ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลเรื้อรัง
 2. การพยาบาลผู้ป่วยระบบต่อมไร้ท่อ, ไตเรื้อรัง และมะเร็ง
 3. การจัดการตนเอง
 4. การปรับพฤติกรรมสุขภาพ

งานวิจัย

 1. 2562: การสังเคราะห์ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบริการสุขภาพ เพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมแพ The synthesis of political suggestion for the development of health service system to dealy Kidney failure in a community hospital
 2. 2560: การเสริมสร้างพลังอำนานชุมชนในการเพิ่มศักยภาพการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะไตเรื้อรัง Community Empowerment to Support Self-management among People with Non-communicable Disease for Chronic Kidney Disease prevention
 3. 2557: การติดตามประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. 2557: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 5. 2557: ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนบ้านโนนม่วง
 6. 2556: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,การรับรู้ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยนิ่วในไตที่กลับเป็นซ้ำและมีโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า249-257
 2. 2562 ,ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในผุ้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า208-217
 3. 2562 ,การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า238
 4. 2562 ,ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันต่อผลลัพธ์ทางคลินิก ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า69-78
 5. 2561 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,ปีที่ 21 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - เมษายน ,หน้า15-25
 6. 2561 ,สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า242-250
 7. 2561 ,หลักฐานเชิงประจักษ์ในกาประเมินและเฝ้าระวังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ในผู้ป่วยระยะวิกฤต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า44-53
 8. 2561 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการลดลงของอัตราการกรองของไตอย่างรวดเร็ว ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า108-118
 9. 2561 ,การพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล:เครื่องมือสนับสนุนการรับรู้ความเสี่ยงต่อการก้าวหน้าเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า53-65
 10. 2560 ,ผลของรูปแบบการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ณ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า119-127
 11. 2560 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,ปีที่ 100 ,ฉบับที่ supp. ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า1-5
 12. 2560 ,แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,ปีที่ 32 ,ฉบับที่ 6 ,เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ,หน้า561-570
 13. 2559 ,ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า54-63
 14. 2559 ,นวัตกรรมเพื่อการจัดการตนเองฝ่านระบบบริการสุขภาพทางไกลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไขมันในเลือดต่ำ ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 6 ,เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ,หน้า365-3-1
 15. 2558 ,การรับรู้ความเจ็บป่วย ของผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม Illness Perception Among Patients Underwent Kidney Transplant with Diabetes Mellitus Co-Morbid ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า103-112
 16. 2557 ,ผลของการจัดการตนเองด้านการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและค่าความดันโลหิตในบุคคลที่อยู่ในระยะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 32 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า40-49
 17. 2556 ,การพัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระดับบุคคลและครอบครัว ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า124-133
 18. 2556 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ,ว.โรงพยาบาลสกลนคร ,ปีที่ 16 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - เมษายน ,หน้า43-54
 19. 2556 ,ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในเมืองฮานอย เวียดนาม ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า192-200
 20. 2555 ,การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า26-36
 21. 2555 ,การจัดการตนเองด้านการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 30 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า57-64
 22. 2555 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ,วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ,ปีที่ 20 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ,หน้า265-274

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องแบบรายกรณี CUP ซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 ,ไทย
 2. 2556: 22 ม.ค. 2556-23 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมดูแลผู้ป่วยโดยการเสริมพลัง (Empowerment) ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง (Chronic illnes) ,ไทย
 3. 2556: 4 ก.พ. 2556-5 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องแบบรายกรณี CUP ซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 2 ,ไทย
 4. 2556: 5 ก.พ. 2556-5 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางคลินิก (Clinical information system) ,ไทย
 5. 2556: 6 ก.พ. 2556-6 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ในหัวข้อ ผลผลิต ผลลัพท์และการเข้าถึงบริการสุขภาพ ,ไทย
 6. 2556: 20 ก.พ. 2556-20 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ในหัวข้อ หลักการโภชนบำบัดผู้ป่วย CKD และการจัดการน้ำ ,ไทย
 7. 2556: 22 ก.พ. 2556-22 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ในหัวข้อ การจัดการด้านจิตสังคม (Psycho-social management) ของผู้ป่วยและผู้ดูแล ,ไทย
 8. 2556: 8 มี.ค. 2556-8 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ในหัวข้อ Nutrition managenent in HD ,ไทย
 9. 2556: 3 พ.ค. 2556-3 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้องรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Care System Development for People with Chronic Conditions in AEC era) ,ไทย
 10. 2556: 15 พ.ค. 2556-15 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.15-16.45 น. ,ไทย
 11. 2556: 25 ต.ค. 2556-25 ต.ค. 2556 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อกลุ่มโรคเมตาบอลิค ,ไทย
 1. 2557: 23 ธ.ค. 2557-23 ธ.ค. 2557 เชื่อมประสานการดูแลสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง ,ไทย
 2. 2557: 11 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการเขียนรายงาน ,ไทย
 3. 2557: 12 พ.ค. 2557-12 พ.ค. 2557 อบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานต่อเนื่องครบวงจร ,ไทย
 4. 2557: 3 มี.ค. 2557-4 มี.ค. 2557 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลสู่การเป็นผู้จัดการรายกรณี Case manager ,ไทย
 5. 2557: 10 มี.ค. 2557-11 มี.ค. 2557 การจัดการในครอบครัวและชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ,ไทย
 6. 2557: 26 มิ.ย. 2557-27 มิ.ย. 2557 แนวคิดการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง ,ไทย
 7. 2557: 1 ก.ค. 2557-1 ก.ค. 2557 การเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2557 ,ไทย
 8. 2557: 15 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวฃ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 9. 2557: 16 ม.ค. 2557-16 ม.ค. 2557 การพัฒนาการปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ,ไทย
 10. 2557: 24 ก.พ. 2557-24 ก.พ. 2557 การปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ,ไทย
 11. 2557: 17 ก.พ. 2557-19 ก.พ. 2557 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล รุ่นที่ 2/2557 ,ไทย
 12. 2557: 24 ก.พ. 2557-25 ก.พ. 2557 ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ,ไทย
 13. 2557: 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค จาก R2R และนวัตกรรม ,ไทย
 14. 2557: 8 ธ.ค. 2557-9 ธ.ค. 2557 Minicasemanager DM/HT ,ไทย
 15. 2557: 23 ธ.ค. 2557-23 ธ.ค. 2557 Minicasemanager DM/HT ,ไทย
 16. 2557: 3 พ.ค. 2557-3 พ.ค. 2557 การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน ,ไทย
 1. 2558: 11 ก.พ. 2558-13 ก.พ. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ,ไทย
 2. 2558: 28 ม.ค. 2558-30 ม.ค. 2558 ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ,ไทย
 3. 2558: 16 ก.พ. 2558-16 ก.พ. 2558 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ,ไทย
 4. 2558: 9 มิ.ย. 2558-9 มิ.ย. 2558 เตรียมความพร้อมหน่วยบริการสาธารณสุข ,ไทย
 5. 2558: 20 มิ.ย. 2558-21 มิ.ย. 2558 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต ,ไทย
 6. 2558: 12 มิ.ย. 2558-12 มิ.ย. 2558 การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน ,ไทย
 7. 2558: 30 มิ.ย. 2558-1 ก.ค. 2558 ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ,ไทย
 8. 2558: 2 ก.ค. 2558-3 ก.ค. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ,ไทย
 9. 2558: 8 ก.ค. 2558-10 ก.ค. 2558 การจัดการรายกรณี เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากแนวคิดสู่การปฏิบัติทางการพยาบาล ,ไทย
 10. 2558: 13 ก.ค. 2558-15 ก.ค. 2558 การจัดการรายกรณี เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากแนวคิดสู่การปฏิบัติทางการพยาบาล ,ไทย
 11. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 12. 2558: 25 พ.ค. 2558-27 พ.ค. 2558 การจัดการรายกรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ,ไทย
 13. 2558: 21 ส.ค. 2558-21 ส.ค. 2558 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการรายกรณี ประจำปีงบประมาณ 2558 ,ไทย
 14. 2558: 31 ส.ค. 2558-31 ส.ค. 2558 การพัฒนาระบบกาดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการรายกรณี ,ไทย
 15. 2558: 2 ก.ย. 2558-2 ก.ย. 2558 การพัฒนาระบบกาดูแลผู้ป่วยแบบการจัดการรายกรณี ,ไทย
 16. 2558: 18 ส.ค. 2558-18 ส.ค. 2558 ประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่องการพัฒนาแนวทางการพยาบาลและงานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ก้าวทันยุคประชาคมอาเซียน ,ไทย
 17. 2558: 8 ธ.ค. 2558-9 ธ.ค. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพระดับโรงพยาบาล ,ไทย
 18. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต ,ไทย
 19. 2558: 13 มี.ค. 2558-13 มี.ค. 2558 การพัฒนาศักยภาพและติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผลพยาบาลผู้จัดการรายกรณีเบาหวาน ,ไทย
 20. 2558: 6 พ.ย. 2558-6 พ.ย. 2558 ประชุมวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตแบบองค์รวม ,ไทย
 21. 2558: 23 เม.ย. 2558-24 เม.ย. 2558 Case manager / care manager หลักสูตร Self Management ,ไทย
 1. 2559: 5 พ.ค. 2559-5 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 2. 2559: 6 มิ.ย. 2559-7 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 3. 2559: 3 มิ.ย. 2559-4 มิ.ย. 2559 ประชุมวิชาการ เรื่อง Excellence Nephrology Nurse: Better care for Better life 2016 ,ไทย
 4. 2559: 22 มิ.ย. 2559-24 มิ.ย. 2559 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบไร้รอยต่อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเครือข่ายปี 2559 ,ไทย
 5. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 6. 2559: 19 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 การขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยโดยการเสริมพลังอำนาจ ,ไทย
 7. 2559: 16 ส.ค. 2559-16 ส.ค. 2559 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติครั้งที่ 1 ,ไทย
 8. 2559: 26 ธ.ค. 2561-27 ธ.ค. 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสู่การพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ อุดรธานี ,ไทย
 1. 2560: 8 มี.ค. 2560-8 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลเด็กกลุ่มโรคสำคัญแบบ CASE MANAGER ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลวุฒ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ,ไทย
 2. 2560: 8 มิ.ย. 2560-8 มิ.ย. 2560 เป็นวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ รพ.สต.บ้านท่าเดื่อ ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ,ไทย
 3. 2560: 13 ธ.ค. 2560-13 ธ.ค. 2560 วิทยากรในการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน CKD ด้วย Application ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเตล จังหวัดอุดรธานี ,ไทย
 4. 2560: 26 ธ.ค. 2561-27 ธ.ค. 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสู่การพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ อุดรธานี ,ไทย
 1. 2561: 22 ม.ค. 2561-23 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยใช้การจัดการรายกรณี (Case Management) เขตนครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 ณ ส่วนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ ,ไทย
 2. 2561: 13 ม.ค. 2561-14 ม.ค. 2561 วิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน (61-2-4-3-25) ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 18 เม.ย. 2561-18 เม.ย. 2561 วิทยากรโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกอมเกาะ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย ,ไทย
 4. 2561: 3 พ.ค. 2561-3 พ.ค. 2561 วิทยากร บรรยาย ในการอบรมให้ความรู้พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม ,ไทย
 5. 2561: 26 มิ.ย. 2561-26 มิ.ย. 2561 วิทยากร เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อมสำหรับผู้ป่วยรายกรณี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดพัทลุง ,ไทย
 6. 2561: 24 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561 วิทยากรบรรยายและเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย เรื่อง "ก้าวทันยุค : พยาบาลผู้จัดการรายกรณ๊โรคไตเรื้อรัง" (Update : CKD care for Nurse Case Managers) ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ ชั้น 7 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 7. 2561: 31 ส.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 วิทยากร Prevention of CKD in Khon Kaen : a Community-Based Approach ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561อเวลา 12-12.15 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ,ไทย
 8. 2561: 10 ก.ย. 2561-10 ก.ย. 2561 วิทยากรวิพากษ์ ในโครงการมหกรรมชุมชนรักษ์ไตต้นแบบ Show & Share ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09-17 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม ,ไทย
 9. 2561: 25 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่ายป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 12 ใน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา ,ไทย
 10. 2561: 26 ธ.ค. 2561-27 ธ.ค. 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสู่การพัฒนาชีวิตระดับอำเภอ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ อุดรธานี ,ไทย
 1. 2562: 7 ก.พ. 2562-7 ก.พ. 2562 เป็นวิทยากรอบรม การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนนุนการทำงานวิจัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8-13 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 18 มี.ค. 2562-18 มี.ค. 2562 วิทยากร เรื่อง การพัฒนาการพยาบาลรายกรณีในกลุ่มโรคสำคัญ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม ,ไทย
 3. 2562: 18 เม.ย. 2562-18 เม.ย. 2562 วิทยากรการอภิปรายกลุ่ม ในวันที่ 18 เมษายน 2562 และวันที่ 14,18,30 พฤษภาคม 2562 ,ไทย
 4. 2562: 23 พ.ค. 2562-24 พ.ค. 2562 วิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 12 เรื่อง ผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง\" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ,ไทย
 5. 2562: 24 มิ.ย. 2562-24 มิ.ย. 2562 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไต เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงอย่างไร้รอยต่อ เขต 9 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอน เรื่อง "การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่" ,ไทย
 2. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง "การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่" ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ,ไทย
 1. 2558: 5 ม.ค. 2558-5 ม.ค. 2558 สอบวิทยานิพนธ์ นางสาวจินตนา กิ่งแก้ว เรื่อง ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลสิ้งเร้าด้านโภชนาการ ,ไทย
 2. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 การส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เปราะบาง ,ไทย
 3. 2558: 21 ส.ค. 2558-21 ส.ค. 2558 วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต่อการดูแลตนเองโรงพยาบาลพระยืนจังหวัดขอนแก่น ของนางเยาวเรศ คุณแก้ว ,ไทย
 4. 2558: 23 พ.ย. 2558-23 พ.ย. 2558 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางสาวสุพัตรา มะโรงมืด ,ไทย
 1. 2559: 7 ต.ค. 2559-7 ต.ค. 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลชุมแพ เพื่อรับฟังข้อมูลแลให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโมเดล ,ไทย
 1. 2560: 1 พ.ค. 2560-1 พ.ค. 2560 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวบัวแก้ว โพธิสาร นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้ใหญ่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย
 2. 2560: 21 ก.ย. 2560-21 ก.ย. 2560 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา (นางสาวประพร สาระถี) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและอาการเตือน ความเชื่อด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุความดันไม่ได้ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 15.30-17.30 น. ,ไทย
 3. 2560: 27 ก.ย. 2560-27 ก.ย. 2560 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลตรี) เรื่อง การจัดการในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดสูตรใหม่ ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30-10.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ,ไทย
 1. 2561: 15 ส.ค. 2561-15 ส.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 9 ก.ย. 2556-11 ก.ย. 2556 การพัมนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพบาบาล ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ,ไทย
 1. 2557: 28 พ.ค. 2557-28 พ.ค. 2557 การวัฒและจัดการผลลัพธ์ระบบบริการสุขภาพ ,ไทย
 1. 2558: 6 มิ.ย. 2558-7 มิ.ย. 2558 Holistic Nursing care for ESRD ,ไทย
 2. 2558: 25 พ.ค. 2558-27 พ.ค. 2558 การจัดการรายกรณีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ,ไทย
 3. 2558: 21 ธ.ค. 2558-23 ธ.ค. 2558 การจัดการด้านโภชนาการเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานและภาวะเมตาโบลิกฯ ,ไทย
 4. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 5. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต ,ไทย
 6. 2558: 23 เม.ย. 2558-24 เม.ย. 2558 Case manager / care manager หลักสูตร Self Management ,ไทย
 1. 2559: 5 พ.ค. 2559-5 พ.ค. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 2. 2559: 6 มิ.ย. 2559-7 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ,ไทย
 3. 2559: 22 มิ.ย. 2559-24 มิ.ย. 2559 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อแบบไร้รอยต่อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเครือข่ายปี 2559 ,ไทย
 4. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 5. 2559: 16 ส.ค. 2559-16 ส.ค. 2559 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติครั้งที่ 1 ,ไทย
 6. 2559: 12 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ การผลิตตำรา รุ่นที่1/2559 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 2. 2556: 24 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 24-28 มีนาคม 2556 ประเทศเกาหลีใต้ ,เกาหลีใต้
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย
 1. 2562: 12 พ.ค. 2562-13 พ.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมสัมมนาค่ายพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และค่ายนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 252 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 15 ธ.ค. 2556-16 ธ.ค. 2556 สืบเนื่องจากเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 4th Asian Internation Conference on Humanized Health Care ZAIC-HHCX 2013 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 และทำการศึกษาดูงานต่อ วันที่ 15 ธันวาคา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา University Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Lingkar Selatan,Kasihan, Bantul, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 ธันวาคม ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลRS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, JL. KH AHmad Dahlan NO 20, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2557: 27 ก.ค. 2557-29 ก.ค. 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับสากล คือ University Hospital, Macau University of Science and Tecnology ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. 2558: 19 มิ.ย. 2558-19 มิ.ย. 2558 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนทางไต ,ไทย
 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 14 ต.ค. 2559-15 ต.ค. 2559 นำนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ศึกษาดูงาน ,ไทย
 3. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 13 ก.พ. 2561-16 ก.พ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) และโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล ได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ,สหรัฐอเมริกา
 2. 2561: 3 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสาธารณออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2561 (จำนวน 18 ราย) ,สาธารณรัฐออสเตรีย
 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 2557 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Nursing Conference (INC) ซึ่งจัดโดย Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2557 ,เวียดนาม
 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 2. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 3. 2558: 18 ส.ค. 2558-18 ส.ค. 2558 ประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่องการพัฒนาแนวทางการพยาบาลและงานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ก้าวทันยุคประชาคมอาเซียน ,ไทย
 4. 2558: 6 พ.ย. 2558-6 พ.ย. 2558 ประชุมวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตแบบองค์รวม ,ไทย
 1. 2559: 3 มิ.ย. 2559-4 มิ.ย. 2559 ประชุมวิชาการ เรื่อง Excellence Nephrology Nurse: Better care for Better life 2016 ,ไทย
 2. 2559: 19 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 การขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยโดยการเสริมพลังอำนาจ ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย
 1. 2562: 7 พ.ย. 2562-8 พ.ย. 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การเตรียมการและการจัดทำเอกสารเพื่อการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment Portfolio : SAP)\" ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย

Assistant Professor Dr. Nonglak Methakanjanasak

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลเรื้อรัง
 2. การพยาบาลผู้ป่วยระบบต่อมไร้ท่อ, ไตเรื้อรัง และมะเร็ง
 3. การจัดการตนเอง
 4. การปรับพฤติกรรมสุขภาพ

Research

 1. 2019: The synthesis of political suggestion for the development of health service system to dealy Kidney failure in a community hospital
 2. 2017: Community Empowerment to Support Self-management among People with Non-communicable Disease for Chronic Kidney Disease prevention
 3. 2014:
 4. 2014: The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 5. 2014:
 6. 2013: The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

Published Papers

 1. 2019 ,การรับรู้ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยนิ่วในไตที่กลับเป็นซ้ำและมีโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.249-257
 2. 2019 ,ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในผุ้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.208-217
 3. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.238
 4. 2019 ,ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันต่อผลลัพธ์ทางคลินิก ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.69-78
 5. 2018 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,Volume.21 ,Issue. 2 , April - April , P.15-25
 6. 2018 ,สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.242-250
 7. 2018 ,หลักฐานเชิงประจักษ์ในกาประเมินและเฝ้าระวังภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ในผู้ป่วยระยะวิกฤต ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.44-53
 8. 2018 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการลดลงของอัตราการกรองของไตอย่างรวดเร็ว ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.108-118
 9. 2018 ,การพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล:เครื่องมือสนับสนุนการรับรู้ความเสี่ยงต่อการก้าวหน้าเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.53-65
 10. 2017 ,ผลของรูปแบบการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ณ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.119-127
 11. 2017 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.100 ,Issue. supp. , July - July , P.1-5
 12. 2017 ,แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,Volume.32 ,Issue. 6 , November - December , P.561-570
 13. 2016 ,ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 3 , July - September , P.54-63
 14. 2016 ,นวัตกรรมเพื่อการจัดการตนเองฝ่านระบบบริการสุขภาพทางไกลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไขมันในเลือดต่ำ ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,Volume.31 ,Issue. 6 , November - December , P.365-3-1
 15. 2015 ,การรับรู้ความเจ็บป่วย ของผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม Illness Perception Among Patients Underwent Kidney Transplant with Diabetes Mellitus Co-Morbid ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 1 , January - March , P.103-112
 16. 2014 ,ผลของการจัดการตนเองด้านการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและค่าความดันโลหิตในบุคคลที่อยู่ในระยะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.32 ,Issue. 3 , July - September , P.40-49
 17. 2013 ,การพัฒนารูปแบบการสร้างความตระหนักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระดับบุคคลและครอบครัว ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 3 , July - September , P.124-133
 18. 2013 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ ,ว.โรงพยาบาลสกลนคร ,Volume.16 ,Issue. 1 , January - April , P.43-54
 19. 2013 ,ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในเมืองฮานอย เวียดนาม ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 1 , January - March , P.192-200
 20. 2012 ,การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 3 , July - September , P.26-36
 21. 2012 ,การจัดการตนเองด้านการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.30 ,Issue. 2 , April - June , P.57-64
 22. 2012 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ,วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ,Volume.20 ,Issue. 2 , May - August , P.265-274