ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์วิภาวดี โพธิโสภา

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2560: การรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอพพลิเคสั่นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลสายการพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2558 ,ความสัมพันธระหวางการตอบสนองตออาการ กับระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,ปีที่ 38 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า9-20

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 4 ส.ค. 2559-4 ส.ค. 2559 ประชุมโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และการจัดตั้ง Stroke Unit (ครู ก) เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 1 ก.พ. 2556-2 ก.พ. 2556 อบรม ASpec110:หลักสูตรการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ณ ห้องอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารพิมล กิจกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2558: 6 ธ.ค. 2558-6 ธ.ค. 2558 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา ,ไทย
 2. 2558: 22 ก.ค. 2558-24 ก.ค. 2558 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา ,ไทย
 3. 2558: 24 ม.ค. 2558-24 ม.ค. 2558 การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ,ไทย
 4. 2558: 5 ส.ค. 2558-5 ส.ค. 2558 การให้คะแนนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (การตัดเกรด) ,ไทย
 5. 2558: 26 พ.ค. 2558-29 พ.ค. 2558 หลักสูตร Acore: 101 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา รุ่นที่ 9 ,ไทย
 6. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 23 ม.ค. 2560-25 ม.ค. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาล ,ไทย


สัมมนา

 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2558: 6 ส.ค. 2558-7 ส.ค. 2558 ศึกษาดูงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุโรงพยาบาลขอนแก่น ,ไทย
 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2560: 28 เม.ย. 2560-30 เม.ย. 2560 ศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 14 ในวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 2557 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Nursing Conference (INC) และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ วิชาการ เรื่อง Age Different and Decision Delay for Seeking Health Care นำเสนอแบบ oral presentation ซึ่งจัดโดย Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม ,เวียดนาม
 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 1. 2559: 21 ต.ค. 2559-23 ต.ค. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Invitation to the first China-ASEAN International Summit for Emergency Medicine ณ Guangxi Medical University ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,สาธารณรัฐประชาชนจีน


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Wiphawadee Potisopha

Specialize in Research Area

Research

 1. 2017: Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application

Published Papers

 1. 2015 ,ความสัมพันธระหวางการตอบสนองตออาการ กับระยะเวลาการมาถึงโรงพยาบาลของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 1 , January - March , P.9-20