พ.ค. 2556-23 พ.ค. 2556 อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงแรมเขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ ,ไทย
 1. 2557: 31 ม.ค. 2557-31 ม.ค. 2557 หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ,ไทย
 2. 2557: 3 ก.ค. 2557-4 ก.ค. 2557 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย ,ไทย
 1. 2558: 21 ธ.ค. 2558-23 ธ.ค. 2558 การจัดการด้านโภชนาการเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานและภาวะเมตาโบลิกฯ ,ไทย
 2. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 30 มี.ค. 2559-31 มี.ค. 2559 อบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2559: 25 พ.ค. 2559-26 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 3. 2559: 6 มิ.ย. 2559-6 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 4. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 5. 2559: 14 พ.ย. 2559-15 พ.ย. 2559 อบรมหลักสูตร เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ,ไทย
 1. 2560: 10 ม.ค. 2560-10 ม.ค. 2560 อบรม การเขียนบทความทางบริการวิชาการ ,ไทย
 2. 2560: 10 ม.ค. 2560-10 ม.ค. 2560 การเขียนบทความทางบริการวิชาการ ,ไทย
 1. 2561: 19 พ.ย. 2561-21 พ.ย. 2561 ร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง การวัดและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล : ความสำเร็จของระบบบริการสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2560: 14 ม.ค. 2560-15 ม.ค. 2560 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ,ไทย
 1. 2562: 12 พ.ค. 2562-13 พ.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมสัมมนาค่ายพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และค่ายนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 252 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 15 ธ.ค. 2556-16 ธ.ค. 2556 สืบเนื่องจากเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 4th Asian Internation Conference on Humanized Health Care ZAIC-HHCX 2013 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 และทำการศึกษาดูงานต่อ วันที่ 15 ธันวาคา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา University Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Lingkar Selatan,Kasihan, Bantul, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 ธันวาคม ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลRS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, JL. KH AHmad Dahlan NO 20, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2557: 2 ก.พ. 2557-5 ก.พ. 2557 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย ,ไทย
 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 14 ต.ค. 2559-15 ต.ค. 2559 นำนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ศึกษาดูงาน ,ไทย
 1. 2560: 2 ม.ค. 2560-5 ม.ค. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำในนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีกำหนดการจัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ Hanoi Medical University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2560 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) และโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล ได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ,สหรัฐอเมริกา


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 13 ก.ค. 2558-13 ก.ค. 2558 กรรมการวิพากษ์การประกวดผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ,ไทย
 2. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 3. 2558: 13 ก.ค. 2558-13 ก.ค. 2558 กรรมการวิพากษ์การประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9 ครั้งที่ 15 ,ไทย
 1. 2559: 19 พ.ย. 2559-20 พ.ย. 2559 ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย
 1. 2561: 1 ก.พ. 2561-1 ก.พ. 2561 วิทยากรและร่วมประชุมสัมานาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการออกแบบพยาบาลในยุค 4.0 ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 61 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2562: 17 มิ.ย. 2562-18 มิ.ย. 2562 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ \"การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร\" ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจของการบัญชี ,ไทย
 2. 2562: 28 ต.ค. 2562-29 ต.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา \"ร่าง\" ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง วิจัยและนัวัตกรรมในการศึกษาพยาบาล : การปฏิรูปเพื่อพยาบาลในยุค 5.0 (Research and Innovation in Nursing Education : Reforming for Nurses 5.0) ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30-16.30 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 3. 2562: 7 พ.ย. 2562-8 พ.ย. 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การเตรียมการและการจัดทำเอกสารเพื่อการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment Portfolio : SAP)\" ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย

Associate Professor Dr. Ampornpan Theeranut

Specialize in Research Area

Research

 1. 2019: The synthesis of political suggestion for the development of health service system to dealy Kidney failure in a community hospital
 2. 2019: Research- Based Teaching and Learning for 271722 Adult Nursing II
 3. 2017:
 4. 2017:
 5. 2014: The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 6. 2014:
 7. 2014: ์ีNutritional Status and Nurtition Behavior of Working Age People in Ban Non Muang Community
 8. 2014:
 9. 2013: The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

Published Papers

 1. 2019 ,การรับรู้ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยนิ่วในไตที่กลับเป็นซ้ำและมีโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.249-257
 2. 2019 ,An ecological study of eosinophilic meningitis caused by the nematode, Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) (Nematoda: Metastrongylidae). ,Parasitology International ,Volume.72 ,Issue. - , October - October , P.1-6
 3. 2019 ,ัปัจจัยทำนายการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 3 , July - September , P.1-10
 4. 2019 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 1-3a ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.211-220
 5. 2019 ,แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต ,อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,Volume.5 ,Issue. 4 , October - December , P.1-11
 6. 2019 ,Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation ,Journal of Traditional and complementary Medicine ,Volume.- ,Issue. - , October - October , P.1-5
 7. 2018 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,Volume.21 ,Issue. 2 , April - April , P.15-25
 8. 2018 ,ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต: การศึกษานำร่อง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 1 , January - March , P.56-65
 9. 2018 ,ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีอาการกำเริบ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.89-98
 10. 2018 ,การพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล:เครื่องมือสนับสนุนการรับรู้ความเสี่ยงต่อการก้าวหน้าเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.53-65
 11. 2017 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.100 ,Issue. supp. , July - July , P.1-5
 12. 2017 ,ความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะทุพพลภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.43-54
 13. 2017 ,Craniofacial Microsomia: A Long-term Outcome of Early Mandibular Distraction Osteogenesis and Comprehensive Care at the Tawanchai Center ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.100 ,Issue. supp.6 , August - August , P.S1-S8
 14. 2016 ,ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 2 , April - June , P.21-31
 15. 2016 ,โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการป้องกันอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืด ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 1 , January - March , P.61-69
 16. 2016 ,ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 3 , July - September , P.54-63
 17. 2015 ,The predictors of skeletal muscle mass among young Thai adults: study in the rural area of Thailand ,Biomedical Research ,Volume.27 ,Issue. 1 , January - January , P.29-33
 18. 2013 ,Potentially inappropriate prescribing of Thai older adults on internal medicine outpatient clinic of a tertiary care hospital ,African Journal of Pharmacy and Pharmacology ,Volume.7 ,Issue. 34 , September - September , P.2417-2422
 19. 2013 ,การทดสอบคุณสมบัติของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ผู้สูงอายุ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ฉบับภาษาไทย ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 2 , April - June , P.80-90
 20. 2013 ,Caregivers Burden of Older Adults with Chronic Illnesses in the Community: A Cross-Sectional Study ,Journal of Community Health ,Volume.38 ,Issue. 38 , June - June , P.40-45
 21. 2012 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.15-24