ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก แก้วจันทา

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. ซึมเศร้าในวัยรุ่น

งานวิจัย

 1. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ฯ)
 2. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น)
 3. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการพัฒนาสมรรถนะสถาบันการศึกษา)
 4. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล (2 จังหวัด)
 5. 2556: ทัศนคติของบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University staffs' attitude towards gender
 6. 2556: ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University College Studets'
 7. 2556: โครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโคคงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 8. 2556: โครงการป้องกันและแก้ปัญหาวัยรุ่น

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,Gender Differences in Depression and Risk Factors among Thai Older Adults ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า49-59
 2. 2561 ,ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ,ปีที่ 9 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มิถุนายน ,หน้า146-177
 3. 2561 ,การวิเคราะห์มโนทัศน์ความเป็นชาย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 41 ,ฉบับที่ 4 ,เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ,หน้า1-12
 4. 2560 ,พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนไทย กรณีศึกษาที่ขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 40 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า1-13
 5. 2560 ,ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,ปีที่ 43 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ,หน้า84-114
 6. 2558 ,การรับรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษา: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า32-44
 7. 2557 ,ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า35-47
 8. 2557 ,ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษา : ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า35-47
 9. 2557 ,ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 59 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า207-220
 10. 2557 ,ความชุกและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2 ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 59 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า
 11. 2555 ,ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์: ปัจจัย ผลกระทบ และการป้องกัน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า83-90

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 24 เม.ย. 2556-25 เม.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรในการให้คำปรึกษา ประจำปี 2556 ,ไทย
 2. 2556: 7 มิ.ย. 2556-7 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏับัติการก่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 1. 2557: 27 ก.พ. 2557-27 ก.พ. 2557 มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่พบบ่อย ,ไทย
 2. 2557: 19 ก.พ. 2557-20 ก.พ. 2557 ทบทวนความรู้แก่นักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ,ไทย
 1. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย
 2. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 18 ก.ย. 2556-24 ก.ย. 2556 การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านดิน ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 2. 2556: 18 เม.ย. 2556-26 เม.ย. 2556 อบรมหลักสูตร ACore101 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา รุ่นที่ 7 จุดประกายความคิดพิชิตความรู้ ,ไทย
 1. 2557: 26 มิ.ย. 2557-26 มิ.ย. 2557 หลักสูตร IQA SAR Writing &Common Data Set ,ไทย
 2. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 1. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย


สัมมนา

 1. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย
 1. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 ประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ,ไทย
 2. 2559: 14 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 ประชุมวิชาการประจำปี Sigma Thete Tau International Honor Society of Nursing,Phi Omega Chapter-at Large เรื่อง Leadership Development Through Graduate Education,Research and Practice ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Netchanok Kaewjanta

Specialize in Research Area

 1. ซึมเศร้าในวัยรุ่น

Research

 1. 2014:
 2. 2014:
 3. 2014:
 4. 2014:
 5. 2013: Khon Kaen University staffs' attitude towards gender
 6. 2013: Khon Kaen University College Studets'
 7. 2013:
 8. 2013:

Published Papers

 1. 2019 ,Gender Differences in Depression and Risk Factors among Thai Older Adults ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - July , P.49-59
 2. 2018 ,ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ,Volume.9 ,Issue. 1 , January - June , P.146-177
 3. 2018 ,การวิเคราะห์มโนทัศน์ความเป็นชาย ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 4 , October - December , P.1-12
 4. 2017 ,พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนไทย กรณีศึกษาที่ขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.1-13
 5. 2017 ,ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,Volume.43 ,Issue. 2 , July - December , P.84-114
 6. 2015 ,การรับรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษา: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 3 , July - September , P.32-44
 7. 2014 ,ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย: ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.35-47
 8. 2014 ,ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษา : ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ,ว.พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.35-47
 9. 2014 ,ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.59 ,Issue. 3 , July - September , P.207-220
 10. 2014 ,ความชุกและปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2 ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.59 ,Issue. 3 , July - September , P.
 11. 2012 ,ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์: ปัจจัย ผลกระทบ และการป้องกัน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 1 , January - March , P.83-90