ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์นพนันท์ ชัยภูมิ

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลชุมชน
 2. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

งานวิจัย

 1. 2557: การสร้างความเข็มแข็งของส่วนชุมชนเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ที่บ้านของผู้ป่วยเบาหวาน strengthening community partnership to minimize cigarette smoke exposure for patient with diabetes mellitus at home

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. สมจิต แดนสีแก้ว, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, นพนันท์ ชัยภูมิ, ภัทรวรรณ นิสยันต์ และ เกษม ดำนอก. (2562). การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(1), 231-240
 2. สมจิต แดนสีแก้ว , ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, นพนันท์ ชัยภูมิ, รุ่งทิวา ขันธมูล, ...เกษม ดำนอก . (2562). การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 37(2), 238
 3. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์, เปรื่องจิตร ฆารรัศมี, นพนันท์ ชัยภูมิ และ อรุณณี ใจเที่ยง. (2562). บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(3), 240248
 4. วิจิตรา เสนา, สมจิต แดนสีแก้ว และ นพนันท์ ชัยภูมิ. (2561). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนสู่การดูแลแบบหุ้นส่วนเพื่อลดการสัมผัสควันบุรี่ที่บ้านของวัยแรงงานที่เป็นเบาหวาน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(2), 205-213
 5. วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, สมจิต แดนสีแก้ว, นพนันท์ ชัยภูมิ, รุ่งทิวา ขันธมูล, ...เกษม ดำนอก. (2561). สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(3), 242-250
 6. ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, สมจิต แดนสีแก้ว, นพนันท์ ชัยภูมิ, ภัทราวรรณ นิสยันต์ และ เกษม ดำนอก. (2561). สถานการณ์การใช้บุหรี่และการรับรู้ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากการสัมผัสควันบุหรี่ในชุมชน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(3), 251-259

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการถอดบทเรียน เครืองมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในสถานบริการปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนล์ โอเทล ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 10 ก.ค. 2562-11 ก.ค. 2562 วิทยากรการพัฒนารูปแบบบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด ในสถาบริการปฐมภูมิจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 21 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตูม ประจำปี 2563 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลหนองตูม จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 4. 2562: 27 พ.ย. 2562-27 พ.ย. 2562 วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองตูม อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 5 เม.ย. 2556-5 เม.ย. 2556 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Acore101:ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาระยะที่ 2 ,ไทย
 1. 2557: 28 เม.ย. 2557-28 เม.ย. 2557 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสุง ,ไทย
 1. 2561: 1 ต.ค. 2561-1 ต.ค. 2561 ร่วมอบรม เรื่อง การสอดแทรกเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าในการเรียนการสอนระดับปกติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 26 มี.ค. 2562-26 มี.ค. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) และการกำหนดผลลัพธ์ฯ ,ไทย
 2. 2562: 23 เม.ย. 2562-23 เม.ย. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทหน้าที่เจ้าของวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฯ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 9 ก.ย. 2556-9 ก.ย. 2556 สัมมนาจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการเหลียวหลังแลหน้า:50ปี มข. "Plagiarism" ห้องสัมมนา1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย
 1. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 2. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 3. 2561: 21 ต.ค. 2561-23 ต.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 4. 2561: 22 ต.ค. 2561-23 ต.ค. 2561 การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 9 มี.ค. 2562-10 มี.ค. 2562 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Nursing Student forum 2019 ณ Faculty of Medicines and Health Sciences, Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ,มาเลเซีย
 2. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 3. 2562: 29 พ.ค. 2562-2 มิ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ และโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ Fu Jen Catholic University ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ,สาธารณรัฐไต้หวัน
 4. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2562: 7 มิ.ย. 2562-9 มิ.ย. 2562 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรมที่ 5 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน อ2562 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ,ไทย

Noppanan Chaiyapoom

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลชุมชน
 2. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน