ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์สาวิตรี สมมงคล

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2562: ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบติการพยาบาลผุ้สูงอายุ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต The effectiveness of teaching using project based learning based on leaning outcome for the practice in gerontological nursing 1 of master of nursing science program
 2. 2561: โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมของพยาบาลในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Relationship between knowledge,attitudes,and practices among nurses to prevent postoperative delirium in older patients admitted to surgical and orthopedic nursing department, Srinagarind hospital
 3. 2561: การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ An exploratory study of knowledge,attitudes and practices of nurses to protect postoperative delirium in hospitalized elderly patients.
 4. 2561: การศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้ป่วย An exploratory study of knowledge, attitudes and practice of nurse to protect posperative delirium in hospitalized elderly patients
 5. 2560: ผลของการเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สรรถนะแห่งตน ทักษะ และพฤติกรรมการจัดบริการบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Subindee, S., Kumniyom, N., Choen-arom, C., Chotchaisthit, P. (2564). Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 26(2), 1-8
 2. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สุภาวดี เที่ยงธรรม, สาวิตรี สมมงคล, ธารินี เพชรรัตน์ และ ศจีมาศ แก้วโคตร. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ. ศรีนครินทร์เวชสาร, 34(3), 281-286
 3. สุภาวดี เที่ยงธรรม, มยุรี ลี่ทองอิน, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, สาวิตรี สมมงคล และ ณิชกุล ขันบุตรศรี. (2562). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 26(1), 87-96
 4. Leethong-in, M., Piyawattanapong, S., sommongkol, s., Thiengtham, S., Kumniyom, N. (2562). Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders. Walailak Journal of Science and Technology, 16(1), 1-8
 5. ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สุภาวดี เที่ยงธรรม, นัดดา คำนิยม, สาวิตรี สมมงคล, มยุรี ลี่ทองอิน, สมรภพ บรรหารักษ์, ...อรสา กงตาล. (2561). สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 41(3), 77-86
 6. สุภาวดี เที่ยงธรรม, ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์, สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์, มยุรี ลี่ทองอิน, สาวิตรี สมมงคล, นัดดา คำนิยม, ...สมรภพ บรรหารักษ์. (2560). ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ , 40(4), 121-133

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2559: 25 มิ.ย. 2559-25 มิ.ย. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุตำบลหนองกุงใหญ่ ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ,ไทย
 2. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 3. 2559: 7 ต.ค. 2559-7 ต.ค. 2559 จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 4. 2559: 18 ต.ค. 2559-18 ต.ค. 2559 การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 1. 2560: 9 ม.ค. 2560-10 ม.ค. 2560 อบรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 2. 2560: 31 พ.ค. 2560-31 พ.ค. 2560 วิทยากร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตใจสดใส ร่ายกายแข็งแรง ณ เทศบาลตำบลตลาดแค จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ,ไทย
 3. 2560: 13 มิ.ย. 2560-13 มิ.ย. 2560 ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งคน ทักษะและพฤติกรรมการจัดบริการบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ,ไทย
 1. 2561: 19 มี.ค. 2561-19 มี.ค. 2561 วิทยากร โครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกลุ่มสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบหนองกุงใหญ่ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2558: 18 มิ.ย. 2558-18 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 1. 2559: 27 มิ.ย. 2559-28 มิ.ย. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลผู้สูงอายุหลักสูตร พย.ม.(สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ) ,ไทย
 2. 2559: 28 ก.ย. 2559-28 ก.ย. 2559 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ,ไทย
 3. 2559: 7 ต.ค. 2559-7 ต.ค. 2559 จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559 ,ไทย
 1. 2560: 9 ม.ค. 2560-10 ม.ค. 2560 อบรมผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม ,ไทย
 1. 2561: 27 พ.ค. 2561-29 พ.ค. 2561 การประชุม The 9th Asian MCA/1st Southeast Asion MCA (Bangkok,May 27-29, 2018) ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ,ไทย
 2. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย


สัมมนา

 1. 2559: 20 พ.ค. 2559-23 พ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสง่างาม Smart nurses ,ไทย
 1. 2560: 9 พ.ค. 2560-12 พ.ค. 2560 โครงการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแซนด์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ,ไทย
 1. 2561: 25 ธ.ค. 2561-25 ธ.ค. 2561 จัดโครงการฟิตกาย บริหารสอมง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08-16 น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญเมืองศิลา อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ,ไทย
 1. 2562: 12 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 27 ก.ค. 2559-30 ก.ค. 2559 จัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยระยะที่ 3 ได้มีกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหาร ,สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 1. 2561: 23 ก.ค. 2561-27 ก.ค. 2561 ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อวางแผนบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้มีกำหนดการเพื่อศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ,ญี่ปุ่น


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2560: 15 ก.พ. 2560-17 ก.พ. 2560 ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น ,ไทย
 1. 2561: 11 ต.ค. 2561-11 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย
 2. 2561: 11 ต.ค. 2561-11 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย
 3. 2561: 26 ต.ค. 2561-26 ต.ค. 2561 โครงการฟิตกาย บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม รุ่น 6 ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ


sawitree sommongkol

Specialize in Research Area

Research

 1. 2019: The effectiveness of teaching using project based learning based on leaning outcome for the practice in gerontological nursing 1 of master of nursing science program
 2. 2018: Relationship between knowledge,attitudes,and practices among nurses to prevent postoperative delirium in older patients admitted to surgical and orthopedic nursing department, Srinagarind hospital
 3. 2018: An exploratory study of knowledge,attitudes and practices of nurses to protect postoperative delirium in hospitalized elderly patients.
 4. 2018: An exploratory study of knowledge, attitudes and practice of nurse to protect posperative delirium in hospitalized elderly patients
 5. 2017:

Published Papers

 1. 2021 ,Impact of a brain exercise program on cognitive functions among rural Thai older adults: a quasi-experimental study ,Asia-Pacific Journal of Science and Technology ,Volume.26 ,Issue. 2 , April - June , P.1-8
 2. 2019 ,ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลในการดูแลภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ ,ศรีนครินทร์เวชสาร ,Volume.34 ,Issue. 3 , May - June , P.281-286
 3. 2019 ,ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจและพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ,Volume.26 ,Issue. 1 , January - April , P.87-96
 4. 2019 ,Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders ,Walailak Journal of Science and Technology ,Volume.16 ,Issue. 1 , January - January , P.1-8
 5. 2018 ,สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.41 ,Issue. 3 , July - September , P.77-86
 6. 2017 ,ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ,พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ,Volume.40 ,Issue. 4 , October - December , P.121-133