ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.ปาริชาติ วงศ์ก้อม

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. Cardiovascular disease
 2. Self-management

งานวิจัย

 1. 2564: การพัฒนาและการประเมินของแอพลิเคชั่นสำหรับการเตรียมลำไส้เพื่อการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และทวารหนักต่อความสะอาดของลำไส้

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. กล้าเผชิญ โชคบำรุง, ปาริชาติ วงศ์ก้อม และ จินตนา สุวิทวัส. (2564). การรับรู้สมรรถนะตนเองทางการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 44(2), 72-85
 2. Wonggom, P., Nolan, P., Clark, R.A. , Barry, T., Burdeniuk, C. , Nesbitt, K. , O'toole, K. , ...Du, H. (2563). Effectiveness of an avatar educational application for improving heart failure patients’ knowledge and self‐care behaviors: A pragmatic randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing, 76(9), 2401-2415
 3. วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, ปัทมา สุริต , นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, บุษบา สมใจวงษ์, ...ปาริชาติ วงศ์ก้อม. (2563). การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่). พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(4), 158-170
 4. Julie Franzon , Narelle M. Berry , ปาริชาติ วงศ์ก้อม, Carolyn Astley และ Huiyun Du. (2561). Patients’ satisfaction with information at discharge. British Journal of Cardiac Nursing, 13(4), 182-189
 5. Wonggom, P., , & (2561). Evaluation of the effectiveness of an interactive avatar‐based education application for improving heart failure patients’ knowledge and self‐care behaviors: a pragmatic randomized controlled trial protocol. Journal of Advanced Nursing, 74(11), 2667-2676
 6. , Wonggom, P., , & (2560). Six-minute walk test for assessing physical functional capacity in chronic heart failure. Current Heart Failure Reports, 14(3), 158-166

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 2 ก.ย. 2556-2 ก.ย. 2556 อบรมหลักสูตรASpec215:การวัดประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานของ สกอ. ห้องฝึกอบรมสถาบันพัมนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารพิมลกลกิจ ,ไทย
 2. 2556: 27 ก.ย. 2556-27 ก.ย. 2556 อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย 2407 ชั้น 4 อาคาร MS02 คณะวิทยาการจัดการ ,ไทย
 1. 2557: 24 มี.ค. 2557-10 ก.ค. 2557 อบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ,ไทย
 2. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 9 ก.ย. 2556-9 ก.ย. 2556 สัมมนาจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการเหลียวหลังแลหน้า:50ปี มข. "Plagiarism" ห้องสัมมนา1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Parichat Wonggom

Specialize in Research Area

 1. Cardiovascular disease
 2. Self-management

Research

 1. 2021:

Published Papers

 1. 2021 ,การรับรู้สมรรถนะตนเองทางการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 2 , April - June , P.72-85
 2. 2020 ,Effectiveness of an avatar educational application for improving heart failure patients’ knowledge and self‐care behaviors: A pragmatic randomized controlled trial ,Journal of Advanced Nursing ,Volume.76 ,Issue. 9 , September - September , P.2401-2415
 3. 2020 ,การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการยาบาลวิกฤตตามการรับรู้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่) ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.43 ,Issue. 4 , October - December , P.158-170
 4. 2018 ,Patients’ satisfaction with information at discharge ,British Journal of Cardiac Nursing ,Volume.13 ,Issue. 4 , April - April , P.182-189
 5. 2018 ,Evaluation of the effectiveness of an interactive avatar‐based education application for improving heart failure patients’ knowledge and self‐care behaviors: a pragmatic randomized controlled trial protocol ,Journal of Advanced Nursing ,Volume.74 ,Issue. 11 , June - June , P.2667-2676
 6. 2017 ,Six-minute walk test for assessing physical functional capacity in chronic heart failure ,Current Heart Failure Reports ,Volume.14 ,Issue. 3 , April - April , P.158-166