ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.วิภาวดี โพธิโสภา

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2560: การรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอพพลิเคสั่นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลสายการพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, ปัทมา สุริต, วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, บุษบา สมใจวงษ์, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, พิเชษฐ เรืองสุขสุด, ...วิภาวดี โพธิโสภา. (2564). ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(3), 58-70
 2. VANNARITH NHEM, วิภาวดี โพธิโสภา และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2564). อาการเป็นๆ หายๆ สัมพันธ์กับระยะเวลาตัดสินในมารับการรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในพนมเปญ กัมพูชา. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(4), 122-131

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 4 ส.ค. 2559-4 ส.ค. 2559 ประชุมโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และการจัดตั้ง Stroke Unit (ครู ก) เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 1 ก.พ. 2556-2 ก.พ. 2556 อบรม ASpec110:หลักสูตรการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ณ ห้องอบรมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารพิมล กิจกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2558: 6 ธ.ค. 2558-6 ธ.ค. 2558 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา ,ไทย
 2. 2558: 22 ก.ค. 2558-24 ก.ค. 2558 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา ,ไทย
 3. 2558: 24 ม.ค. 2558-24 ม.ค. 2558 การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ,ไทย
 4. 2558: 5 ส.ค. 2558-5 ส.ค. 2558 การให้คะแนนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (การตัดเกรด) ,ไทย
 5. 2558: 26 พ.ค. 2558-29 พ.ค. 2558 หลักสูตร Acore: 101 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา รุ่นที่ 9 ,ไทย
 6. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 23 ม.ค. 2560-25 ม.ค. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาล ,ไทย


สัมมนา

 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2558: 6 ส.ค. 2558-7 ส.ค. 2558 ศึกษาดูงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุโรงพยาบาลขอนแก่น ,ไทย
 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 2. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2560: 28 เม.ย. 2560-30 เม.ย. 2560 ศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 14 ในวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2557: 5 ธ.ค. 2557-6 ธ.ค. 2557 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 1st International Nursing Conference (INC) และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ วิชาการ เรื่อง Age Different and Decision Delay for Seeking Health Care นำเสนอแบบ oral presentation ซึ่งจัดโดย Faculty of Nursing & Medical Technology Pham Ngoc Thach University of Medicine ประเทศเวียดนาม ,เวียดนาม
 1. 2558: 16 ก.ค. 2558-17 ก.ค. 2558 การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค ,ไทย
 1. 2559: 21 ต.ค. 2559-23 ต.ค. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย อบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงาน และได้มีกำหนดการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Invitation to the first China-ASEAN International Summit for Emergency Medicine ณ Guangxi Medical University ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ,สาธารณรัฐประชาชนจีน


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Wiphawadee Potisopha

Specialize in Research Area

Research

 1. 2017: Perceptions and satisfactions of nursing students in 2nd year in faculty of nursing Khon Kaen University on Nursing book application

Published Papers

 1. 2021 ,ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของประชากรวัยแรงงาน ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.44 ,Issue. 3 , July - September , P.58-70
 2. 2021 ,อาการเป็นๆ หายๆ สัมพันธ์กับระยะเวลาตัดสินในมารับการรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันในพนมเปญ กัมพูชา ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 4 , October - December , P.122-131