ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์อรทัย สืบกินร

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

 1. 2564: ความพึงพอใจและผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาการพยาบาล สุขภาพผู้ใหญ่ 1 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

 1. Pearkao, C., , Saensom, D., Ek-u, J., Suebkinorn, O. (2564). Knowledge and Skills of Lay Participants Training with Basic Life Support Program in Case of Cardiac Arrest. Journal of the medical association of Thailand, 104(Suppl.1), s44-s48
 2. มะลิวรรณ ศิลารัตน์, วาสนา รวยสูงเนิน, อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ณิชาภัตร พุฒิคามิน และ อรทัย สืบกินร. (2563). รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอน วิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การพยาบาลและการศึกษา, 13(3), 72-87
 3. มะลิวรรณ ศิลารัตน์, วาสนา รวยสูงเนิน, อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ณิชาภัตร พุฒิคามิน และ อรทัย สืบกินร. (2563). รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การพยาบาลและการศึกษา, 13(3), 72-87
 4. สุวิมล วงษาจันทร์, มะลิวรรณ ศิลารัตน์, อรทัย สืบกินร และ วาสนา รวยสูงเนิน. (2562). การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ผู้ป่วยที่คัดสรรระหว่างผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่ได้รับการถอดท่อช่วยหายใจออกและที่คาท่อช่วยหายใจออกมาจากห้องผ่าตัด. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 37(4), 196-205
 5. สมจิต แดนสีแก้ว, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย, เกษม ดำนอก, อรทัย สืบกินร, ...โสฬส ประชารุง. (2561). การพัฒนาคนไทยสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืน. การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 36(2), 214-221

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

 1. 2562: 27 มิ.ย. 2562-30 มิ.ย. 2562 โครงการทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา ,ไทย
 2. 2562: 26 มี.ค. 2562-26 มี.ค. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) และการกำหนดผลลัพธ์ฯ ,ไทย
 3. 2562: 23 เม.ย. 2562-23 เม.ย. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทหน้าที่เจ้าของวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฯ ,ไทย


สัมมนา

 1. 2561: 28 เม.ย. 2561-1 พ.ค. 2561 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ปี 4 ปัจฉิมนิเทศ/ค่าย Smart Nursed ในวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ไทย


ศึกษาดูงาน

 1. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงาน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 15 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย
 2. 2562: 29 พ.ค. 2562-2 มิ.ย. 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ และโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ Fu Jen Catholic University ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ,สาธารณรัฐไต้หวัน
 3. 2562: 21 มิ.ย. 2562-23 มิ.ย. 2562 ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ,ไทย


ประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Orathai Suebkinorn

Specialize in Research Area

Research

 1. 2021: Satisfaction and outcomes of the teaching style with online learning in adult health nursing I of the 2nd year of nursing students, Faculty of Nursing, Khon Kaen University

Published Papers

 1. 2021 ,Knowledge and Skills of Lay Participants Training with Basic Life Support Program in Case of Cardiac Arrest ,Journal of the medical association of Thailand ,Volume.104 ,Issue. Suppl.1 , February - February , P.s44-s48
 2. 2020 ,รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอน วิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,การพยาบาลและการศึกษา ,Volume.13 ,Issue. 3 , July - September , P.72-87
 3. 2020 ,รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการในวิธีการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพผู้ใหญ่ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,การพยาบาลและการศึกษา ,Volume.13 ,Issue. 3 , July - September , P.72-87
 4. 2019 ,การศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ผู้ป่วยที่คัดสรรระหว่างผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่ได้รับการถอดท่อช่วยหายใจออกและที่คาท่อช่วยหายใจออกมาจากห้องผ่าตัด ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.37 ,Issue. 4 , October - December , P.196-205
 5. 2018 ,การพัฒนาคนไทยสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืน ,การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ,Volume.36 ,Issue. 2 , April - June , P.214-221