ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์จุไรพร สัมพุทธานนท์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

  1. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
  2. 2561: 8 พ.ค. 2561-9 พ.ค. 2561 วิทยากร โครงการเตรียความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

  1. 2557: 20 มิ.ย. 2557-20 มิ.ย. 2557 การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ,ไทย
  1. 2561: 6 ก.ย. 2561-7 ก.ย. 2561 อบรม The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย


สัมมนา

  1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย


ศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Juraipon Hemwal

Specialize in Research Area

Research

Published Papers