ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ จันทพิมพ์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
 2. จิตเวชชุมชน
 3. ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน

งานวิจัย

 1. 2563: ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังในชุมชนเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น Mental health status and factors affected on mental health status of the elderly in Mueang District, Khon Kaen Province

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Juntapim, S., & Theeranut, A. (2565). Mental health status and factors related on mental health status of the older adults living alone. WORKING WITH OLDER PEOPLE, -(-), 10-1108
 2. ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ และ อัมพรพรรณ ธีรานุตร. (2564). ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังในชุมชนเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(3), 130-139
 3. Juntapim, S. (2564). Laws and Ethics in End-of-Life Care: The Role and Challenges of Nursing. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 14(-), 4608- 4613
 4. (2564). ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มร่วมกับรูปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ ต่อคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุ. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 39(4), 94-102
 5. Juntapim, S. (2563). Therapeutic Relationship in Person with Schizophrenia: Skills for Practice. American Journal of Nursing and Health Sciences, 1(1), 11-14
 6. ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ (2563). ความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดช่องท้องและบทบาท ของพยาบาลในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลแขวงบอริคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว*. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 38(3), 176-185
 7. ศรินรัตน์ จันทพิมพ์, ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา, ขวัญสุดา บุญทศ, อำพน ศรีรักษา และ บุศรา กาญจนบัตร. (2562). ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(4), 102-111

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2559: 28 พ.ย. 2559-2 ธ.ค. 2559 โครงการฝึกอบรมการจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน ,ไทย
 1. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
 2. 2561: 12 มี.ค. 2561-12 มี.ค. 2561 วิทยากร เรื่อง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการระบบสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9-15 น. ณ ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ,ไทย
 1. 2562: 23 ต.ค. 2562-23 ต.ค. 2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน ณ ศาลาชุมขนหลังศูนย์ราชการ ขอนแก่น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 26 ส.ค. 2556-27 ส.ค. 2556 อบรมสร้างและจัดการเว็บไซต์องคืกร รุ่นที่ 19 ณ อาคารพิมลกลกิจ ,ไทย
 2. 2556: 18 เม.ย. 2556-26 เม.ย. 2556 อบรมหลักสูตร ACore101 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา รุ่นที่ 7 จุดประกายความคิดพิชิตความรู้ ,ไทย
 1. 2559: 28 พ.ย. 2559-2 ธ.ค. 2559 โครงการฝึกอบรมการจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน ,ไทย
 1. 2560: 4 ก.ย. 2560-5 ก.ย. 2560 นำเสนอผลงานวิชาการ The 1st International Recovery Alliance Conference 2017 : Bringing Mental illness into the Light ในวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ The Berkeley Hotel กรุงเทพฯ ,ไทย
 1. 2561: 1 ต.ค. 2561-1 ต.ค. 2561 ร่วมอบรม เรื่อง การสอดแทรกเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าในการเรียนการสอนระดับปกติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 14 ก.ค. 2562-20 ก.ค. 2562 การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจและศักยภาพ ในวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ศูนย์บ้านดิน) อ.แม่ริม จ.เชียงหใม่ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2558: 31 มี.ค. 2558-6 เม.ย. 2558 Faculty of nursing, University of Indonesia , Indonesia เชิญคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เพื่อเข้าร่วมสัมมนาความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลโดยใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึง 6 เมษายน 2558 ณ Faculty of nursing, University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ,อินโดนีเซีย
 1. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
 2. 2561: 5 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ รุ่นที่ 5 (ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่น1) ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จังหวัดเลย ,ไทย
 3. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 23 ต.ค. 2562-23 ต.ค. 2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วน ณ ศาลาชุมขนหลังศูนย์ราชการ ขอนแก่น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น


ประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Sarinrut Juntapim

Specialize in Research Area

 1. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
 2. จิตเวชชุมชน
 3. ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน