ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. อนามัยโรงเรียน
 2. ระบบบริการระดับปฐมภูมิ
 3. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

งานวิจัย

 1. 2557: การพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นของโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน The Development Health Service System of Tumbon Health Promotion Hospital Ampour Muang, Khon Kaen province for Prevent Sexual Risk Behavior in Adolescent group
 2. 2556: การพัฒนาทักษะชีวิตเด้กด้อยโอกาส The Development of Disadvantaged Child Life Skill
 3. 2556: การพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นของโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน The Development Health Service System of Tumbon Health Promotion Hospital Ampour Muang, Khon Kaen Province for Prevent Sexual Risk Behavior in Adolescents group

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,การพัฒนาแนวทางการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1-2 ของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า175-184
 2. 2562 ,บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า240248
 3. 2561 ,การจัดการข้อมูลที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า61-68
 4. 2559 ,ผลของโปรแกรมการพัฒนาต้นทุนชีวิตต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า61-68
 5. 2559 ,ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือด ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า25-31
 6. 2559 ,การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 39 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า44-53
 7. 2558 ,ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรกของออทิสติกในทารกสําหรับบิดามารดา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า29-40
 8. 2557 ,การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งของอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 32 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า190-195
 9. 2556 ,กลวิธีการป้องกันโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า43-51
 10. 2555 ,การพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในคลินิกฝากครรภ์เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า25-33

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดมหกรรมการจัดการความรู้ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานดีเด่น ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถทุกแห่ง เป็นผู้วิพากษ์ผลงานวิชาการฯ ,ไทย
 2. 2556: 18 ม.ค. 2556-18 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ,ไทย
 3. 2556: 5 มิ.ย. 2556-5 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จ ,ไทย
 1. 2557: 15 มิ.ย. 2557-19 มิ.ย. 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวิจัยภาพรวมของคณะฯ และแต่ละกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ม/ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการพยาบาล และมีกำหนดการเพื่อจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nursing Education & Practice, Challenge Toward ASEAN Economic Community 2015 And Indonesian National Health Insurance ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 23 ก.ค. 2557-25 ก.ค. 2557 ความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ฟื้นฟู NP) ,ไทย
 1. 2558: 7 ม.ค. 2558-9 ม.ค. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ,ไทย
 2. 2558: 10 ก.ย. 2558-10 ก.ย. 2558 อภิปรายการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ,ไทย
 1. 2559: 13 ต.ค. 2559-13 ต.ค. 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากหนังสือองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่ E-Book เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ,ไทย
 1. 2560: 7 ก.พ. 2560-7 ก.พ. 2560 เป็นวิทยากรกิจกรรม EdPEx Coaching & Mentoring ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ,ไทย
 2. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการถอดบทเรียน เครืองมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในสถานบริการปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนล์ โอเทล ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 10 ก.ค. 2562-11 ก.ค. 2562 วิทยากร ในการทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด ในสถานบริการปฐมภูมิ ณ สำนักงานสาธารณสุขบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 21 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตูม ประจำปี 2563 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลหนองตูม จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 4. 2562: 27 พ.ย. 2562-27 พ.ย. 2562 วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองตูม อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2559: 28 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ,ไทย
 1. 2561: 16 ส.ค. 2561-16 ส.ค. 2561 เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2561: 28 ส.ค. 2561-28 ส.ค. 2561 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ในวนที่ 28 สิงหาคม 2561 สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 3. 2561: 6 พ.ย. 2561-6 พ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 3 พ.ค. 2562-3 พ.ค. 2562 ประเมินสอนอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ,ไทย
 2. 2562: 25 มิ.ย. 2562-26 มิ.ย. 2562 ตรวจประเมินการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ ,ไทย
 3. 2562: 30 ส.ค. 2562-30 ส.ค. 2562 การตรวจประเมินหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09-16.30 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 31 ม.ค. 2557-31 ม.ค. 2557 หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ,ไทย
 2. 2557: 12 ก.พ. 2557-13 ก.พ. 2557 การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 3. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 1. 2558: 1 ธ.ค. 2558-4 ธ.ค. 2558 โครงการ Publication camp ,ไทย
 1. 2559: 30 มี.ค. 2559-31 มี.ค. 2559 อบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2559: 13 ต.ค. 2559-13 ต.ค. 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากหนังสือองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่ E-Book เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ,ไทย
 3. 2559: 14 พ.ย. 2559-15 พ.ย. 2559 อบรมหลักสูตร เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ,ไทย
 1. 2560: 20 ก.พ. 2560-22 ก.พ. 2560 อบรมหลักสูตร การติดตามการดำเนินการสู่ตำแหน่ง ผศ.และ รศ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 ,ไทย
 2. 2560: 20 มี.ค. 2560-20 มี.ค. 2560 อบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐา (Certified FL) เวอร์ชั่น 2.0 ประจำปี พ.ศ. 2560 ,ไทย
 3. 2560: 3 เม.ย. 2560-4 เม.ย. 2560 เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)" เครื่องมือสำหรับหมวด 1 การนำองค์การ ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 4. 2560: 3 เม.ย. 2560-4 เม.ย. 2560 อบรมหลักสูตร "เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) เครื่องมือสำหรับหมวด 1 การนำองค์การ" ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ,ไทย
 5. 2560: 2 ก.ย. 2560-3 ก.ย. 2560 พัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล ขอนแก่น ,ไทย
 6. 2560: 25 ก.พ. 2562-25 ก.พ. 2560 การใช้โปรแกรมตรวจประเมินการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ช่วงบ่าย) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 25 ก.พ. 2562-25 ก.พ. 2560 การใช้โปรแกรมตรวจประเมินการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ช่วงบ่าย) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 25 ก.พ. 2562-25 ก.พ. 2560 การใช้โปรแกรมตรวจประเมินการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ช่วงบ่าย) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 7 พ.ค. 2562-8 ก.ย. 2562 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 30 ก.ค. 2562-20 ก.ค. 2562 โครงการพิจารณาและฝึกอบรมประธานผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรการและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 8 พ.ค. 2557-10 พ.ค. 2557 การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ ,ไทย
 2. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2560: 8 มี.ค. 2560-11 มี.ค. 2560 The 20 EAFONS ,ฮ่องกง
 1. 2561: 1 พ.ค. 2561-1 พ.ค. 2561 โครงการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (หลักเกณฑ์ใหม่) วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30-12.00 น. ,ไทย
 2. 2561: 18 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 ร่วมอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางิวชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 และ ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 4) ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ และ 23-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสวนสุชาดา การ์เด้น ลอดจ์ วังน้ำเขียน จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 1. 2562: 19 ม.ค. 2562-19 ม.ค. 2562 ร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 8-17 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2557: 2 ก.พ. 2557-5 ก.พ. 2557 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย ,ไทย
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-8 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (16 ราย) ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 26 เม.ย. 2562-27 เม.ย. 2562 การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเสริมสำหรับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26-27 เมษายน 2562 ณ จังหวัดสกลนคร ,ไทย
 2. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2556: 19 มิ.ย. 2556-22 มิ.ย. 2556 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 11th International Family Nursing Conference จัดโดย International Family Nursing Association (IFNA) และนำเสนอผลงานวิชาการ ณ เมือง Minnesota ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2556 ,สหรัฐอเมริกา


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2562: 7 มิ.ย. 2562-9 มิ.ย. 2562 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรมที่ 5 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน อ2562 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ,ไทย

Assistant Professor Dr. Wilawan Chomnirutana

Specialize in Research Area

 1. อนามัยโรงเรียน
 2. ระบบบริการระดับปฐมภูมิ
 3. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

Research

 1. 2014: The Development Health Service System of Tumbon Health Promotion Hospital Ampour Muang, Khon Kaen province for Prevent Sexual Risk Behavior in Adolescent group
 2. 2013: The Development of Disadvantaged Child Life Skill
 3. 2013: The Development Health Service System of Tumbon Health Promotion Hospital Ampour Muang, Khon Kaen Province for Prevent Sexual Risk Behavior in Adolescents group

Published Papers

 1. 2019 ,การพัฒนาแนวทางการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1-2 ของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.175-184
 2. 2019 ,บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.240248
 3. 2018 ,การจัดการข้อมูลที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.61-68
 4. 2016 ,ผลของโปรแกรมการพัฒนาต้นทุนชีวิตต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 3 , July - September , P.61-68
 5. 2016 ,ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับนำ้ตาลในเลือด ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 3 , July - September , P.25-31
 6. 2016 ,การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 3 , July - September , P.44-53
 7. 2015 ,ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรกของออทิสติกในทารกสําหรับบิดามารดา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 1 , January - March , P.29-40
 8. 2014 ,การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งของอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.32 ,Issue. 2 , April - June , P.190-195
 9. 2013 ,กลวิธีการป้องกันโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ,ว.สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 1 , January - March , P.43-51
 10. 2012 ,การพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในคลินิกฝากครรภ์เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.25-33