ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผู้ใหญ่
 2. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยวิกฤต
 3. การพยาบาลผู้มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร, ระบบหายใจและติดเชื้อ
 4. Infeetions Control Nursing
 5. Epidemiology
 6. Quatitative methods and Biostatistics

งานวิจัย

 1. 2564: ความพึงพอใจและผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาการพยาบาล สุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
 2. 2560: การเสริมสร้างพลังอำนานชุมชนในการเพิ่มศักยภาพการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะไตเรื้อรัง Community Empowerment to Support Self-management among People with Non-communicable Disease for Chronic Kidney Disease prevention
 3. 2558: การพัฒนาบริบทการทำงานเชิงบวกเพื่อสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและสุขภาพของพยาบาล Development of The Nursing Positive Practice Environments for Enhancing Healthy Work Life Balance
 4. 2557: การติดตามประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. 2557: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 6. 2556: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes
 7. 2556: พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย Health behaviors of patient who is HIV patient receiving antiretroviral therapy among man who bave sex with man group

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Pearkao, C., , Saensom, D., Ek-u, J., Suebkinorn, O. (2564). Knowledge and Skills of Lay Participants Training with Basic Life Support Program in Case of Cardiac Arrest. Journal of the medical association of Thailand, 104(Suppl.1), s44-s48
 2. , , Ruaisungnoen, W. (2564). The effects of breathing training on dyspnea anxiety among patients with acute heart failure at emergency department. International Emergency Nursing., -(-), -
 3. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, ปัทมา สุริต, วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, บุษบา สมใจวงษ์, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, พิเชษฐ เรืองสุขสุด, ...วิภาวดี โพธิโสภา. (2564). ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(3), 58-70
 4. ฆนรุจ โชคเหมาะ และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2564). การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจหลังได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(4), 64-74
 5. สุทธิชัย แก้วหาวงค์ และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2563). ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลระยะ 1 ชั่วโมงแรกต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่แผนกงานฉุกเฉิน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(1), 196-206
 6. สุภาพร ศรีพนม และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2563). ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยากลุ่ม Carbapenem (CRE) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(4), 181-190
 7. กาญจนา ขุ่มด้วง และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2563). ผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(4), 72-83
 8. วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, ปัทมา สุริต , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, บุษบา สมใจวงษ์, ...ปาริชาติ วงศ์ก้อม. (2563). การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่). พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(4), 158-170
 9. สมจิต แดนสีแก้ว, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, นพนันท์ ชัยภูมิ, ภัทรวรรณ นิสยันต์ และ เกษม ดำนอก. (2562). การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(1), 231-240
 10. สมจิต แดนสีแก้ว , ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, นพนันท์ ชัยภูมิ, รุ่งทิวา ขันธมูล, ...เกษม ดำนอก . (2562). การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 37(2), 238
 11. CHANSY PHOMPHITHAK และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2562). ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคแผลเปีปติค ณ โรงพยาบาลจำปาสัก ประเทศสาธารณรัตฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(4), 12-21
 12. เบญจมาศ ทำเจริญตระกูล และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2562). ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 25(1), 25-42
 13. อภิวรรณ อินทรีย์ และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2562). ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 25(2), 118-137
 14. เบญจมาศ ทำเจริญตระกูล และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2561). การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะยางสำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ(Supra-cuff Suctioning):นวัตกรรมเพื่อป้องกันปิดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี , (24), 130-142
 15. วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, สมจิต แดนสีแก้ว, นพนันท์ ชัยภูมิ, รุ่งทิวา ขันธมูล, ...เกษม ดำนอก. (2561). สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(3), 242-250
 16. ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, สมจิต แดนสีแก้ว, นพนันท์ ชัยภูมิ, ภัทราวรรณ นิสยันต์ และ เกษม ดำนอก. (2561). สถานการณ์การใช้บุหรี่และการรับรู้ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากการสัมผัสควันบุหรี่ในชุมชน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(3), 251-259
 17. เบญจมาศ ทำเจริญตระกูล และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2561). การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะยางสำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Supra-cuff Suctioning): นวัตกรรมเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 24(1), 130-142
 18. สมจิต แดนสีแก้ว, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย, เกษม ดำนอก, อรทัย สืบกินร, ...โสฬส ประชารุง. (2561). การพัฒนาคนไทยสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(2), 214-221
 19. ทิวากร กล่อมปัญญา และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2561). ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะต่อผลลัพธ์ที่คัดสรร. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 41(4), 34-43
 20. Theeranut, A., Methakanjanasak, N., Surit, P., Ruaisungnoen, W., , Saensom, D. (2561). The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients. Russian Association of Endocrinologists, 21(2), 15-25
 21. สุรพันธ์ สืบเนียม, วาสนา รวยสูงเนิน และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2560). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายในระยะแรก ของผู้ป่วยอายุรกรรม. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 35(1), 137-145
 22. อุดมลักษณ์ เตียสวัสดิ์, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, อัจฉราวรรณ นาเมืองจันทร์, สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ, ยุวดี บุญลอย และ อภิสรา ส่งเสริม. (2560). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในงานดุแลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลขอนแก่น. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 35(1), 194-206
 23. Theeranut, A., Methakanjanasak, N., Ruaisungnoen, W., Saensom, D., Surit, P., & (2560). The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of the medical association of Thailand, 100(supp.), 1-5
 24. สมจิต แดนสีแก้ว, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, นฤมล สิงห์ดง และ ปิยนุช บุญกอง. (2560). บริบทการทำงานของพยาบาลไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 35(2), 216-226
 25. ลำดวน มีภาพ, ดลวิวัฒน์ แสนโสม และ นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์. (2560). แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม. ศรีนครินทร์เวชสาร, 32(6), 561-570

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 1 พ.ค. 2556-2 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลเวชปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ ,ไทย
 2. 2556: 3 พ.ค. 2556-3 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้องรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Care System Development for People with Chronic Conditions in AEC era) ,ไทย
 3. 2556: 9 พ.ค. 2556-9 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ,ไทย
 4. 2556: 12 ต.ค. 2556-13 ต.ค. 2556 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความและเผยแพร่ผลงานวิจัย ,ไทย
 1. 2557: 11 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการเขียนรายงาน ,ไทย
 2. 2557: 7 ส.ค. 2557-9 ส.ค. 2557 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล และประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาล ,ไทย
 3. 2557: 4 เม.ย. 2557-4 เม.ย. 2557 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐดิจอาเซียน ครั้งที่ 2/2557 ,ไทย
 4. 2557: 13 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในยุคเศรษฐกิจอาเซียน ,ไทย
 5. 2557: 31 ก.ค. 2557-1 ส.ค. 2557 โครงการสู่นักวิจัยมืออาชีพ ระยะที่ 2 ผลผลิตที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ,ไทย
 6. 2557: 8 ส.ค. 2557-9 ส.ค. 2557 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล ,ไทย
 7. 2557: 21 ต.ค. 2557-21 ต.ค. 2557 วันพยาบาลแห่งชาติ ,ไทย
 8. 2557: 15 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวฃ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 9. 2557: 3 พ.ค. 2557-3 พ.ค. 2557 การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน ,ไทย
 1. 2558: 11 ก.พ. 2558-13 ก.พ. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ,ไทย
 2. 2558: 16 ก.พ. 2558-16 ก.พ. 2558 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ,ไทย
 3. 2558: 1 ก.ค. 2558-3 ก.ค. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ,ไทย
 4. 2558: 9 มิ.ย. 2558-9 มิ.ย. 2558 ประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัด ประจำปี 2558 ,ไทย
 5. 2558: 7 ส.ค. 2558-7 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 6. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 1 ,ไทย
 7. 2558: 29 ก.ค. 2558-29 ก.ค. 2558 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสากล ,ไทย
 8. 2558: 30 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 กลยุทธ์การจัดการผลลัพธ์และผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วย Sepsis ,ไทย
 9. 2558: 24 ต.ค. 2558-24 ต.ค. 2558 การใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางการออกแบบ ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 22 มี.ค. 2560-22 มี.ค. 2560 วิทยากรเรื่อง การรักษาพยบาลผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561 วิทยากร โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงจากสถาบันแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 2. 2561: 11 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 วิทยากร วิพากษ์ข้อสอบ โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09-12 น. ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 11 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 วิพากษ์ข้อสอบ โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ ,ไทย
 1. 2562: 30 ก.ค. 2562-30 ก.ค. 2562 การพัฒนาโครงร่างการวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้อง 5306 อาคาร 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ,ไทย
 2. 2562: 26 ส.ค. 2562-26 ส.ค. 2562 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 5 ต.ค. 2562-5 ต.ค. 2562 โครงการ Open House พยาบาลทั่วประเทศ ประจำปี 2562 เรื่อง Nursing Expo 2019 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ IT Square กรุงเทพฯ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2557: 13 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 วิพากษ์งานวิจัย การประกวดการนำโปสเตอร์ทางวิชาการ ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-19 มี.ค. 2557 THEME:OB-GYN in Practice 2014:DRAMA ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 1 ก.ค. 2560-1 ก.ค. 2560 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จำนวน 50 คน ,ไทย
 2. 2560: 31 ก.ค. 2560-31 ก.ค. 2560 การประชุมฝึกอบรม เรื่อง เจาะลึกการเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ,ไทย
 1. 2561: 1 ต.ค. 2561-1 ต.ค. 2561 ร่วมอบรม เรื่อง การสอดแทรกเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าในการเรียนการสอนระดับปกติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 19 ก.ย. 2556-19 ก.ย. 2556 ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์บุคลากรทางการศึกษากับคดีปกครอง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ,ไทย
 1. 2557: 6 มิ.ย. 2557-7 มิ.ย. 2557 สัมมนาสโมรสรนักศึกษา จัดทำแผนโครงการพัฒนานักศึกษาประจำปี 2557 ,ไทย
 2. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย
 1. 2560: 31 มี.ค. 2560-2 เม.ย. 2560 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเขื่อนรัชชประภา ระหว่างวันที่ 31 มีค-2เม.ย.60 ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 27 มี.ค. 2562-29 มี.ค. 2562 ร่วมการสัมนาวิชาการ \"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 5 : Future of Future Learning with Artificial Intelligence : Opportunities or Threat ?\" ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2562: 30 มี.ค. 2562-30 มี.ค. 2562 การประชุมสัมมนา เรื่อง การให้บริการเกินความคาดหวัง ภายใต้โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน (สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1) ประจำปี 2562 วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8-17 น. ,ไทย
 3. 2562: 12 พ.ค. 2562-13 พ.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมสัมมนาค่ายพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และค่ายนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 252 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 15 ธ.ค. 2556-16 ธ.ค. 2556 สืบเนื่องจากเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 4th Asian Internation Conference on Humanized Health Care ZAIC-HHCX 2013 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 และทำการศึกษาดูงานต่อ วันที่ 15 ธันวาคา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา University Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Lingkar Selatan,Kasihan, Bantul, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 ธันวาคม ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลRS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, JL. KH AHmad Dahlan NO 20, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2557: 14 ก.พ. 2557-15 ก.พ. 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 และศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรวิชาชีพยาบาลไทยและลาว และให้พยาบาลวิชาชีพได้นำความรู้ทางวัฒนธรรมและสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 2. 2557: 27 ก.ค. 2557-29 ก.ค. 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับสากล คือ University Hospital, Macau University of Science and Tecnology ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. 2558: 8 ต.ค. 2558-9 ต.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 2 ม.ค. 2560-5 ม.ค. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำในนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีกำหนดการจัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ Hanoi Medical University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2560 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 2. 2560: 28 เม.ย. 2560-30 เม.ย. 2560 ศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 14 ในวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ,ไทย
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสาธารณออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2561 (จำนวน 18 ราย) ,สาธารณรัฐออสเตรีย
 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 20 เม.ย. 2562-23 เม.ย. 2562 ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 16 เพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็นการศึกษางานผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 3. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 4. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 2557 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Nursing Conference (INC) ซึ่งจัดโดย Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2557 ,เวียดนาม
 1. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 2. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 3. 2558: 30 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 กลยุทธ์การจัดการผลลัพธ์และผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วย Sepsis ,ไทย
 1. 2559: 14 ก.ค. 2559-16 ก.ค. 2559 ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเข้าร่วมงาน The Indonesia-France-Thai Land-Philippines Joint Curriculum and Credit Transfer Workshop ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศ อินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2561: 11 ม.ค. 2561-12 ม.ค. 2561 ด้วย นางสาวจุฬาภรณ์ ตั้งภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ และนายดลวิวัฒน์ แสนโสม ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชุม 21st East Asan Forum of Nursing Scholars & 11th International Nursing Conferences ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หน่วยงานที่จัด The Korean Society of Nursing Scienceและนำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้ 1.นางสาวจุฬาภรณ์ ตั้งภักดี นายดลวิวัฒน์ แสนโสม รูปแบบการนำเสนอ Poster Presentation เรื่อง The diversity of nursing knowledge across China and Thailand: a lesson learn from International nursing experience subject. 2.นายดลวิวัฒน์ แสนโสม รูปแบบการนำเสนอ Oral Presentation เรื่อง Risk factors of early “onset ventilator” associated pneumonia development among critically ill trauma and surgical patients in northeastern Thailand. ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ กรุงโซล ประเทศ เกาหลีใต้ ,กรุงโซล ประเทศ เกาหลีใต้


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Assistant Professor Dr. Donwiwat Saensom

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผู้ใหญ่
 2. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยวิกฤต
 3. การพยาบาลผู้มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร, ระบบหายใจและติดเชื้อ
 4. Infeetions Control Nursing
 5. Epidemiology
 6. Quatitative methods and Biostatistics

Research

 1. 2021: Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
 2. 2017: Community Empowerment to Support Self-management among People with Non-communicable Disease for Chronic Kidney Disease prevention
 3. 2015: Development of The Nursing Positive Practice Environments for Enhancing Healthy Work Life Balance
 4. 2014:
 5. 2014: The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 6. 2013: The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes
 7. 2013: Health behaviors of patient who is HIV patient receiving antiretroviral therapy among man who bave sex with man group

Published Papers

 1. 2021 ,Knowledge and Skills of Lay Participants Training with Basic Life Support Program in Case of Cardiac Arrest ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.104 ,Issue. Suppl.1 , February - February , P.s44-s48
 2. 2021 ,The effects of breathing training on dyspnea anxiety among patients with acute heart failure at emergency department ,International Emergency Nursing. ,Volume.- ,Issue. - , April - April , P.-
 3. 2021 ,ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 3 , July - September , P.58-70
 4. 2021 ,การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจหลังได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 4 , October - December , P.64-74
 5. 2020 ,ผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลระยะ 1 ชั่วโมงแรกต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่แผนกงานฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 1 , January - March , P.196-206
 6. 2020 ,ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยากลุ่ม Carbapenem (CRE) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 4 , October - December , P.181-190
 7. 2020 ,ผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.43 ,Issue. 4 , October - December , P.72-83
 8. 2020 ,การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่) ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.43 ,Issue. 4 , October - December , P.158-170
 9. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.231-240
 10. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.238
 11. 2019 ,ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคแผลเปีปติค ณ โรงพยาบาลจำปาสัก ประเทศสาธารณรัตฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.12-21
 12. 2019 ,ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,Volume.25 ,Issue. 1 , January - June , P.25-42
 13. 2019 ,ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,Volume.25 ,Issue. 2 , July - December , P.118-137
 14. 2018 ,การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะยางสำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ(Supra-cuff Suctioning):นวัตกรรมเพื่อป้องกันปิดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ,Volume. ,Issue. 24 , January - June , P.130-142
 15. 2018 ,สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.242-250
 16. 2018 ,สถานการณ์การใช้บุหรี่และการรับรู้ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากการสัมผัสควันบุหรี่ในชุมชน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.251-259
 17. 2018 ,การดูดสิ่งคัดหลั่งเหนือกระเปาะยางสำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Supra-cuff Suctioning): นวัตกรรมเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ,Volume.24 ,Issue. 1 , January - June , P.130-142
 18. 2018 ,การพัฒนาคนไทยสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.214-221
 19. 2018 ,ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนปัสสาวะต่อผลลัพธ์ที่คัดสรร ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.34-43
 20. 2018 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,Volume.21 ,Issue. 2 , April - April , P.15-25
 21. 2017 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายในระยะแรก ของผู้ป่วยอายุรกรรม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.137-145
 22. 2017 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในงานดุแลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.194-206
 23. 2017 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.100 ,Issue. supp. , July - July , P.1-5
 24. 2017 ,บริบทการทำงานของพยาบาลไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.216-226
 25. 2017 ,แนวปฏิบัติการพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,Volume.32 ,Issue. 6 , November - December , P.561-570