ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงคฏา โคตนารา

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

งานวิจัย

 1. 2561: ประสบการณ์ของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการที่มีคนในครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
 2. 2560: โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้
 3. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ฯ)
 4. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น)
 5. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล (2 จังหวัด)
 6. 2556: ทัศนคติของบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University staffs' attitude towards gender
 7. 2556: ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University College Studets'
 8. 2556: โครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโคคงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 9. 2556: โครงการป้องกันและแก้ปัญหาวัยรุ่น

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,Loss of Control: Experiences of Depression in Thai Men ,Walailak Journal of Science and Technology ,ปีที่ 16 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน เมษายน - เมษายน ,หน้า265-274
 2. 2562 ,Gender Differences in Depression and Risk Factors among Thai Older Adults ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า49-59
 3. 2561 ,ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ,ปีที่ 9 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มิถุนายน ,หน้า146-177
 4. 2560 ,พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนไทย กรณีศึกษาที่ขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า1-13
 5. 2560 ,ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,ปีที่ 43 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ,หน้า84-114
 6. 2558 ,ความชุกและปัจจัยทํานายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษา : วิเคราะห์แยกเพศ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า63-72
 7. 2558 ,การรับรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษา: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า32-44
 8. 2557 ,การพัฒนาแบบประเมินทัศนคติต่อเพศภาวะ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า1-12
 9. 2557 ,ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ,สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 59 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า381-393
 10. 2557 ,ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า35-47
 11. 2557 ,อาจารย์พยาบาลที่นักศึกษารู้สึกมีความสุข: เป็นสะพานไม่ใช่กำแพง ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า
 12. 2557 ,ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 59 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า207-220
 13. 2557 ,ความชุกและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2 ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 59 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า
 14. 2556 ,แบบจำลองการอธิบายการเจ็บป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ,วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 58 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า29-40
 15. 2556 ,การรับรู้ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ ,วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 58 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า75-88
 16. 2556 ,กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ,วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ,ปีที่ 21 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า98-109
 17. 2556 ,ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย : ความแตกต่างทางเพศภาวะ. ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 58 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า245-256
 18. 2555 ,เริ่มดื่มสุราเป็นเรื่องง่าย..แต่แสนลำบากในการเลิกดื่มสุรา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า1-14
 19. 2555 ,เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า1-11
 20. 2555 ,โรคซึมเศร้าวิเคราะห์ผ่านมุมมองเพศภาวะ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า21-30

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 18 ก.พ. 2556-18 ก.พ. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ,ไทย
 2. 2556: 27 มี.ค. 2556-29 มี.ค. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมการให้คำปรึกษาขั้นสูง ,ไทย
 3. 2556: 24 เม.ย. 2556-25 เม.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรในการให้คำปรึกษา ประจำปี 2556 ,ไทย
 4. 2556: 7 มิ.ย. 2556-7 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏับัติการก่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 1. 2557: 5 มี.ค. 2557-5 มี.ค. 2557 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ,ไทย
 2. 2557: 17 มิ.ย. 2557-19 มิ.ย. 2557 Motivational counseling ,ไทย
 3. 2557: 15 ก.ย. 2557-15 ก.ย. 2557 แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนใช้ความรุนแรง ,ไทย
 4. 2557: 19 ก.พ. 2557-20 ก.พ. 2557 ทบทวนความรู้แก่นักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ,ไทย
 1. 2558: 10 ก.พ. 2558-10 ก.พ. 2558 โครงการลดภาวะโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยงด้วยหลัก 6 อ. ,ไทย
 2. 2558: 17 มิ.ย. 2558-17 มิ.ย. 2558 ประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางและผู้ต้องขัง ,ไทย
 3. 2558: 22 มิ.ย. 2558-22 มิ.ย. 2558 ประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางและผู้ต้องขัง ,ไทย
 4. 2558: 24 มิ.ย. 2558-24 มิ.ย. 2558 ประเมินสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางและผู้ต้องขัง ,ไทย
 5. 2558: 6 พ.ค. 2558-7 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Motivational Cause Counseling ,ไทย
 6. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย
 7. 2558: 9 ต.ค. 2558-9 ต.ค. 2558 ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะและการให้การปรึกษาในความเข้าใจเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ,ไทย
 8. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย
 9. 2558: 11 มี.ค. 2562-11 มี.ค. 2558 การดูแลและให้ปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า ให้อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ,ไทย
 1. 2559: 2 ก.พ. 2559-2 ก.พ. 2559 หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 2. 2559: 9 ก.พ. 2559-9 ก.พ. 2559 หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 3. 2559: 2 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 อบรมการให้การปรึกษาภาวะวิกฤตและการแจ้งข่าวร้าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 4. 2559: 6 มิ.ย. 2559-8 มิ.ย. 2559 การให้การปรึกษา Basic cause counseling ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 5. 2559: 11 มี.ค. 2562-11 มี.ค. 2558 การดูแลและให้ปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า ให้อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ,ไทย
 1. 2560: 19 มิ.ย. 2560-20 มิ.ย. 2560 วิทยากร โครงการอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูพลังอำนาจแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชชิ่งทรี จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 2. 2560: 11 มี.ค. 2562-11 มี.ค. 2558 การดูแลและให้ปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า ให้อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ,ไทย
 1. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
 2. 2561: 13 ม.ค. 2561-14 ม.ค. 2561 วิทยากรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน (61-2-4-3-25) ในวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 8 พ.ค. 2561-9 พ.ค. 2561 วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ,ไทย
 4. 2561: 15 พ.ค. 2561-16 พ.ค. 2561 การให้การปรึกษา Basic course counseling ในวัน15-16พค.61, 17-18 พค. 61 31 พค-1มิย.61 และ 18-19 มิย. 61 ณ ห้องประชุมสาเกตุชั้น 7 และห้องประชุมชั้น 9 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,ไทย
 5. 2561: 22 ส.ค. 2561-22 ส.ค. 2561 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสู่ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบครบวงจรในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในหัวข้อ แนวคิดการบำบัด Solution focus therapy ในผู้ป่วยจิตเวชและญาติ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ,ไทย
 6. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการบำบัดอาการซึมเศร้าสำหรับปัจจัยวัยรุ่นโดยใช้เทคนิคการเสริมสร้างพลังอำนาจ ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมนาถสิริ จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 7. 2561: 11 มี.ค. 2562-11 มี.ค. 2558 การดูแลและให้ปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า ให้อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ,ไทย
 1. 2562: 7 ม.ค. 2562-8 ม.ค. 2562 วิทยากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้คำปรึกษา ในวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลยโสธร ,ไทย
 2. 2562: 11 มี.ค. 2562-11 มี.ค. 2558 การดูแลและให้ปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า ให้อาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ,ไทย
 3. 2562: 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9-16 น. ,ไทย
 4. 2562: 1 พ.ค. 2562-3 พ.ค. 2562 วิทยากร การให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน Basic counseling และ การให้คำปรึกษาขั้นสูง Advance counseling ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ,ไทย
 5. 2562: 27 พ.ค. 2562-29 พ.ค. 2562 การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน Basic counseling ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ,ไทย
 6. 2562: 2 ก.ค. 2562-5 ก.ค. 2562 การให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 18 ก.ย. 2556-24 ก.ย. 2556 การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านดิน ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2557: 24 ก.ค. 2557-27 ก.ค. 2557 การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ,ไทย
 1. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย
 2. 2558: 9 ต.ค. 2558-9 ต.ค. 2558 ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะและการให้การปรึกษาในความเข้าใจเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ,ไทย
 1. 2559: 2 ก.พ. 2559-2 ก.พ. 2559 หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 2. 2559: 9 ก.พ. 2559-9 ก.พ. 2559 หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 3. 2559: 2 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 อบรมการให้การปรึกษาภาวะวิกฤตและการแจ้งข่าวร้าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 1. 2560: 20 ก.ย. 2560-27 ก.ย. 2560 อบรมหลักสูตร "การทำวิจัยออนไลน์ (Online Research) (ฝึกปฏิบัติ)" และหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ)" ในระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ,ไทย
 2. 2560: 30 ต.ค. 2560-3 พ.ย. 2560 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในวันที่ 30 ตุลาคม- 3 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2561: 12 พ.ย. 2561-13 พ.ย. 2561 อบรมพัฒนาหลักสูตร Transformation Plus : Mindfulness as a Resource ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุน กทม. ,ไทย


สัมมนา

 1. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Ingkata Kotnara

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

Research

 1. 2018:
 2. 2017:
 3. 2014:
 4. 2014:
 5. 2014:
 6. 2013: Khon Kaen University staffs' attitude towards gender
 7. 2013: Khon Kaen University College Studets'
 8. 2013:
 9. 2013:

Published Papers

 1. 2019 ,Loss of Control: Experiences of Depression in Thai Men ,Walailak Journal of Science and Technology ,Volume.16 ,Issue. 4 , April - April , P.265-274
 2. 2019 ,Gender Differences in Depression and Risk Factors among Thai Older Adults ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - July , P.49-59
 3. 2018 ,ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ,Volume.9 ,Issue. 1 , January - June , P.146-177
 4. 2017 ,พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนไทย กรณีศึกษาที่ขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.1-13
 5. 2017 ,ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,Volume.43 ,Issue. 2 , July - December , P.84-114
 6. 2015 ,ความชุกและปัจจัยทํานายภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษา : วิเคราะห์แยกเพศ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 1 , January - March , P.63-72
 7. 2015 ,การรับรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษา: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 3 , July - September , P.32-44
 8. 2014 ,การพัฒนาแบบประเมินทัศนคติต่อเพศภาวะ ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.1-12
 9. 2014 ,ประสิทธิผลของการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมต่อการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ,สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.59 ,Issue. 4 , October - December , P.381-393
 10. 2014 ,ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.35-47
 11. 2014 ,อาจารย์พยาบาลที่นักศึกษารู้สึกมีความสุข: เป็นสะพานไม่ใช่กำแพง ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.
 12. 2014 ,ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.59 ,Issue. 3 , July - September , P.207-220
 13. 2014 ,ความชุกและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2 ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.59 ,Issue. 3 , July - September , P.
 14. 2013 ,แบบจำลองการอธิบายการเจ็บป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ,วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.58 ,Issue. 1 , January - March , P.29-40
 15. 2013 ,การรับรู้ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ ,วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.58 ,Issue. 1 , January - March , P.75-88
 16. 2013 ,กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ,วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ,Volume.21 ,Issue. 2 , April - June , P.98-109
 17. 2013 ,ประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย : ความแตกต่างทางเพศภาวะ. ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.58 ,Issue. 3 , July - September , P.245-256
 18. 2012 ,เริ่มดื่มสุราเป็นเรื่องง่าย..แต่แสนลำบากในการเลิกดื่มสุรา ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.1-14
 19. 2012 ,เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 4 , October - December , P.1-11
 20. 2012 ,โรคซึมเศร้าวิเคราะห์ผ่านมุมมองเพศภาวะ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 4 , October - December , P.21-30