ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สมใจวงษ์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
 2. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

งานวิจัย

 1. 2564: ความพึงพอใจและผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาการพยาบาล สุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
 2. 2560: การรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอพพลิเคสั่นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลสายการพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Ounjai, S., & Somjaivong, B. (2564). Supportive Care Needs of Patients with Cervical Cancer in the Northeast of Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 19(9), 1-10
 2. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, ปัทมา สุริต, วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, บุษบา สมใจวงษ์, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, พิเชษฐ เรืองสุขสุด, ...วิภาวดี โพธิโสภา. (2564). ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(3), 58-70
 3. กนกกัญญา สุทธิสาร และ บุษบา สมใจวงษ์. (2564). ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟีลต่ำในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดสูตร FOLFOX 4. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(4), 17-28
 4. จุรีรัตน์ เทอำรุง และ บุษบา สมใจวงษ์. (2564). ผลของการจัดการรายกรณีในโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองต่อความปวด และผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(4), 55-68
 5. จินตนา ประสานศักดิ์ และ บุษบา สมใจวงษ์. (2563). ปัจจัยคัดสรรที่ทำนายความปวดในผู้ป่วยแผลไหม้. สภาการพยาบาล, 35(3), 36-50
 6. วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, ปัทมา สุริต , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, บุษบา สมใจวงษ์, ...ปาริชาติ วงศ์ก้อม. (2563). การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่). พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(4), 158-170
 7. วารุณี วงศ์ศรีชา และ บุษบา สมใจวงษ์. (2562). การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันความรุนแรงเพื่อป้องกันความรุนแรงของความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับการรักษาแบบผสมผสาน. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(3), 472-482
 8. อัชรา แดนแก้ว และ บุษบา สมใจวงษ์. (2562). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด Thyroidectomy. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2), 295-304
 9. เดือนเพ็ญ โชคลา และ บุษบา สมใจวงษ์. (2561). ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(6), 79-88
 10. สุพัฒตรา ศรีภักดี และ บุษบา สมใจวงษ์. (2561). การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดที่มีภาวะวิกฤต. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 41(4), 13-22

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2557: 12 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 รับเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 5th International Nursing Student Forum “Implication of MDGS 2015 in To Nursing Practice” และร่วมเป็นกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดโดย Muhamudiyah Institute of Nursing Pontianak ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 21 เม.ย. 2557-4 พ.ค. 2557 การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ,ไทย
 1. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2559: 22 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปวดโดยใช้จินตภาพบำบัด "การใช้จินตภาพบำบัดเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง" ,ไทย
 1. 2560: 12 มี.ค. 2560-18 มี.ค. 2560 The Future of End-of-Life Care Research: Towards the Innovation with International Scholars ณ เมืองชิบะ (Chiba) ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Chiba University ,ญี่ปุ่น
 2. 2560: 13 มี.ค. 2560-14 มี.ค. 2560 ได้รับการตอบรับการเชิญจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Future of End-of-Life Care Research : Towords the Innovation with International Scholars ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2561: 12 ก.พ. 2561-12 ก.พ. 2561 วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง แนวคิดหลักการในการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมและการตรวจร่างกายทั่วไป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 5 มี.ค. 2556-5 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มอาการ การจัดการกับอาการความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตและผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะลุกลาม" ,ไทย
 2. 2556: 26 มี.ค. 2556-26 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มอาการ การจัดการกับอาการความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะลุกลาม" ,ไทย
 3. 2556: 20 ก.ค. 2556-20 ก.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านตำราเรื่อง “การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติของท่อน้ำดี ถุงน้ำดีและตับอ่อน” ได้สนับสนุนให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีการผลิตตำรา ,ไทย
 4. 2556: 5 มี.ค. 2556-5 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มอาการ การจัดการกับอาการความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตและผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะลุกลาม" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 5. 2556: 26 มี.ค. 2556-26 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มอาการ การจัดการกับอาการความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะลุกลาม" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 6. 2556: 20 มิ.ย. 2556-20 มิ.ย. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านตำราเรื่อง “การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติของท่อน้ำดี ถุงน้ำดีและตับอ่อน” ได้สนับสนุนให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีการผลิตตำรา ณ กลุ่มงานตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 12 ก.พ. 2557-13 ก.พ. 2557 การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 2. 2557: 19 ก.ค. 2557-22 ก.ค. 2557 หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 3. 2557: 18 มิ.ย. 2557-18 มิ.ย. 2557 การทวนสอบผลสัมฤิทธิ์ของรายวิชาและหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ,ไทย
 4. 2557: 27 มิ.ย. 2557-27 มิ.ย. 2557 การสร้างบทเรียนโปรแกรมมาตรฐานอย่างง่าย ,ไทย
 5. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 6. 2557: 19 ก.ค. 2557-23 ก.ค. 2557 การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 1. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2559: 22 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปวดโดยใช้จินตภาพบำบัด "การใช้จินตภาพบำบัดเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง" ,ไทย
 1. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย
 1. 2562: 11 ก.ค. 2562-12 ก.ค. 2562 ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kaen International Conference In Palliative Care ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานีโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2562: 12 พ.ค. 2562-13 พ.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมสัมมนาค่ายพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และค่ายนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 252 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2557: 14 ก.พ. 2557-15 ก.พ. 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 และศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรวิชาชีพยาบาลไทยและลาว และให้พยาบาลวิชาชีพได้นำความรู้ทางวัฒนธรรมและสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2559: 7 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1 ณ รพ.น่าน ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงาน ในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ผู้เข้าร่วมอบรม 44 คน) ,ไทย
 1. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ณ Nurse Maude Hospice & Palliative care ประเทศนิวซีแลนด์ ,ไทย
 2. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2561 ,ไทย
 3. 2561: 4 พ.ค. 2561-6 พ.ค. 2561 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ วัดป่าสะคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในโครงการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ ภายใต้หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ,ไทย
 4. 2561: 30 พ.ค. 2561-2 มิ.ย. 2561 ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ,ไทย
 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 3. 2562: 22 ธ.ค. 2562-23 ธ.ค. 2562 ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 13 ก.ค. 2558-15 ก.ค. 2558 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 2. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 3. 2558: 11 มิ.ย. 2558-13 มิ.ย. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ได้มีกำหนดการ เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Develop Curriculum Program and Joint Research of Nursing institutions in Indonesia and Khon kaen University ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 4. 2558: 5 ส.ค. 2558-6 ส.ค. 2558 การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ,ไทย
 1. 2560: 13 มี.ค. 2560-14 มี.ค. 2560 ได้รับการตอบรับการเชิญจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Future of End-of-Life Care Research : Towords the Innovation with International Scholars ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Assistant Professor Dr. Busaba Somjaivong

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
 2. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

Research

 1. 2021: Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
 2. 2017: Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application

Published Papers

 1. 2021 ,Supportive Care Needs of Patients with Cervical Cancer in the Northeast of Thailand ,Walailak Journal of Science and Technology ,Volume.19 ,Issue. 9 , May - May , P.1-10
 2. 2021 ,ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 3 , July - September , P.58-70
 3. 2021 ,ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟีลต่ำในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดสูตร FOLFOX 4 ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 4 , October - December , P.17-28
 4. 2021 ,ผลของการจัดการรายกรณีในโปรแกรมการดูแลแบบประคับประคองต่อความปวด และผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 4 , October - December , P.55-68
 5. 2020 ,ปัจจัยคัดสรรที่ทำนายความปวดในผู้ป่วยแผลไหม้ ,สภาการพยาบาล ,Volume.35 ,Issue. 3 , July - September , P.36-50
 6. 2020 ,การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่) ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.43 ,Issue. 4 , October - December , P.158-170
 7. 2019 ,การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันความรุนแรงเพื่อป้องกันความรุนแรงของความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับการรักษาแบบผสมผสาน ,วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ,Volume.12 ,Issue. 3 , September - December , P.472-482
 8. 2019 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและจัดการภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด Thyroidectomy ,วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ,Volume.12 ,Issue. 2 , May - August , P.295-304
 9. 2018 ,ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 6 , July - September , P.79-88
 10. 2018 ,การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดที่มีภาวะวิกฤต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.13-22