ทำเนียบอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. Quantitative Research
 2. Gender and Health
 3. Male homosexuality (Gay + Kathoey) health
 4. Trauma Nursing

งานวิจัย

 1. 2564: ความพึงพอใจและผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาการพยาบาล สุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
 2. 2564: การพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บในยุคดิจิตอล Development of an injured patient nursing care systems in digital Era
 3. 2564: การพัฒนาต้นแบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ Development of the nursing records injured patients prototype
 4. 2561: การพัฒนาชุดข้อมูลการปฏิบัติตัวเพื่อสังเกตอาการทางระบบประสาทผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจำหน่ายกลับบ้าน ผ่านระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 5. 2561: การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม
 6. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการพัฒนาสมรรถนะสถาบันการศึกษา)
 7. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น)
 8. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล (2 จังหวัด)
 9. 2556: โครงการพัฒนาสมรรถนะสถาบันการศึกษาฯ
 10. 2556: พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย Health behaviors of patient who is HIV patient receiving antiretroviral therapy among man who bave sex with man group
 11. 2556: โครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโคคงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 12. 2556: โครงการป้องกันและแก้ปัญหาวัยรุ่น

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Pearkao, C., , Saensom, D., Ek-u, J., Suebkinorn, O. (2564). Knowledge and Skills of Lay Participants Training with Basic Life Support Program in Case of Cardiac Arrest. Journal of the medical association of Thailand, 104(Suppl.1), s44-s48
 2. รัชนี สะตะ และ ชัจคเณค์ แพรขาว. (2564). การศึกษาผลลัพธ์การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ที่ได้รับบริการโดยหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น. ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 16(2), 30-39
 3. (2564). Post-Concussion Syndrome and Factors Associated With Post-Concussion Syndrome Following Mild Traumatic Brain Injury. Medico-legal Update, 21(3), 99-108
 4. , , , & (2564). Experiences of Family Members in Caring of Stroke Patients: A Case Study in the Border Provinces of the Upper Northeast of Thailand. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 19(-), 172-179
 5. , , Pearkao, C., & (2564). Understanding of Development Emergency Medical Services in Laos Emergency Medicine Residents. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 9(-), 1085-1091.
 6. , , , Pearkao, C., & (2564). Motorcycle Ambulance” Policy to Promote Health and Sustainable Development in Large Cities. Prehospital and Disaster Medicine, NA(NA), 1-6
 7. ชัจคเณค์ แพรขาว และ สุกัญญา ขุนจำนงค์ภักดิ์ . (2564). ผลลัพธ์ผู้ป่วยจากการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาล ผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อย. พยาบาลสงขลานครินทร์ , 41(4), 15-26
 8. Pearkao, C., & Yubolchit N. (2563). Can Stroke Fast Track Improve Quality of Life of Patients with Acute Ischemic Stroke? . Journal of the medical association of Thailand, 103(6 (suppl.6)), 35-41
 9. ชัจคเณค์ แพรขาว.พงษ์ลัดดา ปาระลี และ (2563). ปัจจัยทำนายการเกิดความแออัดที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. พยาบาลสงขลานครินทร์, 40(2), 52-65
 10. หนึ่งฤทัย ยุบลชิต, ชัจคเณค์ แพรขาว และ สมศักดิ์ เทียมเก่า. (2562). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7. ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 14(1), 15-36
 11. กนกพร กุลวงษ์ และ ชัจคเณค์ แพรขาว. (2562). ผลลัพธ์ทางการพยาบาลภายหลังใช้ชุดการดูแลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม. โรงพยาบาลสกลนคร, 22(1), 52-63
 12. ราชวัช ทวีคูณ และ ชัจคเณค์ แพรขาว. (2562). ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนก่อนการจำหน่ายต่อความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย. ว.พยาบาลทหารบก, 20(2), 272-279
 13. WANGQIAO ZHU และ ชัจคเณค์ แพรขาว. (2562). ผลของการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับงูกัดผ่านมื่อมัลติมีเดียต่อความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศจีน . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 42(3), 118-128
 14. ชัจคเณค์ แพรขาว และ ราชวัช ทวีคูณ . (2562). การพัฒนาโปรแกรมสามาร์ทโฟนการสังเกตอาการทางระบบประสาทของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 42(3), 31-40
 15. เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง และ ชัจคเณค์ แพรขาว. (2561). ผลของโปรแกรมการสอนการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข , 28(2), 118-132
 16. ชัจคเณค์ แพรขาว. (2561). การพัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรงระยะ 48 ชั่วโมงแรก. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(2), 39-47
 17. สิทธิพงษ์ ศิริประทุม และ ชัจคเณค์ แพรขาว. (2561). การศึกษาข้อมูลทางการพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากเวชระเบียนผู้ป่วยกระดูกหัก ที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(3), 177-186
 18. ชัจคเณค์ แพรขาว, โพธิพงษ์ เรืองจุ้ย, สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ, นิชาภัทร บุษมงคล และ พจนา ทัพซ้าย. (2561). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม. พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 28(2), 41-52
 19. จันทร์คำ โพธิ์อ่อง และ พิมพา พุ่มชุมแสง. (2561). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรง ห้องผู้ป่วยนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี. กองการพยาบาล, 45(2), 1-19
 20. นิชาภัทร บุษมงคล และ ชัจคเณค์ แพรขาว. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและผลลัพธิ์ทางการพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 35(1), 110-118
 21. สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ภัทระ แสนไชยสุริยา, ชัจคเณค์ แพรขาว, อมรรัตน์ คำชัย, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, วีรวรรณ์ คุ้มกลาง, ลัดดา พลพุทธา, อุดมรัตน์ นิยมนา, กัลยาณี ศิริพาณิชย์ศกุนต์, นิตยา กออิสรานุภาพ, ...วรรณชาติ ตาเลิศ. (2560). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. พยาบาลสาร, 44(1), 1-12

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 26 ก.พ. 2556-26 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ,ไทย
 2. 2556: 18 พ.ย. 2556-19 พ.ย. 2556 เพศหลากเฉดสีพหุวัฒณธรรมทางเพศในสังคมไทย ,ไทย
 1. 2557: 12 พ.ค. 2557-16 พ.ค. 2557 รับเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 5th International Nursing Student Forum “Implication of MDGS 2015 in To Nursing Practice” และร่วมเป็นกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดโดย Muhamudiyah Institute of Nursing Pontianak ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 ,อินโดนีเซีย
 2. 2557: 13 ก.พ. 2557-13 ก.พ. 2557 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ,ไทย
 3. 2557: 26 มี.ค. 2557-27 มี.ค. 2557 สังเคราะห์งานวิจัยและถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิสทางวิชาการด้านสุขภาพ ,ไทย
 4. 2557: 5 มิ.ย. 2557-5 มิ.ย. 2557 โครงการบูรณาการการป้องกันการติดเอชไอวีและการดูแลรักษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 5. 2557: 15 ส.ค. 2557-15 ส.ค. 2557 อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวฃ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 6. 2557: 18 ก.พ. 2557-18 ก.พ. 2557 หลักสูตรระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 2 ,ไทย
 7. 2557: 21 เม.ย. 2557-4 พ.ค. 2557 การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ,ไทย
 1. 2558: 7 พ.ค. 2558-7 พ.ค. 2558 โครงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อจัดการระบบการดุแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ,ไทย
 2. 2558: 2 พ.ค. 2558-6 พ.ค. 2558 ประชุมเตรียมความพร้อมและเป็นวิทยากรประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัยโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติแนวโน้มใหม่ในการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บและฉุกเฉินสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ,ไทย
 3. 2558: 3 ส.ค. 2558-3 ส.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 1 ,ไทย
 4. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 5. 2558: 30 ต.ค. 2558-30 ต.ค. 2558 โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่องานมัคคุเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ,ไทย
 6. 2558: 24 มี.ค. 2558-24 มี.ค. 2558 เกย์ กระเทยกับเซ้กซ์สาธารณะ ,ไทย
 7. 2558: 20 ธ.ค. 2558-25 ธ.ค. 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย ,ไทย
 1. 2559: 10 ก.พ. 2559-10 ก.พ. 2559 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 2. 2559: 15 ก.พ. 2559-15 ก.พ. 2559 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 3. 2559: 18 ก.พ. 2559-18 ก.พ. 2559 พยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ Trauma Nurse Coordinator ,ไทย
 4. 2559: 26 ก.พ. 2559-26 ก.พ. 2559 โครงการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง โรงพยาบาลขอนแก่น ,ไทย
 5. 2559: 7 ก.ค. 2559-7 ก.ค. 2559 อบรมหลักสูตร BDMS สำหรับพยาบาลประจำแผนกที่ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ,ไทย
 6. 2559: 7 ก.ย. 2559-7 ก.ย. 2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ,ไทย
 1. 2560: 16 ม.ค. 2560-16 ม.ค. 2560 โครงการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง ,ไทย
 2. 2560: 10 มี.ค. 2560-10 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากร ในโครงการอบรม"การรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตในห้องฉุกเฉิน" ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.15-11.15 น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 3. 2560: 24 มี.ค. 2560-24 มี.ค. 2560 เป็นวิทยากรหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต Trauma Critical Care for Nurses รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 4. 2560: 30 มี.ค. 2560-31 มี.ค. 2560 วิทยากรบรรยาย เรื่อง ทิศทางที่ท้าทาย : บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานกับการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 5. 2560: 23 ส.ค. 2560-24 ส.ค. 2560 โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 6. 2560: 8 ม.ค. 2560-8 ม.ค. 2560 วิทยากร เรื่อง สมรรถนะพยาบาลที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในวัน 8 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา ,ไทย
 1. 2561: 26 ก.พ. 2561-27 ก.พ. 2561 วิทยากรบรรยาย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมคงการ์เด้น จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 2. 2561: 13 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 2561 วิทยากร เรื่อง สมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10-11น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 4 มิ.ย. 2561-5 มิ.ย. 2561 วิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์และบทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย
 4. 2561: 11 มิ.ย. 2561-13 มิ.ย. 2561 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินและระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 1 (ล้านนา 3)" ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย ,ไทย
 5. 2561: 20 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 วิทยากร ในการอบรมบริหารจัดการ TEA unit สำหรับ TEA Nurse Corrdinator ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ ,ไทย
 6. 2561: 16 ก.ค. 2561-16 ก.ค. 2561 วิทยากรเรื่อง Care map in trauma patient ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9-12 น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมา ,ไทย
 7. 2561: 8 ส.ค. 2561-8 ส.ค. 2561 วิทยากรบรรยาย เรื่อง สมรรถนะพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9-12 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ ,ไทย
 8. 2561: 10 ก.ย. 2561-11 ก.ย. 2561 วิทยากร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐาน Trauma& Emergency สู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2561 เวลา 8-16 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรด็รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ,ไทย
 9. 2561: 3 ธ.ค. 2561-4 ธ.ค. 2561 วิทยากร ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจ็บ/ฉุกเฉิน : คุณภาพ ความปลอดภัยและการดูแลต่อเนื่อง (Innovation and Technology in Trauma/Emergency Nursing : quality, Safety and Care Continuum) ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ,ไทย
 1. 2562: 30 ม.ค. 2562-31 ม.ค. 2562 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัะติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่าย TEA Unit ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 2. 2562: 8 ก.พ. 2562-8 ก.พ. 2562 วิทยากรบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการออกแบบนวัตกรรมในงานป้องกันอุบัติเหตุ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9-16 น. ณ ห้องประชุม 131 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ,ไทย
 3. 2562: 4 ก.ค. 2562-5 ก.ค. 2562 วิทยากร โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครัั้งที่ 6 (The 6th National trauma & Emergency & Disaster forum) ประจำปี 2562 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Miracle Grand Heall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 4. 2562: 29 ก.ค. 2562-29 ก.ค. 2562 โครงการปั่นจักรยานปีงบประมาณ 2562 \\\"ศิลาปั่นปล่อยปลูก\\\" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.30-10.30 น. ณ เทศบาลเมืองศิลา ขอแก่น ,ไทย
 5. 2562: 27 ส.ค. 2562-28 ส.ค. 2562 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การเป็นอัตลักษณ์ และสมรรถนะของ TEA Nurse manger (TEA Nurse Co.) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09-12 น. ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ ,ไทย
 6. 2562: 25 พ.ย. 2562-25 พ.ย. 2562 หัวข้อเรื่อง การปฐมพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2557: 22 ธ.ค. 2557-23 ธ.ค. 2557 เชื่อมประสานการดูแลสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง ,ไทย
 1. 2558: 15 ก.ย. 2558-15 ก.ย. 2558 ตำราหลัก เรื่องการพยาบาลภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย ของ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ,ไทย
 1. 2560: 18 เม.ย. 2560-18 เม.ย. 2560 ขอเชิญร่วมประชุมครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล จ.นนทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 21 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 การประชุมวิชาการ Smart ER & EMS literacy : ฉลาดใช้บริการฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2561: 14 ส.ค. 2561-14 ส.ค. 2561 คณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ สภาการพยาบาล จังหวัด นนทบุรี ,ไทย
 3. 2561: 8 ต.ค. 2561-8 ต.ค. 2561 ร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 4. 2561: 19 พ.ย. 2561-19 พ.ย. 2561 การพัฒนาระบบการพยาบาลฉุกเฉิน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 1. 2562: 25 ม.ค. 2562-26 ม.ค. 2562 ร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลแบบฉุกเฉิน ในวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ สภาการพยาบาล ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 21 ก.ย. 2556-25 ก.ย. 2556 อบรมหลักสูตร MCore505 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารการเรียน การสอนและการวิจัยเชิงรุก ,จีน
 1. 2558: 1 ก.พ. 2558-6 ก.พ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตอบรับคำเชิญจาก University of health science , Vientiane Capital, Lao POR. เพื่อทำการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Clinic teaching method ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 2. 2558: 24 ม.ค. 2558-24 ม.ค. 2558 การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ,ไทย
 3. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 4. 2558: 24 ก.ย. 2558-27 พ.ย. 2558 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 5. 2558: 24 มี.ค. 2558-24 มี.ค. 2558 เกย์ กระเทยกับเซ้กซ์สาธารณะ ,ไทย
 1. 2559: 10 ก.พ. 2559-10 ก.พ. 2559 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 2. 2559: 15 ก.พ. 2559-15 ก.พ. 2559 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 3. 2559: 18 ก.พ. 2559-18 ก.พ. 2559 พยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ Trauma Nurse Coordinator ,ไทย
 4. 2559: 7 ก.ค. 2559-7 ก.ค. 2559 อบรมหลักสูตร BDMS สำหรับพยาบาลประจำแผนกที่ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ,ไทย
 5. 2559: 6 มิ.ย. 2559-9 ส.ค. 2559 อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พี่เลี้ยง การฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดระบบการดูแลบาดเจ็บ รุ่นที่ 2 ,ไทย
 6. 2559: 7 ก.ย. 2559-7 ก.ย. 2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ,ไทย
 1. 2560: 19 ก.พ. 2560-22 ก.พ. 2560 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ : การผลิตตำรา รุ่น 3 ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประุชมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2557: 3 ธ.ค. 2557-4 ธ.ค. 2557 แนวทางการติดตามและประเมินภายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ,ไทย
 2. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 25 ส.ค. 2559-28 ส.ค. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงประจำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ,ไทย
 1. 2561: 9 มี.ค. 2561-1 มิ.ย. 2561 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ อาจารย์พี่เลี้ยง (ผศ.ดร.อภิญญา จำปามูล,ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว,ผศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง) ในการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็ด รุ่นที่ 4 ,ไทย
 2. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 3. 2561: 4 มิ.ย. 2561-5 มิ.ย. 2561 วิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง อัตลักษณ์และบทบาทพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินอย่างครบวงจร ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 2 มี.ค. 2562-2 มี.ค. 2562 ประชมคณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการพยาบาลฉุกเฉิน ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สภาการพยาบาล ,ไทย
 2. 2562: 12 พ.ค. 2562-13 พ.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมสัมมนาค่ายพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และค่ายนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 252 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 3. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2558: 8 ต.ค. 2558-9 ต.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1 ,ไทย
 1. 2559: 2 มิ.ย. 2559-4 มิ.ย. 2559 ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเพื่อจัดระบบดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 2 ,ไทย
 1. 2560: 29 มิ.ย. 2560-1 ก.ค. 2560 โครงการศึกษาดูงานการจัดระบบบริการผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน แผนอุบัติเหตุโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 และ 1 กรกฎาคม 2560 ,ไทย
 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 14 มี.ค. 2562-15 มี.ค. 2562 นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ,ไทย
 2. 2562: 13 พ.ย. 2562-15 พ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บ และโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล ในการนี้ มีกำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ,ราชอาณาจักรนอร์เวย์


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 2. 2558: 9 ธ.ค. 2558-11 ธ.ค. 2558 ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Asian International Conference on Humanized Health Care เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ ,สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 1. 2559: 21 ต.ค. 2559-23 ต.ค. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Invitation to the first China-ASEAN International Summit for Emergency Medicine ณ Guangxi Medical University ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,สาธารณรัฐประชาชนจีน


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Associate Professor Dr. Chatkhane Pearkao

Specialize in Research Area

 1. Quantitative Research
 2. Gender and Health
 3. Male homosexuality (Gay + Kathoey) health
 4. Trauma Nursing

Research

 1. 2021: Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University
 2. 2021: Development of an injured patient nursing care systems in digital Era
 3. 2021: Development of the nursing records injured patients prototype
 4. 2018:
 5. 2018:
 6. 2014:
 7. 2014:
 8. 2014:
 9. 2013:
 10. 2013: Health behaviors of patient who is HIV patient receiving antiretroviral therapy among man who bave sex with man group
 11. 2013:
 12. 2013:

Published Papers

 1. 2021 ,Knowledge and Skills of Lay Participants Training with Basic Life Support Program in Case of Cardiac Arrest ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.104 ,Issue. Suppl.1 , February - February , P.s44-s48
 2. 2021 ,การศึกษาผลลัพธ์การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ที่ได้รับบริการโดยหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น ,ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.16 ,Issue. 2 , April - June , P.30-39
 3. 2021 ,Post-Concussion Syndrome and Factors Associated With Post-Concussion Syndrome Following Mild Traumatic Brain Injury ,Medico-legal Update ,Volume.21 ,Issue. 3 , July - September , P.99-108
 4. 2021 ,Experiences of Family Members in Caring of Stroke Patients: A Case Study in the Border Provinces of the Upper Northeast of Thailand ,Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences ,Volume.19 ,Issue. - , October - October , P.172-179
 5. 2021 ,Understanding of Development Emergency Medical Services in Laos Emergency Medicine Residents ,Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences ,Volume.9 ,Issue. - , November - November , P.1085-1091.
 6. 2021 ,Motorcycle Ambulance” Policy to Promote Health and Sustainable Development in Large Cities ,Prehospital and Disaster Medicine ,Volume.NA ,Issue. NA , December - December , P.1-6
 7. 2021 ,ผลลัพธ์ผู้ป่วยจากการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาล ผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อย ,พยาบาลสงขลานครินทร์ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.15-26
 8. 2020 ,Can Stroke Fast Track Improve Quality of Life of Patients with Acute Ischemic Stroke? ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.103 ,Issue. 6 (suppl.6) , June - June , P.35-41
 9. 2020 ,ปัจจัยทำนายการเกิดความแออัดที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ,พยาบาลสงขลานครินทร์ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.52-65
 10. 2019 ,คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลาง เขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7 ,ประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.14 ,Issue. 1 , January - March , P.15-36
 11. 2019 ,ผลลัพธ์ทางการพยาบาลภายหลังใช้ชุดการดูแลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม ,โรงพยาบาลสกลนคร ,Volume.22 ,Issue. 1 , January - April , P.52-63
 12. 2019 ,ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ทโฟนก่อนการจำหน่ายต่อความรู้ของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย ,ว.พยาบาลทหารบก ,Volume.20 ,Issue. 2 , May - October , P.272-279
 13. 2019 ,ผลของการสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับงูกัดผ่านมื่อมัลติมีเดียต่อความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศจีน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 3 , July - September , P.118-128
 14. 2019 ,การพัฒนาโปรแกรมสามาร์ทโฟนการสังเกตอาการทางระบบประสาทของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บเล็กน้อย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.42 ,Issue. 3 , July - September , P.31-40
 15. 2018 ,ผลของโปรแกรมการสอนการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ,Volume.28 ,Issue. 2 , May - August , P.118-132
 16. 2018 ,การพัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรงระยะ 48 ชั่วโมงแรก ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 2 , April - June , P.39-47
 17. 2018 ,การศึกษาข้อมูลทางการพยาบาลด้านการจัดการความปวดจากเวชระเบียนผู้ป่วยกระดูกหัก ที่เข้ารับการรักษาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.177-186
 18. 2018 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและบาดเจ็บอวัยวะอื่นร่วม ,พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ,Volume.28 ,Issue. 2 , May - August , P.41-52
 19. 2018 ,การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรง ห้องผู้ป่วยนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี ,กองการพยาบาล ,Volume.45 ,Issue. 2 , May - August , P.1-19
 20. 2017 ,ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและผลลัพธิ์ทางการพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.110-118
 21. 2017 ,ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,พยาบาลสาร ,Volume.44 ,Issue. 1 , January - March , P.1-12