ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก แก้วจันทา

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. ซึมเศร้าในวัยรุ่น

งานวิจัย

 1. 2564: การศึกษาการทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ความชุก เหตุผล และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิต
 2. 2564: การศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา ภาวะสุขภาพ และผลกระทบของการดื่มต่อผู้อื่นที่เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ติดสุราที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น Drinking behavior, Health condition and harm to families of alcoholic drinkers who received treatment in Thanyarak Hospital,Khon Kaen province
 3. 2563: การศึกษาการทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ความชุก เหตุผล และปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการทำร้ายตนเองแบบเจตนาไม่ให้เสียชีวิต ืNon-Suicidal Self-harm in Nursing Students, an University of the North-East of Thailand : Prevalence, Resons and Associated Factors...
 4. 2563: การศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา ภาวะสุขภาพและผลกระทบของการดื่มสุราต่อผู้อื่นที่เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ติดสุราที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น Drinkimg behavior, health condition and harm to families of alcoholic drinkers who received treatment in Thanyarak Hospital, Khon Kaen Province
 5. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการพัฒนาชุดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ฯ)
 6. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการปัองกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น)
 7. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการพัฒนาสมรรถนะสถาบันการศึกษา)
 8. 2557: แผนงานสร้างเสริมสุุขภาวะทางเพศ และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (โครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล (2 จังหวัด)
 9. 2556: ทัศนคติของบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University staffs' attitude towards gender
 10. 2556: ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University College Studets'
 11. 2556: โครงการประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และโคคงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 12. 2556: โครงการป้องกันและแก้ปัญหาวัยรุ่น

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Kaewjanta, N., & Rungreangkulkij, S. (2565). The Perceptions and Self-management of Depressive Symptoms in Men: A Qualitative Study in a Province of Northeastern Thailand. Trends in Science https://tis.wu.ac.th/index.php/tis/article/view/2190, 19(4), 1-12
 2. ชมพูนุท กาบคำบา, เนตรชนก แก้วจันทา และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2565). พฤติกรรมทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตและปัจจัยเสี่ยงในนักศึกษาพยาบาล. สภาการพยาบาล, 37(1), 146-160
 3. Rungreangkulkij, S., Kaewjanta, N., , & (2564). Voices of Thai women who received Gender Sensitive Empowerment Counseling. Journal of International Women’s Studies., 22(1), 330-340
 4. Kaewjanta, N., & Rungreangkulkij, S. (2564). How Thai men cope with depression: A qualitative study. Perspect Psychiatr Care, -(-), 1-7
 5. ชมพูนุท กาบคำบา, เนตรชนก แก้วจันทา และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2564). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ในรอบ 12 เดือน. สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย , 29(4), 297-311
 6. ชมพูนุท กาบคำบา, เนตรชนก แก้วจันทา และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2564). ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมทำร้ายตนเองแบบไม่เจตนาให้เสียชีวิตในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลในรอบ 12 เดือน. สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 29(4), 297-311
 7. เนตรชนก แก้วจันทา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ อิงคฎา โคตนารา. (2563). การบูรณาการการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลไกประสานการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วิชาการสาธารณสุข, 29(2), 191-199
 8. Rungreangkulkij, S., Kaewjanta, N., Kabkumba, C., Kotnara, I. (2562). Gender Differences in Depression and Risk Factors among Thai Older Adults. International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 2(2), 49-59
 9. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, เนตรชนก แก้วจันทา, อิงคฏา โคตนารา, จินตนา ลี้จงเพิ่มพุน, หทัยรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี และ พันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ . (2562). ความคิดเห็นของพยาบาลต่อหลักสูตรการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูพลังอำนาจและศักยภาพทีมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 42(2), 1-11
 10. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, เนตรชนก แก้วจันทา, ชมพูนุท กาบคำบา และ อิงคฏา โคตนารา. (2561). ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. , 9(1), 146-177
 11. เนตรชนก แก้วจันทา และ บำเพ็ญจิต แสงชาติ. (2561). การวิเคราะห์มโนทัศน์ความเป็นชาย. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(4), 1-12
 12. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล, อิงคฏา โคตนารา และ เนตรชนก แก้วจันทา. (2560). พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนไทย กรณีศึกษาที่ขอนแก่น . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(1), 1-13
 13. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อิงคฏา โคตนารา, เนตรชนก แก้วจันทา และ ชมพูนุท กาบคำบา. (2560). ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 43(2), 84-114

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2556: 24 เม.ย. 2556-25 เม.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรในการให้คำปรึกษา ประจำปี 2556 ,ไทย
 2. 2556: 7 มิ.ย. 2556-7 มิ.ย. 2556 เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏับัติการก่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ,ไทย
 1. 2557: 27 ก.พ. 2557-27 ก.พ. 2557 มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่พบบ่อย ,ไทย
 2. 2557: 19 ก.พ. 2557-20 ก.พ. 2557 ทบทวนความรู้แก่นักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ,ไทย
 1. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย
 2. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 18 ก.ย. 2556-24 ก.ย. 2556 การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านดิน ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 2. 2556: 18 เม.ย. 2556-26 เม.ย. 2556 อบรมหลักสูตร ACore101 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา รุ่นที่ 7 จุดประกายความคิดพิชิตความรู้ ,ไทย
 1. 2557: 26 มิ.ย. 2557-26 มิ.ย. 2557 หลักสูตร IQA SAR Writing &Common Data Set ,ไทย
 2. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย
 1. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย


สัมมนา

 1. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย
 1. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-29 ก.ค. 2559 ประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ,ไทย
 2. 2559: 14 ก.ย. 2559-15 ก.ย. 2559 ประชุมวิชาการประจำปี Sigma Thete Tau International Honor Society of Nursing,Phi Omega Chapter-at Large เรื่อง Leadership Development Through Graduate Education,Research and Practice ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Dr. Netchanok Kaewjanta

Specialize in Research Area

 1. ซึมเศร้าในวัยรุ่น