ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สมใจวงษ์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
 2. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

งานวิจัย

 1. 2560: การรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอพพลิเคสั่นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลสายการพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2561 ,ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 6 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า79-88
 2. 2561 ,การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดที่มีภาวะวิกฤต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า13-22
 3. 2559 ,การแปลและการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า119-126

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2557: 12 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 รับเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 5th International Nursing Student Forum “Implication of MDGS 2015 in To Nursing Practice” และร่วมเป็นกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดโดย Muhamudiyah Institute of Nursing Pontianak ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 21 เม.ย. 2557-4 พ.ค. 2557 การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ,ไทย
 1. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2559: 22 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปวดโดยใช้จินตภาพบำบัด "การใช้จินตภาพบำบัดเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง" ,ไทย
 1. 2560: 12 มี.ค. 2560-18 มี.ค. 2560 The Future of End-of-Life Care Research: Towards the Innovation with International Scholars ณ เมืองชิบะ (Chiba) ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Chiba University ,ญี่ปุ่น
 2. 2560: 13 มี.ค. 2560-14 มี.ค. 2560 ได้รับการตอบรับการเชิญจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Future of End-of-Life Care Research : Towords the Innovation with International Scholars ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2561: 12 ก.พ. 2561-12 ก.พ. 2561 วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง แนวคิดหลักการในการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมและการตรวจร่างกายทั่วไป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 5 มี.ค. 2556-5 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มอาการ การจัดการกับอาการความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตและผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะลุกลาม" ,ไทย
 2. 2556: 26 มี.ค. 2556-26 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มอาการ การจัดการกับอาการความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะลุกลาม" ,ไทย
 3. 2556: 20 ก.ค. 2556-20 ก.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านตำราเรื่อง “การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติของท่อน้ำดี ถุงน้ำดีและตับอ่อน” ได้สนับสนุนให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีการผลิตตำรา ,ไทย
 4. 2556: 5 มี.ค. 2556-5 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มอาการ การจัดการกับอาการความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตและผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะลุกลาม" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 5. 2556: 26 มี.ค. 2556-26 มี.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือการวิจัยเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มอาการ การจัดการกับอาการความเข้มแข็งในการมองโลก และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในระยะลุกลาม" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 6. 2556: 20 มิ.ย. 2556-20 มิ.ย. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านตำราเรื่อง “การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติของท่อน้ำดี ถุงน้ำดีและตับอ่อน” ได้สนับสนุนให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีการผลิตตำรา ณ กลุ่มงานตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 12 ก.พ. 2557-13 ก.พ. 2557 การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 2. 2557: 19 ก.ค. 2557-22 ก.ค. 2557 หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 3. 2557: 18 มิ.ย. 2557-18 มิ.ย. 2557 การทวนสอบผลสัมฤิทธิ์ของรายวิชาและหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ,ไทย
 4. 2557: 27 มิ.ย. 2557-27 มิ.ย. 2557 การสร้างบทเรียนโปรแกรมมาตรฐานอย่างง่าย ,ไทย
 5. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 6. 2557: 19 ก.ค. 2557-23 ก.ค. 2557 การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ,ไทย
 1. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2559: 22 ม.ค. 2559-22 ม.ค. 2559 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความปวดโดยใช้จินตภาพบำบัด "การใช้จินตภาพบำบัดเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง" ,ไทย
 1. 2562: 11 ก.ค. 2562-12 ก.ค. 2562 ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kaen International Conference In Palliative Care ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอวานีโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2562: 12 พ.ค. 2562-13 พ.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมสัมมนาค่ายพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และค่ายนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 252 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2557: 14 ก.พ. 2557-15 ก.พ. 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 และศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรวิชาชีพยาบาลไทยและลาว และให้พยาบาลวิชาชีพได้นำความรู้ทางวัฒนธรรมและสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2559: 7 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1 ณ รพ.น่าน ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงาน ในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ผู้เข้าร่วมอบรม 44 คน) ,ไทย
 1. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ณ Nurse Maude Hospice & Palliative care ประเทศนิวซีแลนด์ ,ไทย
 2. 2561: 30 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2561 ,นิวซีแลนด์
 3. 2561: 4 พ.ค. 2561-6 พ.ค. 2561 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ณ วัดป่าสะคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในโครงการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ ภายใต้หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ,ไทย
 4. 2561: 30 พ.ค. 2561-2 มิ.ย. 2561 ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ,ไทย
 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 3. 2562: 22 ธ.ค. 2562-23 ธ.ค. 2562 ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 13 ก.ค. 2558-15 ก.ค. 2558 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 2. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 3. 2558: 11 มิ.ย. 2558-13 มิ.ย. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ได้มีกำหนดการ เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Develop Curriculum Program and Joint Research of Nursing institutions in Indonesia and Khon kaen University ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 4. 2558: 5 ส.ค. 2558-6 ส.ค. 2558 การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 2 ,ไทย
 1. 2560: 13 มี.ค. 2560-14 มี.ค. 2560 ได้รับการตอบรับการเชิญจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Future of End-of-Life Care Research : Towords the Innovation with International Scholars ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย
 1. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย

Assistant Professor Dr. Busaba Somjaivong

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
 2. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

Research

 1. 2017: Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application

Published Papers

 1. 2018 ,ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 6 , July - September , P.79-88
 2. 2018 ,การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดที่มีภาวะวิกฤต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.13-22
 3. 2016 ,การแปลและการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 3 , July - September , P.119-126