ทำเนียบอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรภพ บรรหารักษ์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2564: การดูแลและป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสอุจจาระและปัสสาวะในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Prevention and care for Incontinence Associated Dermatitis among Older Adults: A Systematic Review
 2. 2564: ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเมื่อคาดว่าจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ิหัวใจตายเฉียบพลันต่อความรู้ ความเชื่อ และการตัดสินใจเข้ารับการรักษาของผู้สูงอายุในชุมชน
 3. 2563: การดูแลและป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสอาจจาระและปัสสาวะในผู้สูงอายุ Prevention and Care for Incontinence Associated Dermatitis among Older Adult : A Systematic Review
 4. 2562: ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าของผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ Factors Related to Dalay in Treatment for Acute Myocardail infarction an Older Adults ซ An integrative Review
 5. 2556: ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น ็Health profile of older persons' Health care in Khon Kaen Hospital

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Banharak, S.Ruaisungnoen, W. (2564). Factors Influencing Medication Adherence among Patients with Hypertension: A Systematic Review. Systematic Reviews in Pharmacy, 12(1), 526-538
 2. (2564). Factors related to loss of appetite in postoperative cardiac surgery patients : A systematic review . F1000Research , -(-), 1-13
 3. Banharak, S., Panpanit, L., Subindee, S., , , , , ... (2564). Prevention and Care for Incontinence-Associated Dermatitis Among Older Adults: A Systematic Review. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 14(-), 2983-3004
 4. จงรัก ประทุมทอง, จงรัก ประทุมทอง, ยุทธพงษ์ ภักดี, ทิพยรัตน์ ข่วนกระโทก และ สมรภพ บรรหารักษ์. (2563). ผลของการใช้ปูนแดงในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, 26(1), 5-13
 5. Amornrat Kaewlue, สมรภพ บรรหารักษ์, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, Kunwara Norachan และ Sutin Chanaboon. (2563). Effects of a Sleep-Promoting Program on Sleep Quality among Older Patients at Special Medical Ward Chaloemphrakiat 9th Floor Chaiyaphum Hospital: A Program Development and Pilot Study. International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 20(2), 7-12
 6. Banharak, S. (2563). Factors Related to a Delay in Seeking Treatment for Acute Myocardial Infarction in Older Adults: An Integrative Review. Pacific Rim Int J Nurs Res, 24(4), 553-568
 7. ดารารัตน์ จันทา, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ และ สมรภพ บรรหารักษ์. (2562). ภาพสุขภาพจิตสังคมผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. , -(-), 932-942
 8. จันทกานต์ วลัยเสถียร, ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร และ สมรภพ บรรหารักษ์. (2562). รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแกน, 26(1), 11-26
 9. นที ชาวนา, ปราณ สุกุมลนันทน์, อัจฉริยา มหาวงค์, จิรปรียา บุญสงค์ และ สมรภพ บรรหารักษ์. (2562). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายที่บ้านของน้ำมันหอมระเหยสกัดจากพื้น. ควบคุมโรค, 45(3), 221-231
 10. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สุภาวดี เที่ยงธรรม, นัดดา คำนิยม, สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, สมรภพ บรรหารักษ์, ...อรสา กงตาล. (2561). สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 77-86
 11. Banharak, S., , & (2561). Public Knowledge about Risk Factors, Symptoms,and First Decision-making in Response to Symptoms of Heart Attack among Lay People . Pacific Rim International Journal of Nursing Research , 22(1), 18-29
 12. กัญญ์วรา นรชาญ, สมรภพ บรรหารักษ์ และ มยุรี ลี่ทองอิน. (2561). การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ BCHSP National and International conference. วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี. , -(-), 115-129
 13. สุภาวดี เที่ยงธรรม, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สาวิตรี สมมงคล, นัดดา คำนิยม, ...สมรภพ บรรหารักษ์. (2560). ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(4), 121-133
 14. สมรภพ บรรหารักษ์ และ ชาญณรงค์ ประสารกก. (2560). ผลของการได้รับการรักษาล่าช้า ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน : การทบทวนอย่างเป็นระบบ . พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(4), 107-120

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2560: 27 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำ systematic review ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานป้องกันโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 1. 2561: 5 ก.พ. 2561-5 ก.พ. 2561 วิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำ systematic review ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 2. 2561: 31 มี.ค. 2561-31 มี.ค. 2561 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษา ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ,ไทย
 3. 2561: 8 เม.ย. 2561-8 เม.ย. 2561 วิทยากร บรรยาย เรื่อง พัฒนาคุณภาพการบริหารผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน และประเมินผลผู้เรียนของภาควิชา ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ,ไทย
 4. 2561: 5 พ.ค. 2561-5 พ.ค. 2561 วิทยากร เตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2561 จำนวน 29 คน ในวันที่21 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ,ไทย
 5. 2561: 23 พ.ค. 2561-20 พ.ค. 2561 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09-17 น. ณ ห้อง 501 อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ,ไทย
 6. 2561: 21 พ.ค. 2561-22 พ.ค. 2561 วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำ systematic review ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันโรคควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 7. 2561: 1 พ.ย. 2561-6 พ.ย. 2561 ด้วย อาจารย์ ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 5th International Conference on Health Science (ICHS) บรรยาย เรื่อง Elderly Accompaniment in the Family and Community Contexts in Thailand ซึ่งจัดโดย Poltekkes Kemankes Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2561 ,อินโดนีเซีย
 8. 2561: 8 เม.ย. 2561-8 เม.ย. 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารผู้สอน ,ไทย
 9. 2561: 23 เม.ย. 2561-23 เม.ย. 2561 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้ ,ไทย
 1. 2562: 6 เม.ย. 2562-6 เม.ย. 2562 วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ,ไทย
 2. 2562: 22 ก.ค. 2562-11 ก.ค. 2562 วิทยากร การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัยมย์ ,ไทย
 3. 2562: 17 ก.ย. 2562-17 ก.ย. 2562 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Improve Quality of Nursing Intervention Using Evidence Based Nursing ซึ่งจัดโดยSTKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 ,อินโดนีเซีย
 4. 2562: 29 พ.ย. 2562-29 พ.ย. 2562 วิทยากรโดยผ่านวิธีการประชุมทางไกล (conference) ให้ วิทยาลัยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ประเทศฟิลิปินส์ ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมการพลิกโฉมนวัตกรรมทางสุขภาพในยุค 5.0 : การนำไปใช้ในการศึกษาพยาบาล การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2561: 21 ต.ค. 2561-21 ธ.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 2. 2561: 3 ส.ค. 2561-3 ส.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 3. 2561: 10 ส.ค. 2561-10 ส.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 4. 2561: 17 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 5. 2561: 24 ส.ค. 2561-24 ส.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 6. 2561: 31 ส.ค. 2561-31 ส.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 7. 2561: 7 ก.ย. 2561-7 ก.ย. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 8. 2561: 14 ก.ย. 2561-14 ก.ย. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 9. 2561: 21 ก.ย. 2561-21 ก.ย. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 10. 2561: 28 ก.ย. 2561-28 ก.ย. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 11. 2561: 6 ต.ค. 2561-6 ต.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 12. 2561: 13 ต.ค. 2561-13 ต.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย
 13. 2561: 20 ต.ค. 2561-20 ต.ค. 2561 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแซนด์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 5 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ รุ่นที่ 5 (ศาสตราจารย์ภายในประเทศ รุ่น1) ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จังหวัดเลย ,ไทย
 2. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 12 พ.ค. 2561-16 พ.ค. 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2561 ณ นาขาบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี ,ไทย
 4. 2561: 15 ก.ค. 2561-18 ก.ค. 2561 การร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการต่างประเทศ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 5. 2561: 25 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 จัดโครงการฟิตกาย บริหารสอมง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2561: 27 ก.พ. 2561-3 มี.ค. 2561 สภาพนักงาน ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) ,สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน)
 2. 2561: 3 มิ.ย. 2561-10 มิ.ย. 2561 โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสาธารณออสเตรีย ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน 2561 (จำนวน 18 ราย) ,สาธารณรัฐออสเตรีย
 3. 2561: 28 ส.ค. 2561-30 ส.ค. 2561 ศึกษาดูงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 (จำนวน 14 ราย) ,ไทย
 1. 2562: 9 มี.ค. 2562-10 มี.ค. 2562 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Nursing Student forum 2019 ณ Faculty of Medicines and Health Sciences, Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ,มาเลเซีย
 2. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2560: 19 ส.ค. 2560-20 ส.ค. 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญจาก เพื่อเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 2nd International Nursing Conference 2017 Pontianak, West Borneo ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 1. 2561: 12 ก.ค. 2561-13 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญจาก School of Medical Technology, Centro Escolar University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 3rd Allied Health Science Symposium in Medical Technology and Nursing ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ,ฟิลิปปินส์
 2. 2561: 1 พ.ย. 2561-6 พ.ย. 2561 ด้วย อาจารย์ ดร. สมรภพ บรรหารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตอบรับการเชิญเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 5th International Conference on Health Science (ICHS) บรรยาย เรื่อง Elderly Accompaniment in the Family and Community Contexts in Thailand ซึ่งจัดโดย Poltekkes Kemankes Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2561 ,อินโดนีเซีย
 1. 2562: 17 ก.ย. 2562-17 ก.ย. 2562 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Improve Quality of Nursing Intervention Using Evidence Based Nursing ซึ่งจัดโดยSTKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 ,อินโดนีเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


Assistant Professor Dr. Samoraphop Banharak

Specialize in Research Area

Research

 1. 2021: Prevention and care for Incontinence Associated Dermatitis among Older Adults: A Systematic Review
 2. 2021:
 3. 2020: Prevention and Care for Incontinence Associated Dermatitis among Older Adult : A Systematic Review
 4. 2019: Factors Related to Dalay in Treatment for Acute Myocardail infarction an Older Adults ซ An integrative Review
 5. 2013: ็Health profile of older persons' Health care in Khon Kaen Hospital

Published Papers

 1. 2021 ,Factors Influencing Medication Adherence among Patients with Hypertension: A Systematic Review ,Systematic Reviews in Pharmacy ,Volume.12 ,Issue. 1 , January - January , P.526-538
 2. 2021 ,Factors related to loss of appetite in postoperative cardiac surgery patients : A systematic review ,F1000Research ,Volume.- ,Issue. - , May - May , P.1-13
 3. 2021 ,Prevention and Care for Incontinence-Associated Dermatitis Among Older Adults: A Systematic Review ,Journal of Multidisciplinary Healthcare ,Volume.14 ,Issue. - , October - October , P.2983-3004
 4. 2020 ,ผลของการใช้ปูนแดงในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ,วิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ,Volume.26 ,Issue. 1 , October - January , P.5-13
 5. 2020 ,Effects of a Sleep-Promoting Program on Sleep Quality among Older Patients at Special Medical Ward Chaloemphrakiat 9th Floor Chaiyaphum Hospital: A Program Development and Pilot Study ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.20 ,Issue. 2 , November - November , P.7-12
 6. 2020 ,Factors Related to a Delay in Seeking Treatment for Acute Myocardial Infarction in Older Adults: An Integrative Review ,Pacific Rim Int J Nurs Res ,Volume.24 ,Issue. 4 , October - December , P.553-568
 7. 2019 ,ภาพสุขภาพจิตสังคมผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ,Volume.- ,Issue. - , March - March , P.932-942
 8. 2019 ,รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแกน ,Volume.26 ,Issue. 1 , January - April , P.11-26
 9. 2019 ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงลายที่บ้านของน้ำมันหอมระเหยสกัดจากพื้น ,ควบคุมโรค ,Volume.45 ,Issue. 3 , July - September , P.221-231
 10. 2018 ,สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.77-86
 11. 2018 ,Public Knowledge about Risk Factors, Symptoms,and First Decision-making in Response to Symptoms of Heart Attack among Lay People ,Pacific Rim International Journal of Nursing Research ,Volume.22 ,Issue. 1 , January - March , P.18-29
 12. 2018 ,การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ,เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ BCHSP National and International conference. วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี. ,Volume.- ,Issue. - , January - December , P.115-129
 13. 2017 ,ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.121-133
 14. 2017 ,ผลของการได้รับการรักษาล่าช้า ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน : การทบทวนอย่างเป็นระบบ ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.107-120