ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์รุ่งอรุณ โทวันนัง

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานประชุมเชิงวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการ


Rungarun Thowannang

Specialize in Research Area

Research

Published Papers