ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. Cognitive Process, Ruminaltion, related to Mood disorder (Mental Health and Psychiatric Nursing)
 2. Cognitive Process, Ruminaltion, related to Mood disorder (1. Statistical Analysis 2. Individual and family Psychotherapy)
 3. Psychodynamic Intervention

งานวิจัย

 1. 2557: ขอใช้งบสนับสนุนไปอินโดนีเซีย (เดือน 31 มีค.-4 เมย.57)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2557 ,การบําบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากอาการหูแว่ว :รายงานกรณีศึกษา ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า102-112
 2. 2556 ,การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า128-135

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 26 เม.ย. 2556-26 เม.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช "Conrtibution of Thai Mental Health Psychiatric Nursing to ASEAN" ,ไทย
 2. 2556: 7 มิ.ย. 2556-7 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏับัติการก่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 1. 2557: 12 มิ.ย. 2557-12 มิ.ย. 2557 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2558: 7 ส.ค. 2558-7 ส.ค. 2558 โครงการมาลด ละ เลิกสุราช่วงเข้าพรรษากันเถอะ ,ไทย
 1. 2559: 9 ก.พ. 2559-9 ก.พ. 2559 หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 1. 2560: 6 ก.พ. 2560-6 ก.พ. 2560 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร 6 กพ.60 อ.ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ ,ไทย
 2. 2560: 1 มี.ค. 2560-1 มี.ค. 2560 บรรยายโปรแกรมการบำบัดการเจริญสติเป็นฐานป้องกันการกลับมาดื่มสุราซ้ำ (Mindfulness-Based Relapse Prevention: MBRP) ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชครินทร์ ,ไทย
 3. 2560: 4 ส.ค. 2560-4 ส.ค. 2560 วิทยากรวิพากษ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินู์ ,ไทย
 1. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
 1. 2562: 2 ม.ค. 2562-2 ม.ค. 2562 วิทยากร การพัฒนาแนวทางการพยาบาลครอบครัวผู้ติดยาและสารเสพติด ในวันที่ 2,7,14 และ 21 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 14 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วมและอภิปรายกลุ่มหัวข้อ \"จริยธรรมวิจัยในมนุษย์\" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 21 ม.ค. 2556-25 ม.ค. 2556 อบรมรูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย
 2. 2556: 1 ส.ค. 2556-1 ส.ค. 2556 คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ณ กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 3. 2556: 19 ต.ค. 2556-20 ต.ค. 2556 การสร้างเว็บไซต์ อาคารพิมลกลกิจ ,ไทย
 1. 2558: 27 พ.ย. 2558-30 พ.ย. 2558 NLP:Brain training strategies for learning competencies and success ,ไทย
 1. 2559: 9 ก.พ. 2559-9 ก.พ. 2559 หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 2. 2559: 11 เม.ย. 2559-6 พ.ค. 2559 เข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรม "The Middle Foundation for Ethical Studies Global Fellowship" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,สหรัฐอเมริกา
 1. 2560: 6 ก.พ. 2560-6 ก.พ. 2560 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร 6 กพ.60 อ.ดร.ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ ,ไทย
 1. 2561: 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 อบรมผู้ตรวจประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่21-22 มิถุนายน 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2561: 6 ก.ย. 2561-7 ก.ย. 2561 อบรม The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2562: 29 เม.ย. 2562-30 เม.ย. 2562 ร่วมประชุม \\\"Human Subjection Protection Course & GCP\\\" ในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมประกิตเวชศักดิ์ คณะแพยทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 19 ก.ย. 2556-19 ก.ย. 2556 ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์บุคลากรทางการศึกษากับคดีปกครอง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ,ไทย
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 14 ต.ค. 2558-15 ต.ค. 2558 ก้าวข้ามขีดจำกัด..สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ ,ไทย
 1. 2559: 14 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 ประชุมวิชาการประจำปี Sigma Thete Tau International Honor Society of Nursing,Phi Omega Chapter-at Large เรื่อง Leadership Development Through Graduate Education,Research and Practice ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Chanokruthai Choen-arom

Specialize in Research Area

 1. Cognitive Process, Ruminaltion, related to Mood disorder (Mental Health and Psychiatric Nursing)
 2. Cognitive Process, Ruminaltion, related to Mood disorder (1. Statistical Analysis 2. Individual and family Psychotherapy)
 3. Psychodynamic Intervention

Research

 1. 2014:

Published Papers

 1. 2014 ,การบําบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากอาการหูแว่ว :รายงานกรณีศึกษา ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.102-112
 2. 2013 ,การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 4 , October - December , P.128-135