ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลครอบครัว โรคเรื้อรัง
 2. การพยาบาลเด็กออทิสติก

งานวิจัย

 1. 2556: การพัฒนารูปแบบการพยาบาลครอบครัวในชุมชน Development of Family Nursing Model in Community

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการ ณ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า167-174
 2. 2561 ,การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า167-175
 3. 2561 ,ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า1-9
 4. 2559 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนโรคเบาหวาน ณ ตำบลพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ,โรงพยาบาลสกลนคร ,ปีที่ 19 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กันยายน - ธันวาคม ,หน้า173-183
 5. 2559 ,บทบาทของนักกายภาพบำบัดในหน่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต: กรณีศึกษาโรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ,เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ,ปีที่ 28 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ,หน้า177-186
 6. 2559 ,การสร้างเสริมการจัดการสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ,โรงพยาบาลสกลนคร ,ปีที่ 19 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กันยายน - ธันวาคม ,หน้า162-172
 7. 2558 ,ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรกของออทิสติกในทารกสําหรับบิดามารดา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า29-40
 8. 2558 ,การพัฒนาระบบบริการการดูแลต่อเนื่องสําหรับครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า108-121
 9. 2556 ,ผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวในประเทศไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า67-81
 10. 2556 ,การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลชุมชน ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า60-71
 11. 2555 ,โปรแกรมส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีบุตรทารกคนแรก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า18-27
 12. 2555 ,ประสบการณ์การนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงของพยาบาลครอบครัว: การวินิจเชิงคุณภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า52-63

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2557: 10 มี.ค. 2557-11 มี.ค. 2557 การจัดการในครอบครัวและชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ,ไทย
 2. 2557: 15 ก.ค. 2557-16 ก.ค. 2557 25 ปี แห่งการสร้างองค์ความรู้สู่เส้นทางการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทางการพยาบาลครอบครัว ,ไทย
 3. 2557: 21 ส.ค. 2557-22 ส.ค. 2557 การพยาบาลครอบครัว การสอบทานความรู้เพื่อการปฏิบัติและวิจัยในบริบทสังคมไทย ,ไทย
 1. 2558: 13 ธ.ค. 2558-13 ธ.ค. 2558 ,ไทย
 2. 2558: 13 มี.ค. 2558-13 มี.ค. 2558 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำความรู้ทางการพยาบาลครอบครัวไปใช้ ,ไทย
 1. 2562: 2 ม.ค. 2562-2 ม.ค. 2562 วิทยากร การพัฒนาแนวทางการพยาบาลครอบครัวผู้ติดยาและสารเสพติด ในวันที่ 2,7,14 และ 21 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2559: 28 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 13 พ.ย. 2557-14 พ.ย. 2557 จิตปัญญาศักษา พลังการฟื้นฟูและสร้างสรรค์ ,ไทย
 1. 2560: 24 เม.ย. 2560-28 เม.ย. 2560 ประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ในวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมโพร์วิงค์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2561: 18 มิ.ย. 2561-18 มิ.ย. 2561 อบรมหลักสูตรหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายนอ2561 และ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2561: 14 ก.ย. 2561-14 ก.ย. 2561 อบรม Outcome Based Education ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ,ไทย
 3. 2561: 8 พ.ย. 2561-9 พ.ย. 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง Level1 รุ่นที่ 8 ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชพยาบาล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2561: 1 พ.ค. 2561-1 พ.ค. 2561 โครงการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (หลักเกณฑ์ใหม่) วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30-12.00 น. ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 10 ก.ย. 2559-10 ก.ย. 2559 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก และได้มีกำหนดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Breakthrough Youth village ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ,เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. 2561: 22 ต.ค. 2561-22 ต.ค. 2561 ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาด้วยแนวคิด OBE Learning และด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 1. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 15 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 โดยชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2562: 9 ส.ค. 2562-9 ส.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความก้าวหน้า แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW 62) (Midterm Review) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 18A ชั้นน 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,ไทย
 2. 2562: 7 พ.ย. 2562-8 พ.ย. 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การเตรียมการและการจัดทำเอกสารเพื่อการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment Portfolio : SAP)\" ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย

Assistant Professor Dr. Patcharaporn Jenjaiwit

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลครอบครัว โรคเรื้อรัง
 2. การพยาบาลเด็กออทิสติก

Research

 1. 2013: Development of Family Nursing Model in Community

Published Papers

 1. 2019 ,พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการ ณ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.167-174
 2. 2018 ,การปรับตัวของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.167-175
 3. 2018 ,ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.1-9
 4. 2016 ,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนโรคเบาหวาน ณ ตำบลพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ,โรงพยาบาลสกลนคร ,Volume.19 ,Issue. 3 , September - December , P.173-183
 5. 2016 ,บทบาทของนักกายภาพบำบัดในหน่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต: กรณีศึกษาโรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ,เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ,Volume.28 ,Issue. 2 , May - August , P.177-186
 6. 2016 ,การสร้างเสริมการจัดการสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ,โรงพยาบาลสกลนคร ,Volume.19 ,Issue. 3 , September - December , P.162-172
 7. 2015 ,ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรกของออทิสติกในทารกสําหรับบิดามารดา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 1 , January - March , P.29-40
 8. 2015 ,การพัฒนาระบบบริการการดูแลต่อเนื่องสําหรับครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 1 , January - March , P.108-121
 9. 2013 ,ผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวในประเทศไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 1 , January - March , P.67-81
 10. 2013 ,การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลชุมชน ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.60-71
 11. 2012 ,โปรแกรมส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีบุตรทารกคนแรก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.18-27
 12. 2012 ,ประสบการณ์การนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงของพยาบาลครอบครัว: การวินิจเชิงคุณภาพ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 4 , October - December , P.52-63