ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์ ดร.มนธิดา แสงเรืองเอก

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

  1. 2564: ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง อาการทางกาย สุขภาะทางจิตคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและญาติผู้ดูแล

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

  1. Sangruangake, M., & (2564). THE THAI VERSION OF DIABETES SELF-MANAGEMENT SCALE INSTRUMENT, AND ASSESSMENT OF ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES: A MULTI-CENTER STUDY. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 12(2), 325-332
  2. , Sangruangake, M. (2562). The Views of Thai Buddhist Monks on a Good Death. Disease Prevention and Public Health Journal, 14(2), 107-114

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรม

  1. 2562: 26 มี.ค. 2562-26 มี.ค. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) และการกำหนดผลลัพธ์ฯ ,ไทย
  2. 2562: 23 เม.ย. 2562-23 เม.ย. 2562 อบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทหน้าที่เจ้าของวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฯ ,ไทย


สัมมนาศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Dr. Monthida Sangruangake

Specialize in Research Area

Research

  1. 2021:

Published Papers

  1. 2021 ,THE THAI VERSION OF DIABETES SELF-MANAGEMENT SCALE INSTRUMENT, AND ASSESSMENT OF ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES: A MULTI-CENTER STUDY ,Central European Journal of Nursing and Midwifery ,Volume.12 ,Issue. 2 , March - March , P.325-332
  2. 2019 ,The Views of Thai Buddhist Monks on a Good Death ,Disease Prevention and Public Health Journal ,Volume.14 ,Issue. 2 , September - September , P.107-114