ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ณิชกุล ขันบุตรศรี

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2560: ผลของการเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สรรถนะแห่งตน ทักษะ และพฤติกรรมการจัดบริการบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. สุภาวดี เที่ยงธรรม, มยุรี ลี่ทองอิน, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, สาวิตรี สมมงคล และ ณิชกุล ขันบุตรศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 26(1), 87-96

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2560: 28 พ.ค. 2560-29 พ.ค. 2560 โครงการลานวัฒนธรรมมีชีวิต ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ,ไทย
 1. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
 2. 2561: 8 พ.ค. 2561-9 พ.ค. 2561 วิทยากร โครงการเตรียความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา



เข้าร่วมอบรม

 1. 2557: 13 มิ.ย. 2557-13 มิ.ย. 2557 การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED ,ไทย
 1. 2560: 23 ม.ค. 2560-24 ม.ค. 2560 ร่วมโครงกอบรมพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมป้องกันและบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าที่มีความละเอียดอ่อนด้านเพศภาวะ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ โอศยารีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี ,ไทย
 2. 2560: 14 ต.ค. 2560-20 ต.ค. 2560 การปรึกษาแนวสตรีนิยมเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและบุคลากรที่ทำงานแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ในวันที่ 14-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ,ไทย
 1. 2562: 26 มี.ค. 2562-26 มี.ค. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) และการกำหนดผลลัพธ์ฯ ,ไทย
 2. 2562: 23 เม.ย. 2562-23 เม.ย. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทหน้าที่เจ้าของวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฯ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2556: 9 ก.ย. 2556-9 ก.ย. 2556 สัมมนาจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการเหลียวหลังแลหน้า:50ปี มข. "Plagiarism" ห้องสัมมนา1 ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 27 ม.ค. 2561-28 ม.ค. 2561 วิทยากร โครงการพัฒนาสู่การเป็นพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (61-2-4-3-26) ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ,ไทย
 2. 2561: 8 มี.ค. 2561-8 มี.ค. 2561 ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 ,ไทย
 3. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น


ประชุมเชิงวิชาการ



ประชุมเชิงปฏิบัติการ






Nitchakool Khunbutsri

Specialize in Research Area