ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.ขวัญสุดา บุญทศ

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

  1. 2562 ,ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 42 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า102-111

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

  1. 2562: 14 ก.ค. 2562-20 ก.ค. 2562 การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจและศักยภาพ ในวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ศูนย์บ้านดิน) อ.แม่ริม จ.เชียงหใม่ ,ไทย


สัมมนาศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Kwansuda Boontoch

Specialize in Research Area

Research

Published Papers

  1. 2019 ,ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 4 , October - December , P.102-111