ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ สุบินดี

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2562: ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบติการพยาบาลผุ้สูงอายุ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต The effectiveness of teaching using project based learning based on leaning outcome for the practice in gerontological nursing 1 of master of nursing science program
 2. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สุทธินันท์ สุบินดี และ ปริษณา สังคพัฒน์ . (2564). การรับรู้ของชุมชนชนบทต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน. วิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(1), 156-167
 2. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Subindee, S., Kumniyom, N., Choen-arom, C., Chotchaisthit, P. (2564). Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 26(2), 1-8
 3. มยุรี ลี่ทองอิน, สุทธินันท์ สุบินดี, พัชร โชติชัยสถิตย์ และ ปริษณา สังคพัฒน์ . (2564). ประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น. แพทย์นาวี, 48(2), 407-419
 4. Banharak, S., Panpanit, L., Subindee, S., , , , , ... (2564). Prevention and Care for Incontinence-Associated Dermatitis Among Older Adults: A Systematic Review. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 14(-), 2983-3004
 5. ผ่องพรรณ อรุณแสง, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ , ...วรรณภา ศรีธัญรัตน์ . (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(1), 87-96
 6. ผ่องพรรณ อรุณแสง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์, วรรณภา ศรีธัญรัตน์, รัชตวรรณ ศรีตระกูล, จินตนา บุญจันทร์, พวงรัตน์ เชาวะเจริญ, ...ศิริพร มงคลถาวรชัย. (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 40(2), 74-84

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2557: 14 พ.ค. 2557-14 พ.ค. 2557 ร่วมคิด สร้างสรรค์ สานฝันผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2559: 15 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องระยะแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม และพัฒนาระบบการดูแล รักษา ส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 1. 2560: 26 เม.ย. 2560-29 เม.ย. 2560 เป็นวิทยากรการถอดบทเรียน Focus group เรื่อง การดูแลด้านสุขภาพ และสังคมที่ดำเนินการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยสมองเสื่อม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 26-29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 2. 2560: 23 พ.ค. 2560-26 พ.ค. 2560 เป็นวิทยากรการถอดบทเรียนและทำ Focus group ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ไทย
 3. 2560: 5 มิ.ย. 2560-6 มิ.ย. 2560 วิทยากร การถอดบทเรียน และการทำ Focus group เรื่อง การดูแลสุขภาพ และสังคมที่ดำเนินการและจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยสมองเสื่อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 4. 2560: 31 ก.ค. 2560-1 ส.ค. 2560 วิทยากรถอดบทเรียนและทำ Focus group เรื่องระบบคุ้มครองทางสุขภาพและสังคมด้านสุขภาพ และสังคม ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560-1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2562: 22 ก.ค. 2562-22 ก.ค. 2562 อบรม สูงวัย สมองดี บ่ มีล้ม ภายใต้โครงการ KKU csv มหาิวทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08-16.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 29 ก.ค. 2562-29 ก.ค. 2562 โครงการ ศิลาปั่นปล่อยปลูก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 29 ก.ค. 2562-29 ก.ค. 2562 โครงการปั่นจักรยานปีงบประมาณ 2562 \\\"ศิลาปั่นปล่อยปลูก\\\" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.30-10.30 น. ณ เทศบาลเมืองศิลา ขอแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2558: 27 พ.ค. 2558-29 พ.ค. 2558 การพัฒนาศักยภาพสมอง การใช้เครื่องมือ และการเก็บข้อมูลวิจัย ในผู้สูงอายุภาวะสมองบกพร่องระยะต้น ,ไทย
 1. 2559: 11 ก.ค. 2559-13 ก.ค. 2559 อบรม Dementia care manager DCM เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แลเะสนับสนุนการจัดการระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ,ไทย
 2. 2559: 15 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องระยะแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม และพัฒนาระบบการดูแล รักษา ส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 3. 2559: 25 ส.ค. 2559-26 ส.ค. 2559 การพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดีในพื้นที่ต้นแบบ 5 แห่ง ,ไทย
 1. 2562: 22 ก.ค. 2562-22 ก.ค. 2562 อบรม สูงวัย สมองดี บ่ มีล้ม ภายใต้โครงการ KKU csv มหาิวทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08-16.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 26 มี.ค. 2562-26 มี.ค. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) และการกำหนดผลลัพธ์ฯ ,ไทย
 3. 2562: 23 เม.ย. 2562-23 เม.ย. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทหน้าที่เจ้าของวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฯ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2561: 25 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 จัดโครงการฟิตกาย บริหารสอมง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2557: 28 พ.ค. 2557-30 พ.ค. 2557 การพยาบาลผู้สูงอายุ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Suttinan Subindee

Specialize in Research Area

Research

 1. 2019: The effectiveness of teaching using project based learning based on leaning outcome for the practice in gerontological nursing 1 of master of nursing science program
 2. 2013: Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University

Published Papers

 1. 2021 ,การรับรู้ของชุมชนชนบทต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน ,วิจัยสุขภาพและการพยาบาล ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - April , P.156-167
 2. 2021 ,Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study ,Asia-Pacific Journal of Science and Technology ,Volume.26 ,Issue. 2 , April - June , P.1-8
 3. 2021 ,ประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น ,แพทย์นาวี ,Volume.48 ,Issue. 2 , May - August , P.407-419
 4. 2021 ,Prevention and Care for Incontinence-Associated Dermatitis Among Older Adults: A Systematic Review ,Journal of Multidisciplinary Healthcare ,Volume.14 ,Issue. - , October - October , P.2983-3004
 5. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.87-96
 6. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.74-84