ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. Quantitative Research
 2. Gender and Health
 3. Male homosexuality (Gay + Kathoey) health
 4. Trauma Nursing

งานวิจัย

 1. 2561: การพัฒนาชุดข้อมูลการปฏิบัติตัวเพื่อสังเกตอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจำหน่ายกลับบ้าน ผ่านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 2. 2561: การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม
 3. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการพัฒนาสมรรถนะสถาบันการศึกษา)
 4. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น)
 5. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล (2 จังหวัด)
 6. 2556: โครงการพัฒนาสมรรถนะสถาบันการศึกษาฯ
 7. 2556: พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย Health behaviors of patient who is HIV patient receiving antiretroviral therapy among man who bave sex with man group
 8. 2556: โครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโคคงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 9. 2556: โครงการป้องกันและแก้ปัญหาวัยรุ่น

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7 ,ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 14 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า15-36
 2. 2562 ,ผลลัพธ์ทางการพยาบาลภายหลังใช้ชุดการดูแลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม ,โรงพยาบาลสกลนคร ,ปีที่ 22 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - เมษายน ,หน้า52-63
 3. 2562 ,ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนก่อนการจำหน่ายต่อความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย ,ว.พยาบาลทหารบก ,ปีที่ 20 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ,หน้า272-279
 4. 2562 ,ผลของการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับงูกัดผ่านมื่อมัลติมีเดียต่อความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศจีน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 42 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า118-128
 5. 2562 ,การพัฒนาโปรแกรมสามาร์ทโฟนการสังเกตอาการทางระบบประสาทของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 42 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า31-40
 6. 2561 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม ,พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ,ปีที่ 28 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ,หน้า41-52
 7. 2561 ,ผลของโปรแกรมการสอนการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ,ปีที่ 28 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ,หน้า118-132
 8. 2561 ,การพัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรงระยะ 48 ชั่วโมงแรก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า39-47
 9. 2561 ,การศึกษาข้อมูลทางการพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากเวชระเบียนผู้ป่วยกระดูกหัก ที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า177-186
 10. 2560 ,ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและผลลัพธิ์ทางการพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า110-118
 11. 2560 ,ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,พยาบาลสาร ,ปีที่ 44 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า1-12
 12. 2559 ,Development of clinical nursing practice guidelines for hospitalized moderate to high risk mild traumatic brain injury ,The Clinical Academia ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 5 ,เดือน กันยายน - ตุลาคม ,หน้า17-26
 13. 2557 ,พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ปีที่ 7 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ,หน้า55-64
 14. 2556 ,ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของเกย์ กะเทยไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า95-104
 15. 2556 ,ความสุขของกะเทย เกย์ไทย ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า142-149
 16. 2556 ,ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคในบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า36-43
 17. 2556 ,การเข้าถึงและความต้องการบริการสุขภาพของกะเทยอีสาน : คนชายขอบระบบสุขภาพไทย ,วารสารพยาบาล ,ปีที่ 62 ,ฉบับที่ 1(พิเศษ) ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า28-38
 18. 2555 ,ประมวลข้อมูลการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลรับ-ส่งต่อแห่งชาติจิกมี ดอจิ วังชุก ทิมพู-ภูฎาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า121-130
 19. 2555 ,คุณภาพชีวิตและอาการหลังได้รับบาดเจ็บศรีษะในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังได้รับบาดเจ็บศรีษะระดับเล็กน้อยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 30 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า82-88
 20. 2555 ,ผลของโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน 72 ชั่วโมงแรกต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดลำไส้อุดตัน ,วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ,ปีที่ 20 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ,หน้า186-195
 21. 2555 ,ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการเข้าเฝือก ,การแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ,ปีที่ 20 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ,หน้า213-220

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 26 ก.พ. 2556-26 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ,ไทย
 2. 2556: 18 พ.ย. 2556-19 พ.ย. 2556 เพศหลากเฉดสีพหุวัฒณธรรมทางเพศในสังคมไทย ,ไทย
 1. 2557: 12 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 รับเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 5th International Nursing Student Forum “Implication of MDGS 2015 in To Nursing Practice” และร่วมเป็นกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดโดย Muhamudiyah Institute of Nursing Pontianak ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 13 ก.พ. 2557-13 ก.พ. 2557 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ,ไทย
 3. 2557: 26 มี.ค. 2557-27 มี.ค. 2557 สังเคราะห์งานวิจัยและถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิสทางวิชาการด้านสุขภาพ ,ไทย
 4. 2557: 5 มิ.ย. 2557-5 มิ.ย. 2557 โครงการบูรณาการการป้องกันการติดเอชไอวีและการดูแลรักษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 5. 2557: 15 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวฃ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 6. 2557: 18 ก.พ. 2557-18 ก.พ. 2557 หลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 2 ,ไทย
 7. 2557: 21 เม.ย. 2557-4 พ.ค. 2557 การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ,ไทย
 1. 2558: 7 พ.ค. 2558-7 พ.ค. 2558 โครงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อจัดการระบบการดุแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ,ไทย
 2. 2558: 2 พ.ค. 2558-6 พ.ค. 2558 ประชุมเตรียมความพร้อมและเป็นวิทยากรประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัยโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติแนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ,ไทย
 3. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 1 ,ไทย
 4. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 5. 2558: 30 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่องานมัคคุเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ,ไทย
 6. 2558: 24 มี.ค. 2558-24 มี.ค. 2558 เกย์ กระเทยกับเซ้กซ์สาธารณะ ,ไทย
 7. 2558: 20 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย ,ไทย
 1. 2559: 10 ก.พ. 2559-10 ก.พ. 2559 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 2. 2559: 15 ก.พ. 2559-15 ก.พ. 2559 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 3. 2559: 18 ก.พ. 2559-18 ก.พ. 2559 พยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ Trauma Nurse Coordinator ,ไทย
 4. 2559: 26 ก.พ. 2559-26 ก.พ. 2559 โครงการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง โรงพยาบาลขอนแก่น ,ไทย
 5. 2559: 7 ก.ค. 2559-7 ก.ค. 2559 อบรมหลักสูตร BDMS สำหรับพยาบาลประจำแผนกที่ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ,ไทย
 6. 2559: 7 ก.ย. 2559-7 ก.ย. 2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ,ไทย
 1. 2560: 16 ม.ค. 2560-16 ม.ค. 2560 โครงการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง ,ไทย
 2. 2560: 10 มี.ค. 2560-10 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากร ในโครงการอบรม"การรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตในห้องฉุกเฉิน" ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.15-11.15 น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 3. 2560: 24 มี.ค. 2560-24 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากรหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต Trauma Critical Care for Nurses รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 4. 2560: 30 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 วิทยากรบรรยาย เรื่อง ทิศทางที่ท้าทาย : บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานกับการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 5. 2560: 23 ส.ค. 2560-24 ส.ค. 2560 โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 6. 2560: 8 ม.ค. 2560-8 ม.ค. 2560 วิทยากร เรื่อง สมรรถนะพยาบาลที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในวัน 8 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา ,ไทย
 1. 2561: 26 ก.พ. 2561-27 ก.พ. 2561 วิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคงการ์เด้น จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 2. 2561: 13 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 2561 วิทยากร เรื่อง สมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10-11น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 4 มิ.ย. 2561-5 มิ.ย. 2561 วิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์และบทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย
 4. 2561: 11 มิ.ย. 2561-13 มิ.ย. 2561 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินและระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 1 (ล้านนา 3)" ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย ,ไทย
 5. 2561: 20 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 วิทยากร ในการอบรมบริหารจัดการ TEA unit สำหรับ TEA Nurse Corrdinator ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ ,ไทย
 6. 2561: 16 ก.ค. 2561-16 ก.ค. 2561 วิทยากรเรื่อง Care map in trauma patient ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9-12 น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมา ,ไทย
 7. 2561: 8 ส.ค. 2561-8 ส.ค. 2561 วิทยากรบรรยาย เรื่อง สมรรถนะพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9-12 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ ,ไทย
 8. 2561: 10 ก.ย. 2561-11 ก.ย. 2561 วิทยากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐาน Trauma& Emergency สู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 เวลา 8-16 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรด็รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 9. 2561: 3 ธ.ค. 2561-4 ธ.ค. 2561 วิทยากร ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจ็บ/ฉุกเฉิน : คุณภาพ ความปลอดภัยและการดูแลต่อเนื่อง (Innovation and Technology in Trauma/Emergency Nursing : quality, Safety and Care Continuum) ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ,ไทย
 1. 2562: 30 ม.ค. 2562-31 ม.ค. 2562 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัะติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่าย TEA Unit ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 2. 2562: 8 ก.พ. 2562-8 ก.พ. 2562 วิทยากรบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการออกแบบนวัตกรรมในงานป้องกันอุบัติเหตุ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9-16 น. ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ,ไทย
 3. 2562: 4 ก.ค. 2562-5 ก.ค. 2562 วิทยากร โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครัั้งที่ 6 (The 6th National trauma & Emergency & Disaster forum) ประจำปี 2562 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Miracle Grand Heall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 4. 2562: 29 ก.ค. 2562-29 ก.ค. 2562 โครงการปั่นจักรยานปีงบประมาณ 2562 \\\"ศิลาปั่นปล่อยปลูก\\\" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.30-10.30 น. ณ เทศบาลเมืองศิลา ขอแก่น ,ไทย
 5. 2562: 27 ส.ค. 2562-28 ส.ค. 2562 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การเป็นอัตลักษณ์ และสมรรถนะของ TEA Nurse manger (TEA Nurse Co.) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09-12 น. ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ ,ไทย
 6. 2562: 25 พ.ย. 2562-25 พ.ย. 2562 หัวข้อเรื่อง การปฐมพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2557: 22 ธ.ค. 2557-23 ธ.ค. 2557 เชื่อมประสานการดูแลสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง ,ไทย
 1. 2558: 15 ก.ย. 2558-15 ก.ย. 2558 ตำราหลัก เรื่องการพยาบาลภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ของ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ,ไทย
 1. 2560: 18 เม.ย. 2560-18 เม.ย. 2560 ขอเชิญร่วมประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล จ.นนทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 การประชุมวิชาการ Smart ER & EMS literacy : ฉลาดใช้บริการฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2561: 14 ส.ค. 2561-14 ส.ค. 2561 คณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ สภาการพยาบาล จังหวัด นนทบุรี ,ไทย
 3. 2561: 8 ต.ค. 2561-8 ต.ค. 2561 ร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 4. 2561: 19 พ.ย. 2561-19 พ.ย. 2561 การพัฒนาระบบการพยาบาลฉุกเฉิน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 1. 2562: 25 ม.ค. 2562-26 ม.ค. 2562 ร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลแบบฉุกเฉิน ในวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 21 ก.ย. 2556-25 ก.ย. 2556 อบรมหลักสูตร MCore505 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารการเรียน การสอนและการวิจัยเชิงรุก ,จีน
 1. 2558: 1 ก.พ. 2558-6 ก.พ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตอบรับคำเชิญจาก University of health science , Vientiane Capital, Lao POR. เพื่อทำการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Clinic teaching method ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 2. 2558: 24 ม.ค. 2558-24 ม.ค. 2558 การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ,ไทย
 3. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 4. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 5. 2558: 24 มี.ค. 2558-24 มี.ค. 2558 เกย์ กระเทยกับเซ้กซ์สาธารณะ ,ไทย
 1. 2559: 10 ก.พ. 2559-10 ก.พ. 2559 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 2. 2559: 15 ก.พ. 2559-15 ก.พ. 2559 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 3. 2559: 18 ก.พ. 2559-18 ก.พ. 2559 พยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ Trauma Nurse Coordinator ,ไทย
 4. 2559: 7 ก.ค. 2559-7 ก.ค. 2559 อบรมหลักสูตร BDMS สำหรับพยาบาลประจำแผนกที่ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ,ไทย
 5. 2559: 6 มิ.ย. 2559-9 ส.ค. 2559 อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พี่เลี้ยง การฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดระบบการดูแลบาดเจ็บ รุ่นที่ 2 ,ไทย
 6. 2559: 7 ก.ย. 2559-7 ก.ย. 2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ,ไทย
 1. 2560: 19 ก.พ. 2560-22 ก.พ. 2560 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 3 ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประุชมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2557: 3 ธ.ค. 2557-4 ธ.ค. 2557 แนวทางการติดตามและประเมินภายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ,ไทย
 2. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 25 ส.ค. 2559-28 ส.ค. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ,ไทย
 1. 2562: 2 มี.ค. 2562-2 มี.ค. 2562 ประชมคณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 2. 2562: 12 พ.ค. 2562-13 พ.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมสัมมนาค่ายพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และค่ายนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 252 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 3. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2558: 8 ต.ค. 2558-9 ต.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2559: 2 มิ.ย. 2559-4 มิ.ย. 2559 ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเพื่อจัดระบบดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 2 ,ไทย
 1. 2560: 29 มิ.ย. 2560-1 ก.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงานการจัดระบบบริการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน แผนอุบัติเหตุโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 และ 1 กรกฎาคม 2560 ,ไทย
 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 14 มี.ค. 2562-15 มี.ค. 2562 นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ,ไทย
 2. 2562: 13 พ.ย. 2562-15 พ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ และโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล ในการนี้ มีกำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ,ราชอาณาจักรนอร์เวย์


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 2. 2558: 9 ธ.ค. 2558-11 ธ.ค. 2558 ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Asian International Conference on Humanized Health Care เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ ,สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 1. 2559: 21 ต.ค. 2559-23 ต.ค. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Invitation to the first China-ASEAN International Summit for Emergency Medicine ณ Guangxi Medical University ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,สาธารณรัฐประชาชนจีน


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Assistant Professor Dr. Chatkhane Pearkao

Specialize in Research Area

 1. Quantitative Research
 2. Gender and Health
 3. Male homosexuality (Gay + Kathoey) health
 4. Trauma Nursing

Research

 1. 2018:
 2. 2018:
 3. 2014:
 4. 2014:
 5. 2014:
 6. 2013:
 7. 2013: Health behaviors of patient who is HIV patient receiving antiretroviral therapy among man who bave sex with man group
 8. 2013:
 9. 2013:

Published Papers

 1. 2019 ,คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7 ,ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.14 ,Issue. 1 , January - March , P.15-36
 2. 2019 ,ผลลัพธ์ทางการพยาบาลภายหลังใช้ชุดการดูแลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม ,โรงพยาบาลสกลนคร ,Volume.22 ,Issue. 1 , January - April , P.52-63
 3. 2019 ,ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนก่อนการจำหน่ายต่อความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย ,ว.พยาบาลทหารบก ,Volume.20 ,Issue. 2 , May - October , P.272-279
 4. 2019 ,ผลของการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับงูกัดผ่านมื่อมัลติมีเดียต่อความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศจีน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 3 , July - September , P.118-128
 5. 2019 ,การพัฒนาโปรแกรมสามาร์ทโฟนการสังเกตอาการทางระบบประสาทของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 3 , July - September , P.31-40
 6. 2018 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม ,พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ,Volume.28 ,Issue. 2 , May - August , P.41-52
 7. 2018 ,ผลของโปรแกรมการสอนการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ,Volume.28 ,Issue. 2 , May - August , P.118-132
 8. 2018 ,การพัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรงระยะ 48 ชั่วโมงแรก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 2 , April - June , P.39-47
 9. 2018 ,การศึกษาข้อมูลทางการพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากเวชระเบียนผู้ป่วยกระดูกหัก ที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.177-186
 10. 2017 ,ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและผลลัพธิ์ทางการพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.110-118
 11. 2017 ,ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,พยาบาลสาร ,Volume.44 ,Issue. 1 , January - March , P.1-12
 12. 2016 ,Development of clinical nursing practice guidelines for hospitalized moderate to high risk mild traumatic brain injury ,The Clinical Academia ,Volume.40 ,Issue. 5 , September - October , P.17-26
 13. 2014 ,พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,Volume.7 ,Issue. 2 , May - August , P.55-64
 14. 2013 ,ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของเกย์ กะเทยไทย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.95-104
 15. 2013 ,ความสุขของกะเทย เกย์ไทย ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 1 , January - March , P.142-149
 16. 2013 ,ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคในบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 2 , April - June , P.36-43
 17. 2013 ,การเข้าถึงและความต้องการบริการสุขภาพของกะเทยอีสาน : คนชายขอบระบบสุขภาพไทย ,วารสารพยาบาล ,Volume.62 ,Issue. 1(พิเศษ) , January - March , P.28-38
 18. 2012 ,ประมวลข้อมูลการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลรับ-ส่งต่อแห่งชาติจิกมี ดอจิ วังชุก ทิมพู-ภูฎาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.121-130
 19. 2012 ,คุณภาพชีวิตและอาการหลังได้รับบาดเจ็บศรีษะในผู้ป่วยผู้ใหญ่หลังได้รับบาดเจ็บศรีษะระดับเล็กน้อยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ,สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.30 ,Issue. 2 , April - June , P.82-88
 20. 2012 ,ผลของโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องแบบเร่งด่วน 72 ชั่วโมงแรกต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดลำไส้อุดตัน ,วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ,Volume.20 ,Issue. 2 , May - August , P.186-195
 21. 2012 ,ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการเข้าเฝือก ,การแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ,Volume.20 ,Issue. 2 , May - August , P.213-220