ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.นัดดา คำนิยม

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2562: ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบติการพยาบาลผุ้สูงอายุ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต The effectiveness of teaching using project based learning based on leaning outcome for the practice in gerontological nursing 1 of master of nursing science program
 2. 2562: บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Responsibility role of nurse in driving primary health care system
 3. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Subindee, S., Kumniyom, N., Choen-arom, C., Chotchaisthit, P. (2564). Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 26(2), 1-8
 2. นัดดา คำนิยม และ จารุณี สรกฤช. (2564). บทบาทการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 39(2), 68-76
 3. นิติกุล ทองน่วม, นัดดา คำนิยม, ปนิตา มุ่งกลาง และ พิมพ์นารา ดวงด. (2563). ระบบการคุ้มครองด้านสุขภาพและสังคมสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ที่มีปัญหาและความต้องการการดูแลระยะยาวในชุมชนชนบท*. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 38(3), 119-128
 4. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Kumniyom, N. (2562). Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders. Walailak Journal of Science and Technology, 16(1), 1-8
 5. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สุภาวดี เที่ยงธรรม, นัดดา คำนิยม, สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, สมรภพ บรรหารักษ์, ...อรสา กงตาล. (2561). สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 77-86
 6. ผ่องพรรณ อรุณแสง, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ , ...วรรณภา ศรีธัญรัตน์ . (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(1), 87-96
 7. สุภาวดี เที่ยงธรรม, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สาวิตรี สมมงคล, นัดดา คำนิยม, ...สมรภพ บรรหารักษ์. (2560). ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(4), 121-133
 8. ผ่องพรรณ อรุณแสง, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, ประสบสุข ศรีแสนปาง, มยุรี ลี่ทองอิน, นัดดา คำนิยม, สุทธินันท์ สุบินดี, เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์, ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์, วรรณภา ศรีธัญรัตน์, รัชตวรรณ ศรีตระกูล, จินตนา บุญจันทร์, พวงรัตน์ เชาวะเจริญ, ...ศิริพร มงคลถาวรชัย. (2560). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 40(2), 74-84

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2558: 7 ส.ค. 2558-7 ส.ค. 2558 ศรีสมเด็จร่วมใจพัฒนาเครือข่ายดูแลส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2559: 15 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องระยะแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม และพัฒนาระบบการดูแล รักษา ส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 2. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2560: 5 มิ.ย. 2560-6 มิ.ย. 2560 วิทยากร การถอดบทเรียน และการทำ Focus group เรื่อง การดูแลสุขภาพ และสังคมที่ดำเนินการและจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยสมองเสื่อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 1. 2561: 29 ก.ค. 2561-30 ก.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปมติการจัดบริการด้านสุขภาพ/สังคม มิติชน ในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ต้องการการดูแลระยะยาว ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09-16 น. ณ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 29 ส.ค. 2556-30 ส.ค. 2556 Steb-by-steb to Exceuting EdPEx ณ บริษัทสาระกรุป ,ไทย
 1. 2557: 22 ธ.ค. 2557-26 ธ.ค. 2557 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา ,ไทย
 1. 2558: 5 ม.ค. 2558-7 ม.ค. 2558 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา ,ไทย
 2. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 11 ก.ค. 2559-13 ก.ค. 2559 อบรม Dementia care manager DCM เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แลเะสนับสนุนการจัดการระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ,ไทย
 2. 2559: 15 ส.ค. 2559-19 ส.ค. 2559 อบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับผู้ที่มีปัญหาความบกพร่องระยะแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม และพัฒนาระบบการดูแล รักษา ส่งต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 3. 2559: 25 ส.ค. 2559-26 ส.ค. 2559 การพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดีในพื้นที่ต้นแบบ 5 แห่ง ,ไทย
 4. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2561: 15 ส.ค. 2561-15 ส.ค. 2561 การอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางสุขภาพในการจัดระบบการบริการ การดูแลรักษา และ Cognitive stimulation เรื่อง สมองเสื่อม ในระดับสถานบริการและชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยบาลหนองบัวลำภูู จังหวัดหนองบัวลำภู ,ไทย
 2. 2561: 1 ต.ค. 2561-1 ต.ค. 2561 ร่วมอบรม เรื่อง การสอดแทรกเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าในการเรียนการสอนระดับปกติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 5 ก.ค. 2556-5 ก.ค. 2556 สัมมนาวิชาการเพื่อเสนอผลงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่ (OPEN HOUSE : 2012) ประจำปีการศึกษา 2555ณ อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 1 ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแซนด์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 15 พ.ค. 2561-15 พ.ค. 2561 ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) กฎกระทรวง "กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง" ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ,ไทย
 3. 2561: 25 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 จัดโครงการฟิตกาย บริหารสอมง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2558: 25 มิ.ย. 2558-26 มิ.ย. 2558 ประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2558 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยากรจัดการความก้าวหน้าในการพยาบาลผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2560: 15 ก.พ. 2560-17 ก.พ. 2560 ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Nutda Kumniyom

Specialize in Research Area

Research

 1. 2019: The effectiveness of teaching using project based learning based on leaning outcome for the practice in gerontological nursing 1 of master of nursing science program
 2. 2019: Responsibility role of nurse in driving primary health care system
 3. 2013: Health profile of older persons in Srinagarind hospital, Khon Kaen University

Published Papers

 1. 2021 ,Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study ,Asia-Pacific Journal of Science and Technology ,Volume.26 ,Issue. 2 , April - June , P.1-8
 2. 2021 ,บทบาทการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุของพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.39 ,Issue. 2 , April - June , P.68-76
 3. 2020 ,ระบบการคุ้มครองด้านสุขภาพและสังคมสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ที่มีปัญหาและความต้องการการดูแลระยะยาวในชุมชนชนบท* ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.38 ,Issue. 3 , July - September , P.119-128
 4. 2019 ,Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders ,Walailak Journal of Science and Technology ,Volume.16 ,Issue. 1 , January - January , P.1-8
 5. 2018 ,สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.77-86
 6. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 1 , January - March , P.87-96
 7. 2017 ,ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.121-133
 8. 2017 ,ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 2 , April - June , P.74-84