ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.อรุณณี ใจเที่ยง

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2562: การสนับสนุนวิชาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กลุ่มเด็กปฐมวัย) Project of Academic Supportive Educated Management for Equity Education (Early Childhood) : Northeastern region of Thailand

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า240248
 2. 2561 ,Community Care System for Families With Children 0-5 Years ,Suranaree Journal of Science and Technology ,ปีที่ 25 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน พฤษภาคม - พฤษภาคม ,หน้า201-212
 3. 2558 ,การควบคุมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมแบบมีส่วนร่วม ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 33 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า135-143

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2561: 14 ส.ค. 2561-14 ส.ค. 2561 การพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2561: 14 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวอร์โก้ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2562: 1 เม.ย. 2562-2 เม.ย. 2562 ด้วย บุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ,อินโดนีเซีย
 2. 2562: 11 มิ.ย. 2562-14 มิ.ย. 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Long Term Care ในวันที่ 11-14 มิถุนายน 2562 ณ บ้านสวนรีสอร์ท ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 26 ส.ค. 2562-26 ส.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 4. 2562: 3 ต.ค. 2562-5 ต.ค. 2562 จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น \\\\\\\"วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร\\\\\\\" ในวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ,ไทย
 5. 2562: 22 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 ให้ความรู้แนะนำการจัดทำโครงการ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. 2562: 21 พ.ค. 2562-23 พ.ค. 2562 ร่วมประชุม/วิทยากร/การส่งเสริมและกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาโดยชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ,ไทย

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2562: 27 พ.ค. 2562-30 พ.ค. 2562 การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ในวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,ไทย


สัมมนา

 1. 2558: 31 มี.ค. 2558-6 เม.ย. 2558 Faculty of nursing, University of Indonesia , Indonesia เชิญคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เพื่อเข้าร่วมสัมมนาความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึง 6 เมษายน 2558 ณ Faculty of nursing, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย


ศึกษาดูงาน

 1. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2562: 1 เม.ย. 2562-2 เม.ย. 2562 ด้วย บุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดย University Muhammadiyah Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 ,อินโดนีเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2561: 21 ต.ค. 2561-23 ต.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2562: 7 มิ.ย. 2562-9 มิ.ย. 2562 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรมที่ 5 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน อ2562 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ,ไทย

Dr. Arunnee Sameenang

Specialize in Research Area

Research

 1. 2019: Project of Academic Supportive Educated Management for Equity Education (Early Childhood) : Northeastern region of Thailand

Published Papers

 1. 2019 ,บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.240248
 2. 2018 ,Community Care System for Families With Children 0-5 Years ,Suranaree Journal of Science and Technology ,Volume.25 ,Issue. 2 , May - May , P.201-212
 3. 2015 ,การควบคุมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมแบบมีส่วนร่วม ,วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.33 ,Issue. 3 , July - September , P.135-143