ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. อนามัยโรงเรียน
 2. ระบบบริการระดับปฐมภูมิ
 3. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

งานวิจัย

 1. 2557: การพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นของโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน The Development Health Service System of Tumbon Health Promotion Hospital Ampour Muang, Khon Kaen province for Prevent Sexual Risk Behavior in Adolescent group
 2. 2556: การพัฒนาทักษะชีวิตเด้กด้อยโอกาส The Development of Disadvantaged Child Life Skill
 3. 2556: การพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นของโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน The Development Health Service System of Tumbon Health Promotion Hospital Ampour Muang, Khon Kaen Province for Prevent Sexual Risk Behavior in Adolescents group

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. อมรรัตน์ อารีเอื้อ และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2565). การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 40(1), 129-138
 2. วราพร สุดบุญมา และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2564). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(3), 81-90
 3. วรัญญา สินจริยานนท์ และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2564). การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเพิ่มศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในการจัดการภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของนักศึกษา. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(4), 35-44
 4. กุลธิดา แก้วดี และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2564). การเสริมสร้างพลังอำนาจของบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์โรงพยาบาลสกลนครที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ในการควบคุมน้ำหนัก. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(4), 55-64
 5. ณัฐพล นามเกษ และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2563). การรับรู้วิจัยตนเองของวัยรุ่นในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(2), 15-23
 6. ธันยกานต์ เอกสัน และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2563). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของนักเรียนประถามศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(2), 33-42
 7. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์.ขนิษฐา พรมกระโทก และ (2563). การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชุมชนเขตชานเมืองจังหวัดแห่งหนึ่ง ในภาคอีสานของประเทศไทย. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 38(3), 22-31
 8. ทศพร ทองย้อย, วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และ กิตติภูมิ ภิญโย. (2563). การจัดการรายกรณีเพื่อดูแลผู้ติดสุราต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน*. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 38(3), 80-89
 9. จันทร์จิรา วาจามั่น และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2562). การพัฒนาแนวทางการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 1-2 ของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(1), 175-184
 10. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์, เปรื่องจิตร ฆารรัศมี, นพนันท์ ชัยภูมิ และ อรุณณี ใจเที่ยง. (2562). บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(3), 240248
 11. ภาณุพงษ์ พังตุ้ย และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2562). การพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(4), 138-147
 12. วาสนา หน่อสีดา และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2562). การพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(4), 167-176
 13. ปาริชาติ สนิท, วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และ เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. (2562). คุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกสับปะรดในจังหวัดหนองคาย. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2), 275-282
 14. ขจรศักดิ์ สีวาที, วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และ เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. (2562). การวิเคราะห์กลวิธีของระบบสุขภาพชุมชนในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของเกษตรกร. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2), 252-266
 15. อรวรรณ พูนศรี, วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และ เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. (2562). คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง.. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2), 267-274
 16. นพนันท์ ชัยภูมิ และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2561). การจัดการข้อมูลที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(3), 61-68
 17. ปฏิมาภรณ์ ภูมิกอง และ วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์. (2561). การแก้ไขภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตเทศบาล อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น . โรงพยาบาลสกลนคร, 21(2), 152-162
 18. กนกพร โพชะโน, วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และ เกศินี สราญฤทธิชัย. (2561). การพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ในชุมชน. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 11(1), 481-490

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 11 ม.ค. 2556-11 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดมหกรรมการจัดการความรู้ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานดีเด่น ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถทุกแห่ง เป็นผู้วิพากษ์ผลงานวิชาการฯ ,ไทย
 2. 2556: 18 ม.ค. 2556-18 ม.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ,ไทย
 3. 2556: 5 มิ.ย. 2556-5 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จ ,ไทย
 1. 2557: 15 มิ.ย. 2557-19 มิ.ย. 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการวิจัยภาพรวมของคณะฯ และแต่ละกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ม/ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการพยาบาล และมีกำหนดการเพื่อจัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nursing Education & Practice, Challenge Toward ASEAN Economic Community 2015 And Indonesian National Health Insurance ณ ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 23 ก.ค. 2557-25 ก.ค. 2557 ความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ฟื้นฟู NP) ,ไทย
 1. 2558: 7 ม.ค. 2558-9 ม.ค. 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ,ไทย
 2. 2558: 10 ก.ย. 2558-10 ก.ย. 2558 อภิปรายการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ,ไทย
 1. 2559: 13 ต.ค. 2559-13 ต.ค. 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากหนังสือองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่ E-Book เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ,ไทย
 1. 2560: 7 ก.พ. 2560-7 ก.พ. 2560 เป็นวิทยากรกิจกรรม EdPEx Coaching & Mentoring ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ,ไทย
 2. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการถอดบทเรียน เครืองมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในสถานบริการปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนล์ โอเทล ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 10 ก.ค. 2562-11 ก.ค. 2562 วิทยากร ในการทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด ในสถานบริการปฐมภูมิ ณ สำนักงานสาธารณสุขบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 21 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตูม ประจำปี 2563 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลหนองตูม จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 4. 2562: 27 พ.ย. 2562-27 พ.ย. 2562 วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองตูม อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2559: 28 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ,ไทย
 1. 2561: 16 ส.ค. 2561-16 ส.ค. 2561 เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2561: 28 ส.ค. 2561-28 ส.ค. 2561 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ในวนที่ 28 สิงหาคม 2561 สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ,ไทย
 3. 2561: 6 พ.ย. 2561-6 พ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 3 พ.ค. 2562-3 พ.ค. 2562 ประเมินสอนอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ,ไทย
 2. 2562: 25 มิ.ย. 2562-26 มิ.ย. 2562 ตรวจประเมินการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ ,ไทย
 3. 2562: 30 ส.ค. 2562-30 ส.ค. 2562 การตรวจประเมินหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09-16.30 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 31 ม.ค. 2557-31 ม.ค. 2557 หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ,ไทย
 2. 2557: 12 ก.พ. 2557-13 ก.พ. 2557 การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21 ,ไทย
 3. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 1. 2558: 1 ธ.ค. 2558-4 ธ.ค. 2558 โครงการ Publication camp ,ไทย
 1. 2559: 30 มี.ค. 2559-31 มี.ค. 2559 อบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2559: 13 ต.ค. 2559-13 ต.ค. 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากหนังสือองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่ E-Book เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ,ไทย
 3. 2559: 14 พ.ย. 2559-15 พ.ย. 2559 อบรมหลักสูตร เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ,ไทย
 1. 2560: 20 ก.พ. 2560-22 ก.พ. 2560 อบรมหลักสูตร การติดตามการดำเนินการสู่ตำแหน่ง ผศ.และ รศ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 ,ไทย
 2. 2560: 20 มี.ค. 2560-20 มี.ค. 2560 อบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐา (Certified FL) เวอร์ชั่น 2.0 ประจำปี พ.ศ. 2560 ,ไทย
 3. 2560: 3 เม.ย. 2560-4 เม.ย. 2560 เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training)" เครื่องมือสำหรับหมวด 1 การนำองค์การ ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 4. 2560: 3 เม.ย. 2560-4 เม.ย. 2560 อบรมหลักสูตร "เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Tools Training) เครื่องมือสำหรับหมวด 1 การนำองค์การ" ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ,ไทย
 5. 2560: 2 ก.ย. 2560-3 ก.ย. 2560 พัฒนาศักยภาพหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 25 ก.พ. 2562-25 ก.พ. 2562 การใช้โปรแกรมตรวจประเมินการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ช่วงบ่าย) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 7 พ.ค. 2562-8 พ.ค. 2562 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 30 ก.ค. 2562-20 ก.ค. 2562 โครงการพิจารณาและฝึกอบรมประธานผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรการและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 23 มี.ค. 2556-28 มี.ค. 2556 โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนการบริหารเชิงรุก เพื่อนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย วันที่ 23-28 มีนาคม 2556 ประเทศญี่ปุ่น ,ญี่ปุ่น
 1. 2557: 8 พ.ค. 2557-10 พ.ค. 2557 การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการ ,ไทย
 2. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2560: 8 มี.ค. 2560-11 มี.ค. 2560 The 20 EAFONS ,ฮ่องกง
 2. 2560: 27 พ.ย. 2560-27 พ.ย. 2560 ประชุมเสาวนาในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ใหม่" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11-14 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 1 พ.ค. 2561-1 พ.ค. 2561 โครงการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (หลักเกณฑ์ใหม่) วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30-12.00 น. ,ไทย
 4. 2561: 12 พ.ค. 2561-16 พ.ค. 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2561 ณ นาขาบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี ,ไทย
 5. 2561: 18 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 ร่วมอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางิวชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 8 และ ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่นที่ 4) ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ และ 23-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสวนสุชาดา การ์เด้น ลอดจ์ วังน้ำเขียน จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 1. 2562: 19 ม.ค. 2562-19 ม.ค. 2562 ร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 8-17 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2557: 2 ก.พ. 2557-5 ก.พ. 2557 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย ,ไทย
 1. 2561: 3 มิ.ย. 2561-8 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2561 (16 ราย) ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 26 เม.ย. 2562-27 เม.ย. 2562 การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเสริมสำหรับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 26-27 เมษายน 2562 ณ จังหวัดสกลนคร ,ไทย
 2. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2556: 19 มิ.ย. 2556-22 มิ.ย. 2556 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 11th International Family Nursing Conference จัดโดย International Family Nursing Association (IFNA) และนำเสนอผลงานวิชาการ ณ เมือง Minnesota ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2556 ,สหรัฐอเมริกา


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2562: 7 มิ.ย. 2562-9 มิ.ย. 2562 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรมที่ 5 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน อ2562 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ,ไทย

Assistant Professor Dr. Wilawan Chomnirutana

Specialize in Research Area

 1. อนามัยโรงเรียน
 2. ระบบบริการระดับปฐมภูมิ
 3. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง