ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ลี่ทองอิน

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลศัลยกรรม
 2. Carondological Nursing
 3. Nursing Education
 4. Sergial Nursing

งานวิจัย

 1. 2562: ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบติการพยาบาลผุ้สูงอายุ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต The effectiveness of teaching using project based learning based on leaning outcome for the practice in gerontological nursing 1 of master of nursing science program
 2. 2562: การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น
 3. 2561: โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมของพยาบาลในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Relationship between knowledge,attitudes,and practices among nurses to prevent postoperative delirium in older patients admitted to surgical and orthopedic nursing department, Srinagarind hospital
 4. 2561: การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ An exploratory study of knowledge,attitudes and practices of nurses to protect postoperative delirium in hospitalized elderly patients.
 5. 2556: การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลผู้สูงอายุ สำหรับพยาบาลวิชาชีพในสถาบันบริการสุขภาพ Development of older persons nursing care competency scale for professional nurse in health care instirtions
 6. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University
 7. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น ็Health profile of older persons' Health care in Khon Kaen Hospital
 8. 2556: การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสะโตร็คและภาวะสมองเสื่อม

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สุทธินันท์ สุบินดี และ ปริษณา สังคพัฒน์ . (2564). การรับรู้ของชุมชนชนบทต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน. วิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(1), 156-167
 2. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Subindee, S., Kumniyom, N., Choen-arom, C., Chotchaisthit, P. (2564). Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 26(2), 1-8
 3. มยุรี ลี่ทองอิน.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2564). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการเตรียมลำไส้ของผู้ดูแลและคุณภาพ การเตรียมลำไส้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน. J Med Health Sci, 28(1), 28-39
 4. เฉลิมชาติ แก้วอุดม, มยุรี ลี่ทองอิน และ สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2564). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการเตรียมลำไส้ของผู้ดูแลและคุณภาพการเตรียมลำไส้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน. การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 28(1), 28-39
 5. มยุรี ลี่ทองอิน, สุทธินันท์ สุบินดี, พัชร โชติชัยสถิตย์ และ ปริษณา สังคพัฒน์ . (2564). ประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น. แพทย์นาวี, 48(2), 407-419
 6. มยุรี ลี่ทองอิน.สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2563). ผลของโปรแกรมบริหารสมองต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุ. สภาการพยาบาล, 35(2), 70-84
 7. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สุภาวดี เที่ยงธรรม, สาวิตรี สมมงคล, ธารินี เพชรรัตน์ และ ศจีมาศ แก้วโคตร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ. ศรีนครินทร์เวชสาร, 34(3), 281-286
 8. สุภาวดี เที่ยงธรรม, มยุรี ลี่ทองอิน, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, สาวิตรี สมมงคล และ ณิชกุล ขันบุตรศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 26(1), 87-96
 9. ลีต้า อาษาวิเศษ, มยุรี ลี่ทองอิน และ สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์. (2562). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลต่อภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34(4), 235-243
 10. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Kumniyom, N. (2562). Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders. Walailak Journal of Science and Technology, 16(1), 1-8
 11. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สุภาวดี เที่ยงธรรม, นัดดา คำนิยม, สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, สมรภพ บรรหารักษ์, ...อรสา กงตาล. (2561). สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 77-86
 12. กัญญ์วรา นรชาญ, สมรภพ บรรหารักษ์ และ มยุรี ลี่ทองอิน. (2561). การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ BCHSP National and International conference. วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี. , -(-), 115-129
 13. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, กาญจนา เขื่อนแก้ว และ มยุรี ลี่ทองอิน. (2561). ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อความปวดในผู้สูงอายุชายที่ได้รับการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(4), 66-75
 14. ผ่องพรรณ อรุณแสง, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ , ...วรรณภา ศรีธัญรัตน์ . (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(1), 87-96
 15. สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, วิลาวัลย์ พันธุ์พฤกษ์ และ วสันต์ เจริญสินทรัพย์. (2560). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 35(3), 165-175
 16. สุภาวดี เที่ยงธรรม, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สาวิตรี สมมงคล, นัดดา คำนิยม, ...สมรภพ บรรหารักษ์. (2560). ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(4), 121-133
 17. ผ่องพรรณ อรุณแสง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์, วรรณภา ศรีธัญรัตน์, รัชตวรรณ ศรีตระกูล, จินตนา บุญจันทร์, พวงรัตน์ เชาวะเจริญ, ...ศิริพร มงคลถาวรชัย. (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 40(2), 74-84

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 14 ม.ค. 2556-14 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง "การพยาบาลผู้สูงอายุด้วยคุณภาพและความปลอดภัย" ,ไทย
 1. 2557: 5 มี.ค. 2557-5 มี.ค. 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพผังเมืองและการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2558: 17 ก.พ. 2558-17 ก.พ. 2558 ความสำคัญของสัมคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ,ไทย
 2. 2558: 13 ก.ค. 2558-13 ก.ค. 2558 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ สู่สังคมในศตวรรษ ที่ 21 "การเรียนการสอนแบบ Flip Classroom ,ไทย
 1. 2559: 25 มิ.ย. 2559-25 มิ.ย. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุตำบลหนองกุงใหญ่ ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ,ไทย
 2. 2559: 11 ก.ค. 2559-11 ก.ค. 2559 การดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร:กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง ,ไทย
 3. 2559: 22 มิ.ย. 2559-10 ก.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรระยะสั้น strengthening Midwifery Education in Lao PDR รุ่นที่ 1 ,ไทย
 4. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 5. 2559: 7 ต.ค. 2559-7 ต.ค. 2559 จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 6. 2559: 18 ต.ค. 2559-18 ต.ค. 2559 การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2560: 9 ม.ค. 2560-10 ม.ค. 2560 อบรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 2. 2560: 8 มิ.ย. 2560-9 มิ.ย. 2560 เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมวิชาการ เรื่อง การบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,ไทย
 3. 2560: 31 พ.ค. 2560-31 พ.ค. 2560 วิทยากร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตใจสดใส ร่ายกายแข็งแรง ณ เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ,ไทย
 4. 2560: 13 มิ.ย. 2560-13 มิ.ย. 2560 ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งคน ทักษะและพฤติกรรมการจัดบริการบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 19 มี.ค. 2561-19 มี.ค. 2561 วิทยากร โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกลุ่มสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบหนองกุงใหญ่ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ,ไทย
 2. 2561: 9 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 วิทยากร การวางแผนและการออกแบบบริการสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2562: 22 ก.ค. 2562-22 ก.ค. 2562 อบรม สูงวัย สมองดี บ่ มีล้ม ภายใต้โครงการ KKU csv มหาิวทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08-16.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 29 ก.ค. 2562-29 ก.ค. 2562 โครงการ ศิลาปั่นปล่อยปลูก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 29 ก.ค. 2562-29 ก.ค. 2562 โครงการปั่นจักรยานปีงบประมาณ 2562 \\\"ศิลาปั่นปล่อยปลูก\\\" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.30-10.30 น. ณ เทศบาลเมืองศิลา ขอแก่น ,ไทย
 4. 2562: 26 ส.ค. 2562-26 ส.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 5. 2562: 6 ก.ย. 2562-6 ก.ย. 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลโคกงาม อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ,ไทย
 6. 2562: 6 พ.ย. 2562-6 พ.ย. 2562 สมองเสื่อมกับการป้องกัน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2557: 22 ธ.ค. 2557-23 ธ.ค. 2557 เชื่อมประสานการดูแลสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง ,ไทย
 1. 2558: 7 พ.ค. 2558-7 พ.ค. 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,ไทย
 1. 2561: 15 ส.ค. 2561-15 ส.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการวิ่งมินิมาราธอน เทศบาลเมืองศิลา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2558: 27 พ.ค. 2558-29 พ.ค. 2558 การพัฒนาศักยภาพสมอง การใช้เครื่องมือ และการเก็บข้อมูลวิจัย ในผู้สูงอายุภาวะสมองบกพร่องระยะต้น ,ไทย
 1. 2559: 22 มิ.ย. 2559-10 ก.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรระยะสั้น strengthening Midwifery Education in Lao PDR รุ่นที่ 1 ,ไทย
 2. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 3. 2559: 7 ต.ค. 2559-7 ต.ค. 2559 จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 1. 2560: 9 ม.ค. 2560-10 ม.ค. 2560 อบรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 1. 2561: 5 พ.ย. 2561-5 พ.ย. 2561 อบรมโครงการ Outcome-Based Education สำหรับผู้สอน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09-16 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย
 1. 2562: 22 ก.ค. 2562-22 ก.ค. 2562 อบรม สูงวัย สมองดี บ่ มีล้ม ภายใต้โครงการ KKU csv มหาิวทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08-16.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 2. 2556: 19 ก.ย. 2556-19 ก.ย. 2556 ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์บุคลากรทางการศึกษากับคดีปกครอง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ,ไทย
 1. 2557: 8 พ.ค. 2557-10 พ.ค. 2557 การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแซนด์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 25 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 จัดโครงการฟิตกาย บริหารสอมง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 4 มิ.ย. 2561-5 มิ.ย. 2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. รุ่น2 ,ไทย
 1. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 25 มิ.ย. 2558-26 มิ.ย. 2558 ประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2558 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยากรจัดการความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2559: 11 ก.ค. 2559-11 ก.ค. 2559 การดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมครบวงจร:กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง ,ไทย
 1. 2560: 15 ก.พ. 2560-17 ก.พ. 2560 ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น ,ไทย
 1. 2561: 11 ต.ค. 2561-11 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย
 2. 2561: 11 ต.ค. 2561-11 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย
 3. 2561: 26 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Dr. Mayuree Leethong-in

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลศัลยกรรม
 2. Carondological Nursing
 3. Nursing Education
 4. Sergial Nursing

Research

 1. 2019: The effectiveness of teaching using project based learning based on leaning outcome for the practice in gerontological nursing 1 of master of nursing science program
 2. 2019:
 3. 2018: Relationship between knowledge,attitudes,and practices among nurses to prevent postoperative delirium in older patients admitted to surgical and orthopedic nursing department, Srinagarind hospital
 4. 2018: An exploratory study of knowledge,attitudes and practices of nurses to protect postoperative delirium in hospitalized elderly patients.
 5. 2013: Development of older persons nursing care competency scale for professional nurse in health care instirtions
 6. 2013: Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University
 7. 2013: ็Health profile of older persons' Health care in Khon Kaen Hospital
 8. 2013:

Published Papers

 1. 2021 ,การรับรู้ของชุมชนชนบทต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน ,วิจัยสุขภาพและการพยาบาล ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - April , P.156-167
 2. 2021 ,Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study ,Asia-Pacific Journal of Science and Technology ,Volume.26 ,Issue. 2 , April - June , P.1-8
 3. 2021 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการเตรียมลำไส้ของผู้ดูแลและคุณภาพ การเตรียมลำไส้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน ,J Med Health Sci ,Volume.28 ,Issue. 1 , April - April , P.28-39
 4. 2021 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการเตรียมลำไส้ของผู้ดูแลและคุณภาพการเตรียมลำไส้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน ,การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,Volume.28 ,Issue. 1 , January - April , P.28-39
 5. 2021 ,ประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น ,แพทย์นาวี ,Volume.48 ,Issue. 2 , May - August , P.407-419
 6. 2020 ,ผลของโปรแกรมบริหารสมองต่อการรู้คิดในผู้สูงอายุ ,สภาการพยาบาล ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.70-84
 7. 2019 ,ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,Volume.34 ,Issue. 3 , May - June , P.281-286
 8. 2019 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ,Volume.26 ,Issue. 1 , January - April , P.87-96
 9. 2019 ,ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลต่อภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 4 , October - December , P.235-243
 10. 2019 ,Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders ,Walailak Journal of Science and Technology ,Volume.16 ,Issue. 1 , January - January , P.1-8
 11. 2018 ,สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.77-86
 12. 2018 ,การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ,เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ BCHSP National and International conference. วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี. ,Volume.- ,Issue. - , January - December , P.115-129
 13. 2018 ,ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อความปวดในผู้สูงอายุชายที่ได้รับการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.66-75
 14. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.87-96
 15. 2017 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 3 , July - September , P.165-175
 16. 2017 ,ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.121-133
 17. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.74-84