ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.จารุณี สรกฤช

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2562: บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Responsibility role of nurse in driving primary health care system
 2. 2559: โครงการการประเมินภายนอกโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.นครราชสีมา,ศรีสะเกษ)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. นัดดา คำนิยม และ จารุณี สรกฤช. (2564). บทบาทการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 39(2), 68-76
 2. พักตร์วิไล ศรีแสง, อัมพรพรรณ ธีรานุตร, จุฬาภรณ์ โสตะ, จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี และ จารุณี สรกฤช. (2563). การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องความเครียดของนักศึกษาพยาบาล. สุขศึกษา, 43(2), 18-32
 3. อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ปัทมา สุริต, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, วาสนา รวยสูงเนิน, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, จารุณี สรกฤช, ...พรทิพย์ บุญพวง. (2562). ผลของรูปแบบการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานต่อทักษะการเรียนรู้ด้านการใช้งานวิจัย. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(4), 81-91

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2557: 10 ก.ค. 2557-11 ก.ค. 2557 บทบาทพยาบาลชุมชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ดครงการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตศึกษา ,ไทย
 1. 2559: 7 มี.ค. 2559-7 มี.ค. 2559 กลยุทธ์ในการทำงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ในการอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 1. 2560: 28 พ.ค. 2560-29 พ.ค. 2560 วิทยากร กำหนดจัดศึกษาข้อมูลและหารือการดำเนินการจัดโครงการลานวัฒนธรรมมีชีวิต ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ จ.เลย ,ไทย
 2. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2560: 4 ส.ค. 2560-4 ส.ค. 2560 การประชุมวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ,ไทย
 1. 2561: 9 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 วิทยากร เรื่อง แนวทางการจัดระบบการดูแลที่บ้าน ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2561: 9 เม.ย. 2561-9 เม.ย. 2561 วิทยากร บทบาทการมีส่วนร่วม ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค และ นโยบายสาธารณะกับการลดเสี่ยงลดโรค ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ รพ.สต.หนองตูม จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 19 ก.ค. 2561-19 ก.ค. 2561 วิทยากร เวทีประชุมเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็ก ในภูมิภาคอีสาน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติด โฮเต็ล ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 9 ส.ค. 2565-10 ส.ค. 565 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2557: 9 ส.ค. 2565-10 ส.ค. 565 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 2. 2558: 9 ส.ค. 2565-10 ส.ค. 565 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2559: 7 มี.ค. 2559-7 มี.ค. 2559 กลยุทธ์ในการทำงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ในการอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ,ไทย
 2. 2559: 12 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์:การผลิตเอกสารประกอบการสอน รุ่นที่ 1/2559 ,ไทย
 3. 2559: 29 พ.ย. 2559-30 พ.ย. 2559 อบรมหลักสูตร การติดตามการดำเนินการสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 2 ,ไทย
 4. 2559: 9 ส.ค. 2565-10 ส.ค. 565 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 27 ก.พ. 2560-27 ก.พ. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบ DOL และรายงานความก้าวหน้าออนไลน์" (อ.ดร.จารุณี สรกฤช) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 413 อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 2. 2560: 26 ก.ค. 2560-28 ก.ค. 2560 โครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมราชาวดี ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2560: 15 ส.ค. 2560-17 ส.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ,ไทย
 4. 2560: 9 ส.ค. 2565-10 ส.ค. 565 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2561: 22 ส.ค. 2561-24 ส.ค. 2561 อบรม เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6 ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2561: 9 ส.ค. 2565-10 ส.ค. 565 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2562: 4 ก.พ. 2562-8 ก.พ. 2562 ร่วมโครงการอบรมพยาบาลศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2562: 2 ก.ค. 2562-2 ก.ค. 2562 การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Ingraining Consultant : ITC) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ,ไทย
 3. 2562: 31 ก.ค. 2562-31 ก.ค. 2562 การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย
 4. 2562: 25 ต.ค. 2562-25 ต.ค. 2562 อบรม KKU-Microsoft Roadshow-Seminar for Executive, Educator & IT Staff ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารตึกสารสนเทศชั้น 6-7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 5. 2562: 9 ส.ค. 2565-10 ส.ค. 565 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 13 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 19 มี.ค. 2559-21 มี.ค. 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ,ไทย
 1. 2560: 25 มี.ค. 2560-27 มี.ค. 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีที่ 2 (Endline) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2560 ,ไทย
 2. 2560: 27 พ.ย. 2560-27 พ.ย. 2560 ประชุมเสาวนาในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ใหม่" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11-14 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 21 ก.ค. 2561-22 ก.ค. 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านยุทธศาสตร์และการคลัง ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 7 ธ.ค. 2556-15 ธ.ค. 2556 ได้รับการตอบจาก Tokyo Kasei-gakuin University, Faculty of Contemporary Human Life Science, Dep. Of Health and Nutrition เพื่อเข้าศึกษาดูงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ The Development of Data Base System for Community Strengthening which is under the MOU activities between our two University เกี่ยวกับ Aging society management by local administration in Tokyo, Shizuoka & Kyoto areas ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2556 ,ญี่ปุ่น
 1. 2558: 1 ก.ย. 2558-6 ก.ย. 2558 ได้รับการตอบรับเพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ Tokyo Kesei-gakuin University ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2558 ,ญี่ปุ่น
 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 19 พ.ค. 2561-22 พ.ค. 2561 สัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ : การปรับโครงสร้างสายวิชาการและสายสนับสนุน (ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดองค์กรและการประกันคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ไทย
 2. 2561: 3 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสาธารณออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2561 (จำนวน 18 ราย) ,สาธารณรัฐออสเตรีย
 3. 2561: 21 ก.ค. 2561-22 ก.ค. 2561 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านยุทธศาสตร์และการคลัง ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (นางสาววิลันดา ลุนจันทา) ,ไทย
 4. 2561: 28 ส.ค. 2561-30 ส.ค. 2561 ศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 (จำนวน 14 ราย) ,ไทย
 1. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 3. 2562: 13 ก.ย. 2562-13 ก.ย. 2562 เข้าร่วมการศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Calss : TQC) ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2561: 4 ธ.ค. 2561-4 ธ.ค. 2561 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW62) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค กรุงเทพ ,ไทย
 1. 2562: 4 มิ.ย. 2562-4 มิ.ย. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซนจูริ ปาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย
 2. 2562: 14 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 ร่วมอบรมเรื่อง การอบรมและให้คำปรึกษาหน่วยงานแบบเน้นผล (Intensive Training Consultant : ITC) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเซนจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย
 3. 2562: 7 มิ.ย. 2562-9 มิ.ย. 2562 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรมที่ 5 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน อ2562 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ,ไทย
 4. 2562: 7 พ.ย. 2562-8 พ.ย. 2562 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"การเตรียมการและการจัดทำเอกสารเพื่อการตรวจประเมินตนเอง (Self-Assessment Portfolio : SAP)\" ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ,ไทย

Dr. Charunee Sarakrit

Specialize in Research Area