ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์สุภาวดี เที่ยงธรรม

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2561: โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมของพยาบาลในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Relationship between knowledge,attitudes,and practices among nurses to prevent postoperative delirium in older patients admitted to surgical and orthopedic nursing department, Srinagarind hospital
 2. 2561: การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ An exploratory study of knowledge,attitudes and practices of nurses to protect postoperative delirium in hospitalized elderly patients.
 3. 2560: ผลของการเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สรรถนะแห่งตน ทักษะ และพฤติกรรมการจัดบริการบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Subindee, S., Kumniyom, N., Choen-arom, C., Chotchaisthit, P. (2564). Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 26(2), 1-8
 2. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สุภาวดี เที่ยงธรรม, สาวิตรี สมมงคล, ธารินี เพชรรัตน์ และ ศจีมาศ แก้วโคตร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ. ศรีนครินทร์เวชสาร, 34(3), 281-286
 3. สุภาวดี เที่ยงธรรม, มยุรี ลี่ทองอิน, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, สาวิตรี สมมงคล และ ณิชกุล ขันบุตรศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 26(1), 87-96
 4. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Kumniyom, N. (2562). Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders. Walailak Journal of Science and Technology, 16(1), 1-8
 5. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สุภาวดี เที่ยงธรรม, นัดดา คำนิยม, สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, สมรภพ บรรหารักษ์, ...อรสา กงตาล. (2561). สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 77-86
 6. สุภาวดี เที่ยงธรรม, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สาวิตรี สมมงคล, นัดดา คำนิยม, ...สมรภพ บรรหารักษ์. (2560). ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(4), 121-133

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2559: 25 มิ.ย. 2559-25 มิ.ย. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุตำบลหนองกุงใหญ่ ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ,ไทย
 2. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 3. 2559: 7 ต.ค. 2559-7 ต.ค. 2559 จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 1. 2560: 9 ม.ค. 2560-10 ม.ค. 2560 อบรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 2. 2560: 13 มิ.ย. 2560-13 มิ.ย. 2560 ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งคน ทักษะและพฤติกรรมการจัดบริการบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 19 มี.ค. 2561-19 มี.ค. 2561 วิทยากร โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกลุ่มสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบหนองกุงใหญ่ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 1 ส.ค. 2556-7 ส.ค. 2556 อบรมฟื้นฟูความรู้สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย
 2. 2556: 5 เม.ย. 2556-5 เม.ย. 2556 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Acore101:ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาระยะที่ 2 ,ไทย
 1. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 2. 2559: 7 ต.ค. 2559-7 ต.ค. 2559 จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 1. 2560: 9 ม.ค. 2560-10 ม.ค. 2560 อบรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ,ไทย


สัมมนา

 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแซนด์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2559: 19 พ.ย. 2559-20 พ.ย. 2559 ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริการวิชาการ ,ไทย
 1. 2560: 15 ก.พ. 2560-17 ก.พ. 2560 ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Supaqwadee Thiengtham

Specialize in Research Area

Research

 1. 2018: Relationship between knowledge,attitudes,and practices among nurses to prevent postoperative delirium in older patients admitted to surgical and orthopedic nursing department, Srinagarind hospital
 2. 2018: An exploratory study of knowledge,attitudes and practices of nurses to protect postoperative delirium in hospitalized elderly patients.
 3. 2017:

Published Papers

 1. 2021 ,Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study ,Asia-Pacific Journal of Science and Technology ,Volume.26 ,Issue. 2 , April - June , P.1-8
 2. 2019 ,ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,Volume.34 ,Issue. 3 , May - June , P.281-286
 3. 2019 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ,Volume.26 ,Issue. 1 , January - April , P.87-96
 4. 2019 ,Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders ,Walailak Journal of Science and Technology ,Volume.16 ,Issue. 1 , January - January , P.1-8
 5. 2018 ,สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.77-86
 6. 2017 ,ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.121-133