ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลครอบครัว โรคเรื้อรัง
 2. การพยาบาลเด็กออทิสติก

งานวิจัย

 1. 2556: การพัฒนารูปแบบการพยาบาลครอบครัวในชุมชน Development of Family Nursing Model in Community

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Jenjaiwit, P., & (2565). "FAMILY HEALTH CARE FOR CHRONIC ILLNESS PEOPLE IN COMMUNITY: QUALITATIVE STUDY". International Journal For Research In Health Sciences And Nursing, 8(8), -
 2. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์.สาคร อินโท่โล่ . (2564). การจัดการตนเองและการจัดการของครอบครัวบุคคลโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 จากโรคเบาหวานชนิดที่ 2. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 44(1), 14-25
 3. มะลิเผย ผิวทอง, พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ และ สาคร อินโท่โล . (2564). การจัดการตนเองและการจัดการของครอบครัวบุคคลโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 จากโรคเบาหวานชนิดที่ 2. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(1), 14-25
 4. มะลิเผย ผิวทอง, พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ และ สาคร อินโท่โล . (2564). การจัดการตนเองและการจัดการของครอบครัวบุคคลโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 จากโรคเบาหวานชนิดที่ 2. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(1), 14-25
 5. ธนิศรา นามบุญเรือง และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2564). สมรรถนะด้านการพยาบาลครอบครัวขั้นสูงของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลครอบครัวที่มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(3), 61-70
 6. กัญจน์ณัฏฐ์ สมพงษ์ และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2563). ผลของการพยาบาลครอบครัวขอนแก่นโมเดลต่อการควบคุมโรคของบุคคลเบาหวานชนิดที่ 2. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(4), 54-63
 7. กัญจน์ณัฏฐ์ สมพงษ์ และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2563). ผลของการพยาบาลครอบครัวขอนแก่นโมเดลต่อการควบคุมโรคของบุคคลเบาหวานชนิดที่ 2. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(4), 54-63
 8. BOUNTHASAN PIMMASAN และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2562). พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการ ณ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(1), 167-174
 9. กรรณิกา ภูธรเลิศ และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2562). ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวข้ามรุ่น ณ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 42(2), 74-86
 10. แพงพรรณ เท่าสาร และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2561). การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(2), 167-175
 11. สุภัทรา ระวิระ และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2561). การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงในตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 25(1), 70-78
 12. TERNCHAI VONGSOUTHI และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2561). ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 1-9
 13. ปฐมาวดี วงษ์ขันธ์ และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2560). การเสริมสร้างพลังอำนาจครอบครัวในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี . โรงพยาบาลสกลนคร, 20(2), 159-168
 14. ประพัฒน์สร พิมณุวงศ์ และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์. (2560). การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลระยะก่อนเบาหวาน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ. โรงพยาบาลสกลนคร, 20(1), 44-53

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2557: 10 มี.ค. 2557-11 มี.ค. 2557 การจัดการในครอบครัวและชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ,ไทย
 2. 2557: 15 ก.ค. 2557-16 ก.ค. 2557 25 ปี แห่งการสร้างองค์ความรู้สู่เส้นทางการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทางการพยาบาลครอบครัว ,ไทย
 3. 2557: 21 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 การพยาบาลครอบครัว การสอบทานความรู้เพื่อการปฏิบัติและวิจัยในบริบทสังคมไทย ,ไทย
 1. 2558: 13 ธ.ค. 2558-13 ธ.ค. 2558 ,ไทย
 2. 2558: 13 มี.ค. 2558-13 มี.ค. 2558 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำความรู้ทางการพยาบาลครอบครัวไปใช้ ,ไทย
 1. 2562: 2 ม.ค. 2562-2 ม.ค. 2562 วิทยากร การพัฒนาแนวทางการพยาบาลครอบครัวผู้ติดยาและสารเสพติด ในวันที่ 2,7,14 และ 21 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2559: 28 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 13 พ.ย. 2557-14 พ.ย. 2557 จิตปัญญาศักษา พลังการฟื้นฟูและสร้างสรรค์ ,ไทย
 1. 2560: 24 เม.ย. 2560-28 เม.ย. 2560 ประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ในวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโพร์วิงค์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2561: 18 มิ.ย. 2561-18 มิ.ย. 2561 อบรมหลักสูตรหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายนอ2561 และ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2561: 14 ก.ย. 2561-14 ก.ย. 2561 อบรม Outcome Based Education ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ,ไทย
 3. 2561: 8 พ.ย. 2561-9 พ.ย. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง Level1 รุ่นที่ 8 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชพยาบาล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 4. 2561: 8 พ.ย. 2561-9 พ.ย. 2561 ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง Level 1 รุ่นที่ 8 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2560: 27 พ.ย. 2560-27 พ.ย. 2560 ประชุมเสาวนาในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ใหม่" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11-14 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ไทย
 1. 2561: 1 พ.ค. 2561-1 พ.ค. 2561 โครงการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (หลักเกณฑ์ใหม่) วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30-12.00 น. ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 10 ก.ย. 2559-10 ก.ย. 2559 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก และได้มีกำหนดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Breakthrough Youth village ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ,เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. 2561: 22 ต.ค. 2561-22 ต.ค. 2561 ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาด้วยแนวคิด OBE Learning และด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 1. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 15 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 โดยชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2562: 9 ส.ค. 2562-9 ส.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความก้าวหน้า แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW 62) (Midterm Review) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 18A ชั้นน 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,ไทย
 2. 2562: 7 พ.ย. 2562-8 พ.ย. 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การเตรียมการและการจัดทำเอกสารเพื่อการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment Portfolio : SAP)\" ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย

Assistant Professor Dr. Patcharaporn Jenjaiwit

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลครอบครัว โรคเรื้อรัง
 2. การพยาบาลเด็กออทิสติก