ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัตร พุฒิคามิน

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

งานวิจัย

 1. 2563: การสนับสนุนวิชาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กลุ่มเด็กปฐมวัย) Project of Academic Supportive Educated Management for Equity Education (Early Childhood) : Northeastern region of Thailand
 2. 2560: การรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอพพลิเคสั่นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลสายการพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application
 3. 2557: ขอใช้งบสนับสนุนไปอินโดนีเซีย (เดือน 31 มีค.-4 เมย.57)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. กรันย์พิชญ์ โคตรประทุม , วันดี แก้วเฮียง, สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ และ สมพร หงส์เวียง . (2564). การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น. การพยาบาลและการดูและสุขภาพ , 39(1), 128-137
 2. กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม , วันดี แก้วเฮียง (2564). การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(1), 128-137
 3. ณิชาภัตร พุฒิคามิน.สุธี ทระกุลพันธ์ . (2564). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดของกระดูกในผู้ป่วยกระดูกหน้าแข้งส่วนกลางหัก ที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กดาม*. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 44(2), 98-108
 4. SOKCHHAY Y และ ณิชาภัตร พุฒิคามิน. (2563). สมรรถนะของพยาบาลในระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ตามการรับรู้ของพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแห่งชาต ประเทศกัมพูชา. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(1), 130-138
 5. มะลิวรรณ ศิลารัตน์, วาสนา รวยสูงเนิน, อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ณิชาภัตร พุฒิคามิน และ อรทัย สืบกินร. (2563). รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอน วิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การพยาบาลและการศึกษา, 13(3), 72-87
 6. มะลิวรรณ ศิลารัตน์, วาสนา รวยสูงเนิน, อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ณิชาภัตร พุฒิคามิน และ อรทัย สืบกินร. (2563). รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การพยาบาลและการศึกษา, 13(3), 72-87
 7. ณัฐธยาน์ พันธุออน, ณิชาภัตร พุฒิคามิน และ จักรกฤษ ปริโต. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(4), 1-9
 8. สิรินทรารักษ์ แนวพิลา, ณิชาภัตร พุฒิคามิน และ สมศักดิ์ เทียมเก่า. (2562). การฟื้นตัวทางระบบประสาทในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ. ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. , 14(4), 40-50
 9. ภาณุพงษ์ แตกหนองโน, ณิชาภัตร พุฒิคามิน, สุทิน ชนะบุญ และ สมศักดิ์ เทียมเก่า. (2562). การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. . ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. , 14(1), 1-14
 10. วุฒิชัย สมกิจ และ ณิชาภัตร พุฒิคามิน. (2561). Fever management within the first 72 hours in patients with severe traumatic brain injury. โรงพยาบาลมหาสารคาม, 15(2), 144-153
 11. พวงชมพู ธนะภูมิชัย และ ณิชาภัตร พุฒิคามิน. (2560). ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลภูเวียง. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(2), 159-167
 12. Kharisma Pratama และ ณิชาภัตร พุฒิคามิน. (2560). Diabetic foot ulcer prevention: An evidence Based practice. Jurnal Kepeprawatan Dan Kesehatan, 8(2), 79-84

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 28 ม.ค. 2556-29 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลและการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
 2. 2556: 29 เม.ย. 2556-30 เม.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบประเมินสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในวันที่ 29-30 เมษายน 25556 ,ไทย
 3. 2556: 26 พ.ย. 2556-26 พ.ย. 2556 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อ ,ไทย
 1. 2557: 12 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 รับเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 5th International Nursing Student Forum “Implication of MDGS 2015 in To Nursing Practice” และร่วมเป็นกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดโดย Muhamudiyah Institute of Nursing Pontianak ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 18 มี.ค. 2557-18 มี.ค. 2557 วิทยากรโครงการศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ,ไทย
 1. 2559: 4 ส.ค. 2559-4 ส.ค. 2559 ประชุมโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และการจัดตั้ง Stroke Unit (ครู ก) เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ ,ไทย
 1. 2560: 20 ก.พ. 2560-20 ก.พ. 2560 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เวลา 11.00 น. ,ไทย
 2. 2560: 10 เม.ย. 2560-10 เม.ย. 2560 Evaluation Modelon on clinical teaching for nursing students ,อินโดนีเซีย
 3. 2560: 11 เม.ย. 2560-12 เม.ย. 2560 ได้การตอบรับการเชิญเพื่อเป็นวิทยากรในการประชุม International Nursing Conference จัดโดย Faculty of Nursing Muhammadiyah University of Jakata เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Evaluation Model on Clinical Teaching for Nursing Student ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2560 ณ Faculty of Nursing Muhammadiyah University of Jakata ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 4. 2560: 17 ก.ค. 2560-21 ก.ค. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลกสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ,ไทย
 5. 2560: 3 ส.ค. 2560-4 ส.ค. 2560 วิพากษ์ผลงานวิชาการและตัดสินผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริวปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ,ไทย
 6. 2560: 15 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 6 พ.ค. 2561-6 พ.ค. 2561 นางณิชาภัตร พุฒิคามิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง International Seminar 2018 ,Stroke Fast Track and Guest Lecture ซึ่งจัดโดย STIKes Muhammadiyah Palembang ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 2. 2561: 15 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 "The Third International Conference on Health 2018 : All for Healthy @ Smar Kids" ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ,ไทย
 1. 2562: 1 เม.ย. 2562-2 เม.ย. 2562 บุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ,อินโดนีเซีย
 2. 2562: 23 เม.ย. 2562-24 เม.ย. 2562 วิทยากรในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในหัวข้อ กลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง ในวันที่ 23-24 เมษายน 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2560: 2 มิ.ย. 2560-3 มิ.ย. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย


สัมมนา

 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 19 มี.ค. 2559-21 มี.ค. 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ,ไทย
 1. 2561: 15 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 "The Third International Conference on Health 2018 : All for Healthy @ Smar Kids" ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 4 ก.ย. 2556-11 ก.ย. 2556 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้น และศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2556 ,อินโดนีเซีย
 2. 2556: 28 ต.ค. 2556-31 ต.ค. 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ,เวียดนาม
 1. 2559: 7 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 1 ณ รพ.น่าน ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 ศึกษาดูงาน ในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ผู้เข้าร่วมอบรม 44 คน) ,ไทย
 1. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ณ Nurse Maude Hospice & Palliative care ประเทศนิวซีแลนด์ ,ไทย
 2. 2561: 3 มี.ค. 2561-9 มี.ค. 2561 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศนิวซีแลนด์ ในระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2561 ,ไทย
 3. 2561: 30 พ.ค. 2561-2 มิ.ย. 2561 ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ,ไทย
 1. 2562: 22 ธ.ค. 2562-23 ธ.ค. 2562 ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 2557 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Nursing Conference (INC) ซึ่งจัดโดย Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2557 ,เวียดนาม
 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 2. 2558: 11 มิ.ย. 2558-13 มิ.ย. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ ได้มีกำหนดการ เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Develop Curriculum Program and Joint Research of Nursing institutions in Indonesia and Khon kaen University ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 3. 2558: 3 เม.ย. 2558-6 เม.ย. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน โดยมีกำหนดการการเดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Joint Research of Nursing Institution in Indonesia and Khon Kaen University ,อินโดนีเซีย
 4. 2558: 11 พ.ย. 2558-13 พ.ย. 2558 การดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 8 ,ไทย
 1. 2560: 11 ก.พ. 2560-13 ก.พ. 2560 ด้วยบุคลากร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Universal Academic Cluster International Winter Conference in Hokkaido และนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 ,ญี่ปุ่น
 1. 2561: 6 พ.ค. 2561-6 พ.ค. 2561 นางณิชาภัตร พุฒิคามิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง International Seminar 2018 ,Stroke Fast Track and Guest Lecture ซึ่งจัดโดย STIKes Muhammadiyah Palembang ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 1. 2562: 1 เม.ย. 2562-2 เม.ย. 2562 บุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ,อินโดนีเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Assistant Professor Dr. Nichapatr Phutthikhamin

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Research

 1. 2020: Project of Academic Supportive Educated Management for Equity Education (Early Childhood) : Northeastern region of Thailand
 2. 2017: Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application
 3. 2014:

Published Papers

 1. 2021 ,การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูและสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 1 , January - March , P.128-137
 2. 2021 ,การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 1 , January - March , P.128-137
 3. 2021 ,ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดของกระดูกในผู้ป่วยกระดูกหน้าแข้งส่วนกลางหัก ที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กดาม* ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 2 , April - June , P.98-108
 4. 2020 ,สมรรถนะของพยาบาลในระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ตามการรับรู้ของพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแห่งชาต ประเทศกัมพูชา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.43 ,Issue. 1 , January - March , P.130-138
 5. 2020 ,รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอน วิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,การพยาบาลและการศึกษา ,Volume.13 ,Issue. 3 , July - September , P.72-87
 6. 2020 ,รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,การพยาบาลและการศึกษา ,Volume.13 ,Issue. 3 , July - September , P.72-87
 7. 2019 ,ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 4 , October - December , P.1-9
 8. 2019 ,การฟื้นตัวทางระบบประสาทในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ,ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ,Volume.14 ,Issue. 4 , October - December , P.40-50
 9. 2019 ,การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. ,ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ,Volume.14 ,Issue. 1 , January - March , P.1-14
 10. 2018 ,Fever management within the first 72 hours in patients with severe traumatic brain injury ,โรงพยาบาลมหาสารคาม ,Volume.15 ,Issue. 2 , May - August , P.144-153
 11. 2017 ,ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลภูเวียง ,วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ,Volume.10 ,Issue. 2 , May - August , P.159-167
 12. 2017 ,Diabetic foot ulcer prevention: An evidence Based practice ,Jurnal Kepeprawatan Dan Kesehatan ,Volume.8 ,Issue. 2 , October - October , P.79-84