ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง
 2. การพยาบาลเด็กในภาวะวิกฤต
 3. การพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
 4. การพยาบาลผู้ใหญ่
 5. การดูแลตนเอง หรือ การจัดการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ใหญ่และผู้สูงอา
 6. ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง
 7. ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกับการดูแลในภาวะเฉียบพลันหรือวิกฤต
 8. การดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ ปัญหาของโรคติดเชื้
 9. ปัญหาด้านจิตสังคมในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 10. Nursing care for adults and the elderly with critical and chronic illnesses.
 11. Health Literacy
 12. Psychosocial nursing care in adults and the elderly

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, ปัทมา สุริต, วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, บุษบา สมใจวงษ์, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, พิเชษฐ เรืองสุขสุด, ...วิภาวดี โพธิโสภา. (2564). ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(3), 58-70

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 6 มิ.ย. 2556-7 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ,ไทย
 1. 2557: 19 ก.พ. 2557-20 ก.พ. 2557 ทบทวนความรู้แก่นักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 1 ม.ค. 2556-10 ม.ค. 2556 อบรมคอร์ส IELTS ณ อาจารย์รังสันต์ จันทรวิเศษ สถาบันภาษา Rangsan Language school ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 8 มิ.ย. 2559-10 มิ.ย. 2559 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา ,ไทย
 1. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2559: 14 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 ประชุมวิชาการประจำปี Sigma Thete Tau International Honor Society of Nursing,Phi Omega Chapter-at Large เรื่อง Leadership Development Through Graduate Education,Research and Practice ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Dr. Piches Reungsuksud

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง
 2. การพยาบาลเด็กในภาวะวิกฤต
 3. การพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
 4. การพยาบาลผู้ใหญ่
 5. การดูแลตนเอง หรือ การจัดการภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ใหญ่และผู้สูงอา
 6. ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง
 7. ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกับการดูแลในภาวะเฉียบพลันหรือวิกฤต
 8. การดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยโรคระบบต่อมไร้ท่อ ปัญหาของโรคติดเชื้
 9. ปัญหาด้านจิตสังคมในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 10. Nursing care for adults and the elderly with critical and chronic illnesses.
 11. Health Literacy
 12. Psychosocial nursing care in adults and the elderly

Research

Published Papers

 1. 2021 ,ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 3 , July - September , P.58-70