ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การดูแลตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง (Self Management in Chronically III Adults)
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 3. การส่งเสริมคุณภาพ (Health Promotion)
 4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือก (Nursing care for Patients with Cardiovascular Problems)
 5. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด
 6. วิจัยเชิงบูรณาการ
 7. การพัฒนา Clinical nursing process quideline
 8. การส่งเสริมสุขภาพ
 9. การส่งเสริมกาดรูแลตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง

งานวิจัย

 1. 2562: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชา 271 722 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 Research- Based Teaching and Learning for 271722 Adult Nursing II
 2. 2560: การเสริมสร้างพลังอำนานชุมชนในการเพิ่มศักยภาพการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะไตเรื้อรัง Community Empowerment to Support Self-management among People with Non-communicable Disease for Chronic Kidney Disease prevention
 3. 2557: การติดตามประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. 2557: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 5. 2556: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า231-240
 2. 2562 ,การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า238
 3. 2561 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,ปีที่ 21 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - เมษายน ,หน้า15-25
 4. 2561 ,การส่งเสริมความยึดมั่นในการฟื้นฟูสภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า222-233
 5. 2561 ,สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า242-250
 6. 2561 ,ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในการตรวจ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า10-19
 7. 2560 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายในระยะแรก ของผู้ป่วยอายุรกรรม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า137-145
 8. 2560 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,ปีที่ 100 ,ฉบับที่ supp. ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า1-5
 9. 2560 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำกัดเกลือในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ,การพยาบาลและการดูและสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า98-110
 10. 2559 ,Oral health and ventilator-associated pneumonia among critically ill patients: a prospective study ,Oral Diseases ,ปีที่ 22 ,ฉบับที่ ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า709-714
 11. 2558 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 33 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า74-82
 12. 2556 ,ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในเมืองฮานอย เวียดนาม ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า192-200
 13. 2556 ,ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการมีวินัยในการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า65-71
 14. 2556 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถแห่งตนด้านการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า
 15. 2555 ,ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายต่อความรู้ความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัวของผู้่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 30 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า15-21
 16. 2555 ,การรับรู้อาการและตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 30 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า89-97
 17. 2555 ,ประสบการณ์ชีวิตของหญิงเวียดนามที่เป็นมะเร็งเต้านม ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 30 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า30-39

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 3 พ.ค. 2556-3 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้องรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Care System Development for People with Chronic Conditions in AEC era) ,ไทย
 2. 2556: 20 พ.ค. 2556-21 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล ประจำปี 2556" ,ไทย
 1. 2557: 24 พ.ย. 2557-24 พ.ย. 2557 เขียนบทความวิจัยอย่างไรถึงได้ตีพิมพ์ ,ไทย
 2. 2557: 11 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการเขียนรายงาน ,ไทย
 3. 2557: 8 ส.ค. 2557-9 ส.ค. 2557 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล ,ไทย
 4. 2557: 17 ก.พ. 2557-19 ก.พ. 2557 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล รุ่นที่ 2/2557 ,ไทย
 5. 2557: 3 พ.ค. 2557-3 พ.ค. 2557 การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน ,ไทย
 1. 2558: 11 ก.พ. 2558-13 ก.พ. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ,ไทย
 2. 2558: 1 ก.ค. 2558-3 ก.ค. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ,ไทย
 3. 2558: 8 มิ.ย. 2558-8 มิ.ย. 2558 การพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาล ,ไทย
 4. 2558: 8 มิ.ย. 2558-8 มิ.ย. 2558 กรรมการตัดสินงานวิจัย งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ,ไทย
 5. 2558: 21 ก.ค. 2558-21 ก.ค. 2558 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ,ไทย
 6. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 7. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 1 ,ไทย
 8. 2558: 21 ก.ค. 2558-21 ก.ค. 2558 กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ,ไทย
 9. 2558: 30 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 กลยุทธ์การจัดการผลลัพธ์และผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วย Sepsis ,ไทย
 10. 2558: 13 พ.ย. 2558-16 พ.ย. 2558 ได้รับการตอบรับจาก STIKES Karya Husada Kediri ประเทศ อินโดนีเซีย เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เรื่อง The International and Conference ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 1 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 โครงการสัมมนาจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2559 ,ไทย
 1. 2560: 27 ม.ค. 2560-27 ม.ค. 2560 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 2. 2560: 25 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวปฏิบัติทางการพยาบาล โรงพยาบาลบึงกาฬ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ,ไทย
 1. 2561: 19 ม.ค. 2561-19 ม.ค. 2561 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 1045-12.00 น ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ,ไทย
 2. 2561: 23 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561 วิทยากร โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงจากสถาบันแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 1. 2562: 15 ม.ค. 2562-15 ม.ค. 2562 วิทยากร หลักและแนวคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านการสอน (OSCE) ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9-12 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง "การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่" ,ไทย
 2. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง "การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่" ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ,ไทย
 1. 2558: 6 ม.ค. 2558-6 ม.ค. 2558 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางวาสนา ศรีมหามาตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค ,ไทย
 1. 2561: 27 ส.ค. 2561-27 ส.ค. 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 2 ส.ค. 2562-2 ส.ค. 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10-12 น. ณ ห้องประฃุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 13 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ,ไทย
 1. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 27 ม.ค. 2560-27 ม.ค. 2560 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 2. 2560: 1 ก.ค. 2560-1 ก.ค. 2560 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จำนวน 50 คน ,ไทย


สัมมนา

 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย
 2. 2559: 1 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 โครงการสัมมนาจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2559 ,ไทย
 1. 2560: 14 ม.ค. 2560-15 ม.ค. 2560 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 15 ธ.ค. 2556-16 ธ.ค. 2556 สืบเนื่องจากเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 4th Asian Internation Conference on Humanized Health Care ZAIC-HHCX 2013 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 และทำการศึกษาดูงานต่อ วันที่ 15 ธันวาคา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา University Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Lingkar Selatan,Kasihan, Bantul, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 ธันวาคม ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลRS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, JL. KH AHmad Dahlan NO 20, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2557: 14 ก.พ. 2557-15 ก.พ. 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 และศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรวิชาชีพยาบาลไทยและลาว และให้พยาบาลวิชาชีพได้นำความรู้ทางวัฒนธรรมและสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 7 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน 17 ราย) ,ไทย
 2. 2560: 2 ม.ค. 2560-5 ม.ค. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำในนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีกำหนดการจัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ Hanoi Medical University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2560 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 3. 2560: 28 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสาธารณออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2561 (จำนวน 18 ราย) ,สาธารณรัฐออสเตรีย
 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. 2562: 29 พ.ค. 2562-2 มิ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ และโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ Fu Jen Catholic University ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ,สาธารณรัฐไต้หวัน
 4. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 2. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 3. 2558: 30 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 กลยุทธ์การจัดการผลลัพธ์และผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วย Sepsis ,ไทย
 4. 2558: 13 พ.ย. 2558-16 พ.ย. 2558 ได้รับการตอบรับจาก STIKES Karya Husada Kediri ประเทศ อินโดนีเซีย เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เรื่อง The International and Conference ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 7 พ.ค. 2559-9 พ.ค. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 7th International Nursing Students’ Forum ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 ณ Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM) ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. 2559: 14 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 ประชุมวิชาการประจำปี Sigma Thete Tau International Honor Society of Nursing,Phi Omega Chapter-at Large เรื่อง Leadership Development Through Graduate Education,Research and Practice ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Assistant Professor Dr. Wasana Ruaisungnoen

Specialize in Research Area

 1. การดูแลตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง (Self Management in Chronically III Adults)
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 3. การส่งเสริมคุณภาพ (Health Promotion)
 4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือก (Nursing care for Patients with Cardiovascular Problems)
 5. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด
 6. วิจัยเชิงบูรณาการ
 7. การพัฒนา Clinical nursing process quideline
 8. การส่งเสริมสุขภาพ
 9. การส่งเสริมกาดรูแลตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง

Research

 1. 2019: Research- Based Teaching and Learning for 271722 Adult Nursing II
 2. 2017: Community Empowerment to Support Self-management among People with Non-communicable Disease for Chronic Kidney Disease prevention
 3. 2014:
 4. 2014: The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 5. 2013: The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

Published Papers

 1. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.231-240
 2. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.238
 3. 2018 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,Volume.21 ,Issue. 2 , April - April , P.15-25
 4. 2018 ,การส่งเสริมความยึดมั่นในการฟื้นฟูสภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.222-233
 5. 2018 ,สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.242-250
 6. 2018 ,ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในการตรวจ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.10-19
 7. 2017 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายในระยะแรก ของผู้ป่วยอายุรกรรม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.137-145
 8. 2017 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.100 ,Issue. supp. , July - July , P.1-5
 9. 2017 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำกัดเกลือในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ,การพยาบาลและการดูและสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.98-110
 10. 2016 ,Oral health and ventilator-associated pneumonia among critically ill patients: a prospective study ,Oral Diseases ,Volume.22 ,Issue. , July - July , P.709-714
 11. 2015 ,ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสำเร็จการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.33 ,Issue. 2 , April - June , P.74-82
 12. 2013 ,ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนตามการรับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในเมืองฮานอย เวียดนาม ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 1 , January - March , P.192-200
 13. 2013 ,ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการมีวินัยในการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 2 , April - June , P.65-71
 14. 2013 ,ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถแห่งตนด้านการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 3 , July - September , P.
 15. 2012 ,ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายต่อความรู้ความวิตกกังวลและการปฏิบัติตัวของผู้่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.30 ,Issue. 1 , January - March , P.15-21
 16. 2012 ,การรับรู้อาการและตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.30 ,Issue. 2 , April - June , P.89-97
 17. 2012 ,ประสบการณ์ชีวิตของหญิงเวียดนามที่เป็นมะเร็งเต้านม ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.30 ,Issue. 4 , October - December , P.30-39