ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.ปาริชาติ วงศ์ก้อม

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

  1. Cardiovascular disease
  2. Self-management

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

  1. 2556: 2 ก.ย. 2556-2 ก.ย. 2556 อบรมหลักสูตรASpec215:การวัดประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานของ สกอ. ห้องฝึกอบรมสถาบันพัมนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารพิมลกลกิจ ,ไทย
  2. 2556: 27 ก.ย. 2556-27 ก.ย. 2556 อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย 2407 ชั้น 4 อาคาร MS02 คณะวิทยาการจัดการ ,ไทย
  1. 2557: 24 มี.ค. 2557-10 ก.ค. 2557 อบรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ,ไทย
  2. 2557: 4 พ.ย. 2557-7 พ.ย. 2557 เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ ,ไทย


สัมมนา

  1. 2556: 9 ก.ย. 2556-9 ก.ย. 2556 สัมมนาจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการเหลียวหลังแลหน้า:50ปี มข. "Plagiarism" ห้องสัมมนา1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Parichat Wonggom

Specialize in Research Area

  1. Cardiovascular disease
  2. Self-management

Research

Published Papers