ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์จีรวรรณ เอกอุ

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Pearkao, C., , Saensom, D., Ek-u, J., Suebkinorn, O. (2564). Knowledge and Skills of Lay Participants Training with Basic Life Support Program in Case of Cardiac Arrest. Journal of the medical association of Thailand, 104(Suppl.1), s44-s48

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2560: 27 พ.ย. 2560-28 พ.ย. 2560 วิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำ systematic review ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานป้องกันโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 1. 2561: 5 ก.พ. 2561-5 ก.พ. 2561 วิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำ systematic review ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2558: 25 มิ.ย. 2558-25 มิ.ย. 2558 การใช้งานเครื่องพิมพ์เอกสารระบบออนไลน์ ,ไทย
 2. 2558: 26 มิ.ย. 2558-16 ต.ค. 2558 หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล ,ไทย
 1. 2559: 8 มี.ค. 2559-2 พ.ค. 2559 วิทยากรภายใน อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2561: 24 ธ.ค. 2561-26 ธ.ค. 2561 อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \"สมาธิบำบัด แบบ SKT\" ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรรณี เหมือนวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มอาจารย์และโควตา) ,ไทย


สัมมนา

 1. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2559: 10 มิ.ย. 2559-12 มิ.ย. 2559 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่วิกฤต รุ่นที่ 13 ,ไทย
 1. 2561: 30 พ.ค. 2561-2 มิ.ย. 2561 ศึกษาดูงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการ

 1. 2560: 1 ก.พ. 2560-4 ก.พ. 2560 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจำลอง (Sim Man) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ,ไทย


ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 1. 2560: 8 ธ.ค. 2560-8 ธ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภพลูแมน จังหวัดขอนแก่น เวลา 13.00-20.00 น. ,ไทย

Jeerawan Ek-u

Specialize in Research Area

Research

Published Papers

 1. 2021 ,Knowledge and Skills of Lay Participants Training with Basic Life Support Program in Case of Cardiac Arrest ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.104 ,Issue. Suppl.1 , February - February , P.s44-s48