ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. Reproductive Health
 2. Adolescent Mothers
 3. Postpartum Depression
 4. Gender
 5. Adolescent sexual and Reproductive health
 6. Midwifery
 7. Reproductive helath

งานวิจัย

 1. 2557: การจัดการความรู้: การบูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการในการจัดการเรียนการสอน
 2. 2557: ความร่วมมือทางวิจัยและบริการวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Muhammadiyah, Indonesia
 3. 2557: ขอใช้งบสนับสนุนไปอินโดนีเซีย (เดือน 31 มีค.-4 เมย.57)
 4. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น)
 5. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนด้านสุขภาวะทางเพศ จังหวัดอุดรธานี)
 6. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล (2 จังหวัด)
 7. 2556: โครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโคคงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 8. 2556: ผลของการกดจุดเหอกู่และจุดซานเหยินเจียวต่อการลดความเจ็บปวดของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด The Effects of Acupressure at He-Gu and Sanhinijao points on Pain Relief o fMothers in the First Stage of Labor
 9. 2556: การประเมินความต้องการและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ Learning Needs Assessment and Self-directed Learning of Nursing Students in Midwifery Praction
 10. 2556: โครงการป้องกันและแก้ปัญหาวัยรุ่น

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,Looking toward 2030 : Strengthening midwifery education through regional partnerships ,Journal of Advance Nursing ,ปีที่ ,ฉบับที่ ,เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ,หน้า1-10
 2. 2562 ,Using Group Work as an Effective Teaching - Learning Strategy to Enhance Nursing Students‘ Creativities and Participations in Thai Cultural Context ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications. ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า78-85
 3. 2561 ,ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรบางประการกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนดที่บุตรได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า1-11
 4. 2559 ,ความต้องการวิธีการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า88-97
 5. 2559 ,ผลของโปรแกรมให้ความรู้ด้วยวีดิทัศน์และคู่มือต่อพฤติกรรมการรับประทานยาและอาหาร และระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,วารสารพยาบาลศาตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า89-102
 6. 2559 ,การใช้คูมือนักศึกษาวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์เป็นสื่อในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า113-121
 7. 2559 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ครั้งแรกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศอินโดนีเซีย ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า87-95
 8. 2559 ,ผลของการกดจุดเหอกู่และจุดซานหยินเจียวต่อการลดความเจ็บปวดของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า85-97
 9. 2558 ,Cervical cancer screening beliefs among Indonesian married wome ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า84-97
 10. 2558 ,ปัจจัยที่มีผลต่อระดับแมกนีเซียมต่ำในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงหลังได้รับการรักษาด้วยแมกนีเซียมซัลเฟต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า65-74
 11. 2558 ,ความเชื่อเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอินโดนีเซียที่แต่งงานแล้ว ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า84-97
 12. 2558 ,การจัดการความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า152-161
 13. 2557 ,Contraceptive use Behavior among Vietnamese Unmarried young Women Seeking Pregnancy Termination ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า114-126
 14. 2557 ,องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรมีการตัดฝีเย็บเกินร้อยละ10 ในการคลอดปกติ และการตัดฝีเย็บการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับประเมินข้อบ่งชี้เพื่อพิจารณาการตัดฝีเย็บ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบุึงกาฬ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า114-123
 15. 2557 ,ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัสรรบางประการกับความเศร้าโศกของมารดาที่ยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากทารกพิการแต่กําเนิด ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า27
 16. 2557 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับประเมินข้อบ่งชี้เพื่อพิจารณาการจัดฝีเย็บ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า
 17. 2556 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดความไม่สุขสบายจากผลข้างเคียงของแมกนีเซียมซัลเฟตในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง โรงพยาบาลอุดรธานี ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า36-45
 18. 2556 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการยับยั้งการคลอดก่อนกำหนดด้วยยาเทอร์บูทาลีนทางหลอดเลือดดำ โรงพยาบาลอุดรธานี ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า106-113
 19. 2556 ,ผลการตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาวัยรุ่น ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า46-56
 20. 2555 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่ผู้คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า64-71

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 10 ก.พ. 2556-15 ก.พ. 2556 การอบรมครูพยาบาล วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ประเทศสาธารณ-รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,ประเทศสาธารณ-รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 2. 2556: 31 มี.ค. 2556-26 เม.ย. 2556 การอบรมครูพยาบาล วันที่ 31 มีนาคม - 26 เมษายน 2556 ,ประเทศสาธารณ-รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 3. 2556: 6 พ.ค. 2556-31 พ.ค. 2556 การอบรมครูพยาบาล วันที่ 6 - 31 พฤษภาคม 2556 ,ประเทศสาธารณ-รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2557: 8 มี.ค. 2557-9 มี.ค. 2557 ได้รับการเชิญจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Workshop : Mixed Method Research เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Example Common Pitfalls in Mixed Method Research จัดขึ้นวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ,ญี่ปุ่น
 2. 2557: 15 มิ.ย. 2557-19 มิ.ย. 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวิจัยภาพรวมของคณะฯ และแต่ละกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ม/ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการพยาบาล และมีกำหนดการเพื่อจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nursing Education & Practice, Challenge Toward ASEAN Economic Community 2015 And Indonesian National Health Insurance ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 3. 2557: 18 ก.ค. 2557-18 ก.ค. 2557 การพัฒนาหลักสูดเฉพาะทางชาขาการผดุงครรภ์ ,ไทย
 1. 2558: 26 ธ.ค. 2558-26 ธ.ค. 2558 การเขียนแผนการเรียนรู้ทางการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ,ไทย
 2. 2558: 15 ธ.ค. 2558-15 ธ.ค. 2558 มาตรฐาน ICM-WHO Core Competeney For MidwiFery สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการผดุงครรภ์ระยะสั้น ,ไทย
 3. 2558: 26 ธ.ค. 2558-26 ธ.ค. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการเรียนรู้ทางการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 1. 2559: 24 ก.พ. 2559-24 ก.พ. 2559 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง ,ไทย
 2. 2559: 22 มิ.ย. 2559-10 ก.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรระยะสั้น strengthening Midwifery Education in Lao PDR รุ่นที่ 1 ,ไทย
 3. 2559: 22 ก.ค. 2559-22 ก.ค. 2559 วิทยากรภายใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 1 เรื่องพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ด้านการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ให้แก่อาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการทำวิจัย ,ไทย
 4. 2559: 13 มี.ค. 2559-13 มี.ค. 2559 ได้ตอบรับการเชิญจาก Chiba University Graduate School of Nursing, Chiba ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านการวิจัย ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 และเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เรื่อง The 3rd International Symposium “Asian Nurses’ Cultural Competence [ANCC]” บรรยาย เรื่อง Bridging Cultural Competence into the mainstream ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ Chiba University Graduate School of Nursing, Chiba ประเทศ ญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2561: 29 พ.ย. 2561-1 ธ.ค. 2561 South-South Cooperation Solution on Preventable Causes of Maternal Death Meeting & Workshop on 29 November 2018,-1 December 2018 ,ไทย
 1. 2562: 26 พ.ค. 2562-9 พ.ค. 2562 เชิญจาก Department of Health Professional Education Ministry of Health, Lao PDR เพื่อจัดอบรม เรื่อง Training for senior midwifery teachers ณ Luang Prabang College of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกำหนดการเพื่อดำเนินการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 2. 2562: 25 พ.ค. 2562-7 พ.ค. 2562 เชิญจาก Department of Health Professional Education Ministry of Health, Lao PDR เพื่อจัดอบรม เรื่อง Training for senior midwifery teachers ณ Luang Prabang College of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกำหนดการเพื่อดำเนินการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 3. 2562: 9 ส.ค. 2562-9 ส.ค. 2562 วิทยากรในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย เรื่อง การผลิตพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักบริบาลชุมชน เพื่อชาวขอนแก่นอย่างยั่งยืน : ขอนแก่นโมเดล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรสคอร์นเนอร์ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไวด์ จังหวัดนครปฐม ,ไทย
 4. 2562: 1 ต.ค. 2562-5 ต.ค. 2562 บุคลากรสายวิชาการได้ตอบรับการเชิญจาก Cepartment of Health Professional Education (DHPE), Ministry of Health ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัตการผดุงครรภ์ ณ แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 18 ธ.ค. 2556-18 ธ.ค. 2556 consultation meeting on Thailand RH ,ไทย
 1. 2558: 1 ก.ค. 2558-1 ก.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์:การผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง ,ไทย
 2. 2558: 10 พ.ย. 2558-14 พ.ย. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ UNFPA ได้จัดโครงการอบรม ระยะสั้นสำหรับอาจารย์พยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้มีกำหนดการเดินทางไปทำ Needs assessment เพื่อประเมินความต้องการ ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 3. 2558: 7 ธ.ค. 2558-11 ธ.ค. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ UNFPA ได้จัดโครงการอบรม ระยะสั้นสำหรับอาจารย์พยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้มีกำหนดการเดินทางไปทำ Needs assessment เพิ่มเติม ในแขวงจำปาสักและแขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาด้านอนามัยแม่และเด็กของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีกำหนดการดำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2558 ณ แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,ไทย
 4. 2558: 19 ก.ย. 2558-21 ก.ย. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ UNFPA ได้จัดโครงการอบรม ระยะสั้นสำหรับอาจารย์พยาบาล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้มีกำหนดการเดินทางไปทำ Needs assessment เพื่อประเมินความต้องการ ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2559: 23 มี.ค. 2559-25 มี.ค. 2559 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเลือกจาก UNFPA เป็นหน่วยงานดำเนินความร่วมมือไตรภาคีไทย-UNFPA-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านอนามัยแม่และเด็ก และได้มีกำหนดการเกี่ยวกับ Technical consultant โครงการอบรมระยะสั้นครูผดุงครรภ์ให้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเดินทางไป Workshop on Needs assessment Results & Curriculum Development เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน และ 6 เดือน สำหรับ Midwifery educations ณ Vientiane Capital ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2560: 12 มี.ค. 2560-17 มี.ค. 2560 ด้วยบุคลากร สังกัดสายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็น Technical consultant โครงการอบรมระยะสั้นครูผดุงครรภ์ให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วม Follow-Up Evaluation and On-site coaching ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR” หลักสูตร 4 เดือน และ หลักสูตร 6 เดือน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2561: 16 ธ.ค. 2561-22 ธ.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลโครงการ Strengthening Midwifery in Lao PDR ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีไทย – UNFPA – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้มีกำหนดการเพื่อประเมินผลโครงการ Strengthening Midwifery in Lao PDR ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2561 ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2562: 6 ก.พ. 2562-8 ก.พ. 2562 ด้วย บุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการยกระดับความสามารถครูผดุงครรภ์ “Building Capacity of Midwifery School to become Center of Excellence” ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และUNFPA ในการนี้ ได้มีกำหนดการเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ปรึกษา

 1. 2557: 6 พ.ค. 2557-6 พ.ค. 2557 การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ ,ไทย


เข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 30 ก.ค. 2557-1 ส.ค. 2557 TQA Criteria ,ไทย
 1. 2558: 26 ธ.ค. 2558-26 ธ.ค. 2558 การเขียนแผนการเรียนรู้ทางการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ,ไทย
 2. 2558: 26 ธ.ค. 2558-26 ธ.ค. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการเรียนรู้ทางการพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 3. 2558: 1 ธ.ค. 2558-4 ธ.ค. 2558 โครงการ Publication camp ,ไทย
 1. 2559: 24 ก.พ. 2559-24 ก.พ. 2559 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง ,ไทย
 2. 2559: 22 มิ.ย. 2559-10 ก.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรระยะสั้น strengthening Midwifery Education in Lao PDR รุ่นที่ 1 ,ไทย
 3. 2559: 27 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 อบรมระยะสั้น Strengthening Midwifery Educators ณ โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลขอนแก่น ,ไทย
 1. 2560: 1 ก.ค. 2560-1 ก.ค. 2560 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จำนวน 50 คน ,ไทย
 1. 2562: 26 พ.ค. 2562-9 พ.ค. 2562 เชิญจาก Department of Health Professional Education Ministry of Health, Lao PDR เพื่อจัดอบรม เรื่อง Training for senior midwifery teachers ณ Luang Prabang College of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกำหนดการเพื่อดำเนินการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 2. 2562: 25 พ.ค. 2562-7 พ.ค. 2562 เชิญจาก Department of Health Professional Education Ministry of Health, Lao PDR เพื่อจัดอบรม เรื่อง Training for senior midwifery teachers ณ Luang Prabang College of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกำหนดการเพื่อดำเนินการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 3. 2562: 31 ก.ค. 2562-31 ก.ค. 2562 การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย
 4. 2562: 1 ต.ค. 2562-5 ต.ค. 2562 บุคลากรสายวิชาการได้ตอบรับการเชิญจาก Cepartment of Health Professional Education (DHPE), Ministry of Health ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัตการผดุงครรภ์ ณ แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 5. 2562: 26 มี.ค. 2562-26 มี.ค. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) และการกำหนดผลลัพธ์ฯ ,ไทย
 6. 2562: 23 เม.ย. 2562-23 เม.ย. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทหน้าที่เจ้าของวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฯ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2560: 14 ม.ค. 2560-15 ม.ค. 2560 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2560: 7 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน 17 ราย) ,ไทย
 2. 2560: 28 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 3. 2560: 10 เม.ย. 2560-21 ต.ค. 2560 ด้วยบุคลากรสังกัดสายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตอบรับจาก Boston University School of Medicine เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทผดุงครรภ์และโมเดลการทำงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิกและวางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ความเจ็บปวดและภาวะแทรกซ้อนของมารดาหลังผ่าตัดคลอด ,สหรัฐอเมริกา
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสาธารณออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2561 (จำนวน 18 ราย) ,สาธารณรัฐออสเตรีย
 2. 2561: 27 ก.ย. 2561-30 ก.ย. 2561 ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัยทางการผดุงครรภ์ ณ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา และ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2561 ,ไทย
 1. 2562: 14 พ.ค. 2562-16 พ.ค. 2562 เดินทางไปศึกษาดูงาน simulation lab คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสงขลา ,ไทย
 2. 2562: 16 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย และ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Phi Omega Chapter-at Large ได้กำหนดจัดการประชุม Biennial Convention ครั้งที่ 45 เรื่อง Connect. Collaborate. Catalze และศึกษาดูงานด้านการพยาบาลในรัฐ Maryland และรัฐใกล้เคียง ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ บุคลากร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับเพื่อเข้าร่วมการประชุมและการศึกษาดูงานดังกล่าว ,สหรัฐอเมริกา


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 2557 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Nursing Conference (INC) ซึ่งจัดโดย Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2557 ,เวียดนาม
 1. 2558: 13 ก.ค. 2558-15 ก.ค. 2558 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 2. 2558: 3 ส.ค. 2558-4 ส.ค. 2558 Contributions Of Nursing Graduare Studies to Health Policy and Research ,ไทย
 1. 2559: 10 พ.ค. 2559-13 พ.ค. 2559 ประชุมวิชาการ การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาทารกในครรภ์ ,ไทย
 2. 2559: 7 ก.ค. 2559-10 ก.ค. 2559 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง 1ST Allied Science Symposium ณ Deagu Health College ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ,สาธารณรัฐเกาหลี
 1. 2561: 22 มี.ค. 2561-23 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) หัวข้อ ลูกค้า เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์การตามหมวดที่ 3 ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอร์ดเคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพ ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2561: 22 มี.ค. 2561-23 มี.ค. 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) หัวข้อ ลูกค้า ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2562: 7 พ.ย. 2562-8 พ.ย. 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การเตรียมการและการจัดทำเอกสารเพื่อการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment Portfolio : SAP)\" ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย

Assistant Professor Dr. Pakvilai Srisaeng

Specialize in Research Area

 1. Reproductive Health
 2. Adolescent Mothers
 3. Postpartum Depression
 4. Gender
 5. Adolescent sexual and Reproductive health
 6. Midwifery
 7. Reproductive helath

Research

 1. 2014:
 2. 2014:
 3. 2014:
 4. 2014:
 5. 2014:
 6. 2014:
 7. 2013:
 8. 2013: The Effects of Acupressure at He-Gu and Sanhinijao points on Pain Relief o fMothers in the First Stage of Labor
 9. 2013: Learning Needs Assessment and Self-directed Learning of Nursing Students in Midwifery Praction
 10. 2013:

Published Papers

 1. 2019 ,Looking toward 2030 : Strengthening midwifery education through regional partnerships ,Journal of Advance Nursing ,Volume. ,Issue. , January - February , P.1-10
 2. 2019 ,Using Group Work as an Effective Teaching - Learning Strategy to Enhance Nursing Students‘ Creativities and Participations in Thai Cultural Context ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications. ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - July , P.78-85
 3. 2018 ,ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรบางประการกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนดที่บุตรได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 1 , January - March , P.1-11
 4. 2016 ,ความต้องการวิธีการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 2 , April - June , P.88-97
 5. 2016 ,ผลของโปรแกรมให้ความรู้ด้วยวีดิทัศน์และคู่มือต่อพฤติกรรมการรับประทานยาและอาหาร และระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง ณ โรงพยาบาลแม่และเด็ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,วารสารพยาบาลศาตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 1 , January - March , P.89-102
 6. 2016 ,การใช้คูมือนักศึกษาวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์เป็นสื่อในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 1 , January - March , P.113-121
 7. 2016 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ครั้งแรกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศอินโดนีเซีย ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 2 , April - June , P.87-95
 8. 2016 ,ผลของการกดจุดเหอกู่และจุดซานหยินเจียวต่อการลดความเจ็บปวดของมารดาในระยะที่ 1 ของการคลอด ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 4 , October - December , P.85-97
 9. 2015 ,Cervical cancer screening beliefs among Indonesian married wome ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 1 , January - March , P.84-97
 10. 2015 ,ปัจจัยที่มีผลต่อระดับแมกนีเซียมต่ำในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงหลังได้รับการรักษาด้วยแมกนีเซียมซัลเฟต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 2 , April - June , P.65-74
 11. 2015 ,ความเชื่อเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอินโดนีเซียที่แต่งงานแล้ว ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 1 , January - March , P.84-97
 12. 2015 ,การจัดการความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 4 , October - December , P.152-161
 13. 2014 ,Contraceptive use Behavior among Vietnamese Unmarried young Women Seeking Pregnancy Termination ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.114-126
 14. 2014 ,องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรมีการตัดฝีเย็บเกินร้อยละ10 ในการคลอดปกติ และการตัดฝีเย็บการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับประเมินข้อบ่งชี้เพื่อพิจารณาการตัดฝีเย็บ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบุึงกาฬ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.114-123
 15. 2014 ,ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัสรรบางประการกับความเศร้าโศกของมารดาที่ยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากทารกพิการแต่กําเนิด ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.27
 16. 2014 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับประเมินข้อบ่งชี้เพื่อพิจารณาการจัดฝีเย็บ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.
 17. 2013 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อลดความไม่สุขสบายจากผลข้างเคียงของแมกนีเซียมซัลเฟตในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง โรงพยาบาลอุดรธานี ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.36-45
 18. 2013 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการยับยั้งการคลอดก่อนกำหนดด้วยยาเทอร์บูทาลีนทางหลอดเลือดดำ โรงพยาบาลอุดรธานี ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.106-113
 19. 2013 ,ผลการตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาวัยรุ่น ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.46-56
 20. 2012 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่ผู้คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 4 , October - December , P.64-71