ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์นพนันท์ ชัยภูมิ

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

 1. การพยาบาลชุมชน
 2. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

งานวิจัย

 1. 2557: การสร้างความเข็มแข็งของส่วนชุมชนเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ที่บ้านของผู้ป่วยเบาหวาน strengthening community partnership to minimize cigarette smoke exposure for patient with diabetes mellitus at home

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. 2562 ,การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 1 ,เดือน มกราคม - มีนาคม ,หน้า231-240
 2. 2562 ,การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า238
 3. 2562 ,บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 37 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า240248
 4. 2561 ,การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนสู่การดูแลแบบหุ้นส่วนเพื่อลดการสัมผัสควันบุรี่ที่บ้านของวัยแรงงานที่เป็นเบาหวาน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 2 ,เดือน เมษายน - มิถุนายน ,หน้า205-213
 5. 2561 ,สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,ปีที่ 36 ,ฉบับที่ 3 ,เดือน กรกฎาคม - กันยายน ,หน้า242-250

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2560: 26 มิ.ย. 2560-28 มิ.ย. 2560 วิทยากรโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการระบบสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายของพยาบาลชุมชน ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 12 ก.พ. 2561-13 ก.พ. 2561 เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการถอดบทเรียน เครืองมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 14 พ.ค. 2562-15 พ.ค. 2562 การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในสถานบริการปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนล์ โอเทล ขอนแก่น ,ไทย
 2. 2562: 10 ก.ค. 2562-11 ก.ค. 2562 วิทยากรการพัฒนารูปแบบบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด ในสถาบริการปฐมภูมิจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 3. 2562: 21 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตูม ประจำปี 2563 ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลหนองตูม จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 4. 2562: 27 พ.ย. 2562-27 พ.ย. 2562 วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองตูม อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2556: 5 เม.ย. 2556-5 เม.ย. 2556 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Acore101:ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาระยะที่ 2 ,ไทย
 1. 2557: 28 เม.ย. 2557-28 เม.ย. 2557 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสุง ,ไทย
 1. 2561: 1 ต.ค. 2561-1 ต.ค. 2561 ร่วมอบรม เรื่อง การสอดแทรกเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าในการเรียนการสอนระดับปกติ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 9 ก.ย. 2556-9 ก.ย. 2556 สัมมนาจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการเหลียวหลังแลหน้า:50ปี มข. "Plagiarism" ห้องสัมมนา1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2557: 19 มี.ค. 2557-23 มี.ค. 2557 สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น
 1. 2562: 18 พ.ค. 2562-22 พ.ค. 2562 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบูรณาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเจรจาและลงนาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยลี่เจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2562 ,สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. 2562: 29 พ.ค. 2562-2 มิ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ และโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ Fu Jen Catholic University ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ,สาธารณรัฐไต้หวัน
 3. 2562: 30 มิ.ย. 2562-2 ก.ค. 2562 ศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2562: 9 มี.ค. 2562-10 มี.ค. 2562 ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Nursing Student forum 2019 ณ Faculty of Medicines and Health Sciences, Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ,มาเลเซีย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2561: 21 ต.ค. 2561-23 ต.ค. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,ไทย
 1. 2562: 7 มิ.ย. 2562-9 มิ.ย. 2562 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กิจกรรมที่ 5 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน อ2562 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น ,ไทย

Noppanan Chaiyapoom

Specialize in Research Area

 1. การพยาบาลชุมชน
 2. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Research

 1. 2014: strengthening community partnership to minimize cigarette smoke exposure for patient with diabetes mellitus at home

Published Papers

 1. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจผู้ป่วยเรื้อรังในการสร้างบ้านปลอดบุหรี่เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 1 , January - March , P.231-240
 2. 2019 ,การเสริมพลังอำนาจของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในการลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสุงเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 2 , April - June , P.238
 3. 2019 ,บริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 3 , July - September , P.240248
 4. 2018 ,การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนสู่การดูแลแบบหุ้นส่วนเพื่อลดการสัมผัสควันบุรี่ที่บ้านของวัยแรงงานที่เป็นเบาหวาน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.205-213
 5. 2018 ,สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 3 , July - September , P.242-250