ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สุริต

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ

งานวิจัย

 1. 2562: การสังเคราะห์ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบริการสุขภาพ เพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมแพ The synthesis of political suggestion for the development of health service system to dealy Kidney failure in a community hospital
 2. 2557: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 3. 2557: ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนบ้านโนนม่วง
 4. 2556: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,Development clinical practice for nurses in breastfeeding promotion for infants with Cleft Lip and Palate Srinagarind Hospital Northeastern Thailand ,Journal of the medical association of Thailand ,ปีที่ 102 ,ฉบับที่ suppl.5 ,เดือน มิถุนายน - มิถุนายน ,หน้า50-53
 2. 2562 ,Development of Nursing Practice Guidelines for Care of Patients with Cleft Lip-Palate at Srinagarind Hospital: Counselling ,Journal of the medical association of Thailand ,ปีที่ 102 ,ฉบับที่ suppl.5 ,เดือน มิถุนายน - มิถุนายน ,หน้า83-87
 3. 2562 ,ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขณะรับไว้ในโรงพยาบาลต่อผลลัพธืทางคลินิก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 42 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า
 4. 2561 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,ปีที่ 21 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - เมษายน ,หน้า15-25
 5. 2561 ,ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดดำต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดดำซ้ำ ระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาลและการกลับเข้ามารับการการักษาซ้ำ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า157-165
 6. 2561 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการลดลงของอัตราการกรองของไตอย่างรวดเร็ว ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า108-118
 7. 2561 ,การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า138-145
 8. 2561 ,The Outcomes of the Patients with Cleft Lip-Palate Care Project in Mahosot Hospital the Lao People’s Democratic Republic ,Journal of The Medical Association of Thailand ,ปีที่ 101 ,ฉบับที่ suppl.5 ,เดือน พฤษภาคม - พฤษภาคม ,หน้าS65-S70
 9. 2561 ,Evaluation of the Comprehensive Care Program for Patients with Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities ,Journal of The Medical Association of Thailand ,ปีที่ 101 ,ฉบับที่ Suppl.5 ,เดือน พฤษภาคม - พฤษภาคม ,หน้าS89-S96
 10. 2560 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,ปีที่ 100 ,ฉบับที่ supp. ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า1-5
 11. 2560 ,ผลของโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันต่อการสำลักและปอดอักเสบในโรงพยาบาล ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า167-175
 12. 2559 ,ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า54-63
 13. 2559 ,Evidence-Triggers for Care of Patients with Cleft Lip and Palate in Srinagarind Hospital: The Tawanchai Center and Out-Patients Surgical Room ,Journal of the Medical Association of Thailand ,ปีที่ 99 ,ฉบับที่ Suppl. 5 ,เดือน สิงหาคม - สิงหาคม ,หน้า43-50
 14. 2559 ,Evidence-Triggers for Care of Patients with Cleft Lip and Palate in Srinagarind Hospital: Operation Room ,Journal of the Medical Association of Thailand ,ปีที่ 99 ,ฉบับที่ Suppl. 5 ,เดือน สิงหาคม - สิงหาคม ,หน้า58-64
 15. 2558 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ และระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 33 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า111-117
 16. 2556 ,ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า70-79
 17. 2555 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า15-24

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 15 มี.ค. 2556-15 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็ก อสม. และประชาชน ในหัวข้อเรื่อง "การดูแลเด็กให้เติมโตสมวัยและใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ" ,ไทย
 1. 2557: 6 มี.ค. 2557-6 มี.ค. 2557 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุขของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ,ไทย
 2. 2557: 15 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวฃ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2559: 22 มิ.ย. 2559-22 มิ.ย. 2559 โครงการผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ คุณภาพสู่สังคม ,ไทย
 2. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 3. 2559: 30 มิ.ย. 2559-1 ก.ค. 2559 การเขียนโครงร่างงานวิจัยและบทความวิจัยประจำปี 2559 ,ไทย
 1. 2560: 13 ต.ค. 2560-14 ต.ค. 2560 ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Effective Approach For Non Communicable Disease: Current State of The Art – Cardiovascular Disease – Cancer – Diabetes เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง The Development for Diabetic Patients Hospltalized With Hypoglicemid ,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 1. 2561: 13 ม.ค. 2561-14 ม.ค. 2561 วิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน (61-2-4-3-25) ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2561: 14 ก.ค. 2561-15 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้มีการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเริ่มรับนักศึกษา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน ในการนี้ ได้มีกำหนดการฝึกอบรมด้านการสอนในคลินิกให้แก่อาจารย์ผู้ช่วยสอน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2562: 7 ก.พ. 2562-7 ก.พ. 2562 เป็นวิทยากรอบรม การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง : กรณีศึกษาชุมชนดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนนุนการทำงานวิจัย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8-13 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2559: 9 ธ.ค. 2559-13 ธ.ค. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอพระราชทานทุนการศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการรักษา) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 ทุน ในการนี้ ได้มีกำหนดการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2559 ,ราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2561: 14 ก.ค. 2561-15 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้มีการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร-มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเริ่มรับนักศึกษา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน ในการนี้ ได้มีกำหนดการฝึกอบรมด้านการสอนในคลินิกให้แก่อาจารย์ผู้ช่วยสอน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


สัมมนา

 1. 2558: 28 ม.ค. 2558-30 ม.ค. 2558 การพัฒนานักวิจัยของศูนย์ตะวันฉาย ,ไทย
 1. 2559: 30 มิ.ย. 2559-1 ก.ค. 2559 การเขียนโครงร่างงานวิจัยและบทความวิจัยประจำปี 2559 ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 15 ธ.ค. 2556-16 ธ.ค. 2556 สืบเนื่องจากเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 4th Asian Internation Conference on Humanized Health Care ZAIC-HHCX 2013 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 และทำการศึกษาดูงานต่อ วันที่ 15 ธันวาคา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา University Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Lingkar Selatan,Kasihan, Bantul, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 ธันวาคม ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลRS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, JL. KH AHmad Dahlan NO 20, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2560: 2 ม.ค. 2560-5 ม.ค. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำในนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีกำหนดการจัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ Hanoi Medical University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2560 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสาธารณออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2561 (จำนวน 18 ราย) ,สาธารณรัฐออสเตรีย
 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 1. 2559: 7 พ.ค. 2559-9 พ.ค. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 7th International Nursing Students’ Forum ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 ณ Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM) ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. 2559: 14 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 ประชุมวิชาการประจำปี Sigma Thete Tau International Honor Society of Nursing,Phi Omega Chapter-at Large เรื่อง Leadership Development Through Graduate Education,Research and Practice ,ไทย
 3. 2559: 10 ต.ค. 2559-10 ต.ค. 2559 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Craniofacial Deformities Comprehensive Care ,ไทย
 1. 2560: 13 ต.ค. 2560-14 ต.ค. 2560 ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Effective Approach For Non Communicable Disease: Current State of The Art – Cardiovascular Disease – Cancer – Diabetes เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง The Development for Diabetic Patients Hospltalized With Hypoglicemid ,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Assistant Professor Dr. Pattama Surit

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ

Research

 1. 2019: The synthesis of political suggestion for the development of health service system to dealy Kidney failure in a community hospital
 2. 2014: The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 3. 2014:
 4. 2013: The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

Published Papers

 1. 2019 ,Development clinical practice for nurses in breastfeeding promotion for infants with Cleft Lip and Palate Srinagarind Hospital Northeastern Thailand ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.102 ,Issue. suppl.5 , June - June , P.50-53
 2. 2019 ,Development of Nursing Practice Guidelines for Care of Patients with Cleft Lip-Palate at Srinagarind Hospital: Counselling ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.102 ,Issue. suppl.5 , June - June , P.83-87
 3. 2019 ,ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขณะรับไว้ในโรงพยาบาลต่อผลลัพธืทางคลินิก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 3 , July - September , P.
 4. 2018 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,Volume.21 ,Issue. 2 , April - April , P.15-25
 5. 2018 ,ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดดำต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดดำซ้ำ ระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาลและการกลับเข้ามารับการการักษาซ้ำ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.157-165
 6. 2018 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการลดลงของอัตราการกรองของไตอย่างรวดเร็ว ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.108-118
 7. 2018 ,การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 4 , October - December , P.138-145
 8. 2018 ,The Outcomes of the Patients with Cleft Lip-Palate Care Project in Mahosot Hospital the Lao People’s Democratic Republic ,Journal of The Medical Association of Thailand ,Volume.101 ,Issue. suppl.5 , May - May , P.S65-S70
 9. 2018 ,Evaluation of the Comprehensive Care Program for Patients with Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities ,Journal of The Medical Association of Thailand ,Volume.101 ,Issue. Suppl.5 , May - May , P.S89-S96
 10. 2017 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.100 ,Issue. supp. , July - July , P.1-5
 11. 2017 ,ผลของโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันต่อการสำลักและปอดอักเสบในโรงพยาบาล ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 4 , October - December , P.167-175
 12. 2016 ,ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 3 , July - September , P.54-63
 13. 2016 ,Evidence-Triggers for Care of Patients with Cleft Lip and Palate in Srinagarind Hospital: The Tawanchai Center and Out-Patients Surgical Room ,Journal of the Medical Association of Thailand ,Volume.99 ,Issue. Suppl. 5 , August - August , P.43-50
 14. 2016 ,Evidence-Triggers for Care of Patients with Cleft Lip and Palate in Srinagarind Hospital: Operation Room ,Journal of the Medical Association of Thailand ,Volume.99 ,Issue. Suppl. 5 , August - August , P.58-64
 15. 2015 ,ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ และระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.33 ,Issue. 3 , July - September , P.111-117
 16. 2013 ,ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 4 , October - December , P.70-79
 17. 2012 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.15-24