ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. Health Care Service System
 2. Chronic Disasses Management
 3. Case Management
 4. Community Health Nursing
 5. Health services system

งานวิจัย

 1. 2563: การสนับสนุนวิชาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กลุ่มเด็กปฐมวัย) Project of Academic Supportive Educated Management for Equity Education (Early Childhood) : Northeastern region of Thailand
 2. 2559: โครงการการประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2.กาฬสินธุ์,อุบลราชธานี)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. กวิศรา สอนพูด และ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล. (2563). การดูแลสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ. พยาบาลสงขลานครินทร์, 40(1), 101-114
 2. ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล.ลมัย ชุมแวงวาปี และ (2563). แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยชุมชน ตำบลน้ำพอง อำเภอนำพอง จังหวัดขอนแก่น. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 38(3), 41-50
 3. , , Piyabantidkul, L., & (2561). Construction and usability of community health nursing database in rural north-eastern Thailand. International Nursing Review, -(-), 1-9
 4. ศุภวรรน ยอดโปร่ง และ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล. (2561). การพัฒนาโรงเรียนเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(2), 185-195
 5. ปิยะนุช ไชยสาส์น และ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล. (2561). การพัฒนากลุ่มอาหารสุขภาพรักษ์ไต ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 11(1), 49-56
 6. พันทิพพา บุญเศษ และ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล. (2561). ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงสูง ตำบลห้วยบงอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. โรงพยาบาลสกลนคร, 21(2), 28-41
 7. ณิชกานต์ วงษ์ประกอบ และ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล. (2560). ปัจจัยทำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 23(2), 94-106

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดมหกรรมการจัดการความรู้ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานดีเด่น ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถทุกแห่ง เป็นผู้วิพากษ์ผลงานวิชาการฯ ,ไทย
 1. 2557: 12 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 รับเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 5th International Nursing Student Forum “Implication of MDGS 2015 in To Nursing Practice” และร่วมเป็นกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดโดย Muhamudiyah Institute of Nursing Pontianak ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 4 ก.พ. 2557-5 ก.พ. 2557 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนสู่ชุมชนสุขภาวะ ,ไทย
 3. 2557: 23 ก.ค. 2557-25 ก.ค. 2557 ความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ฟื้นฟู NP) ,ไทย
 1. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 1 ,ไทย
 2. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 9 พ.ย. 2561-12 พ.ย. 2561 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญจาก Lambung Mangkurat University ประเทศ อินโดนีเซีย เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. Transferal system in health care system in Thailand 2. Developing the community strengthening in improving the quality of health care service ,อินโดนีเซีย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2558: 29 ธ.ค. 2558-30 ธ.ค. 2558 กำกับมาตรฐานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ,ไทย
 1. 2559: 16 พ.ค. 2559-7 พ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกำกับมาตรฐานวิชาการประชุมครั้งที่ 4/2558 ,ไทย
 1. 2562: 7 พ.ค. 2562-7 พ.ค. 2562 ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09 น. ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 31 ม.ค. 2557-31 ม.ค. 2557 หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ,ไทย
 1. 2558: 24 ม.ค. 2558-24 ม.ค. 2558 การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ,ไทย
 2. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 3. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 4. 2558: 27 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ,ไทย
 1. 2559: 6 มิ.ย. 2559-9 ส.ค. 2559 อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พี่เลี้ยง การฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดระบบการดูแลบาดเจ็บ รุ่นที่ 2 ,ไทย
 2. 2559: 13 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 โครงการขับเคลื่อนสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์: การผลิตตำรา รุ่นที่ 1/2559 ,ไทย
 3. 2559: 29 พ.ย. 2559-30 พ.ย. 2559 อบรมหลักสูตร การติดตามการดำเนินการสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 ,ไทย
 1. 2560: 15 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ,ไทย
 1. 2562: 11 มิ.ย. 2562-12 มิ.ย. 2562 อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) ปีการศึกษา 2562 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 2. 2556: 9 ก.ย. 2556-9 ก.ย. 2556 สัมมนาจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการเหลียวหลังแลหน้า:50ปี มข. "Plagiarism" ห้องสัมมนา1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 3. 2556: 19 ก.ย. 2556-19 ก.ย. 2556 ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์บุคลากรทางการศึกษากับคดีปกครอง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ,ไทย
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 19 มี.ค. 2559-21 มี.ค. 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ,ไทย
 1. 2560: 25 มี.ค. 2560-28 มี.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีที่ 2 (Endline) ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 21 ต.ค. 2561-23 ต.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 3. 2561: 22 ต.ค. 2561-23 ต.ค. 2561 การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2560: 6 ก.พ. 2560-6 ก.พ. 2560 ศูนย์เรียนรู้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,ไทย
 1. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 2. 2562: 13 พ.ย. 2562-15 พ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ และโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล ในการนี้ มีกำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ,ราชอาณาจักรนอร์เวย์


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 8 มี.ค. 2558-9 มี.ค. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ University Malaysia Sarawak (UNIMAS) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 6th International Nursing Student’s Forum UNIMAS Nursing Student’s Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2558 โดยทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดงาน ,มาเลเซีย
 1. 2559: 23 พ.ค. 2559-27 พ.ค. 2559 ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุคการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน ,ไทย
 1. 2561: 9 พ.ย. 2561-12 พ.ย. 2561 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญจาก Lambung Mangkurat University ประเทศ อินโดนีเซีย เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. Transferal system in health care system in Thailand 2. Developing the community strengthening in improving the quality of health care service ,อินโดนีเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2562: 7 มิ.ย. 2562-9 มิ.ย. 2562 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรมที่ 5 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน อ2562 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ,ไทย

Assistant Professor Dr. Lukawee Piyabantidkul

Specialize in Research Area

 1. Health Care Service System
 2. Chronic Disasses Management
 3. Case Management
 4. Community Health Nursing
 5. Health services system