ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ชมพูนุท กาบคำบา

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2556: ทัศนคติของบุคคลในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University staffs' attitude towards gender
 2. 2556: ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเพศภาวะ Khon Kaen University College Studets'

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,Gender Differences in Depression and Risk Factors among Thai Older Adults ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - กรกฎาคม ,หน้า49-59
 2. 2561 ,ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ,ปีที่ 9 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มิถุนายน ,หน้า146-177
 3. 2560 ,ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,ปีที่ 43 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ,หน้า84-114
 4. 2557 ,ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,ปีที่ 59 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า207-220

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2558: 6 พ.ค. 2558-7 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Motivational Cause Counseling ,ไทย
 2. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย
 3. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย
 1. 2559: 2 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 อบรมการให้การปรึกษาภาวะวิกฤตและการแจ้งข่าวร้าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 2. 2559: 6 มิ.ย. 2559-8 มิ.ย. 2559 การให้การปรึกษา Basic cause counseling ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 5 มิ.ย. 2556-14 มิ.ย. 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านดิน ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2557: 24 ก.ค. 2557-27 ก.ค. 2557 การปรึกษาในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ,ไทย
 2. 2557: 1 ก.พ. 2557-7 ก.พ. 2557 การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ ,ไทย
 1. 2558: 6 ธ.ค. 2558-6 ธ.ค. 2558 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา ,ไทย
 2. 2558: 22 ก.ค. 2558-24 ก.ค. 2558 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา ,ไทย
 3. 2558: 18 พ.ค. 2558-20 พ.ค. 2558 การให้การปรึกษา Refreshing Cause Counseling ,ไทย
 4. 2558: 26 พ.ค. 2558-29 พ.ค. 2558 หลักสูตร Acore: 101 ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา รุ่นที่ 9 ,ไทย
 5. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 6. 2558: 7 พ.ย. 2558-9 พ.ย. 2558 หลักสูตรการให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ OSCC ,ไทย
 1. 2559: 2 มิ.ย. 2559-3 มิ.ย. 2559 อบรมการให้การปรึกษาภาวะวิกฤตและการแจ้งข่าวร้าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย


สัมมนา

 1. 2558: 14 มี.ค. 2558-14 มี.ค. 2558 เพศสภาวะกับการปรับตัวในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ,ไทย
 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


ประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Chompoonoot Kabkumba

Specialize in Research Area

Research

 1. 2013: Khon Kaen University staffs' attitude towards gender
 2. 2013: Khon Kaen University College Studets'

Published Papers

 1. 2019 ,Gender Differences in Depression and Risk Factors among Thai Older Adults ,International Journal of Multidisciplinary Research and Publications ,Volume.2 ,Issue. 2 , July - July , P.49-59
 2. 2018 ,ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ,Volume.9 ,Issue. 1 , January - June , P.146-177
 3. 2017 ,ทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย ,สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ,Volume.43 ,Issue. 2 , July - December , P.84-114
 4. 2014 ,ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ,ว.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ,Volume.59 ,Issue. 3 , July - September , P.207-220