ทำเนียบอาจารย์

รองศาสตราจารย์วิจิตรา เสนา

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลชุมชน (อาชีวอนามัย)
 2. การพยาบาลเด็กวัยรุ่น

งานวิจัย

 1. 2557: การสร้างความเข็มแข็งของส่วนชุมชนเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ที่บ้านของผู้ป่วยเบาหวาน strengthening community partnership to minimize cigarette smoke exposure for patient with diabetes mellitus at home

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Sena, W., Nilvarangkul, K., Saranrittichai, K., , , & (2561). Using Action Research to prevent work-related illness among rubber farmers in Northeastern Thailand. PHN Public Health Nursing : Wiley , 2018(35), 1-7
 2. วิจิตรา เสนา, สมจิต แดนสีแก้ว และ นพนันท์ ชัยภูมิ. (2561). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนสู่การดูแลแบบหุ้นส่วนเพื่อลดการสัมผัสควันบุรี่ที่บ้านของวัยแรงงานที่เป็นเบาหวาน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(2), 205-213
 3. วิจิตรา เสนา, เกษราวัลย์ นิลวรางกูร , เกษร แถวโนนงิ้ว และ อารยา จันทร์ขวาง . (2561). การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 36(1), 216-223

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2557: 23 ก.ค. 2557-25 ก.ค. 2557 ความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ฟื้นฟู NP) ,ไทย
 1. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย
 1. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2557: 13 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 วิพากษ์งานวิจัย การประกวดการนำโปสเตอร์ทางวิชาการ ,ไทย
 1. 2561: 27 ส.ค. 2561-27 ส.ค. 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 20 มิ.ย. 2557-20 มิ.ย. 2557 การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ,ไทย
 2. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 1. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2560: 3 ส.ค. 2560-6 ส.ค. 2560 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมลกลกิจ และ โรงแรม Chiankhan River Mountain Resort จ.เลย ,ไทย


สัมมนา

 1. 2560: 27 พ.ย. 2560-27 พ.ย. 2560 ประชุมเสาวนาในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.ใหม่" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11-14 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ไทย
 1. 2561: 12 พ.ค. 2561-16 พ.ค. 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2561 ณ นาขาบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2556: 15 ธ.ค. 2556-16 ธ.ค. 2556 สืบเนื่องจากเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม The 4th Asian Internation Conference on Humanized Health Care ZAIC-HHCX 2013 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2556 และทำการศึกษาดูงานต่อ วันที่ 15 ธันวาคา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา University Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Lingkar Selatan,Kasihan, Bantul, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 16 ธันวาคม ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลRS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, JL. KH AHmad Dahlan NO 20, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2557: 14 ก.พ. 2557-15 ก.พ. 2557 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2557 และศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรวิชาชีพยาบาลไทยและลาว และให้พยาบาลวิชาชีพได้นำความรู้ทางวัฒนธรรมและสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้น ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 7 ส.ค. 2558-8 ส.ค. 2558 การขับเคลื่อนวิชาชีพในยุคเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการจัดการดูแลเชิงบูรณาการ ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Associate Professor Wijitra Sena

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลชุมชน (อาชีวอนามัย)
 2. การพยาบาลเด็กวัยรุ่น