ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การดูแลตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง (Self Management in Chronically III Adults)
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 3. การส่งเสริมคุณภาพ (Health Promotion)
 4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือก (Nursing care for Patients with Cardiovascular Problems)
 5. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด
 6. วิจัยเชิงบูรณาการ
 7. การพัฒนา Clinical nursing process quideline
 8. การส่งเสริมสุขภาพ
 9. การส่งเสริมกาดรูแลตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง

งานวิจัย

 1. 2564: ความพึงพอใจและผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาการพยาบาล สุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
 2. 2562: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชา 271 722 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 Research- Based Teaching and Learning for 271722 Adult Nursing II
 3. 2560: การเสริมสร้างพลังอำนานชุมชนในการเพิ่มศักยภาพการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะไตเรื้อรัง Community Empowerment to Support Self-management among People with Non-communicable Disease for Chronic Kidney Disease prevention
 4. 2557: การติดตามประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. 2557: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 6. 2556: การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Banharak, S.Ruaisungnoen, W. (2564). Factors Influencing Medication Adherence among Patients with Hypertension: A Systematic Review. Systematic Reviews in Pharmacy, 12(1), 526-538
 2. , , Ruaisungnoen, W. (2564). The effects of breathing training on dyspnea anxiety among patients with acute heart failure at emergency department. International Emergency Nursing., -(-), -
 3. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, ปัทมา สุริต, วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, บุษบา สมใจวงษ์, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, พิเชษฐ เรืองสุขสุด, ...วิภาวดี โพธิโสภา. (2564). ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(3), 58-70
 4. พิสมัย อันพันลำ, ภัทรพงษ์ มกรเวส และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2564). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว . พยาบาลศาสตร์ , 39(3), 2-13
 5. VANNARITH NHEM, วิภาวดี โพธิโสภา และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2564). อาการเป็นๆ หายๆ สัมพันธ์กับระยะเวลาตัดสินในมารับการรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในพนมเปญ กัมพูชา. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(4), 122-131
 6. มะลิวรรณ ศิลารัตน์, วาสนา รวยสูงเนิน, อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ณิชาภัตร พุฒิคามิน และ อรทัย สืบกินร. (2563). รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอน วิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การพยาบาลและการศึกษา, 13(3), 72-87
 7. จรรฎา ภูยาฟ้า และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2563). ปัจจัยทำนายการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(4), 63-72
 8. วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, ปัทมา สุริต , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, บุษบา สมใจวงษ์, ...ปาริชาติ วงศ์ก้อม. (2563). การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่). พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(4), 158-170
 9. , (2563). Factors Associated with Antiplatelet Medication Nonadherence among Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention in Vietnam. International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 3(3), 58-64
 10. (2563). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการยึดมั่นต่อแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน. พยาบาลทหารบก, 21(3), 225-233
 11. มะลิวรรณ ศิลารัตน์, วาสนา รวยสูงเนิน, อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ณิชาภัตร พุฒิคามิน และ อรทัย สืบกินร. (2563). รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การพยาบาลและการศึกษา, 13(3), 72-87
 12. Ruaisungnoen, W. (2563). Perceived Benefits and Barriers to Sodium Restriction among Patients with Heart Failure in Vietnam: A Pilot Study Findings. International Journal of Nursing, 7(2), 92-99
 13. สมจิต แดนสีแก้ว, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, นพนันท์ ชัยภูมิ, ภัทรวรรณ นิสยันต์ และ เกษม ดำนอก. (2562). การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(1), 231-240
 14. สมจิต แดนสีแก้ว , ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, นพนันท์ ชัยภูมิ, รุ่งทิวา ขันธมูล, ...เกษม ดำนอก . (2562). การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 37(2), 238
 15. อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ปัทมา สุริต, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, วาสนา รวยสูงเนิน, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, จารุณี สรกฤช, ...พรทิพย์ บุญพวง. (2562). ผลของรูปแบบการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานต่อทักษะการเรียนรู้ด้านการใช้งานวิจัย. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(4), 81-91
 16. สุวิมล วงษาจันทร์, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, อรทัย สืบกินร และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ผู้ป่วยที่คัดสรรระหว่างผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่ได้รับการถอดท่อช่วยหายใจออกและที่คาท่อช่วยหายใจออกมาจากห้องผ่าตัด. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(4), 196-205
 17. สุรพงษ์ ปะกังลำภู และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2562). แนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเร่งด่วนโรงพยาบาลภูเวียง. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(1), 586-596
 18. เพ็ญประภา ดวงจิตร์ และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2562). โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะน้ำเกินและการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วันในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(1), 292-299
 19. MONIRATH SUON และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2562). Health Literacy on Sodium Restriction and Associated Factors among Patients with Hypertension in Phnom Penh, Cambodia. Nursing Science Journal of Thailand, 37(4), 42-41
 20. Theeranut, A., Methakanjanasak, N., Surit, P., Ruaisungnoen, W., , Saensom, D. (2561). The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients. Russian Association of Endocrinologists, 21(2), 15-25
 21. ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, สมจิต แดนสีแก้ว, นพนันท์ ชัยภูมิ, ภัทราวรรณ นิสยันต์ และ เกษม ดำนอก. (2561). สถานการณ์การใช้บุหรี่และการรับรู้ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากการสัมผัสควันบุหรี่ในชุมชน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(3), 251-259
 22. จำเนียร พัฒนจักร และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2561). ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในการตรวจ. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 10-19
 23. วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, สมจิต แดนสีแก้ว, นพนันท์ ชัยภูมิ, รุ่งทิวา ขันธมูล, ...เกษม ดำนอก. (2561). สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(3), 242-250
 24. ศักดา เปรมไทยสงค์, อัศนี วันชัย และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2561). การส่งเสริมความยึดมั่นในการฟื้นฟูสภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(2), 222-233
 25. สุรพันธ์ สืบเนียม, วาสนา รวยสูงเนิน และ ดลวิวัฒน์ แสนโสม. (2560). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายในระยะแรก ของผู้ป่วยอายุรกรรม. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 35(1), 137-145
 26. กาญจนา ลือมงคล และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2560). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำกัดเกลือในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว. การพยาบาลและการดูและสุขภาพ, 35(2), 98-110
 27. Theeranut, A., Methakanjanasak, N., Ruaisungnoen, W., Saensom, D., Surit, P., & (2560). The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of the medical association of Thailand, 100(supp.), 1-5

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 3 พ.ค. 2556-3 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2556 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้องรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Care System Development for People with Chronic Conditions in AEC era) ,ไทย
 2. 2556: 20 พ.ค. 2556-21 พ.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล ประจำปี 2556" ,ไทย
 1. 2557: 24 พ.ย. 2557-24 พ.ย. 2557 เขียนบทความวิจัยอย่างไรถึงได้ตีพิมพ์ ,ไทย
 2. 2557: 11 ธ.ค. 2557-12 ธ.ค. 2557 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการเขียนรายงาน ,ไทย
 3. 2557: 8 ส.ค. 2557-9 ส.ค. 2557 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล ,ไทย
 4. 2557: 17 ก.พ. 2557-19 ก.พ. 2557 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการทางการพยาบาล รุ่นที่ 2/2557 ,ไทย
 5. 2557: 3 พ.ค. 2557-3 พ.ค. 2557 การพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในยุคเศรษฐกิจอาเซียน ,ไทย
 1. 2558: 11 ก.พ. 2558-13 ก.พ. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ,ไทย
 2. 2558: 1 ก.ค. 2558-3 ก.ค. 2558 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ,ไทย
 3. 2558: 8 มิ.ย. 2558-8 มิ.ย. 2558 การพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการพยาบาล ,ไทย
 4. 2558: 8 มิ.ย. 2558-8 มิ.ย. 2558 กรรมการตัดสินงานวิจัย งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ,ไทย
 5. 2558: 21 ก.ค. 2558-21 ก.ค. 2558 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ,ไทย
 6. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 7. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 1 ,ไทย
 8. 2558: 21 ก.ค. 2558-21 ก.ค. 2558 กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ,ไทย
 9. 2558: 30 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 กลยุทธ์การจัดการผลลัพธ์และผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วย Sepsis ,ไทย
 10. 2558: 13 พ.ย. 2558-16 พ.ย. 2558 ได้รับการตอบรับจาก STIKES Karya Husada Kediri ประเทศ อินโดนีเซีย เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เรื่อง The International and Conference ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 1 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 โครงการสัมมนาจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2559 ,ไทย
 1. 2560: 27 ม.ค. 2560-27 ม.ค. 2560 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 2. 2560: 25 ส.ค. 2560-25 ส.ค. 2560 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวปฏิบัติทางการพยาบาล โรงพยาบาลบึงกาฬ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรี โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ,ไทย
 1. 2561: 19 ม.ค. 2561-19 ม.ค. 2561 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 1045-12.00 น ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ,ไทย
 2. 2561: 23 ก.ค. 2561-26 ก.ค. 2561 วิทยากร โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงจากสถาบันแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย
 1. 2562: 15 ม.ค. 2562-15 ม.ค. 2562 วิทยากร หลักและแนวคิดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านการสอน (OSCE) ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9-12 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง "การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่" ,ไทย
 2. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง "การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่" ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ,ไทย
 1. 2558: 6 ม.ค. 2558-6 ม.ค. 2558 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางวาสนา ศรีมหามาตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค ,ไทย
 1. 2561: 27 ส.ค. 2561-27 ส.ค. 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 2 ส.ค. 2562-2 ส.ค. 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ วาระ พ.ศ. 2561-2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10-12 น. ณ ห้องประฃุม ดร.วิเชียร ทวีลาภ สภาการพยาบาล ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 13 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ,ไทย
 1. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 27 ม.ค. 2560-27 ม.ค. 2560 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 2. 2560: 1 ก.ค. 2560-1 ก.ค. 2560 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จำนวน 50 คน ,ไทย
 1. 2562: 11 มิ.ย. 2562-12 มิ.ย. 2562 อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์) ปีการศึกษา 2562 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย
 2. 2559: 1 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 โครงการสัมมนาจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2559 ,ไทย
 1. 2560: 14 ม.ค. 2560-15 ม.ค. 2560 โครงการสัมมนาผู้บริหาร ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 15 ธ.ค. 2556-16 ธ.ค. 2556 สืบเนื่องจากเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 4th Asian Internation Conference on Humanized Health Care ZAIC-HHCX 2013 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 และทำการศึกษาดูงานต่อ วันที่ 15 ธันวาคา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา University Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Lingkar Selatan,Kasihan, Bantul, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 ธันวาคม ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลRS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, JL. KH AHmad Dahlan NO 20, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2557: 14 ก.พ. 2557-15 ก.พ. 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 และศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรวิชาชีพยาบาลไทยและลาว และให้พยาบาลวิชาชีพได้นำความรู้ทางวัฒนธรรมและสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 28 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน 17 ราย) ,ไทย
 2. 2560: 2 ม.ค. 2560-5 ม.ค. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำในนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีกำหนดการจัดโครงการเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ Hanoi Medical University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-5 มกราคม 2560 ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสาธารณออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2561 (จำนวน 18 ราย) ,สาธารณรัฐออสเตรีย
 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. 2562: 29 พ.ค. 2562-2 มิ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ และโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ Fu Jen Catholic University ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ,สาธารณรัฐไต้หวัน
 4. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 2. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 3. 2558: 30 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 กลยุทธ์การจัดการผลลัพธ์และผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วย Sepsis ,ไทย
 4. 2558: 13 พ.ย. 2558-16 พ.ย. 2558 ได้รับการตอบรับจาก STIKES Karya Husada Kediri ประเทศ อินโดนีเซีย เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เรื่อง The International and Conference ,อินโดนีเซีย
 1. 2559: 7 พ.ค. 2559-9 พ.ค. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 7th International Nursing Students’ Forum ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559 ณ Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM) ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. 2559: 14 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 ประชุมวิชาการประจำปี Sigma Thete Tau International Honor Society of Nursing,Phi Omega Chapter-at Large เรื่อง Leadership Development Through Graduate Education,Research and Practice ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Assistant Professor Dr. Wasana Ruaisungnoen

Specialize in Research Area

 1. การดูแลตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง (Self Management in Chronically III Adults)
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
 3. การส่งเสริมคุณภาพ (Health Promotion)
 4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือก (Nursing care for Patients with Cardiovascular Problems)
 5. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด
 6. วิจัยเชิงบูรณาการ
 7. การพัฒนา Clinical nursing process quideline
 8. การส่งเสริมสุขภาพ
 9. การส่งเสริมกาดรูแลตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง

Research

 1. 2021: Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
 2. 2019: Research- Based Teaching and Learning for 271722 Adult Nursing II
 3. 2017: Community Empowerment to Support Self-management among People with Non-communicable Disease for Chronic Kidney Disease prevention
 4. 2014:
 5. 2014: The Development of Nurse-Case Management Model for Adults With Diabetes
 6. 2013: The Development of Nursing Case-Management Model for Adults Patients With Diabetes

Published Papers

 1. 2021 ,Factors Influencing Medication Adherence among Patients with Hypertension: A Systematic Review ,Systematic Reviews in Pharmacy ,Volume.12 ,Issue. 1 , January - January , P.526-538
 2. 2021 ,The effects of breathing training on dyspnea anxiety among patients with acute heart failure at emergency department ,International Emergency Nursing. ,Volume.- ,Issue. - , April - April , P.-
 3. 2021 ,ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 3 , July - September , P.58-70
 4. 2021 ,ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ,พยาบาลศาสตร์ ,Volume.39 ,Issue. 3 , July - September , P.2-13
 5. 2021 ,อาการเป็นๆ หายๆ สัมพันธ์กับระยะเวลาตัดสินในมารับการรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในพนมเปญ กัมพูชา ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 4 , October - December , P.122-131
 6. 2020 ,รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอน วิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,การพยาบาลและการศึกษา ,Volume.13 ,Issue. 3 , July - September , P.72-87
 7. 2020 ,ปัจจัยทำนายการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 4 , October - December , P.63-72
 8. 2020 ,การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่) ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.43 ,Issue. 4 , October - December , P.158-170
 9. 2020 ,Factors Associated with Antiplatelet Medication Nonadherence among Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention in Vietnam ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.3 ,Issue. 3 , September - September , P.58-64
 10. 2020 ,การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการยึดมั่นต่อแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ,พยาบาลทหารบก ,Volume.21 ,Issue. 3 , September - December , P.225-233
 11. 2020 ,รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,การพยาบาลและการศึกษา ,Volume.13 ,Issue. 3 , July - September , P.72-87
 12. 2020 ,Perceived Benefits and Barriers to Sodium Restriction among Patients with Heart Failure in Vietnam: A Pilot Study Findings ,International Journal of Nursing ,Volume.7 ,Issue. 2 , December - December , P.92-99
 13. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.231-240
 14. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.238
 15. 2019 ,ผลของรูปแบบการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานต่อทักษะการเรียนรู้ด้านการใช้งานวิจัย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 4 , October - December , P.81-91
 16. 2019 ,การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ผู้ป่วยที่คัดสรรระหว่างผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่ได้รับการถอดท่อช่วยหายใจออกและที่คาท่อช่วยหายใจออกมาจากห้องผ่าตัด ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.196-205
 17. 2019 ,แนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเร่งด่วนโรงพยาบาลภูเวียง ,วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ,Volume.12 ,Issue. 1 , January - April , P.586-596
 18. 2019 ,โปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะน้ำเกินและการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วันในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ,วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ,Volume.12 ,Issue. 1 , January - April , P.292-299
 19. 2019 ,Health Literacy on Sodium Restriction and Associated Factors among Patients with Hypertension in Phnom Penh, Cambodia ,Nursing Science Journal of Thailand ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.42-41
 20. 2018 ,The individual empowerment program improves glycemic and lipid controls in admitted type2 DM patients ,Russian Association of Endocrinologists ,Volume.21 ,Issue. 2 , April - April , P.15-25
 21. 2018 ,สถานการณ์การใช้บุหรี่และการรับรู้ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากการสัมผัสควันบุหรี่ในชุมชน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.251-259
 22. 2018 ,ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือในการตรวจ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.10-19
 23. 2018 ,สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.242-250
 24. 2018 ,การส่งเสริมความยึดมั่นในการฟื้นฟูสภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.222-233
 25. 2017 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายในระยะแรก ของผู้ป่วยอายุรกรรม ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.137-145
 26. 2017 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำกัดเกลือในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ,การพยาบาลและการดูและสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.98-110
 27. 2017 ,The Effects of an Individual Empowerment Program on Behavioral Outcomes in In-Hospital Adult Patients with Type 2 Diabetes Mellitus ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.100 ,Issue. supp. , July - July , P.1-5