ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ ศิลารัตน์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย : การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 2. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 3. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
 4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
 5. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)

งานวิจัย

 1. 2557: ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรวัยแรงงานในชุมชนบ้านโนนม่วง

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2559 ,คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ทำงานในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 34 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า41-48
 2. 2556 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ปีที่ 31 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า134-143
 3. 2555 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 35 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า15-24

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนา

 1. 2562: 12 พ.ค. 2562-13 พ.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมสัมมนาค่ายพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และค่ายนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 252 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Dr. Maliwan Silarat

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย : การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 2. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
 3. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
 4. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
 5. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่)

Research

 1. 2014:

Published Papers

 1. 2016 ,คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ทำงานในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.34 ,Issue. 2 , April - June , P.41-48
 2. 2013 ,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ,วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,Volume.31 ,Issue. 3 , July - September , P.134-143
 3. 2012 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.35 ,Issue. 2 , April - June , P.15-24